Sanoma julkaisi tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2023, joka sisältää vastuullisuusraportin, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tähän artikkeliin on koottu muutamia vastuullisuuden kohokohtia vuodelta 2023.

Oppimateriaaliemme tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa ja tehostavat opettamista

Sanoma Learning on johtava eurooppalainen perusopetuksen ja toisen asteen oppimisen yhtiö, joka palvelee noin 25 miljoonaa oppilasta kaikkialla Euroopassa. Toteutamme vuosittain Euroopan laajuisen opettajatutkimuksen seurataksemme vaikutustamme toimintamaissamme. Tuoreimman tutkimuksemme perusteella esimerkiksi 84 % (2022: 84 %) opettajista kokee oppimateriaaliemme auttavan oppilaita saavuttamaan opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Vuonna 2023 tutkimus tehtiin kahdeksassa (2022: 8) toimintamaassamme. Opettajatutkimuksessa opettajat arvioivat oppimateriaaliemme vaikutusta kolmesta näkökulmasta: oppilaiden motivointi, oppimistulokset ja tehokkuus opetustyössä.

Lue lisää

Media Finland tavoittaa 97 % kaikista suomalaisista joka viikko

Media Finland on Suomen johtava monikanavainen mediatalo. Media Finlandin 53 mediabrändiä, joista uutismedioita on 18, tavoittavat 97 % suomalaisista joka viikko. Vahva uutisverkostomme vahvistaa riippumatonta journalismia Suomessa.

Lue lisää

Merkittäviä päästövähennyksiä sekä omassa toiminnassa että arvoketjussa SBTi-tavoitteiden mukaisesti 

Vuonna 2023 Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Sanoman lyhyen aikavälin tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet sekä oman toimintamme (Scope 1 ja 2) että arvoketjumme (Scope 3) osalta. Validointi vahvistaa, että Sanoman ilmastostrategia ja liiketoimintamalli ovat yhteensopivia kestävään talouteen siirtymisen kanssa ja edistävät maapallon lämpenemisen rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Vuoteen 2023 mennessä   oman toimintamme päästöt (Scope 1 ja 2) vähenivät 31 % (2022: 7 %) ja arvoketjun päästöt (Scope 3) 29 % (2022: 8 %) vertailuvuoden 2021 tasosta.

Lue lisää

Sanoman eettisen tekoälyn periaatteet vahvistavat tekoälyn turvallista käyttöä

Käyttäessämme tekoälyä sovellamme Sanoman tietosuojaohjeiden sisältämiä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita ja käytäntöjä sekä Sanoman eettisen tekoälyn käytön periaatteita. Periaatteet ovat 1) reilusti kohti positiivista vaikutusta, 2) ihmisten vastuu, 3) selitettävyys, 4) läpinäkyvyys, 5) riskien ja vaikutusten arviointi sekä 6) valvonta toteutuksen seurantaa varten.

Lue lisää

Tärkeitä askeleita työntekijöiden monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Strateginen tavoitteemme on yhdenvertainen kulttuuri, jossa jokainen on tervetullut ja saa kunnioitusta ja tukea sellaisena kuin on. Osana vuotuista henkilöstötutkimustamme seuraamme 12 maassa työskentelevien 5 500 työntekijämme kokemusta tasapuolisista mahdollisuuksista. Vuonna 2023 tasapuoliset mahdollisuudet -mittarin tulos nousi 8,2:ään (2022: 7,7).

Lue lisää

Hyvä sukupuolten tasapaino johtotehtävissä

Haluamme edistää kulttuuria, jossa sukupuolella ei ole merkitystä, vaikka seuraamme myös johtotehtävien sukupuolijakaumaa. Vuonna 2023 47 % (2022: 44 %) tiimien esihenkilöistä ja 45 % (2022: 41 %) johtajista ja ylimmästä johdosta oli naisia. Vaikka sukupuolten tasapaino on hyvällä tasolla, tunnistamme tarpeen kehittää sitä edelleen esimerkiksi teknologiatiimeissä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä johtotehtävissä olisi yhtä paljon naisia ja miehiä.

Lue lisää

Sanoma julkaisi ensimmäisen ihmisoikeusvaikutusten arviointinsa

Sanoman ihmisoikeusvaikutusten arviointi tehtiin osana YK:n Global Compact -hankkeen (UNGC) Business and Human Rights Accelerator -ohjelmaa Suomessa vuonna 2023 ja se tiivistää ihmisoikeusvaikutuksemme. Arviointi tehtiin YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteissa ja OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille määritetyn due diligence -prosessin mukaisesti. Vapaaehtoisten kansainvälisten standardien lisäksi noudatamme ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä toimintamaissamme, kuten avoimuuslakia Norjassa, missä Sanoman tytäryhtiö Itslearning julkaisi ensimmäisen ihmisoikeuslausuntonsa vuonna 2023.

Lue lisää

Sanoma lisäsi 300 milj. euron syndikoituun luottolimiittisopimukseensa vastuullisuusindikaattorit

Maaliskuussa 2023 Sanoma allekirjoitti syndikoituun 300 milj. euron luottolimiittisopimukseensa vastuullisuusliitteen ja lisäsi siten vastuullisuusmittarit osaksi kymmenen yhteistyöpankin kanssa allekirjoitettua, marraskuussa 2026 erääntyvää sopimusta. Lisäyksen myötä pieni osuus lainan hinnoittelusta riippuu kahdesta vastuullisuusmittarista. Ensimmäinen mittareista liittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja toinen yhdenvertaisten oppimisratkaisujen, erityisesti digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisalustojen saavutettavuuden, kehittämiseen.

Lue lisää

Sanoma toimialan parhaimmiston joukossa ESG-arvioinneissa

Sanoma on yksi media- ja oppimisalan johtavista yrityksistä ESG-riskien ja -mahdollisuuksien hallinnassa. Sanoma sai esimerkiksi kansainvälisessä CDP:n ilmastonmuutosarvioinnissa johtavan A- tason luokituksen (2022: A-) vuonna 2023. Luokituksen asteikko on A–D-. Lisäksi Sanoma säilytti CDP:n metsäluokituksessa hyvän B-tason.

Lue lisää

Sanoman vastuullisuusraportti 2023 julkaistiin 5.3.2024 osana vuosikertomusta. Se on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin, Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) -standardien ja Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -viitekehyksen mukaisesti. Lisäksi hallituksen toimintakertomus sisältää muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin ja kestävää liiketoimintaa koskevan EU-taksonomian mukaisen raportoinnin. Vastuullisuusraportti on kolmannen osapuolen rajoitetusti varmentama.

Tutustu vuosikertomukseen ja vastuullisuusraporttiin 2023 täällä.