Moninaisuutta koskevia sanoja

Sanoman vastuullisuusverkosto on poiminut olennaiset ja ajankohtaiset termit sukupuolen moninaisuudesta yhdessä Helsinki Pride -yhteisön kanssa. Tavoitteena on tehdä vähemmistöihin liittyvää termistöä tutuksi ja lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä monimuotoisuudesta Sanoman sisällä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

”Sukupuolen moninaisuutta koskevat sanat tulevat tutuiksi vasta, kun niistä luetaan, kirjoitetaan ja puhutaan. Jotta pystymme ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta ja olemaan normikriittisiä, on meillä oltava pohjakäsitys normeista”, Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen sanoo.

Sanastossa on selitetty yleisimmät sukupuolten moninaisuutta kuvaavat sanat. Kattavampi sanasto löytyy esimerkiksi Setan sivuilta sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilta. Tutustu myös Helsingin Sanomien viime kesänä kokomaan seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden sanastoon (HS 27.6.2022).

Termeihin kannattaa tutustua, jotta osaa keskustella sukupuolten moninaisuudesta ihmisarvoa kunnioittavasti eikä tule loukanneeksi ketään omaa tietämättömyyttään.

Sukupuolen moninaisuus. Ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähemmistöt että -enemmistöt. Yksilötasolla voidaan ajatella, että jokaisen ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on täten moninainen.

Normitietoisuus. Normeilla tarkoitetaan yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä ja kirjoittamattomia sääntöjä siitä, mitä pidetään "normaalina" ja tavoiteltavana. Normitietoisessa lähestymistavassa tiedostetaan normeja ja kyseenalaistetaan niitä sekä pyritään purkamaan haitallisia normeja.

Vähemmistöstressi. Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Vähemmistöstressi voi vaikuttaa kielteisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Binääri/ei-binääri. Binääri tarkoittaa kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

Cis [äännetään sis]. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys 'tällä puolen' ja 'toisella puolen'. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi.

Trans. Sanaa käytetään kuvaamaan henkilöä, jonka sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen, ja jotka itse määrittelevät olevansa transihmisiä. Vastakohtana on cis; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys 'toisella puolen' ja 'tällä puolen'.

Cisnormi. Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti.

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

Kolmas sukupuoli. Käsitettä voidaan käyttää useammalla tavalla. Yleisessä puheessa ja esimerkiksi antropologiassa kolmannen sukupuolen käsitteellä viitataan siihen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Se ei merkitse sitä, että sukupuolia olisi kolme, vaan kattokäsitteenä se rikkoo kaksinapaista sukupuolijakoa. Juridisten sukupuolikategorioiden kohdalla kolmannella sukupuolella tarkoitetaan mahdollisuutta asettaa sukupuolimerkinnäksi jokin muu kuin mies tai nainen.

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, gender queer ja sukupuoleton. Transgender-termiä käytettiin ennen muunsukupuolisuuden synonyymina. Englannin kielessä transgender viittaa transsukupuolisiin ihmisiin. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen.

Sateenkaarilapsi on lapsi, jonka sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa hänelle syntymässä määritettyyn sukupuoleen liitetyistä oletuksista tai jonka ikätasoiset ihastumiset kohdistuvat samaa tai samaa ja eri sukupuolta oleviin.

Sukupuoleltaan moninainen lapsi. Ilmaisua voidaan käyttää lapsista, joiden sukupuoli-identiteetti ja/tai ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin.

Sukupuolen korjaus. Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaaminen on sekä sosiaalinen että juridinen prosessi. Juridinen sukupuolen vahvistaminen tarkoittaa sukupuolimerkinnän muuttamista väestörekisterissä

Sukupuoleton. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti.

Sukupuolidysforia. Sukupuolidysforia tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta, joka eritellään usein kehodysforiaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi. Kehodysforialla tarkoitetaan vierauden, ahdistuksen ja inhon tunteita, jotka kohdistuvat kehon sukupuolitettuihin piirteisiin. Sosiaalinen dysforia kuvaa sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää ahdistusta ja pahan olon tunnetta, joka liittyy väärinsukupuolittamiseen eli siihen, ettei tule tilanteissa nähdyksi omana itsenään.

Sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa, jossa huomioidaan sukupuoli ja siihen liittyvät normit ja niiden vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Sukupuolisensitiivisyys-termiä käytetään erityisesti varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa. Kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä määrittäviä lapsia. Opetuksen parissa käytetään useimmiten sanaa sukupuolitietoisuus.

Lähde: Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

 

Näin huomioit sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden työpaikalla  – kuusi vinkkiä kielenkäyttöön ja puheeseen

  • Mieti onko olennaista tietää tai tuoda esille ihmisen sukupuoli. Älä oleta tai sukupuolita ilman lupaa. Viittaa mieluummin vaihtoehtoisilla, kuvaavammilla sanoilla kuin sukupuolella. Kysy henkilöltä itseltään, mitä termiä hän haluaa käytettävän.

  • Älä tee oletuksia perhesuhteista. Käytä neutraaleja termejä, kuten puoliso, kumppani, suhde, suhteet. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi: millainen perhe sinulla on? Keitä perheeseesi kuuluu?

  • Huomioi rekrytoidessasi tunnistamattomat ennakkoluulosi ja tiedosta inhimillinen taipumus palkata itseltämme tuntuvia ihmisiä.

  • Korvaa sukupuolitetut termit tasa-arvoisilla: esimies -> esihenkilö.

  • Huomioi monimuotoisuus, kun valitset henkilöitä esimerkiksi kuviin tai tilaisuuksiin. Kysy itseltäsi, millaisia oletuksia teet tietyistä ammateista tai suhteista.

  • Ole sensitiivinen käyttäessäsi englanninkielisiä persoonapronomineja. Halutessasi voit kertoa oman pronominisi esimerkiksi sähköpostin allekirjoituksessa, esimerkiksi ”she/her”. ”They/them” on käytössä sekä yhdestä että monesta ihmisestä puhuttaessa.

 

Lue myös: Pride-kuukausi: Näin Sanoma on mukana edistämässä yhdenvertaisuutta