Sanoma Oyj, pörssitiedote, 8.3.2021 klo 10.35


Sanoma julkistaa Santillana Spain -yritysoston sisältäviä pro forma -taloudellisia tietoja

Sanoma on tänään ilmoittanut harkitsevansa uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua, josta saatavat varat Sanoma käyttäisi Santillana Spainin yritysoston yhteydessä nostetun 200 miljoonan euron tilapäisen lainan takaisimaksuun.  Mahdolliseen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun liittyen Sanoma julkistaa seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2020. Tiedot on esitetty havainnollistamaan ainoastaan Santillana Spain -yritysoston vaikutusta Sanoman taloudellisiin tietoihin, eikä niissä ole otettu huomioon muiden yritysostojen tai divestointien vaikutusta.

TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT

Laadintaperusta

Johdanto

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -yhdistetyt taloudelliset tiedot (”Pro forma -tiedot”) on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Santillana Spainin, eli Promotora de Informaciones S.A:lta (”Prisa-konserni”) ostetun oppimisliiketoiminnan divisioonan, joka oli osa Santillana-konsernia, yritysoston (”Santillana-yritysosto”) ja Santillana-yritysoston rahoituksen vaikutusta Sanoman tuloslaskelmatietoihin ikään kuin yritysosto ja sen rahoitus olisivat tapahtuneet 1.1.2020.

Pro forma -tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Sanoman EU:ssa käyttöönotettujen IFRS-standardien mukaisesti laatimassaan konsernitilinpäätöksessä soveltamien laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Pro forma -tiedot havainnollistavat yritysoston ja yritysoston rahoituksen vaikutusta ikään kuin yritysosto ja sen rahoitus olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana. Pro forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, millainen Sanoman tulos olisi ollut, jos yritysosto olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro forma -tietojen ole tarkoitus antaa viitteitä Sanoman liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa.

Pro forma -tietoja laadittaessa Sanoman historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Santillana-yritysostosta ja yritysoston rahoituksesta johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma -oikaisut sisältävät tiettyjä jäljempänä liitetiedoissa kuvattuja oletuksia, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Santillana Spainin todellinen tulos ja yritysostoon liittyvät rahoituskulut saattavat tulevaisuudessa poiketa olennaisesti Pro forma -tiedoissa käytetyistä oletuksista. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa mitään kustannussäästöjä, synergiaetuja, minkään uudelleenrahoituksen vaikutuksia tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä yritysoston seurauksena.

Santillana Spainin yritysosto ja yritysoston rahoitus

Sanoma sai päätökseen Santillana Spainin, Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan yritysoston Prisa-konsernilta 31.12.2020, ja täten Sanoma on yhdistellyt Santillana Spainin varat ja velat Sanoman tilintarkastettuun vuoden lopun konsernitaseeseen. Santillana Spainin hankinnan kirjanpitokäsittely on esitetty Sanoman vuoden 2020 tilintarkastetun tilinpäätöksen liitetiedoissa alustavana. Koska Santillana Spain on yhdistelty Sanoman 31.12.2020 konsernitaseeseen, ja konsernitase sisältää myös yritysoston rahoituksen vaikutukset, pro forma -tasetta ei esitetä osana Pro forma -tietoja.

Santillana Spainin lopullinen hankintahinta oli 409 miljoonaa euroa. Sanoma rahoitti yritysoston velalla kahdella rahoitusjärjestelyllään, joista ensimmäinen on 200 miljoonan euron syndikoitu kolmivuotinen lainasopimus, jota on mahdollista pidentää yhdellä vuodella ja joka allekirjoitettiin 3.12.2020 kymmenen yhteistyöpankin kanssa, ja toinen 200 miljoonan euron komittoitu lyhytaikainen tilapäinen rahoitusjärjestely . Loput kauppahinnasta maksettiin Sanoman rahavaroista. Sanoma odottaa konvertoivansa komittoidun lyhytaikaisen rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi suunnitellun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla.

Sanomalle on syntynyt yhteensä 5 miljoonaa euroa transaktiokuluja Santillana-yritysostoon liittyen, jotka sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin vuoden 2020 tilintarkastetussa konsernituloslaskelmassa.

Muut vuoden 2020 yritysostot

Sanoma on tehnyt Santillana-yritysoston lisäksi seuraavat yritysostot vuonna 2020, jotka ovat vaikuttaneet Sanoman liiketoiminnan tulokseen hankinta-ajankohdista alkaen. Pro forma -tuloslaskelma ei kuvaa tässä esitettyjen muiden vuoden 2020 aikana tehtyjen yritysostojen pro forma -vaikutusta.

Sanoma sai päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysoston 30.4.2020. Lopullinen hankintahinta oli 79 miljoonaa euroa, ja Sanoman konsernituloslaskelmaan hankinta-ajankohdasta 1.5.2020 lähtien sisältyvä ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli noin 53 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 3 miljoonaa euroa. Sanoma osti 1.12.2020 Four Partnersin mediamyynti -liiketoiminnot 0,7 miljoonan euron hankintahintaan, minkä vaikutus oli epäolennainen Sanoman 31.12.2020 päättyneen tilikauden tuloksen tai taseen kannalta.

Sanoman liikevaihto olisi ollut noin 1 196 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 256 miljoonaa euroa, jos Santillana Spainin, Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ja Four Partnersin hankinnat olisivat tapahtuneet 1.1.2020.

Lisätietoa vuoden 2020 yritysostoista on esitetty Sanoman 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 27.

Historialliset taloudelliset tiedot

Pro forma -tiedot on johdettu Sanoman 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä sekä Santillana Spainin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta tilintarkastamattomasta carve-out -tuloslaskelmasta, joka perustuu yhdisteltyihin ostettujen yhtiöiden Espanjan tilinpäätösnormiston (Espanjan GAAP) mukaisesti laadittuihin tilikohtaisiin tuloslaskelmiin, joihin on tehty tiettyjä uudelleenluokitteluja tuloslaskelmaerien välillä.

Muuta huomioon otettavaa

Kaikki Pro forma -tiedoissa esitettävät luvut on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin ole ilmoitettu. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa rivillä tai sarakkeella esitetystä summaluvusta.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta

 1.1.31.12.2020
 Sanoma historiallinenSantillana Spain carve-out IFRSSantillana-yritysosto ja rahoitusSanoma
pro forma
 (tilin-tarkastettu)(liitetieto 1)(liitetieto 2)(tilintarkas-tamaton)
 (miljoonaa euroa, ellei toisin ole ilmoitettu)
Liikevaihto.............................................................................................................................................................1 061,7105,51 167,2
Liiketoiminnan muut tuotot.....................................................................................................................................207,50,8208,3
Materiaalit ja palvelut..............................................................................................................................................-356,5-15,6-5,3-377,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.....................................................................................................................-294,9-32,9-327,8
Liiketoiminnan muut kulut......................................................................................................................................-171,9-20,1-192,0
Osuus yhteisyritysten tuloksista.............................................................................................................................0,50,5
Poistot ja arvonalentumiset.....................................................................................................................................-176,3-8,5-10,6-195,4
Liikevoitto..............................................................................................................................................................270,129,2-15,9283,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista........................................................................................................................-0,4-0,4
Rahoitustuotot.........................................................................................................................................................6,93,210,1
Rahoituskulut..........................................................................................................................................................-15,7-3,9-4,9-24,5
Tulos ennen veroja.................................................................................................................................................261,028,5-20,8268,7
Tuloverot................................................................................................................................................................-23,2-1,45,0-19,6
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista...............................................................................................................237,827,1-15,9249,1
     
Lopetetut toiminnot    
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista...............................................................................................................9,39,3
Tilikauden tulos......................................................................................................................................................247,127,1-15,9258,4
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:    
Emoyhtiön omistajille.............................................................................................................................................237,427,1-15,9248,7
Määräysvallattomille omistajille..............................................................................................................................0,40,4
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen lopetetuista toiminnoista:    
Emoyhtiön omistajille.............................................................................................................................................9,39,3
Määräysvallattomille omistajille..............................................................................................................................0,10,1
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille.............................................................................................................................................246,727,1-15,9257,9
Määräysvallattomille omistajille..............................................................................................................................0,50,5
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:    
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot.....................................................................................................1,46  1,53
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot.................................................................................1,45  1,52
     
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot....................................................................................................0,06  0,06
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot................................................................................0,06  0,06
     
Osakekohtainen tulos, euroa...................................................................................................................................1,51  1,58
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa...............................................................................................................1,51  1,58

Katso Pro forma -tietojen liitetiedot jäljempänä

Pro forma -tietojen liitetiedot

Liitetieto 1 – Santillana Spain carve-out IFRS

Sanoma osti Santillana Spainin 31.12.2020. Santillana Spainin carve-out -kokonaisuus koostuu kahdeksasta juridisesta yhtiöstä. Santillana Spainin historiallinen carve-out -tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on johdettu ostettujen yhtiöiden yhdistellyistä Espanjan tilinpäätösnormiston (Espanjan GAAP) mukaisesti laadituista tilikohtaisista tuloslaskelmista. Historiallisten Espanjan tilinpäätösnormiston mukaisten carve-out -tuloslaskelmien erät on uudelleenluokiteltu vastaamaan Sanoman tuloslaskelman esitystapaa historiallisten carve-out -tuloslaskelmatietojen laatimisen yhteydessä. Santillana Spainin liikevaihto 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta kohdistuu kokonaan Espanjaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään Santillana Spainin carve-out -tuloslaskelmatietoihin tehdyt pro forma -oikaisut:

 1.1.31.12.2020
 Santillana
Spain carve-out Espanjan GAAP uudelleen-luokiteltu
Yhden-mukaistaminen IFRS-laadinta-periaatteisiinSisäisten liiketapahtumien eliminointiSantillana Spain carve-out IFRS
 (tilin-tarkastamaton)  (tilin-tarkastamaton)
  (liitetieto 1a)(liitetieto 1b)(liitetieto 1)
 (miljoonaa euroa)
Liikevaihto.............................................................................................................................................................106,6-0,8 -0,3 105,5
Liiketoiminnan muut tuotot.....................................................................................................................................0,80,8
Materiaalit ja palvelut..............................................................................................................................................-16,50,50,3-15,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.....................................................................................................................-32,9-32,9
Liiketoiminnan muut kulut......................................................................................................................................-21,81,7-20,1
Osuus yhteisyritysten tuloksista.............................................................................................................................
Poistot ja arvonalentumiset.....................................................................................................................................   -6,8-1,7    –   -8,5
Liikevoitto..............................................................................................................................................................29,5-0,3 29,2
Rahoitustuotot.........................................................................................................................................................3,23,2
Rahoituskulut..........................................................................................................................................................   -3,7-0,2    –   -3,9
Tulos ennen veroja.................................................................................................................................................29,0-0,5 28,5
Tuloverot................................................................................................................................................................   -1,5 0,1    –   -1,4
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista...............................................................................................................  27,5-0,4    –  27,1

Liitetieto 1a – Yhdenmukaistaminen IFRS-laadintaperiaatteisiin

Sanoma on tehnyt alustavan analyysin Santillana Spainin Espanjan tilinpäätösnormiston (Espanjan GAAP) mukaisesti laadituissa carve-out -tuloslaskelmatiedoissa soveltamista tilinpäätöksen laadintaperiaatteista määrittääkseen tarvitaanko oikaisuja niiden yhdenmukaistamiseksi Sanoman soveltamien IFRS-laadintaperiaatteiden kanssa.

Sanoma on tunnistanut tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa seuraavat erot, jotka on oikaistu Pro forma -tiedoissa, ja perustuen tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin johdon tiedossa ei ole muita eroja laadintaperiaatteissa, joilla voisi olla olennaista vaikutusta Pro forma -tietoihin. Sanoma jatkaa yksityiskohtaisen läpikäynnin tekemistä Santillana Spainin tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin.

●             ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset”: Santillana Spainin vuokrasopimukset koostuvat pääosin kiinteistöistä, ajoneuvoista sekä toimistokoneista ja -kalustosta. Espanjan tilinpäätösnormiston mukaisesti vain rahoitusleasingsopimukset, joihin sisältyy osto-optio, kirjataan taseeseen, ja operatiivisten vuokrasopimusten kulut kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Sanoma soveltaa “IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardia, joka vaatii että vuokralle ottaja kirjaa varan ja velan kaikista vuokrasopimuksista paitsi jos vuokra-aika on 12 kuukautta tai sen alle tai kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Tuloslaskelman esitystavan yhdenmukaistamiseksi Sanoman laadintaperiaatteiden kanssa on tehty 1,9 miljoonan euron oikaisu vähentämään liiketoiminnan muita kuluja, 1,7 miljoonan oikaisu kasvattamaan poistoja ja arvonalentumisia ja 0,2 miljoonan euron oikaisu kasvattamaan rahoituskuluja. Sanoma on kirjannut käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat, vastaavasti, hankintataseeseen, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.12.2020.

●             ”IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit”: Santillana Spainin odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta on yhdenmukaistettu Sanoman laadintaperiaatteiden kanssa. Tämä oikaisu kasvatti liiketoiminnan muita kuluja 0,1 miljoonaa euroa.

●             ”IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista”: Santillana Spainin myyntituottojen kirjaaminen on yhdenmukaistettu Sanoman laadintaperiaatteiden kanssa. Sanoma tunnisti alla kuvattuja alustavia eroja tulouttamisperiaatteissa, ja niillä oli 0,8 miljoonan euron vähentävä vaikutus liikevaihtoon, 0,5 miljoonan euron vähentävä vaikutus materiaaleihin ja palveluihin ja 0,1 miljoonan euron kasvattava vaikutus liiketoiminnan muihin kuluihin.

●             Myynnit, joihin liittyy palautusoikeus: Sanoman mukaan, jos myytyihin kirjoihin tai muihin materiaaleihin liittyy palautusoikeus, Sanoma kirjaa myyntituottoja vain se verran, johon se on oikeutettu odotettavissa olevien palautusten taso huomioiden. Sanoma kirjaa takaisinmaksuvelan määrään, johon Sanoma ei odota olevansa oikeutettu ja vähentää liikevaihtoa vastaavalla määrällä. Sanoma kirjaa myös omaisuuserän liittyen oikeuteen saada tuotteet takaisin asiakkaalta. Sanoma päivittää takaisinmaksuvelan määrän jokaisena raportointipäivänä takaisin maksettavia määriä koskevissa odotuksissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi. Santillana Spain on kirjannut varauksen palautuksiin liittyen, mutta laadintaperiaatteet eroavat Sanoman laadintaperiaatteista ja varaus perustuu niiden myytyjen kirjojen bruttokatteeseen, jotka odotetaan palautettavan. Laskettaessa IFRS-oikaisua bruttokateperusteinen varaus purettiin, ja takaisinmaksuvelka ja omaisuuserä kirjattiin Sanoman laadintaperiaatteiden mukaisesti.

●             Digitaaliset palvelut: Santillana Spain tarjoaa verkkopalveluita digitaalisen alustan kautta. Nämä digitaaliset palvelut sisältävät täyden sisällön digitaalisessa muodossa ja opettajat voivat olla vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa alustan avulla. Palvelut sisältävät erotettavissa olevan lisenssin, jonka voimassaolo vastaa kouluvuotta (päättyen kesäkuussa). Santillana Spain on tulouttanut myyntituotot näistä lisensseistä, kun lisenssi on myyty. Sanoman laadintaperiaatteiden mukaisesti, kun käyttöoikeus verkko-oppimisalustalle on myönnetty, myyntituotot kirjataan sen ajan kuluessa, kun asiakkaalla on käyttöoikeus verkkoalustalle. Täten myyntituotot verkkoalustojen lisensseistä jaksotetaan ja kirjataan lisenssikauden aikana.

Tuloverovaikutus laadintaperiaatteisiin liittyvistä oikaisuista on laskettu Espanjan voimassa olevalla verokannalla 25 prosenttia.

Liitetieto 1b – Sisäisten liiketapahtumien eliminointi

Liiketapahtumat Sanoman ja Santillana Spainin välillä on eliminoitu Pro forma -tiedoissa.

Liitetieto 2 – Santillana-yritysosto ja rahoitus

Santillana-yritysosto käsitellään liiketoimintojen yhdistämisenä ”IFRS 3 – Liiketoimintojen yhdistäminen” -standardin mukaista hankintamenetelmää käyttäen. Hankintamenetelmää käyttäen Sanoma on kirjannut yksilöitävissä olevat hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin ja määrä, jolla hankinnasta suoritettava vastike ylittää Santillana Spainin yritysostossa hankitun nettovarallisuuden, kirjataan liikearvoksi. Hankinnan kirjanpitokäsittely on esitetty Sanoman 31.12.2020 konsernitaseessa alustavana.

Seuraavassa taulukossa esitetään Santillana Spainin hankittujen nettovarojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä 31.12.2020:

 31.12.2020
 Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käypä arvo
 (miljoonaa euroa)
Aineelliset hyödykkeet.....................................................................................................................................................1,0
Käyttöoikeusomaisuuserät................................................................................................................................................5,6
Asiakassuhteet...............................................................................................................................................................154,1
Tuotemerkit...................................................................................................................................................................55,9
Muut..............................................................................................................................................................................11,5
Aineettomat hyödykkeet...................................................................................................................................................221,5
Muut pitkäaikaiset varat....................................................................................................................................................4,3
Vaihto-omaisuus..............................................................................................................................................................18,1
Muut lyhytaikaiset varat...................................................................................................................................................21,4
Varat yhteensä...................................................................................................................................................................271,8
Pitkäaikainen vieras pääoma.............................................................................................................................................-67,3
Lyhytaikainen vieras pääoma...........................................................................................................................................-25,9
Velat yhteensä....................................................................................................................................................................-93,2
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo.............................................................................................................................178,7
  
Hankintahinta......................................................................................................................................................................408,7
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo ............................................................................................................................-178,7
Liikearvo hankinnasta.......................................................................................................................................................230,1

Lopullinen hankintahinta 409 miljoonaa euroa on kohdistettu hankituille nettovaroille mukaan lukien käypään arvoon arvostetut aineettomat hyödykkeet, sisältäen tuotemerkit ja asiakassuhteet, ja vaihto-omaisuuden, ja jäljellä oleva jäännösarvo on kirjattu liikearvoon. Liikearvo johtuu pääasiassa Santillana Spainin työvoiman osaamisesta sekä synergioista, joita odotetaan saavutettavan integroimalla yritys Sanoma Learning -liiketoimintaan. Santillana-yritysoston odotetaan synnyttävän noin 4 miljoonaa euroa vuosittaisia nettosynergioita, joiden odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.

Sanoma rahoitti yritysoston velalla kahdella rahoitusjärjestelyllään, joista ensimmäinen on 200 miljoonan euron syndikoitu kolmivuotinen lainasopimus, jota on mahdollista pidentää yhdellä vuodella ja joka allekirjoitettiin 3.12.2020 kymmenen yhteistyöpankin kanssa, ja toinen 200 miljoonan euron komittoitu lyhytaikainen tilapäinen rahoitusjärjestely Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Loput kauppahinnasta maksettiin Sanoman rahavaroista. Sanoma odottaa konvertoivansa komittoidun lyhytaikaisen rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi suunnitellun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla.

Seuraavassa taulukossa esitetään Santillana-yritysoston ja yritysoston rahoituksen tilintarkastamattomat pro forma -oikaisut 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa pro forma -tuloslaskelmassa:

 Nettovarojen arvostus käypään arvoonRahoitus 
 Aineettomien hyödykkeiden lisäpoistotVaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisu Tilapäisen lainan korkokulutSyndikoidun määräaikaisen lainan korkokulut Santillana- yritysosto ja rahoitus
 (liitetieto 2a)(liitetieto 2b)(liitetieto 2c)(liitetieto 2d)(liitetieto 2)
 (miljoonaa euroa)
Materiaalit ja palvelut............................................................................................................................................-5,3-5,3
Poistot ja arvonalentumiset...................................................................................................................................-10,6 –-10,6
Liikevoitto...........................................................................................................................................................-10,6 -5,3 -15,9
Rahoituskulut.......................................................................................................................................................-1,9  -3,0 -4,9
Tulos ennen veroja..............................................................................................................................................-10,6 -5,3 -1,9  -3,0 -20,8
Tuloverot (liitetieto 2e).........................................................................................................................................2,61,3 0,4 0,65,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista.............................................................................................................-7,9 -4,0 -1,5 -2,4 -15,9

Liitetieto 2a – Aineettomien hyödykkeiden lisäpoistot

Asiakassuhteiden ja tuotemerkkien alustavat käyvät arvot on määritetty pääasiassa käyttäen tuottoihin perustuvaa lähestymistapaa, joka edellyttää arviota tai ennustetta odotettavissa olevista vastaisista rahavirroista. Tuottoihin perustuvana arvostusmenetelmänä on käytetty joko moniperiodista ylituottomenetelmää tai relief-from-royalty-menetelmää. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat prototyypeistä, ohjelmistoista ja tekijänoikeuksista ja niiden tasearvojen on oletettu vastaavan käypää arvoa.

Seuraavassa taulukossa esitetään asiakassuhteiden ja tuotemerkkien alustavat käyvät arvot ja niiden poistoaikoja kuvaavat arvioidut keskimääräiset taloudelliset vaikutusajat sekä arvioidut käyvän arvon oikaisuista johtuvat poistot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.31.12.2020
 Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvoArvioitu keskimääräinen taloudellinen vaikutusaika Poistot
 (miljoonaa euroa)(vuotta)(miljoonaa euroa)
Asiakassuhteet.........................................................................................................................................................154,120-7,7
Tuotemerkit.............................................................................................................................................................55,910–20-2,9
Yhteensä.................................................................................................................................................................210,0 -10,6
    

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoilla on jatkuva vaikutus Sanoman tulokseen.

Liitetieto 2b – Vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisu

Vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisu kuvastaa hankitun vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisesta syntyvää lisäkulua. Sanoma odottaa hankitun vaihto-omaisuuden kiertävän 15 kuukauden kuluessa ja täten ensimmäisten 12 kuukauden kulua vastaava oikaisu on kirjattu pro forma -tuloslaskelmaan 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisulla ei ole jatkuvaa vaikutusta Sanoman tulokseen 15 kuukauden kiertoajan jälkeen.

Liitetieto 2c – Tilapäisen lainan korkokulut

Pro forma -tiedoissa tilapäisestä lainasta syntyvä korkokulu on oikaistu 31.12.2020 päättyneelle tilikaudelle ikään kuin 200 miljoonan euron tilapäinen laina olisi nostettu 1.1.2020 yritysoston rahoittamiseksi tuona päivänä. Sanoma odottaa konvertoivansa komittoidun lyhytaikaisen rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi suunnitellun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla ja siten tilapäisen lainan korkokulut tulisivat korvautumaan pitkäaikaisesta rahoituksesta aiheutuvilla kuluilla.

Liitetieto 2d – Syndikoidun määräaikaisen lainan korkokulut

200 miljoonan euron syndikoidusta määräaikaisesta lainasta syntyviä korkokuluja on oikaistu 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa pro forma -tuloslaskelmassa kuvaamaan niiden vaikutusta Sanoman rahoituskuluihin ikään kuin laina olisi nostettu 1.1.2020 yritysoston rahoittamiseksi tuona päivänä. Korkokuluoikaisu on laskettu käyttäen efektiivisen koron menetelmää, ja pro forma -tarkoitusta varten on käytetty 1,5 prosentin efektiivistä korkokantaa. Korkokuluoikaisulla on jatkuva vaikutus Sanoman tulokseen lainan 3 vuoden maturiteetin aikana.

Liitetieto 2e – Tuloverot

Nettovarojen käypään arvoon arvostamisesta syntyvien pro forma -oikaisujen tuloverovaikutukset on laskettu käyttäen Espanjan voimassa olevaa 25 prosentin verokantaa. Yritysoston rahoitukseen liittyvien pro forma -oikaisujen tuloverovaikutukset on laskettu käyttäen Suomen voimassa olevaa 20 prosentin yhteisöverokantaa. Sanoman efektiivinen verokanta saattaa olla merkittävästi erilainen riippuen yritysoston jälkeisistä toimenpiteistä kuten rahoitustarpeesta, tuloksen maantieteellisestä jakautumisesta ja verosuunnittelustrategioista.

Liitetieto 3 – Pro forma -osakekohtainen tulos

Pro forma -laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva pro forma -tilikauden tulos Sanoman historiallisella ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskimääräisellä lukumäärällä ja vastaavasti historiallisella osakkeiden laimennetulla keskimääräisellä lukumäärällä.

Seuraavassa taulukossa esitetään laimentamaton ja laimennettu pro forma -osakekohtainen tulos 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.–31.12.2020
 (tilintarkastamaton)
Emoyhtiön omistajille kuuluva pro forma -tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista, miljoonaa euroa..................................248,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva pro forma -tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista, miljoonaa euroa...............................9,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, miljoonaa euroa........................................................................................257,9
  
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl – historiallinen.............................................163 042
Osakkeiden laimennettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl – historiallinen...................................................................163 498
  
Pro forma -osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot...........................................................................................1,53
Pro forma -osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot...........................................................................................0,06
Pro forma -osakekohtainen tulos, euroa............................................................................................................................1,58
  
Pro forma -laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot.......................................................................1,52
Pro forma -laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot.......................................................................0,06
Pro forma -laimennettu osakekohtainen tulos, euroa........................................................................................................1,58Liitetieto 4 – Pro forma -lisätiedot

Pro forma -segmenttitiedot

Tässä esitetyt pro forma -segmenttitiedot on esitetty kuvaamaan Santillana Spainin hankitun liiketoiminnan pro forma -vaikutusta Sanoman ”IFRS 8 – Toimintasegmentit” -standardin mukaisesti esitettyihin toimintasegmentteihin. Sanomalla on kaksi toimintasegmenttiä: Sanoma Learning ja Sanoma Media Finland. Santillana Spainin hankittu liiketoiminta raportoidaan osana Sanoma Learning -segmenttiä.

Seuraavassa taulukossa esitetään tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto toimintasegmenteittäin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.–31.12.2020
 Sanoma historiallinenSantillana Spain carve-out IFRS Sanoma
pro forma
 (tilintarkastettu)(liitetieto 1)(tilin-tarkastamaton)
 (miljoonaa euroa)
Learning...................................................................................................................................................................499,7105,5605,2
Media Finland...........................................................................................................................................................562,6562,6
Kohdistamattomat/eliminoinnit.................................................................................................................................-0,5-0,5
Liikevaihto yhteensä................................................................................................................................................1 061,7105,51 167,2

Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja täsmäytys toimintasegmenteittäin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.–31.12.2020
 Sanoma historiallinenSantillana Spain carve-out IFRSSantillana- yritysosto ja rahoitusSanoma
pro forma
 (tilintarkas-tamaton)(liitetieto 1)(liitetieto 2)(tilintarkas-tamaton)
 (miljoonaa euroa)
Liikevoitto...........................................................................................................................................................270,1(1)29,2-15,9283,4
     
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä hankintamenojen poistot ja oikaisut    
Learning    
Arvonalentumiset.................................................................................................................................................-0,6-0,6
Rakennejärjestelykulut..........................................................................................................................................-12,71,3-11,4
Hankintamenojen poistot ja oikaisut.....................................................................................................................-16,2-15,9-32,1
Media Finland    
Myyntivoitot/ -tappiot...........................................................................................................................................164,8164,8
Rakennejärjestelykulut..........................................................................................................................................-15,7-15,7
Hankintamenojen poistot ja oikaisut.....................................................................................................................-6,1-6,1
Muut yhtiöt    
Myyntivoitot/ -tappiot...........................................................................................................................................0,20,2
Rakennejärjestelykulut..........................................................................................................................................-0,2-0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä hankintamenojen poistot ja oikaisut yhteensä............................113,61,3-15,999,0
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja, jatkuvat toiminnot................................................156,527,9184,4

____________

(1)                   Tilintarkastettu.


Käyttöomaisuusinvestoinnit

Sanoman käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 42,5 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Santillana Spainin historialliset Sanoman esitystavan mukaiset käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään täsmäytys pro forma -operatiiviselle liikevoitolle ilman hankintamenojen poistoja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.–31.12.2020
 Sanoma historiallinenSantillana Spain carve-out IFRSSantillana- yritysosto ja rahoitusSanoma
pro forma
 (tilintarkas-tamaton)(liitetieto 1)(liitetieto 2)(tilintarkas-tamaton)
 (miljoonaa euroa)
Liikevoitto...........................................................................................................................................................270,1(1)29,2-15,9283,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
Rakennejärjestelykulut..........................................................................................................................................-28,51,3-27,2
Arvonalentumiset.................................................................................................................................................-0,6-0,6
Myyntivoitot/ -tappiot...........................................................................................................................................165,0165,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä...............................................................................................135,91,3137,2
Hankintamenojen poistot ja oikaisut..................................................................................................................-22,3-15,9-38,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja................................................................................156,527,9184,4

____________

(1)                   Tilintarkastettu.


Seuraavassa taulukossa esitetään jatkuvien toimintojen pro forma -operatiivisen käyttökatteen täsmäytys 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta:

 1.1.–31.12.2020
 Sanoma historiallinenSantillana Spain carve-out IFRSSantillana- yritysosto ja rahoitusSanoma
pro forma
 (tilintarkas-tamaton)(liitetieto 1)(liitetieto 2)(tilintarkas-tamaton)
 (miljoonaa euroa)
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja...............................................................156,527,9184,4
Rakennusten ja rakennelmien poistot..................................................................................................-23,8-1,0-24,8
Vuokrakirjojen poistot........................................................................................................................-13,2-13,2
Esitysoikeuksien poistot.....................................................................................................................-52,4-52,4
Sisällöntuotannon poistot....................................................................................................................-20,7-6,1-26,8
Muut poistot ja arvonalentumiset........................................................................................................-43,8-1,4-45,2
Poistoihin ja arvonalentumisiin sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät................................    0,6     –      0,6
Operatiivinen käyttökate..................................................................................................................309,936,4346,3

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.