Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 29.10.2014 klo 8.30

Kolmas vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 477,8 milj. euroa (2013: 537,3).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,3 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 62,1 milj. euroa (2013: 76,9).
 • Liikevoittoon sisältyi 15,5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -312,9). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin, rakennejärjestelykustannuksiin ja arvonalentumisiin sekä IFRS-eläkevelvoitteen purkautumiseen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (2013: -1,59).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,24 euroa (2013: 0,27).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 89,9 milj. euroa (2013: 111,3).

Tammisyyskuu

 • Liikevaihto oli 1 449,1 milj. euroa (2013: 1 566,1).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,4 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 124,4 milj. euroa (2013: 142,4).
 • Liikevoittoon sisältyi 118,5 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -377,3). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin ja rakennejärjestelykustannuksiin sekä omaisuuden myyntitappioon ja alaskirjaukseen Belgian televisiotoimintojen myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (2013: -1,69).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,38 euroa (2013: 0,43).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,6 milj. euroa (2013: 45,3).

Muutos raportoinnissa

Sanoma otti käyttöön uuden IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin 1.1.2014 alkaen. Standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn menetelmä ole enää sallittu. Tuloslaskelmassa osuus yhteisyritysten tuloksesta esitetään osana liikevoittoa ja taseessa yhteisyritykset esitetään rivillä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset. Muutos koskee pääosin Media Russia & CEE ja Media Belgium -liiketoimintayksiköitä.

IFRS 11 -standardin käyttöönotto alensi konsernin vuoden 2013 liikevaihtoa 135,2 milj. euroa. Vaikutus kannattavuuteen on pieni, vuoden 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 0,2 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2013 pieneni 164,9 milj. euroa ja Sanoma-konsernin oman pääoman yhteismäärä pieneni 59,1 milj. euroa. Siirtyminen suhteellisen yhdistelyn menetelmästä pääomaosuusmenetelmään vaikuttaa myös kassavirtaan.

Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kahdesta segmentistä: Consumer Media ja Learning. Sanoma raportoi kolmen strategisen liiketoimintayksikkönsä liikevaihdon ja kannattavuuden: Media Netherlands, Media Finland ja Learning. Media Belgium ja Media Russia & CEE raportoidaan osiossa "Muut”. Sanoman taloudelliset luvut vuonna 2013 on muutettu vastaamaan uutta standardia ja raportointirakennetta.

Korjaus Sanoman vuoden 2013 osakekohtaiseen tulokseen ilman kertaluonteisia eriä

Sanoma korjaa vuoden 2013 osakekohtaista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Korjaus koskee tiettyjä määräysvallattomille omistajille kohdistettuja kertaluonteisia eriä vuonna 2013.  Korjaus ei vaikuta raportoituun osakekohtaiseen tulokseen.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2013 oli:

- 1–3/2013: -0,10 (aiemmin raportoitu -0,03)
- 1–6/2013: 0,16 (aiemmin raportoitu 0,23)
- 1–9/2013: 0,43 (aiemmin raportoitu 0,53)
- 1–12/2013: 0,44 (aiemmin raportoitu 0,54)

Avainlukuja* (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)

  Oikaistu  Oikaistu Oikaistu
 7–9/7–9/Muutos1–9/1–9/Muutos1–12/
milj. euroa20142013 %20142013%2013
Liikevaihto477,8537,3-11,11 449,11 566,1-7,52 083,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä62,176,9-19,2124,4142,4-12,6154,6
  % liikevaihdosta13,014,3 8,69,1 7,4
Liikevoitto77,6-236,0 242,9-234,9 -257,7
Tilikauden tulos57,0-261,3 165,7-289,2 -320,3
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit **9,114,0-34,832,046,8-31,565,6
% liikevaihdosta1,92,6 2,23,0 3,1
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***   11,0n/a -24,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***   9,7n/a -9,2
Omavaraisuusaste, %   41,933,9 37,2
Nettovelkaantumisaste, %   65,4115,2 95,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna7 7319 284-16,79 035
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna8 4529 605-12,09 446
     
Tulos/osake, euroa0,34-1,59 0,97-1,69 -1,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,550,68-19,20,140,28-48,00,73
        
Oma pääoma/osake, euroa   5,925,0417,65,42

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen uudesta IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardista.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Kolmas neljännes oli jälleen askel oikeaan suuntaan muutosstrategiamme toteutuksessa. Uuden median myynti kasvoi 7 %. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana jo 40 % kuluttajamedian myynnistämme Hollannissa ja Suomessa tuli uuden median tuotteista ja palveluista.

Suomessa kuluttajamedian toimintomme tekivät hyvän tuloksen operatiivisessa liiketoiminnassa. Suotuisa kehitys johtuu pääasiassa digitaalisen myynnin vahvasta kasvusta ja kustannussäästöistä. Televisio- ja radiotoimintojen kehitys oli erityisen myönteistä. Suomen kuluttajamedian liiketoimintojen kannattavuus on kuitenkin edelleen liian alhainen. Jatkamme työtä kannattavuuden ja tehokkuutemme parantamiseksi.

Hollannissa strategiamme etenee suunnitellusti. Ydintoimintoihimme kuulumattomien aikakauslehtien myynti edistää teema-alueisiin pohjautuvan strategiamme kehittämistä. Hollannissa kannattavuus kolmannella neljänneksellä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Kannattavuuden heikkeneminen johtui investoinneista digitaaliseen liiketoimintaan sekä printtiliiketoiminnan tuloksen laskusta ja television ohjelmakustannusten noususta. Neljäs vuosineljännes Hollannin televisiomainonnan markkinoilla vaikuttaa haasteelliselta.

Oppimisliiketoiminnan orgaaninen tulos oli jälleen vahva. Olemme tuoneet markkinoille jatkuvasti ja menestyksekkäästi uusia digitaalisia työkaluja ja palveluja opettajien ja oppilaiden tarpeisiin. Markkinaolosuhteet pysyivät vakaina kaikissa toimintamaissamme Puolaa lukuun ottamatta. Puolassa uudella lainsäädännöllä odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus oppikirjamarkkinaan tulevina vuosina. Arviomme mukaan uudet tuotteet ja palvelut sekä oppimisliiketoiminnan kustannussäästöt kompensoivat osan negatiivisesta vaikutuksesta.

Olemme erityisen tyytyväisiä konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman etenemiseen. Vuosittainen kulusäästö syyskuusta eteenpäin on yli 60 milj. euroa. Lisäksi taseemme on vahvistunut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Olemme oikealla tiellä strategiamme toteutuksessa ja vauhditamme sitä entisestään seuraavien vuosineljännesten aikana.”

Konsernin näkymät (ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Q3 2014 webcast-tilaisuus

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla: Suomi: +358 (0)9 2313 9201 / Yhdysvallat: +1 334 323 6201/
Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 077 / Hollanti: +31 (0)20 7965 008 /
Puhelun tunnus: 948478

Taloudellinen raportointi 2015

Sanoma julkistaa vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2015 noin klo 8.30. Vuonna 2015 yhtiö antaa osavuosikatsaukset neljänneksittäin:
-  tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2015 noin kello 8.30
-  tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 23.7.2015 noin kello 8.30
-  tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2015 noin kello 8.30.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.