Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 10.2.2021 klo 08:40
-

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.4.2021 klo 14.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joten osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. 

Yhtiö julkaisee 17.3.2021 asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit verkkosivuillaan www.sanoma.com/fi.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat kokoukseen. Muu yhtiön johto ei osallistu kokoukseen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Riikka Rannikko. Mikäli Riikka Rannikolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Merja Karhapää. Mikäli Merja Karhapäällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n Innovatics Oy:lle toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10, joka alkaa 8.3.2021, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksetaan osinkona 0,52 euroa osakkeelta ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700.000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2020 esitetään ensimmäisen kerran tässä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi viimeistään viikolla 10, joka alkaa 8.3.2021. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 12.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 7.000 euroa ja hallituksen jäsenet 6.000 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1.000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;

- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1.000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kymmenen.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä sekä uusina hallituksen jäseninä Anna Herlin ja Arun Aggarwal ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä. Antti Herlin ja Kai Öistämö eivät ole asettuneet ehdolle hallituksen jäseniksi.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Anna Herlin, s. 1982, Suomen kansalainen, valtiotieteiden maisteri, Helsingin Yliopisto 2011, filosofian maisteri, Helsingin Yliopisto 2008. Herlin on työskennellyt kehitysjohtajana Tiina ja Antti Herlinin säätiössä vuodesta 2018. Aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä John Nurmisen säätiössä 2013-2018 ja suunnittelijana Kuvataideakatemiassa 2008-2009.

Arun Aggarwal, s. 1969, Yhdysvaltain kansalainen, diplomi-insinööri (Master of Science in Manufacturing Systems Engineering) 1993 ja tietojärjestelmätieteiden kandidaatti (Bachelor of Science in Computer Science & Electrical Engineering) 1990, Lehigh’n yliopisto, Yhdysvallat. Aggarwal on työskennellyt Business Technology -alueen johtajana Fortumissa vuodesta 2018. Aiemmin hän on toiminut IBM:n johtavana neuvonantajana Euroopassa vuonna 2018; Cemexillä Meksikossa ja Unkarissa tietohallinnon ja digitaalisen muutoksen johtajana 2015-2017 ja johtavana neuvonantajana 2012-2015; The Waterside Groupin toimitusjohtajana Yhdysvalloissa ja Itä-Afrikassa 2006-2015; johtajana BearingPointissa Yhdysvalloissa 2001-2005; ja johtajana KPMG Consultingissa Yhdysvalloissa 1992-2001.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimi­kaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2021 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

16. Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16.000.000 uuden osakkeen antamisesta (noin 9.8% yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 25.3.2020 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 10, joka alkaa 8.3.2021. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Edellä sanotun lisäksi, yhtiö julkaisee 17.3.2021 asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit verkkosivuillaan www.sanoma.com/fi. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 27.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokousta yhtiön verkkosivujen kautta seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joten osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 8.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Sanoma Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Sanoma Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse ir@sanoma.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2021 klo 10.00 – 8.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalainen henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi 17.3.2021 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi viimeistään 17.3.2021. Lisätietoja on saatavilla myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Koronaviruspandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Anniina Järvinen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: https://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi viimeistään 17.3.2021. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 8.4.2021 klo 10.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon sekä hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakas­luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@sanoma.com tai postitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma viimeistään 16.3.2021 klo 10.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi viimeistään 17.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 29.3.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com tai postitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma tai sähköisen ennakkoäänestyksen yhteydessä 29.3.2021 klo 16.00 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset verkkosivuillaan www.sanoma.com/fi viimeistään 1.4.2021 klo 16.00. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 9.2.2021 yhteensä 163.565.663 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhteensä 528.977 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää etukäteen kuten edellä on kuvattu. Webcast-lähetys chat-toiminnallisuuksineen järjestetään vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen on mahdollista ja se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Sanoma ei vastaa lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi ennen yhtiökokousta.

Helsingissä 9.2.2021

Sanoma Oyj

Hallitus

Lisätietoa
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma.com/fi

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.