Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.3.2020 klo 19.00

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019.

Voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,50 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 350 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 3.4.2020.

Toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2020. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28.10.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 30.10.2020 ja osingonmaksupäivä arviolta 6.11.2020.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan. Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;

- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Julian Drinkall ja Rolf Grisebach. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen
Henkilöstövaliokunta: Kai Öistämö (puheenjohtaja), Julian Drinkall, Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallituksella on työjärjestyksensä mukaisesti työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2020 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.