Sanoma Oyj, pörssitiedote, 7.2.2024 klo 8.30

Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote 2023: Learningin vahvuus ajoi liikevaihdon kasvua ja operatiivista tulosta vuonna 2023

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2023. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q4 2023

 • Konsernin liikevaihto laski 253 milj. euroon (2022: 260). Learningin liikevaihto oli vakaa. Media Finlandin liikevaihto laski hieman pääasiassa alhaisemman mainosmyynnin ja ulkoisen painopalvelumyynnin myötä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli -2 % (2022: -3 %).
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -27 milj. euroon (2022: -2). Learningin tulos oli kausiluonteisesti negatiivinen ja laski liiketoiminnan jaksottuessa normaalimmin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen välillä verrattuna viivästyneisiin toimituksiin vuonna 2022. Media Finlandissa mainosmyynnin lasku heikensi tulosta.
 • Liikevoitto laski -51 milj. euroon (2022: -21) heikomman operatiivisen tuloksen ja korkeampien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -14 milj. euroa (2022: -8) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista ja arvonalentumisista. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 10 milj. euroa (2022: 11).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski -0,22 euroon (2022: -0,07).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,29 euroa (2022: -0,13).
 • Hallitus nimitti 20.11. Rob Kolkmanin Sanoma Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. Sanoma oli aiemmin, 6.11., tiedottanut, että toimitusjohtaja Susan Duinhoven oli ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä.
 • Sanoma ilmoitti 26.10. arvioivansa Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa 23 % (2023: 18,7 %) vuonna 2026 uuden Solar-nimisen prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman tukemana. Solarin avulla saavutettavien vuotuisten toiminnan tehostamishyötyjen arvioidaan olevan n. 55 milj. euroa vuodesta 2026 alkaen.
 • Hallitus päätti 25.10. osingon kolmannen erän, 0,11 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä oli 27.10. ja maksupäivä 3.11.
 • Sanoma ilmoitti 18.10. allekirjoittaneensa sopimuksen uudesta 100 milj. euron lainasta, jota yhdessä muiden olemassa olevien rahoitusjärjestelyiden kanssa tullaan käyttämään maaliskuussa 2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun.

2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 393 milj. euroon (2022: 1 298). Learningin liikevaihdon huomattavaan kasvuun vaikuttivat pääasiassa ostetut Italian ja Saksan liiketoiminnot sekä oppimateriaalimyynnin vahva kasvu erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Media Finlandin liikevaihto laski hieman heikomman mainosmyynnin seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2 % (2022: 1 %), Learningin 6 % ja Media Finlandin -3 %.
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski 175 milj. euroon (2022: 189), mikä vastasi 12,6 % (2022: 14,6 %) kannattavuutta. Learningin tulos parani vahvan vertailukelpoisen kasvun sekä ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen positiivisen vaikutuksen seurauksena. Media Finlandin tulos heikkeni merkittävästi mainosmyynnin laskun ja kustannusinflaation seurauksena.
 • Liikevoitto laski 52 milj. euroon (2022: 112). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -82 milj. euroon (2022: -38) pääasiassa Media Finlandissa toisella vuosineljänneksellä kirjattujen 36 milj. euron arvonlisäverovaatimusten sekä Learningin Solar-ohjelmasta johtuvien korkeampien rakennejärjestelykulujen seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 41 milj. euroon (2022: 39) Italian ja Saksan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski 0,39 euroon (2022: 0,65) korkeampien rahoituskulujen ja hybridilainasta kirjattujen korkojen seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2022: 0,47) hybridilainasta kirjattujen korkojen seurauksena.
 • Vapaa rahavirta oli 105 milj. euroa (2022: 112). Learningissä aktiivinen käyttöpääoman hallinta vuoden aikana paransi operatiivista rahavirtaa merkittävästi. Ostetuilla Italian ja Saksan liiketoiminnoilla oli negatiivinen vaikutus raportoidun vapaan rahavirran muutokseen vuosien välillä johtuen yrityskaupan ajoituksesta vuonna 2022. Media Finlandin tulos ja ulkoisista veloista maksetut korkeammat korot heikensivät vapaata rahavirtaa, mutta sitä vahvistivat matalammat maksetut verot ja alemmat käyttöomaisuusinvestoinnit.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,8 (2022: 3,2), ollen pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).
 • Sanoma ilmoitti 8.6. saaneensa hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valitukseensa, joka koski Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettua arvonlisäverojen maksuunpanopäätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella vuosia 2015–2018 ja 2019–2021 koskeneet, yhteensä 36 milj. euron arvonlisäverovaatimukset kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Media Finlandin vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulokseen. Niiden vaikutusta netotti osaltaan tuloveroihin tehty positiivinen 5 milj. euron oikaisu. Oikeuden päätöksellä ei ollut vaikutusta Sanoman vapaaseen rahavirtaan, sillä arvonlisäverovaatimukset on maksettu ennakkoon vuosina 2021 ja 2022. Sanoma on hakenut vuosia 2015–2018 koskevassa tapauksessa valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Arvonlisäveroa koskeva sääntely on muuttunut 1.7.2021 alkaen, joten vastaavia verotarkastuksia ei ole odotettavissa.
 • Sanoma ilmoitti 9.3. laskevansa liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan vahvistaakseen tasettaan, mikä lisää taloudellista joustavuutta ja tukee yhtiön strategian toteuttamista. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.3.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2022: 0,37), mikä vastaa 58 % oikaistusta vapaasta rahavirrasta. Osinko maksetaan kolmessa erässä, 0,13 euroa huhtikuussa, 0,13 euroa syyskuussa ja 0,11 euroa marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2023: 1,4). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 160–180 milj. euroa (2023: 175).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman, ja
 • konsernin toimintamaiden taloudet kehittyvät suhteellisen vakaasti.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

”Vuonna 2023 liikevaihtomme kasvua ja operatiivista liikevoittoa vauhditti Learningin vahva tulos, kun taas Media Finland onnistui osittain pienentämään mainonnan kysynnän laskun ja kustannusinflaation vaikutusta taloudelliseen kehitykseensä. Uudessa roolissani Sanoman toimitusjohtajana odotan innolla yhteistyötä loistavan tiimimme kanssa. Haluan vahvistaa edelleen asemaamme perus- ja toisen asteen oppimisen palveluissa Euroopassa, toteuttaa Solar-ohjelman kaltaisia keskeisiä hankkeita ja jatkaa medialiiketoimintamme menestyksekästä digitalisoimista.

Learningissä vuodelle 2023 oli leimallista vahva 6 %:n orgaaninen kasvu, jonka taustalla olivat Espanjan LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen onnistunut toinen vuosi, pienempi opetussuunnitelmauudistus Puolassa sekä kustannusinflaation vaikutuksia lieventäneet hinnankorotukset toimintamaissamme. Samojen tekijöiden ansiosta myös Learningin operatiivinen liikevoitto kasvoi vahvasti. Viimeisimmän yritysostomme, italialaisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan integraatio, myynti ja taloudellinen kehitys etenivät onnistuneesti suunnitelmiemme mukaan.

Lokakuussa käynnistimme Learningin laajuisen prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman Solarin, jolla varmistamme oppimisliiketoimintamme kasvaneen kokoluokan ja viimeisistä yritysostoista kertyneiden parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen optimaalisella tavalla. Solar-ohjelman tukemana Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa 23 % vuonna 2026. Ensimmäinen vaihe Solarista on jo käynnistetty ja se keskittyy opetussuunnitelmauudistusten jälkeiseen optimointiin erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Kaiken kaikkiaan ohjelma on edennyt suunnitellusti.

Odotustemme mukaisesti Media Finlandin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat pääasiassa alhaisemman mainosmyynnin vuoksi. Vuoden kohokohtiin kuului digitilausten määrän selkeä kasvu, joka oli pääasiassa suoratoistopalvelumme Ruutu+:n ansiota. Asiakastarjooman laajentamisen ja kehittämisen ansiosta kokonaistilaajamäärä kasvoi hieman vuoden 2022 loppuun verrattuna. Vuoden aikana koko valikoimaan tehdyt varovaiset hinnankorotukset tukivat tilausmyyntiä. Pitämällä edelleen yllä aktiivista kulukuria tiimimme onnistui osittain lieventämään kustannus- ja palkkainflaation vaikutuksia.

Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota Learningin aktiiviseen käyttöpääoman hallintaan, jonka tavoitteena oli lieventää liiketoiminnan lisääntyneen kausivaihtelun vaikutusta ja parantaa kassavirran suhdetta kannattavuuteen. Konsernin vapaa rahavirta parani merkittävästi verrattuna vuoden 2022 oikaistuun vapaaseen rahavirtaan, jossa ei ollut mukana kertaluonteista Italian ja Saksan liiketoimintojen oston ajoituksen vuoksi syntynyttä positiivista vaikutusta. Velkaantuneisuusasteemme parani 2,8:aan, mikä on pitkän aikavälin tavoitetasollamme (alle 3,0) ja tarjoaa vahvan perustan tästä eteenpäin.

Jatkamme sekä Learningin että Media Finlandin pitkän aikavälin vahvuuksien kehittämistä. Keskipitkällä aikavälillä kolme strategista painopistealuettamme ovat 1) Learningin ja Media Finlandin kannattavuuden parantaminen, 2) liiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti ja pienempien nykyisillä toiminta-alueilla tapahtuvien yritysostojen kautta Learningissä sekä 3) taseen vahvistaminen.

Hallitus ehdottaa viime vuoden tasolla olevaa 0,37 euron osinkoa (2022: 0,37), joka on 58 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Ehdotus heijastaa kykyämme tuottaa vahvaa vapaata rahavirtaa. Se myös tasapainottaa pääoman käyttöä sijoitustarinassamme tärkeässä osassa olevan osingon ja taseen vahvistamisen välillä.

Meillä on ainutlaatuinen vastuullisuusprofiili, sillä oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Liiketoimintojemme tarkoituksen tukemiseksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet niille vastuullisuuden osa-alueille, joihin meillä on suurin vaikutus, kuten ilmasto ja henkilöstön sitoutuminen. Science Based Targets -aloite hyväksyi marraskuussa 2023 ilmastotavoitteemme, jotka kattavat sekä oman toimintamme että arvoketjumme. Olimme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että vuosittain tehtävään henkilöstökyselyyn perustuva työntekijäkokemusindeksi (EEI) nousi pitkän aikavälin tavoitetasollemme 7,5 (2022: 7,3), joka on selvästi eurooppalaisen viitetason 7,1 yläpuolella. Molemmat näistä vastuullisuuden osa-alueista on muiden tavoitteiden ohella kytketty ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustinpalkkioihin vuonna 2024.

Ohjeistamme vuodelle 2024 liikevaihdon laskua verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu pääasiassa heikosti kannattavien sopimusten lopettamisesta Hollannin oppimateriaalien jakeluliiketoiminnassa sekä pienten Learningin ja Media Finlandin ydintoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynneistä, joista ilmoitettiin tammikuussa 2024. Oppimateriaalimyynnin laskua Espanjan opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen tasoittaa muiden oppimateriaali-markkinoiden kasvun jatkuminen. Suomessa odotamme mainosmarkkinoiden laskevan hieman. Ennakoimamme konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja ottaa huomioon odotuksemme Learningin suhteellisen vakaasta kannattavuudesta sekä Media Finlandin maltillisesta tuloksen ja kannattavuuden noususta.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille Sanoma-konsernin työntekijöille erinomaisesta työstä, vahvasta sitoutumisesta ja intohimoisesta suhtautumisesta asiakkaidemme tukemiseen sekä jatkuvasta sisäisestä parantamisesta nykyisessä toimintaympäristössä. Meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa strategisella polullamme, kasvaa ja vahvistaa asemaamme, parantaa suorituskykyämme ja luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Odotan menestyksekästä vuotta 2024.”

Avainlukuja

milj. euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos 2023 2022 Muutos
Liikevaihto 253,4 259,5 -2 % 1 392,9 1 298,3 7 %
Operatiivinen käyttökate 1) 27,8 45,3 -39 % 358,3 355,4 1 %
prosentti 1) 11,0 % 17,4 %   25,7 % 27,4 %  
Operatiivinen liikevoitto ilman
hankintamenojen poistoja 2)
-27,0 -2,3 -1 070 % 175,4 189,3 -7 %
prosentti 2) -10,7 % -0,9 %   12,6 % 14,6 %  
Liikevoitto -51,4 -20,8 -148 % 51,7 112,0 -54 %
Tilikauden tulos -44,6 -21,1 -111 % 4,1 77,0 -95 %
             
Vapaa rahavirta 70,5 64,2 10 % 105,1 111,7 -6 %
             
Omavaraisuusaste 3)       42,5 % 35,8 %  
Nettovelka       639,7 823,4 -22 %
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen       2,8 3,2 -14 %
             
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,22 -0,07 -199 % 0,39 0,65 -39 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,29 -0,13 -120 % -0,03 0,47 -106 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,43 0,39 10 % 0,64 0,68 -6 %
Osinko / osake 4)       0,37 0,37 0 %
             
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna       5 119 5 018 2 %
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna       5 017 5 079 -1 %

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 153,8 milj. euroa vuonna 2023 (2022: 142,0).
4) Vuodelta 2023 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Osinkoehditus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 399 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 1 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 608 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 19.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 26.4.2024. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan syyskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta syyskuussa 2024. Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,11 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2024.
 • Omaan pääomaan jätetään 548 milj. euroa.

Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/sanoma-full-year-result-2023.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Esittääkseen kysymyksiä puhelimitse osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010755. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite