Sanoma Oyj, pörssitiedote, 26.10.2023 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023: Learningin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto kasvoivat vahvasti

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman osavuosikatsauksesta ajalta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q3 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 580 milj. euroon (2022: 515). Learningin liikevaihtoa kasvattivat pääasiassa Espanjassa ja Puolassa käynnissä olleet opetussuunnitelmauudistukset, onnistuneesti toteutetut hinnankorotukset sekä Italiassa ja Saksassa elokuussa 2022 tehty yritysosto. Media Finlandin liikevaihto laski hieman pääasiassa mainosmyynnin laskun myötä. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 6 % (2022: 1 %), Learningin 9 % ja Media Finlandin -3 %.
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 179 milj. euroon (2022: 148). Learningin tulosta vahvistivat oppimateriaalimyynnin vahva kasvu ja ostetun Italian liiketoiminnan positiivinen vaikutus. Media Finlandissa mainosmyynnin lasku johti negatiiviseen tuloskehitykseen.
 • Liikevoitto kasvoi 147 milj. euroon (2022: 116) operatiivisen tuloksen paranemisen seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pysyivät vakaina -22 milj. eurossa (2022: -22) ja koostuivat pääasiassa Solar-ohjelmaan liittyvistä uudelleenjärjestelykuluista. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 10 milj. euroa (2022: 10).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 0,70 euroon (2022: 0,61).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (2022: 0,52).
 • Konsernin näkymiä vuodelle 2023 on täsmennetty: Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,38–1,4 mrd. euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 165–175 milj. euroa (2022: 189).
 • Sanoma ilmoitti 26.10. arvioivansa Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa 23 % (n. 18 % vuonna 2023) vuonna 2026 uuden, Solar-nimisen prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman tukemana. Solarin avulla saavutettavien vuotuisten toiminnan tehostamishyötyjen arvioidaan olevan n. 55 milj. euroa vuodesta 2026 alkaen.
 • Hallitus päätti 25.10. osingon kolmannen erän, 0,11 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on 27.10. ja maksupäivä 3.11.
 • Sanoma ilmoitti 18.10. allekirjoittaneensa sopimuksen uudesta 100 milj. euron lainasta, jota yhdessä muiden olemassa olevien rahoitusjärjestelyiden kanssa tullaan käyttämään maaliskuussa 2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun.
 • Hallitus päätti 4.9. osingon toisen erän, 0,13 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä oli 15.9. ja maksupäivä 22.9.

Q1-Q3 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 139 milj. euroon (2022: 1 039). Learningin liikevaihdon huomattavaan kasvuun vaikuttivat pääasiassa ostetut Italian ja Saksan liiketoiminnot sekä oppimateriaalimyynnin vahva kasvu erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Media Finlandin liikevaihto laski hieman heikomman mainosmyynnin seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 3 % (2022: 2 %), Learningin 7 % ja Media Finlandin -3 %.
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 202 milj. euroon (2022: 192). Learningin tulos parani vahvan vertailukelpoisen kasvun sekä ostetun Italian liiketoiminnan positiivisen vaikutuksen seurauksena. Media Finlandin tulos heikkeni merkittävästi mainosmyynnin laskun seurauksena. Inflaation myötä kohonneet paperi-, henkilöstö- ja kiinteät kustannukset vaikuttivat molempien segmenttien tulokseen.
 • Liikevoitto laski 103 milj. euroon (2022: 133). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -68 milj. euroon (2022: -30) pääasiassa Media Finlandin toisella vuosineljänneksellä kirjattujen arvonlisäverovaatimusten seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 31 milj. euroon (2022: 29) Italian ja Saksan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski 0,61 euroon (2022: 0,72) selkeästi korkeampien rahoituskulujen ja hybridilainasta kirjattujen korkojen seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (2022: 0,60).
 • Vapaa rahavirta oli 35 milj. euroa (2022: 48). Learningin liikevaihdon kasvun ja aktiivisen käyttöpääoman hallinnan positiiviset vaikutukset eivät riittäneet kattamaan ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen kausiluonteisesti negatiivista operatiivista rahavirtaa.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,8 (2022: 3,3), ollen pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).
 • Sanoma ilmoitti 8.6. saaneensa hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valitukseensa, joka koski Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettua arvonlisäverojen maksuunpanopäätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella vuosia 2015–2018 ja 2019–2021 koskeneet, yhteensä 36 milj. euron arvonlisäverovaatimukset kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Media Finlandin vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulokseen. Niiden vaikutusta netotti osaltaan tuloveroihin tehty positiivinen 5 milj. euron oikaisu. Oikeuden päätöksellä ei ollut vaikutusta Sanoman vapaaseen rahavirtaan, sillä arvonlisäverovaatimukset on maksettu ennakkoon vuosina 2021 ja 2022. Sanoma on hakenut asiassa valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Arvonlisäveroa koskeva sääntely on muuttunut 1.7.2021 alkaen, joten vastaavia verotarkastuksia ei ole odotettavissa.
 • Sanoma ilmoitti 9.3. laskevansa liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan vahvistaakseen tasettaan, mikä lisää taloudellista joustavuutta ja tukee yhtiön strategian toteuttamista. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.3.

Näkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,38–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 165–175 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman neljännellä vuosineljänneksellä, ja
 • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talouden lievä taantuma jatkuu.


Aiemmat näkymät (annettu 10.2.)

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,35–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 150–180 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talous vaipuu lievään taantumaan, ja
 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman suurimman laskun ajoittuessa ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Tuloksemme Learningin kolmannen vuosineljänneksen huippusesongilla oli hyvä. Espanjassa käynnissä olleen LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen onnistunut toinen vuosi, pienempi opetussuunnitelmauudistus Puolassa sekä kustannusinflaatioon sopeutumiseksi tehdyt onnistuneet hinnankorotukset kaikissa toimintamaissamme johtivat tammi-syyskuussa vahvaan 7 % orgaaniseen kasvuun koko Learning-liiketoimintayksikössä ja 10 % kasvuun oppimateriaaleissa. Espanjassa LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen viimeisen vaiheen luoma kasvu sisälsi myös vuodelta 2024 siirtynyttä myyntiä, minkä lisäksi kolmannen vuosineljänneksen myyntiä kiihdytti edellisvuoteen verrattuna huomattavasti aikaistunut myyntisykli. Hollannissa oppimateriaalimyynnin vahvaa kasvua tasasi tappiollisten jakelusopimusten suunniteltu päättäminen. Italiassa sekä integraatio että huippusesongin myynti ja taloudellinen kehitys etenivät onnistuneesti suunnitelmiemme mukaan.

Olemme käynnistäneet Learningissa segmentinlaajuisen prosessien ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävän Solar-ohjelman, jolla varmistamme kasvaneen mittakaavamme ja viimeisistä yritysostoista kertyneiden parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäinen vaihe Solarista on jo käynnissä ja se keskittyy opetussuunnitelmauudistusten jälkeiseen optimointiin erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Solar-ohjelman tukemana Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa vuonna 2026.

Media Finlandin vertailukelpoinen tilausmyynti kasvoi maltillisesti hinnankorotusten ansiosta kokonaistilaajamäärän laskiessa hieman. Tiimimme eri puolilla liiketoimintaa jatkoivat hyvien hankkeiden tuomista markkinoille tarjoomamme laajentamiseksi. Syyskuussa alkanut yhteistyömme Elisan kanssa on hyvä esimerkki kahden vahvan kotimaisen toimijan yhteishankkeesta paikallisten suoratoistopalveluiden sisältöjen laajentamiseksi. Se vahvistaa entisestään Ruudun tarjontaa ja asemaa paikallisena ensisijaisena suoratoistopalveluna. Mainosmyynnin lasku jatkui haastavassa toimintaympäristössä, mikä vaikutti kielteisesti Media Finlandin tulokseen.

Learningin vertailukelpoisen myynnin kasvulla ja liiketoimintojen aktiivisella käyttöpääoman hallinnalla oli huomattava positiivinen vaikutus vapaaseen rahavirtaamme, kun taas ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kausiluonteisesti negatiivinen operatiivinen rahavirta heikensi vapaata rahavirtaa. Vuonna 2023 odotamme vapaan rahavirran ilman ostettuja Italian ja Saksan liiketoimintoja olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2022 ja siten aiemmin arvioimaamme parempi.

Velkaantuneisuusasteemme parani kesäkuun 2023 loppuun verrattuna ollen 2,8 ja siten pitkän aikavälin tavoitetasollamme (alle 3,0). Parannus oli linjassa oppimisliiketoimintamme vuosittaisen kausivaihtelun kanssa ja sitä tuki maaliskuussa liikkeelle laskettu hybridilaina. Lokakuussa allekirjoitimme sopimuksen 100 milj. euron lainasta, joka yhdistettynä muihin nykyisiin rahoitusjärjestelyihimme tullaan käyttämään maaliskuussa 2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun. Nykyisessä korkoympäristössä pidämme tätä joustavimpana ja tehokkaimpana tapana joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi. Olemme myös pidentäneet 300 milj. euron luottolimiitin maturiteettia yhdellä vuodella marraskuuhun 2026 saakka. Olemme tyytyväisiä laajaan valikoimaan eri vaihtoehtoja, joita yhteistyöpankkimme tarjosivat uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi. Ne ovat merkki vahvasta tuesta perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden kasvustrategiallemme.

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksemme oli vahva ja Learningin tämän vuoden huippusesonki on pääpiirteissään menestyksellisesti takanapäin, joten voimme nyt tarkentaa vuoden 2023 näkymiämme alkuperäisen vaihteluvälin yläpäähän. Suomen mainosmarkkinoiden haasteet jatkuvat näkyvyyden ollessa suhteellisen heikko, mutta tiimiemme aktiivisten toimenpiteiden ansiosta odotamme Media Finlandin koko vuoden tuloksen vastaavan aiempaa arviotamme. Seuraavien 2−3 vuoden ajan menestyksemme ytimessä tulevat olemaan Learningin Solar-ohjelma ja Media Finlandin toiminnan jatkuva optimointi yhdistettynä pienehköihin yritysostoihin nykyisissä toimintamaissamme sekä taseemme vahvistamiseen.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille Sanoman työntekijöille erinomaisesta työstä asiakkaidemme hyväksi, ainutlaatuisten ja vaikuttavien sisältöjen luomiseksi sekä työtapojemme jatkuvaksi parantamiseksi. Tämän ansiosta taloudellinen tuloksemme oli haastavassa taloudellisessa toimintaympäristössä vahva.”

Avainlukuja

milj. euroaQ3
2023
Q3 2022MuutosQ1–Q3 2023Q1–Q3 2022Muutos2022
Liikevaihto580,3514,913 %1 139,41 038,810 %1 298,3
Operatiivinen käyttökate 1)220,9188,417 %330,5310,17 %355,4
prosentti 1)38,1 %36,6 % 29,0 %29,9 % 27,4 %
Operatiivinen liikevoitto ilman
hankintamenojen poistoja 2)
179,4148,421 %202,4191,66 %189,3
prosentti 2)30,9 %28,8 % 17,8 %18,4 % 14,6 %
Liikevoitto146,7116,326 %103,2132,8-22 %112,0
Tilikauden tulos99,785,616 %48,798,1-50 %77,0
        
Vapaa rahavirta118,5146,9-19 %34,647,5-27 %111,7
        
Omavaraisuusaste 3)   39,5 %33,0 % 35,8 %
Nettovelka   691,4837,6-17 %823,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   2,83,3-15 %3,2
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,700,6114 %0,610,72-16 %0,65
Osakekohtainen tulos, euroa0,590,5213 %0,260,60-56 %0,47
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa0,730,90-19 %0,210,29-27 %0,68
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   5 1414 9963 %5 018
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 0955 135-1 %5 079

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 174,1 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2023 (2022: 164,2).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalon 9. kerroksessa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kulku tiedotustilaisuuteen tapahtuu Sanoman vastaanoton kautta. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q3-2023-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010427. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

 

 

Liite