Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 24.10.2018 klo 08:30

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018: Operatiivinen liikevoitto parani

LIIKEVAIHTO JA OPERATIIVINEN LIIKEVOITTO KASVOIVAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–30.9.2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Q3 2018

 • Liikevaihto kasvoi 393 milj. euroon (2017: 381). Kasvua vauhditti Suomesta aiemmin vuoden aikana ostettu festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta. Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -3 % (2017: 5 %).
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 12 % ja oli 91 milj. euroa (2017: 81). Kasvuun vaikutti jääkiekon SM-liigan televisiointioikeuksista luopuminen sekä Media Netherlandsin kannattavuuden hyvä kehitys. Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 23,2 % (2017: 21,4 %).
 • Liikevoitto kasvoi 89 milj. euroon (2017: 79).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 19 % ja oli 0,42 euroa (2017: 0,35).
 • Osakekohtainen tulos nousi 0,41 euroon (2017: 0,34).
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 90 milj. euroon (2017: 86). Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 7 milj. euroon (2017: 10).
 • Sanoma ilmoitti 11.10. parantavansa vuoden 2018 näkymiään operatiivisen liikevoittoprosentin osalta noin 14 %:sta yli 14 %:iin.
 • Hallitus päätti 23.10. osingon toisen erän, 0,15 euroa osakkeelta, täsmäytys- ja maksupäivän.

Q1–Q3 2018

 • Liikevaihto pysyi vakaana 1 017 milj. eurossa (2017: 1 129, oikaistu 1 022). Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -3 % (2017: 0 %).
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 179 milj. euroa (2017: 172, oikaistu: 175). Kasvuun vaikutti Media Netherlandsin ja Learningin kannattavuuden hyvä kehitys. Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 17,6 % (2017: 15,3 %, oikaistu 17,1 %).
 • Liikevoitto oli 168 milj. euroa (2017: -262, oikaistu 165).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 10 % ja oli 0,77 euroa (2017: 0,69, oikaistu 0,70).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (2017: -1,12, oikaistu 0,66).
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 61 milj. euroon (2017: 48). Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 22 milj. euroon (2017: 25).
 • Sanoma ilmoitti 7.3. ostaneensa N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan Suomessa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli n. 20 milj. euroa. Kauppa saatettiin päätökseen 18.4.
 • Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myynti, joka raportoidaan lopetettuna toimintona, saatettiin päätökseen 29.6.

Näkymät (muutettu 11.10.2018)

Vuonna 2018 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 14 %.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2017 kaltaisella tasolla.


Avainlukuja *

milj. euroa Q3 2018 Q3 2017
Muutos Q1-Q3 2018  Q1-Q3 2017
oikaistu
Muutos  2017
oikaistu
Liikevaihto 393,0 380,8 3 % 1 017,4 1 022,3 0 % 1 328,0
Operatiivinen käyttökate 117,7 116,4 1 % 274,6 280,1 -2 % 328,5
  prosentti 29,9 % 30,6 %   27,0 % 27,4 %   24,7 %
Operatiivinen liikevoitto 91,0 81,4 12 % 179,0 174,6 3 % 179,0
  prosentti 23,2 % 21,4 %   17,6 % 17,1 %   13,5 %
Liikevoitto 88,9 78,8 13 % 167,9 165,2 2 % 186,4
Tilikauden tulos ** 67,6 56,7 19 % 130,5 111,9 17 % 126,8
               
Liiketoiminnan rahavirta ** 89,7 85,6 5 % 61,1 47,9 28 % 140,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit ** ’ *** 7,3 10,2 -28 % 21,5 25,2 -14 % 34,7
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuus-investoinneilla ** 82,4 75,4 9 % 39,6 22,7 74 % 106,2
               
Omavaraisuusaste **       40,9 % 33,9 %   38,2 %
Nettovelka **       391,9 518,7   391,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen **       1,6 2,4   1,7
               
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna       4 453 4 599 -3 % 4 562
               
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,42 0,35 19 % 0,77 0,70 10 % 0,71
Operatiivinen tulos/osake, euroa ** 0,42 0,36 17 % 0,78 0,72 8 % 0,74
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,41 0,34 20 % 0,71 0,66 8 % 0,76
Tulos/osake, euroa ** 0,41 0,35 19 % 0,79 0,68 16 % 0,77
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ** 0,55 0,53 4 % 0,37 0,29 27 % 0,87
Liiketoiminnan rahavirta vähennettynä käyttöomaisuus-investoinneilla/osake, euroa ** 0,50 0,46 9 % 0,24 0,14 74 % 0,65

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta. Oikaistut luvut julkaistiin 27.3.2018. Lisätietoja oikaisusta on laadintaperiaatteissa raportin sivulla 25.
** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot. Omavaraisuusastetta, nettovelkaa ja nettovelan suhdetta oikaistuun käyttökatteeseen ei ole oikaistu SBS:n myynnillä.
*** Aikaisemmin käyttöomaisuusinvestoinnit esitettiin suoriteperusteisesti.
Avainluvut oikaisemattomilla vuoden 2017 vertailuluvuilla, jotka sisältävät myydyn Hollannin TV-liiketoiminnan (SBS), ovat raportin sivulla 19.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Vuoden 2018 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tiimimme kaikissa liiketoiminnoissa tekivät hyvää työtä ja kannattavuutemme parani. Tämä vaikutti myös vuoden 2018 näkymiimme operatiivisen liikevoittoprosentin osalta, jota nostettiin 11.10.2018 noin 14 %:sta yli 14 %:iin. Pääasiallinen syy parempiin näkymiin on Media Netherlandsin ja Learningin liiketoiminnan ja kannattavuuden hyvä kehitys Media Finlandin kehityksen ollessa vakaata.

Media Netherlandsin toiminnassa näkyvät nyt täysimääräisesti viime vuoden heinäkuussa toteutuneen SBS:n myymisen jälkeen virtaviivaistetun organisaation tuomat hyödyt. Kannattavuus on parantunut merkittävästi, mikä on hyvä saavutus liikevaihdon ollessa lievässä laskussa. Kehitystä on edistänyt datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupyn menestys. Palvelu on nyt yhdistetty päivittäistavarakaupan asiakkaisiin keskittyvään mediamyyntiyksikköömme. Syyskuun alussa ilmoitimme Rob Kolkmanin nimityksestä Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Rob työskentelee tällä hetkellä RELX Groupissa, ja hänellä on laaja kansainvälinen kokemus sekä yritysdata- että kustannusliiketoiminnasta.

Learningin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin. Liikevaihto laski odotustemme mukaisesti Puolassa, jossa kasvu oli vuonna 2017 poikkeuksellisen voimakasta kahden samanaikaisen opetussuunnitelmauudistuksen vauhdittamana. Markkinaosuutemme vahvistumisen ansiosta liikevaihdon lasku oli kuitenkin odotuksiamme huomattavasti pienempi. Myös Suomessa opetussuunnitelmauudistus kasvatti liikevaihtoa. Ensimmäiset liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”) tuomat hyödyt ovat nähtävissä Learningin kannattavuudessa. Ohjelman tarkoituksena on integroida Learningin viiden operatiivisen yhtiön tukitoiminnot entistä paremmin.

Maaliskuussa vahvistimme Media Finlandin festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaa yritysostolla. Kesän korkeasesonki oli myynnillä, kävijämäärillä ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna menestys, tosin liiketoiminnan kannattavuus oli hieman odotettua alhaisempi joidenkin kertaluonteisten integraatiokustannusten ja tiettyjen heikommin kannattavien festivaalien vuoksi. Kolmannella vuosineljänneksellä Ruudun ja Helsingin Sanomien digitaalisten tilausten määrä kasvoi, kun taas aikakauslehtitilausten määrä laski. Painetun mainonnan markkinoihin kohdistui edelleen paineita.

Mediatoimialan muutos jatkuu. Kasvavia alueita on useita, kun taas perinteisen median tuotot ovat laskussa. Niin Hollannin kuin Suomenkin medialiiketoiminnoissa sopeutamme organisaatiotamme jatkuvasti markkinoiden muutoksiin. Media Finlandissa tämä johti ilmoitukseen yt-neuvottelujen aloittamisesta tietyissä toiminnoissa. Neuvottelujen tarkoituksena on kilpailukykymme ja tehokkuutemme ylläpitäminen myös tulevaisuudessa.

Vapaa rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Jonkin verran alhaisemmat rahoituskulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit sekä käyttöpääoman hyvä hallinta useissa liiketoiminnoissa vaikuttivat rahavirtaan positiivisesti. Vuosineljänneksen aikana maksoimme Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myyntiin liittyviä kertaluonteisia rakennejärjestelykustannuksia, joita ei oteta huomioon operatiivisessa rahavirrassa, kun hallitus tekee osinkoehdotuksensa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tulevaisuudessa keskitymme asiakkaisiimme sekä kannattavuuden ja rahavirran hyvään hallintaan osingon kasvattamiseksi. Samalla kartoitamme mahdollisuuksia strategiamme mukaisiin synergiaa tuoviin ja nykyistä liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin, jotka ovat vahvistuvan taseemme ansiosta mahdollisia.”

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana audio webcast -lähetyksenä Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601


Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite