Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2014 klo 8.30

Neljäs vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 554,3 milj. euroa (2012: 586,7).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 5,1 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,0 milj. euroa (2012: 31,8).
 • Liikevoittoon sisältyi -42,3 milj. euroa (2012: -26,0) kertaluonteisia eriä. Ne koostuivat pääasiassa omaisuuden myyntitappioista ja rakennejärjestelykustannuksista.
 • Tulos osaketta kohden oli -0,24 euroa (2012: -0,07).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (2012: 0,08).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 73,6 milj. euroa (2012:108,2)

2013

 • Liikevaihto oli 2 218,7 milj. euroa (2012: 2 376,3).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 6,6 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 154,9 milj. euroa (2012: 231,0).
 • Liikevoittoon sisältyi -427,2 milj. euroa (2012: -50,0) kertaluonteisia eriä. Ne koostuivat pääasiassa arvonalentumisista, rakennejärjestelykustannuksista sekä myyntivoitosta ja -tappioista.
 • Tulos osaketta kohden oli -1,97 euroa (2012: 0,88).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (2012: 0,77).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 124,1 milj. euroa (2012:192,0).
 • Hallitus ehdottaa osinkoina jaettavaksi 0,10 euroa osaketta kohden (2012: 0,60). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle myös, että hallitus valtuutetaan päättämään lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta.

Näkymät
Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,0 %).
Keskipitkän aikavälin näkymät
Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Avainlukuja*

  Oikaistu  Oikaistu 
 10–12/10–12/Muutos1–12/1–12/Muutos
milj. euroa20132012%20132012%
Liikevaihto554,3586,7-5,52 218,72 376,3-6,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä13,031,8-59,3154,9231,0-33,0
  % liikevaihdosta2,35,4 7,09,7 
Liikevoitto-29,45,7-615,0-272,3181,0-250,5
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista-38,0-9,6-295,7-332,369,9-575,2
Tilikauden tulos ***-38,0-9,6-295,7-332,3149,0-323,1
       
Käyttöomaisuusinvestoinnit **   67,359,513,1
% liikevaihdosta   3,02,5 
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***   -23,99,7 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***   -9,38,3 
Omavaraisuusaste, % ***   37,241,3 
Nettovelkaantumisaste, % ***   91,778,7 
       
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna  9 59710 381-7,6
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   10 04310 804-7,0
       
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot-0,24-0,07-259,7-1,970,39-602,6
Tulos/osake, euroa ***-0,24-0,07-259,7-1,970,88-324,2
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ***0,450,66-31,00,761,18-35,4
       
Oma pääoma/osake, euroa ***   5,787,82-26,1
Osinko/osake, euroa ****   0,100,60 
Osinko tuloksesta, % ****   n.a.68,4 
Osakekannan markkina-arvo   1 039,61 211,3 

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardissa. Uudistettu standardi poisti mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Muutetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Vuoden 2012 osalta oikaisu pienentää omaa pääomaa 52,0 milj. euroa 1 576,6 milj. euroon ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa 231,0 milj. euroon.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
**** Vuoden 2013 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle myös, että hallitus valtuutetaan päättämään lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta.


Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

“Toimintamme mukauttaminen jatkui vuonna 2013. Kuten ilmoitimme lokakuussa, uudistimme kuluttajamediatoimintamme ja keskitämme vastedes liiketoimintaamme rakenteellisesti houkutteleville markkinoille ja digitaalisiin palveluihin. Liiketoiminnallamme on kaksi peruspilaria: johtava monikanavainen kuluttajamedialiiketoiminta ja kasvava osuus digitaalisen median markkinoista niin Suomessa kuin Hollannissa, sekä ainutlaatuisesti asemoitu oppimisliiketoiminta useilla valitsemillamme markkinoilla.

Sanoman uudistumisessa on pohjimmiltaan kyse tarjontamme uudistamisesta. Tekemämme valinnat antavat meille mahdollisuuden keskittyä täysimääräisesti niille alueille ja liiketoimintoihin, joilla on paras muutos- ja kasvupotentiaali.

Hollannin aikakauslehtiliiketoiminnassa keskitymme valikoituihin vahvoihin aikakauslehtibrändeihin viidellä määritellyllä sisältöalueella. Lehtiportfolion järkeistäminen etenee suunnitellusti. Katsojaosuutemme Hollannin TV-liiketoiminnassa on säilynyt vuoden 2012 tasolla. Digitaalisten palveluiden myynti oli vahvassa kasvussa neljännellä neljänneksellä.

Suomessa, maan suurin sanomalehti Helsingin Sanomat organisoi toimituksensa uudelleen ja julkisti useita journalistisia ja sisältöön liittyviä uudistuksia pyrkiessään yhä paremmin vastaamaan lukijoidensa tarpeisiin. Investoinnit videoalustaan ja digitaalisiin palveluihin ovat luoneet perustan digitaalisen kuluttajamedian uusille tuotoille. Sanoman digitaalisten palvelujen mobiilikäyttö ylitti työasemakäytön vuoden 2013 lopussa. Uusi yhdistetty Sanoma Media Finland parantaa yhteistyötä ja pyrkii yhdistämään monikanavatarjontansa edut.

Oppimisliiketoiminnan vuosi oli jälleen vakaa ja neljännen neljänneksen aikana otettiin tärkeitä strategisia askeleita tutorointimarkkinoilla ja kehittyvillä markkinoilla. Lanseerasimme tutorointipalvelut Hollannissa ja Belgiassa. Suomessa aloitimme yhteistyön TutorHousen kanssa.

Liiketoimintojen myynnit Keski- ja Itä-Euroopassa ovat edelleen vahvistaneet strategiaamme keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Joulukuussa laskimme liikkeelle hybridilainan, joka ylimerkittiin selvästi. Hybridilaina yhdistettynä kiinteistöjen ja ei-ydinliiketoiminnan myynteihin vahvistaa tasettamme ja edistää strategiamme tehokasta toteuttamista.

Vuonna 2014 jatkamme muutosstrategiamme toteuttamista. Kiihdytämme kehitysvauhtia kuluttajille, mainostajille ja opettajille suunnatuissa tuotteissa ja palveluissa. Konserninlaajuinen kulusäästöohjelma auttaa Sanomaa rahoittamaan tulevaisuuden kasvua varten tarvitsemamme investoinnit.”

Konsernin näkymät

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,0 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään: (1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon, (2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja (3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Vuoden 2013 tuloksen webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 11:00 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/en/investors.

Tilaisuuteen voi osallistua numerossa
Iso-Britannia +44 20 7162 0077 / Suomi +358 9 2313 9201 / Hollanti +31 20 7965 008 / USA +1 334 323 6201
Koodi 937503

Taloudellinen raportointi 2014

 • tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.2014 noin kello 8.30
 • tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 25.7.2014 noin kello 8.30
 • tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2014 noin kello 8.30.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tiedosto: Sanoma_vuositulos_2013.pdf