Pörssitiedote (pdf)

Webcast of the press meeting

Esityskalvot tiedotustilaisuudesta englanniksi (pdf)

Avainluvut (xls)

Tulevaisuuden näkymät

Aikaisemmat taloudelliset katsaukset arkistossa

Tilinpäätöstiedote 7.2.2012  8.30

Neljäs vuosineljännes


- Sanoman liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 725,4 milj. euroa (2010: 717,3 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,8 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 60,6 milj. euroa (2010: 34,5 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat neljännellä neljänneksellä -8,7 milj. euroa (2010: -7,2 milj. euroa) ja koostuivat pääasiassa myyntivoitoista, rakennejärjestelykustannuksista mukaan lukien eläke- ja eropaketit sekä tietojärjestelmiin liittyvistä alaskirjauksista.
- Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (2010: -0,01 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (2010: 0,04 euroa).

2011


- Sanoman koko vuoden liikevaihto oli 2 746,2 milj. euroa (2010: 2 761,2 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,3 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 239,1 milj. euroa (2010: 245,4 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 273,8 milj. euroa (2010: 273,8 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (2010: 1,85 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (2010: 0,94 euroa).
- Yhtiön hallitus ehdottaa osinkoina jaettavaksi 0,60 euroa osaketta kohden.
- Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

 

 AVAINLUKUJA

 10-12/

 10-12/

 Muutos

 1-12/

 1-12/

 Muutos

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

       

 Liikevaihto

 725,4

 717,3

 1,1

 2 746,2

 2 761,2

 -0,5

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

 60,6

 34,5

 75,6

 239,1

 245,4

 -2,6

   % liikevaihdosta

 8,4

 4,8

 

 8,7

 8,9

 

 Liikevoitto

 51,9

 27,4

 89,9

 182,9

 392,7

 -53,4

 Tilikauden tulos

 24,4

 -1,0

 

 86,0

 297,3

 -71,1

       

 Käyttöomaisuusinvestoinnit *

 85,5

 85,7

 -0,2

 % liikevaihdosta

 3,1

 3,1

 
       

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 6,8

 16,2

 

 Omavaraisuusaste, %

 37,0

 45,7

 

 Nettovelkaantumisaste, %

 105,7

 63,8

 
       

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 13 646

 15 405

 -11,4

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 14 471

 16 016

 -9,6

       

 Tulos/osake, euroa

 0,11

 -0,01

 

 0,52

 1,85

 -72,0

 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

 0,86

 0,62

 40,4

 1,68

 1,69

 -0,6

       

 Oma pääoma/osake, euroa

  

 7,70

 8,42

 -8,6

 Osinko/osake, euroa **

   

 0,60

 1,10

 -45,5

 Osinko tuloksesta, % **

   

 115,6

 59,4

 

 Osakekannan markkina-arvo

  

 1 443,3

 2 628,0

 -45,1


* Sisältää rahoitusleasingsopimukset
** Vuoden 2011 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Vuosi 2011 oli Sanomalle vakaan tuloksen ja portfolion vahvan kehittämisen vuosi. Strategiamme keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen näkyy liiketoimintakokonaisuuteen tehdyissä muutoksissa. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että SBS-yritysoston avulla vahvistimme asemiamme kuluttajamedian alalla Hollannissa ja Belgiassa.

Tuloksemme neljännellä vuosineljänneksellä oli vakaa kasvavasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Tämä osoittaa selvästi kykymme sopeutua nopeasti ympäristön muutoksiin. Liikevoiton ja rahavirran merkittävä kasvu saavutettiin, kun toimintojen sopeuttamista ja rakennemuutoksia jatkettiin painopistealueidemme mukaisesti.

Sanoma muuttuu. Aiomme syventää asiakastietämystämme entisestään, nopeuttaa digitaalista kehitystä vahvistamalla monikanavastrategiaamme, edistää innovaatioita ja tehostaa toimintojamme.

Tulevien kolmen vuoden aikana keskitymme toiminnassamme seuraaviin asioihin: Varmistamme taloudellisen joustavuuden vähentämällä liiketoiminnan kuluja ja jatkamalla ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntiä. Kehitämme printtiliiketoimintaamme kilpailukyvyn ja onnistuneen digitalisaation varmistamiseksi. Varmistamme tv- ja oppiminen-toimintojen kannattavan orgaanisen kasvun ja luomme kasvua uusissa digitaalisissa palveluissa."

Vuoden 2012 näkymät

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Liikevaihto

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä kasvoi 1,1 % ja oli 725,4 milj. euroa (2010: 717,3 milj. euroa). Kasvu tuli pääasiassa ostetusta tv- ja lehtitoiminnasta Hollannissa ja Belgiassa. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen neljänneksen liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,8 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot kasvoivat 0,8 %. Tilaustuotot kasvoivat 6,7 %, mutta irtonumeromyynti laski 6,7 %.

Mainostuotot kasvoivat 43,6 %. Valtaosa kasvusta tuli Hollannissa ja Belgiassa ostetuista televisiotoiminnoista sekä Nelonen Median hyvästä kehityksestä Suomessa. Verkkomainostuotot kasvoivat 8,7 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 36,6 % (2010: 25,8 %).

Televisiotoimintojen hankinta vaikutti myös Sanoman digitaalisiin tuottoihin, jotka kasvoivat 105,4 % neljännellä neljänneksellä ja olivat 24,5 % (2010: 12,1 %) konsernin liikevaihdosta. Vertailukauden luvut eivät sisällä kesäkuussa 2010 myytyjä laajakaista- ja kaapeli-tv-palveluja Suomessa.

2011

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla ja oli 2 746,2 milj. euroa (2010: 2 761,2 milj. euroa), sillä ostetut toiminnot korvasivat vuosina 2011 ja 2010 tehtyjen yritysmyyntien vaikutukset. Media-segmentin kasvu tuli pääasiassa Hollannissa ostetusta tv-toiminnasta ja Nelonen Median liikevaihdon kasvusta Suomessa. Näiden toimintojen kasvu ylitti Suomessa kesäkuussa 2010 myytyjen laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelujen vaikutuksen. Trade-segmentin liikevaihdon lasku liittyy toimintojen myyntiin. News-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla, mutta Learning-segmentin liikevaihto laski hieman ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen liikevaihdon laskun ja yritysmyynnin seurauksena. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2011 liikevaihtoon. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,3 %.

Mainostuotot kasvoivat voimakkaasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta talouden kasvava epävarmuus vaikutti kehitykseen epäsuotuisasti toisella vuosipuoliskolla. Mainostuotot kasvoivat koko vuonna 23,3 %.

Vuonna 2011 verkkoliiketoiminnan tuotot kasvoivat 13,8 %, 156,1 milj. euroon. Digitaaliset tuotot kasvoivat 52,6 % ja olivat 15,9 % (2010: 10,5 %) konsernin liikevaihdosta. Verkkoliiketoiminnan lisäksi digitaalisiin tuottoihin kuuluvat televisiotoiminta ja sähköinen oppiminen.

Konsernin levikkituotot olivat vertailuvuoden tasolla, sillä tilaustuottojen hienoinen kasvu korvasi irtonumeromyynnin laskun.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 47 % (2010: 51 %) tuli Suomesta ja 28 % (2010: 23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 21 % (2010: 23 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2010: 3 %).

Tulos

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi loka-joulukuussa 75,6 % ja oli 60,6 milj. euroa (2010: 34,5 milj. euroa). Rakennemuutokset selittävät suurimman osan kasvusta. Liikevoitto sisältää 11,1 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei ole luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,4 % (2010: 4,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 8,5 % neljännellä neljänneksellä, mikä johtui rakennemuutoksista ja tehostamistoimista. Paperikulut kasvoivat 3,7 % ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 %. Konsernilla oli 1 760 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa, eli henkilöstömäärä oli 11,4 % pienempi. Henkilöstömäärän lasku johtuu pääasiassa toimintojen myynnistä ja kioskien lopettamisesta. SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinta kompensoi laskua osittain.

Loka-joulukuun liikevoitto sisälsi -8,7 milj. euroa (2010: -7,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa myyntivoitoista, rakennejärjestelykustannuksista mukaan lukien eläke- ja eropaketit sekä tietojärjestelmiin liittyvistä alaskirjauksista. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat myyntivoitoista ja kertaluonteisista kuluista.

Sanoma uudistaa toimintojaan ja haluaa varmistaa kilpailukykyisen kustannustason, minkä osana syksyn aikana pääosin Newsin, Media Finlandin, Media Belgiumin ja Learningin työntekijöille tarjottiin eläke- ja eropaketteja. Tämän seurauksena 33 työntekijää lähti yhtiöstä vuonna 2011 ja 225 työntekijää lähtee vuonna 2012. Paketteihin liittyen on kirjattu 21,4 milj. euroa kertaluonteisia rakennejärjestelykuluja, joista 19,0 milj. euroa kirjattiin neljännellä neljänneksellä.

 

 KERTALUONTEISET ERÄT

 10-12/

 10-12/

 1-12/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2011

 2010

     

 Media

    

 Myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes)

  

 9,1

 2,6

 Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

 -1,0

 -53,4

 -1,0

 Jok Foe Groupin alaskirjaus (Belgia)

 -1,6

 

 -1,6

 

 Rakennejärjestelykulut

 -9,8

 -3,3

 -9,8

 -3,3

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

 -3,4

 -6,3

 Myyntivoitto (Welho)

 

 -0,4

 

 179,0

 Liikearvon arvonalentuminen (Hollannin lehtijakelu)

 

 -28,9

 News

    

 Myyntivoitto (Lehtikuva)

   

 6,0

 Myyntivoitto (Sanoma Lehtimedian paikallislehdet)

 2,9

 

 2,9

 Rakennejärjestelykulut

 -9,2

 

 -9,2

 

 Learning

    

 Liikearvon arvonalentuminen (Kielipalvelut)

 -24,1

 

 LDC:n myynti

  

 0,9

 

 Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus

 -2,9

 

 -2,9

 

 Myyntitappio (Bertmark Norge)

 

 0,1

 

 -1,1

 Rakennejärjestelykulut

 -0,1

 -0,8

 -2,8

 -2,3

 Arvonalentuminen (ydinliiketoimintaan kuulumaton yhtiö, Hollanti)

 

 -2,1

 

 -2,1

     

 Trade

    

 Myyntitappio (Suomalainen Kirjakauppa)

  

 -10,8

 

 Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

  

 -3,1

 

 Arvonalentuminen (Kirjakauppa)

  

 -0,8

 

 Myyntivoitto (elokuvatoiminnot)

  

 51,4

 

 Myyntitappio (Romanian toiminnot)

  

 -8,0

 

 Myyntitappio (Venäjän toiminnot)

 

 -2,6

 -0,8

 -2,6

 Myyntivoitto (Narvesen)

 5,3

 

 5,3

 

 Rakennejärjestelykulut

  

 -2,8

 -1,0

 Muut yhtiöt

    

 Myyntivoitto (kiinteistöt)

 11,1

 

 12,1

 5,4

 Rakennejärjestelykulut

 -1,5

 

 -1,5

 

 LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

 -8,7

 -7,2

 -56,2

 147,3

     

 Arvonalentuinen (osakkuusyhtiöosuus Hansaprintissä)

 -22,1

 -4,0

 -22,1

 OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

 

 -22,1

 -4,0

 -22,1

 KERTALUONTEISET ERÄT

    

Sanoman neljännen neljänneksen tulos sisälsi -2,2 milj. euroa (2010: -24,0 milj. euroa) osakkuusyritysten tappioita. Kirjaukseen sisältyvät tärkeimmät osakkuusyritykset ovat DNA, Hansaprint, Stratosféra ja Helsinki Halli (aiemmin Jokerit HC). Vertailukaudella tulokseen vaikutti 22,1 milj. euron kertaluonteinen arvonalentuminen Hansaprintissä.

2011

Vuonna 2011 Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski -2,6 % ja oli 239,1 milj. euroa (2010: 245,4 milj. euroa). Liikevoitto parani Media- ja News-segmenteissä. Lokakuussa 2011 myydyn yleisen kirjallisuuden ja Unkarin oppimateriaalitoimintojen vaisu kehitys heikensivät Learning-segmentin tulosta. Trade-segmentin tulos oli lähes vertailuvuoden tasolla yritysmyynneistä huolimatta. Konsernitoimintojen kulut kasvoivat merkittävästi kehityshankkeiden seurauksena. Lisäksi tulos sisältää 34,4 milj. euroa SBS:n tv- ja lehtitoiminnan ostoon liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei ole luokiteltu kertaluonteisiksi. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2011 tulokseen.


Liikevoittoon sisältyi -56,2 milj. euroa (2010: 147,3 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisista, rakennejärjestelykustannuksista ja omaisuuden myyntivoitoista.
Noin -21 milj. euroa kertaluonteisten erien nettomäärästä oli verotonta. Vuonna 2010 kertaluonteiset erät liittyivät myyntivoittoihin, liiketoimintojen arvonalentumisiin ja rakennejärjestelykuluihin, ja noin 135 milj. euroa myyntivoittojen ja arvonalentumisten nettomäärästä oli verotonta.

Sanoman nettorahoituserät olivat -35,2 milj. euroa (2010: -12,8 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 13,9 milj. euroa (2010: 11,1 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 9,4 milj. euroa (2010: 7,0 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 49,1 milj. euroa (2010: 23,8 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli 16,3 milj. euroa (2010: 8,0 milj. euroa). Velan kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat 28,8 milj. euroa (2010: 13,3 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 144,1 milj. euroa (2010: 356,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 40,3 % (2010: 16,5 %). Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (2010: 1,85 euroa). Efektiiviseen veroasteeseen ja osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat lähinnä liikearvon arvonalentumiset ja verovapaat myyntivoitot ja -tappiot. Vertailulukuihin vaikutti Suomen laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelujen myynnistä syntynyt kertaluonteinen veroton myyntivoitto.

Sanoman vuoden 2011 tulos sisälsi -3,7 milj. euroa (2010: -23,9 milj. euroa) osakkuusyritysten tuottoja. Kirjaukseen sisältyvät tärkeimmät osakkuusyritykset ovat DNA, Hansaprint, Stratosféra ja Helsinki Halli.

Tase ja rahoitusasema

Vuoden 2011 lopussa konsernitase oli 4 328,3 milj. euroa (2010: 3 203,0 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2011 oli 273,8 milj. euroa (2010: 273,8 milj. euroa). Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli 1,68 euroa (2010: 1,69 euroa).

Sanoman omavaraisuusaste oli 37,0 % (2010: 45,7 %) vuoden 2011 lopussa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,9 % (2010: 23,0 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 6,8 % (2010: 16,2 %). Vuonna 2010 laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelujen myynti Suomessa vaikutti myönteisesti näihin tunnuslukuihin. Oma pääoma oli 1 524,2 milj. euroa (2010: 1 376,0 milj. euroa). Hollannin ja Belgian SBS-toimintojen oston päätökseen saattamisen myötä korolliset velat kasvoivat ja olivat 1 727,2 milj. euroa (2010: 941,9 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 1 611,2 milj. euroa (2010: 877,9 milj. euroa).

Sanoma rahoittaa SBS-kaupan seuraavilla järjestelyillä: 522 milj. euron syndikoitu viisivuotinen lainasopimus ja 250 milj. euron lyhytaikainen siltarahoitus sekä SBS Broadcasting B.V.:n tekemä 132 milj. euron syndikoitu viisivuotinen laina- ja luottolimiittisopimus. SBS Broadcasting B.V.:n omistavat Sanoma ja hollantilainen vähemmistöosakas Talpa Media. SBS-kaupalla ei ollut vaikutusta Sanoman olemassa olevien luottosopimusten rahoitusehtoihin.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit vuonna 2011

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 85,5 milj. euroa vuonna 2011 (2010: 85,7 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 1 415,2 milj. euroa (2010: 37,1 milj. euroa).

Maaliskuussa Sanoma myi Suomen ja Baltian elokuvatoimintonsa. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 88,6 milj. euroa ja liikevoitto 8,4 milj. euroa vuonna 2010. Kaupan arvo oli 116,0 milj. euroa, ja se saatiin päätökseen huhtikuun lopussa.

Huhtikuussa Sanoma myi lehtijakelu- ja kioskitoimintansa Romaniassa. Toimintojen liikevaihto oli noin 23 milj. euroa vuonna 2010. Huhtikuun alussa yhtiö myi loput Venäjän kioskitoiminnasta.

Huhtikuussa Sanoma sopi ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Hollannissa Sanoman kumppani on Talpa Media, ja Belgiassa Sanoman kumppanit ovat Corelio ja Wouter Vandenhaute & Eric Watté. Yritysjärjestelyn arvo oli 1 225 milj. euroa. Ostettujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 404 milj. euroa ja liikevoitto noin 110 milj. euroa vuonna 2010 (pro forma, tilintarkastamaton). Yritysosto saatiin päätökseen Belgiassa 8.6. ja Hollannissa 29.7. kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.

Huhtikuussa Sanoma ilmoitti ostavansa Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan sekä ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildning AB:n osakkeet ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta. Samalla Sanoma myi Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY:n. Kauppa saatiin päätökseen 3.10.

Elokuussa Sanoma ilmoitti Suomen kirjakauppaliiketoiminnan myynnistä. Sanoman suomalaisten kirjakauppojen liikevaihto oli 109 milj. euroa ja liikevoitto 2 milj. euroa vuonna 2010. Kauppa saatiin päätökseen 30.9.

Lokakuussa Sanoma ilmoitti myyneensä omistuksensa eli 50 % osakkeista latvialaisessa kioski- ja lehtijakeluyhtiö Narvesen Baltijassa. Yhtiön liikevaihto oli noin 59 milj. euroa vuonna 2010.

Marraskuussa Sanoma ilmoitti myyneensä noin 40 000 m2 asuinrakennusoikeutta Suomessa. Kaupan kokonaisarvo on 12,9 milj. euroa, joka maksetaan kolmessa erässä vuosina 2011-2013.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti- ja televisiotoiminnot sekä digitaaliset liiketoiminnot kahdessatoista Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- SBS-kauppa on nyt saatu päätökseen, ja luvut on yhdistetty Hollannin ja Belgian toimintoihin.
- Erityisesti panostamme tv:n katsoja- ja mainososuuksien palauttamiseen Hollannissa.

 

 Avainlukuja

 10-12/

 10-12/

 Muutos

 1-12/

 1-12/

 Muutos

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 Liikevaihto

 445,6

 350,6

 27,1

 1 415,8

 1 299,6

 8,9

 Hollanti

 232,2

 136,1

 70,5

 642,0

 490,4

 30,9

 Suomi

 86,2

 87,4

 -1,4

 309,7

 339,3

 -8,7

 Venäjä & CEE

 56,7

 60,9

 -6,9

 213,1

 214,9

 -0,8

 Belgia

 61,9

 53,8

 15,1

 209,1

 208,3

 0,4

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 8,6

 12,4

 -30,2

 41,8

 46,7

 -10,5

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 64,6

 36,3

 77,9

 151,1

 145,8

 3,6

   % liikevaihdosta

 14,5

 10,4

 

 10,7

 11,2

 

 Liikevoitto

 53,2

 31,6

 68,2

 92,0

 287,9

 -68,1

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 22,7

 25,2

 -9,8

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 4,6

 16,6

 

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 5 844

 5 419

 7,8

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 5 624

 5 602

 0,4

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto Humosta ja Desert Fishesistä, kolmannella neljänneksellä 3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja 53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa ja neljännellä neljänneksellä 9,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä 1,6 milj. euron alaskirjaus Jok Foe Groupista.  Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta, kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannin medialiiketoiminnassa ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Hollannissa sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen CEE-maissa.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut *

 1-12/

 1-12/

 Aikakauslehdet

 2011

 2010

 Julkaistut aikakauslehdet, nimikettä

 280

 279

 Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

 324 974

 342 316

 Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

 48 559

 50 549

   

 Suomen TV-toiminnot

  

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 32,8 %

 32,8 %

 TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat)

 34,5 %

 35,5 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

 15,0 %

 15,1 %

   

 Hollannin TV-toiminnot

  

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 30,1 %

 31,3 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49  vuotiaat)

 22,9 %

 24,0 %

* Sisältää yhteisyritykset

Neljäs vuosineljännes

Loka-joulukuussa Median liikevaihto kasvoi 27,1 % ostettujen SBS:n tv- ja lehtitoimintojen yhdistämisen seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,4 %.

Mainostuotot kasvoivat 66,4 % ja olivat 47,0 % (2010: 35,9 %) neljännen neljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainostuotot kasvoivat 8,4 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot kasvoivat 1,2 % ja olivat 37,5 % (2010: 47,1 %) neljännen neljänneksen liikevaihdosta. Pääasiassa SBS:n Hollannin lehtitoiminnan yhdistelystä seurannut tilaustuottojen kasvu ylitti irtonumeromyynnin laskun vaikutuksen.

Tv-toimintojen yhdistäminen ja verkkomainostuottojen kasvu paransivat segmentin digitaalisia tuottoja. Digitaaliset tuotot kasvoivat neljännellä neljänneksellä 154,1 % ja olivat 33,5 % (2010: 17,0 %) segmentin liikevaihdosta.

Hollannissa liikevaihto kasvoi 70,5 %. Suurin osa kasvusta tuli uusista tv- ja lehtitoiminnoista, jotka ovat osa Sanoma Media Netherlandsia 1.8.2011 lähtien. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Levikkituotot kasvoivat selvästi ostettujen toimintojen ansiosta. Irtonumeromyynti laski hieman vertailukaudesta, mutta tilaustuotot kasvoivat merkittävästi. Yhteensä levikkituotot olivat 36,4 % (2010: 56,0 %) Hollannin liikevaihdosta. Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui, mutta Sanoma Media Netherlandsin markkinaosuus pysyi ennallaan. Kuluttaja-aikakauslehtimainonta (pois lukien tv-lehdet) laski Hollannissa 2,0 % loka-joulukuussa, ja Sanoma Media Netherlandsin ilmoitustuotot laskivat hieman neljännellä neljänneksellä. Verkkomainostuottojen selvä kasvu jatkui, vaikka kasvu olikin hitaampaa kuin edellisillä neljänneksillä. Yhteensä mainostuotot kasvoivat merkittävästi tv-toimintojen yhdistämisen seurauksena ja olivat 52,1 % (2010: 31,9 %) Hollannin liikevaihdosta. Televisiomainonta laski Hollannissa noin 3 % neljännellä neljänneksellä. Sanoman tv-toimintojen kehitys jatkui edellisen neljänneksen mukaisesti.

Suomessa liikevaihto laski 1,4 %, kun aikakauslehtikustantamisen liikevaihto laski jonkin verran eikä selvä kasvu Nelonen Mediassa, johon sisältyvät televisio-, maksu-tv-, radio- ja verkkotoiminta, pystynyt täysin kompensoimaan tätä. Tv-mainosmarkkinat laskivat Suomessa neljännellä neljänneksellä 1,7 %. Nelonen Median mainostuotot kehittyivät markkinoita paremmin. Aikakauslehtimainonta laski 0,9 % neljännellä neljänneksellä. Sanoma Media Finlandin mainostuotot kasvoivat jonkin verran Nelonen Median liikevaihdon kasvun vauhdittamana. Suomen toimintojen mainostuotot olivat 42,0 % (2010: 39,3 %) liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat hieman vertailukaudesta volyymien laskun vuoksi ja olivat 41,9 % (2010: 43,6 %) Suomen liikevaihdosta.

Belgiassa liikevaihto kasvoi 15,1 % ostettujen toimintojen ansiosta. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto laski jonkin verran, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot laskivat. Lasku johtui osittain rakennemuutoksista, mutta se liittyi myös kuluttajaluottamuksen heikkenemiseen ja mainonnan kulutuksen laskuun. Sanoma Media Belgium säilytti markkina-asemansa hienoisesti laskevilla lukijamarkkinoilla. Televisiomainonta laski Belgiassa 1,7 % neljännellä neljänneksellä. Sanoman tv-toimintojen kasvu jatkui ja markkinaosuus nousi 24,3 %:iin. Yhteensä mainostuotot olivat 34,6 % (2010: 27,3 %) ja levikkituotot 45,6 % (2010: 56,1 %) Belgian liikevaihdosta.

Sanoma Media Belgiumissa on tapahtunut useita rakennemuutoksia. Raportoidut luvut sisältävät 51 %:n osuuden Humo-viikkolehdestä toukokuusta 2010 toukokuuhun 2011. SBS-kaupan yhteydessä jäljellä oleva omistus Humosta siirrettiin De Vijver Medialle, ja 33 % De Vijverin nettotuloksesta sisällytettiin Belgian lukuihin. Belgian kilpailuviranomaiset hyväksyivät De Vijverin kumppanuusrakenteen 1.9., joten Sanoman 33 %:n osuus De Vijveristä on yhdistetty suhteellisesti riveittäin hyväksynnästä lähtien. De Vijveriin kuuluu 100 % Humosta, ostetut tv-toiminnot ja Woestijnvisin tv-tuotantotoiminnot.  

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto laski 6,9 %, josta yli puolet selittyy valuuttakurssimuutosten vaikutuksilla. Euromaiden taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut haitallisesti mainosmarkkinoihin kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Venäjällä ja Unkarissa. Sanoman ilmoitustuotot laskivat jonkin verran Sanoma Media Russia & CEE -liiketoimintayksikössä. Ilmoitustuotot olivat 54,5 % (2010: 54,9 %) yksikön liikevaihdosta. Markkinoiden heikkenemisen myötä ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvan alueellisen paineen seurauksena irtonumeromyynti laski useimmissa maissa. Levikkituotot laskivat sen vuoksi selvästi ja olivat 32,0 % (2010: 33,6 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Aikakauslehtivalikoimaa, verkkopalveluita ja paikallisia organisaatioita kehitetään jatkuvasti markkinatilanteen mukaan.

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi loka-joulukuussa 77,9 %, mikä johtui ostetuista toiminnoista. Tulos sisältää 11,1 milj. euroa SBS:n tv- ja lehtitoimintaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei ole luokiteltu kertaluonteisiksi. Hollannissa tulos parani ostettujen toimintojen ansiosta. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevoitto Hollannissa kasvoi jonkin verran. Suomessa tulos heikkeni, mikä johtui pääasiassa aikakauslehtitoimintojen tuloksen merkittävästä laskusta. Belgiassa tulos parani merkittävästi myös rakennemuutoksilla oikaistuna. Venäjällä ja CEE-maissa tulos oli vertailukauden tasolla tiukan kustannuskurin seurauksena. Neljännen neljänneksen tulos sisälsi -11,4 milj. euroa (2010: -4,8 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääosin rakennejärjestelykustannuksista.

2011

Median liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 8,9 %. Kasvu tuli Hollannissa ja Belgiassa ostettujen SBS:n tv- ja lehtitoimintojen yhdistämisestä ja Nelonen Median liikevaihdon kasvusta Suomessa. Näiden toimintojen kasvu ylitti vuonna 2010 tehtyjen yritysmyyntien vaikutuksen. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,4 %.  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3,6 %, kun verkkoliiketoiminnan ja Suomen tv-toiminnan tuloskasvu ja ostettujen toimintojen yhdistäminen kompensoivat aikakauslehtitoimintojen tuloksen heikkenemisen kaikissa liiketoimintayksiköissä sekä vuonna 2010 tehtyjen yritysmyyntien vaikutukset. Lisäksi tulos sisältää 34,4 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei ole luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoittoon sisältyi -59,1 milj. euroa (2010: 142,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisista, rakennejärjestelykustannuksista ja omaisuuden myyntivoitoista. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät omaisuuden myyntivoittoihin, aineettoman omaisuuden ja liikearvon arvonalentumisiin ja toimintojen rakennejärjestelyihin.

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 22,7 milj. euroa (2010: 25,2 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin. Vuoden 2011 merkittävin yritysosto oli SBS:n tv- ja lehtitoiminnan hankinta Hollannissa ja Belgiassa. Vuoden 2010 merkittävin yritysosto oli 21 %:n osuuden hankinta tietoliikennekonserni DNA:sta Welho-kaupan yhteydessä.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja digitaalisen median toimija.


- Erityisesti Ilta-Sanomien ja kaupunkilehtien ilmoitustuotot kasvoivat selvästi. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvatti markkinaosuuttaan kaupunkilehtien mediamarkkinoilla.
- Kaikilla keskeisillä brändeillä on nyt myös verkko- ja mobiilisovellukset, joiden käyttö tablet-laitteissa ja älypuhelimissa sekä verkkokaupassa kasvaa merkittävästi.

 

 Avainlukuja

 10-12/

 10-12/

 Muutos

 1-12/

 1-12/

 Muutos

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 Liikevaihto

 112,0

 114,9

 -2,5

 435,8

 437,6

 -0,4

 Helsingin Sanomat

 60,8

 64,1

 -5,1

 238,5

 235,4

 1,3

 Ilta-Sanomat

 21,6

 21,6

 -0,1

 84,4

 83,3

 1,4

 Muu kustantaminen

 25,4

 25,0

 1,7

 97,0

 99,5

 -2,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,2

 4,2

 -0,1

 15,9

 19,4

 -18,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 14,1

 13,0

 8,6

 49,4

 47,2

 4,6

   % liikevaihdosta

 12,6

 11,3

 

 11,3

 10,8

 

 Liikevoitto

 4,9

 15,9

 -69,0

 40,2

 56,1

 -28,4

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

  

 16,9

 14,0

 20,4

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

 16,7

 22,0

 

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 025

 2 016

 0,4

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 061

 2 176

 -5,3

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden neljännellä neljänneksellä 9,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euroa myyntivoittoa Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 10-12/

 10-12/

 Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

 2011

 2010

 Iltasanomat.fi

 2 219 968

 1 691 631

 HS.fi

 1 413 050

 1 183 489

 Huuto.net

 458 174

 452 538

 Oikotie.fi

 461 842

 361 566

 Taloussanomat.fi

 664 339

 604 821

   
 

 1-12/

 1-12/

 Levikki

 2011

 2010

 Helsingin Sanomat

 366 973

 383 361

 Ilta-Sanomat

 143 117

 150 351

Neljäs vuosineljännes

Newsin liikevaihto laski 2,5 % loka-joulukuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,0 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot laskivat 0,9 % neljännellä neljänneksellä. Tilaustuotot laskivat 1,2 %, mutta irtonumeromyynti oli vertailukauden tasolla. Levikkituotot olivat 41,5 % (2010: 40,8 %) segmentin liikevaihdosta.

Ilmoitustuotot laskivat 4,9 %. Verkkomainostuottojen 10,3 %:n kasvu ei kompensoinut sitä, että painettujen lehtien ilmoitustuotot laskivat jonkin verran. Tämä vastasi Suomen mainosmarkkinoiden kehitystä. Vuoden 2010 jälkipuoliskolla alkanut markkinakasvu hidastuu selvästi. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta sanomalehdissä laski 3,9 % neljännellä neljänneksellä. Tilastoitu verkkomainonta jatkoi kasvuaan ja nousi 18,6 %. Ilmoitustuotot olivat 50,7 % (2010: 52,1 %) Newsin neljännen neljänneksen liikevaihdosta.

Newsin digitaaliset tuotot kasvoivat 15,4 % verkkomainonnan kasvun ja verkkokaupan piristymisen vauhdittamana. Digitaaliset tuotot koostuvat pääasiassa verkkomainonnasta, mutta myös yhä suuremmalta osin sisällöstä, ja olivat 13,1 % (2010: 11,1 %) segmentin liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 5,1 %. Makrotalouden epävarmuus vaikutti ilmoitustuottoihin selvästi, minkä vuoksi ilmoitustuotot laskivat ja olivat 54,6 % (2010: 57,2 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla levikkimäärien laskusta huolimatta. Helsingin Sanomien monikanavaisen käytön kasvu jatkui neljännellä neljänneksellä.  

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto oli vertailukauden tasolla verkkomainonnan suotuisan kehityksen tukemana. Ilmoitustuotot olivat 30,2 % (2010: 30,3 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi on pienentynyt 5 % viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoista kasvoi 58,3 %:iin (2010: 58,1 %).

Muun kustantamisen liikevaihto kasvoi 1,7 %, kun Sanoma Digital Finlandin ja kaupunkilehtien hyvä kehitys ylitti maakuntalehtien hienoisen laskun vaikutuksen. Kaupunkilehdet paransivat markkina-asemaansa edelleen.

Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi loka-joulukuussa 8,6 %, mikä johtui tiukasta kustannuskurista kaikissa liiketoimintayksiköissä. Newsin neljännen neljänneksen liikevoittoon sisältyi -9,2 milj. euroa (2010: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät vapaaehtoisiin eläke- ja eropaketteihin.

2011

Newsin liikevaihto laski tammi-joulukuussa 0,4 %. Ilmoitustuotot kasvoivat hieman. Pääasiassa verkkomainonnasta mutta myös yhä suuremmalta osin sisällöstä koostuvien digitaalisten tuottojen myönteinen kehitys jatkui, ja ne olivat 12,1 % (2010: 11,6 %) Newsin liikevaihdosta. Makrotalouden epävarmuus toisella vuosipuoliskolla vaikutti ilmoitustuottoihin selvästi haitallisesti, ja näkyvyys heikkeni. Levikkituotot olivat vertailuvuoden tasolla.  Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %.

Vuonna 2011 Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,6 %, mikä johtui pääasiassa tiukasta kustannuskurista kaikissa liiketoimintayksiköissä. Liikevoittoon sisältyi -9,2 milj. euroa (2010: 8,9 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät eläke- ja eropaketteihin.

Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 16,9 milj. euroa (2010: 14,0 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin painotoiminnassa. Vuonna 2011 tai vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yrityshankintoja. Syyskuussa 2010 informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk siirrettiin Newsistä Learningin kielipalvelut-liiketoimintayksikköön.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää Sanoman oppimisliiketoiminnan ja kielipalvelutoiminnan sekä yrityksille suunnatut informaatiopalvelut. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.

- Bonnierin kanssa tehty kauppa saatiin päätökseen lokakuussa, ja ostetut toiminnot on yhdistetty oppiminen-liiketoiminnan neljännen neljänneksen lukuihin. Samalla Sanoma myi yleisen kirjallisuuden kustantamisensa.

 

 Avainlukuja

 10-12/

 10-12/

 Muutos

 1-12/

 1-12/

 Muutos

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 Liikevaihto

 52,7

 65,1

 -19,1

 343,1

 350,1

 -2,0

 Oppiminen

 34,7

 33,7

 2,8

 256,6

 249,3

 3,0

 Kielipalvelut

 8,4

 8,9

 -5,6

 32,4

 27,1

 19,4

 Kustantaminen ja muut

 10,4

 24,8

 -58,0

 59,5

 83,6

 -28,9

 Eliminoinnit

 -0,8

 -2,2

 64,8

 -5,4

 -9,9

 45,7

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 -19,7

 -14,4

 -37,4

 45,5

 52,6

 -13,4

   % liikevaihdosta

 -37,5

 -22,0

 

 13,3

 15,0

 

 Liikevoitto

 -22,7

 -17,2

 -32,5

 16,6

 47,1

 -64,7

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 11,5

 14,9

 -22,4

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 3,6

 8,9

 

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 489

 2 656

 -6,3

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 583

 2 629

 -1,7

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä 1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja 24,1 milj. euron liikearvon arvonalentuminen. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 2,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä.

Neljäs vuosineljännes

Learning-segmentin liikevaihto laski loka-joulukuussa 19,1 % pääasiassa liiketoimintojen myyntien seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,6 %.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Oppiminen-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,8 %. Kasvu johtui pääasiassa rakennemuutoksista. Unkarissa liikevaihto laski edelleen merkittävästi toisella peräkkäisellä neljänneksellä maan vaikean poliittisen tilanteen ja hallituksen budjettileikkauksien vuoksi. Muissa maissa markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan.

Kielipalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 5,6 %, mikä johtui käännös- ja lokalisointipalvelujen heikosta kehityksestä.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 58,0 %, mikä liittyi lähinnä yleisen kirjallisuuden liiketoiminnan myyntiin lokakuussa 2011.

Learning-segmentin tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 37,4 % rakennemuutosten seurauksena. Oppimisliiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista, ja ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat yleensä tappiollisia. Yleisessä kirjallisuudessa neljäs neljännes on tyypillisesti vahvin. Tämän kausiluonteisuuden vuoksi lokakuussa tehty järjestely laski Learning-segmentin neljännen neljänneksen tulosta. Learning-segmentissä suurin osa tuloksista kertyi jo toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vertailukaudella tulosta paransi 3 milj. euron eläkekirjausten purku. Vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä tulokseen sisältyi -3,0 milj. euroa (2010: 2,8 milj. euroa) kertaluonteisia eriä.

2011

Tammi-joulukuussa Learningin liikevaihto laski 2,0 %. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,0 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 13,4 % lähinnä rakennemuutosten vuoksi. Liikevoittoon sisältyi -28,9 milj. euroa (2010: -5,5 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa liikearvon arvonalentumisesta kielipalveluissa, rakennejärjestelykustannuksista ja tietojärjestelmiin liittyvistä alaskirjauksista. Vuonna 2010 tulosta paransi 3 milj. euron eläkevarausten purku.

Learningin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 11,5 milj. euroa (2010: 14,9 milj. euroa) ja koostuivat lähinnä tietojärjestelmäinvestoinneista. Lokakuussa Sanoma sai päätökseen Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan (joka on nyt integroitu kokonaan Suomen toimintoihin) ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildningin (nyt Sanoma Utbildning) oston ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta sekä yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n myynnin Bonnierille. Merkittävin järjestely vertailuvuonna oli sähköisiin oppimisratkaisuihin erikoistuneen puolalaisen YDP:n jäljellä olevien osakkeiden hankinta.

TRADE

Trade-segmentti sisältää Sanoman kioskikaupan ja kaupan palvelut Suomessa, Virossa ja Liettuassa.


- Suomen kioskien asiakasmäärät ja liikevaihto kehittyivät myönteisesti toisella perättäisellä neljänneksellä ja toiminnallinen tulos parani merkittävästi.
- Lehtijakeluyksikkö Lehtipiste onnistui pitämään aikakauslehtien irtonumeromyynnin Suomessa vertailuvuoden tasolla, mikä poikkeaa monien muiden maiden kehityssuunnasta.
- Taloudellinen tilanne on Baltian maissa edelleen haastava, mutta siitä huolimatta Traden liiketoimintojen tulos Virossa ja Liettuassa parani merkittävästi.
- Suomen kirjakauppaliiketoiminta myytiin syyskuun lopussa ja Latvian kioski- ja lehtijakelutoiminta lokakuussa. Myydyt toiminnot on eriytetty 1.10. lähtien.

 

 Avainlukuja

 10-12/

 10-12/

 Muutos

 1-12/

 1-12/

 Muutos

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 Liikevaihto

 124,5

 200,5

 -37,9

 597,0

 726,3

 -17,8

 Kioskikauppa

 94,0

 102,4

 -8,2

 379,2

 398,4

 -4,8

 Kaupan palvelut

 28,6

 34,5

 -16,9

 121,7

 131,3

 -7,3

 Kirjakauppa

 3,7

 43,2

 -91,5

 77,0

 120,6

 -36,2

 Elokuvatoiminnot

 0,0

 23,9

 -100,0

 28,4

 90,0

 -68,4

 Eliminoinnit

 -1,8

 -3,5

 47,2

 -9,2

 -14,0

 33,8

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 4,6

 5,6

 -18,7

 18,8

 19,1

 -1,4

   % liikevaihdosta

 3,7

 2,8

 

 3,1

 2,6

 

 Liikevoitto

 9,9

 3,0

 228,1

 49,2

 15,5

 218,2

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 32,4

 29,7

 9,0

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 22,4

 5,7

 

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 3 110

 5 149

 -39,6

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 4 023

 5 486

 -26,7

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 0,8 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista, 8,0 milj. euron myyntitappio Romanian toiminnoista, 51,4 milj. euron myyntivoitto elokuvatoiminnoista sekä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Kolmannella neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 10,8 milj. euron myyntitappio Suomalaisesta kirjakaupasta, 3,1 milj. euron arvonalennus kiinteistöosakkeista, 0,8 milj. euron arvonalennus kirjakaupassa sekä 0,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 5,3 milj. euron myyntivoitto Narvesenista. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 Kioskien määrä

 1 051

 1 350

 Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

 166 214

 181 328

 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

 4 992

 7 214

 Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

 186 848

 258 793

Neljäs vuosineljännes

Traden liikevaihto laski 37,9 % loka-joulukuussa liiketoimintojen myynnin seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,2 %.

Kioskikaupan liikevaihto laski 8,2 % neljännellä neljänneksellä Latvian, Venäjän ja Romanian toimintojen myynnin seurauksena. Suomessa liikevaihdon ja asiakasmäärien kasvu vertailukelpoisessa osassa kioskiketjua jatkui, mikä johtui pääasiassa kioskiverkoston optimoinnista ja tehostamistoimista kolmen edellisen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi Liettuassa ja oli vertailukauden tasolla Virossa.

Kaupan palvelujen liikevaihto laski 16,9 % Latvian, Venäjän ja Romanian toimintojen myynnin myötä. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Virossa.

Syyskuun lopussa myyty kirjakauppaliiketoiminta ei sisältynyt Traden lukuihin enää neljännellä neljänneksellä.

Huhtikuussa myydyt elokuvatoiminnot eivät sisältyneet Traden lukuihin enää vuoden 2011 toisella puoliskolla.

Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 18,7 % loka-joulukuussa kirjakauppojen myynnin seurauksena, sillä joulumyynti on kirjakaupoille tärkeä. Asiakasmäärien kasvu, tehostamistoimet ja tappiollisten toimintojen myynti paransivat kioskikaupan toiminnallista tulosta merkittävästi. Asiakaskohtainen keskimääräinen kate nousi, mikä paransi kioskikaupan tulosta Suomessa. Myös kaupan palvelujen tulos parani. Traden neljännen neljänneksen liikevoitto sisälsi 5,3 milj. euroa (2010: -2,6 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät Latviassa myytyjen toimintojen myyntivoittoon.

2011

Traden liikevaihto laski tammi-joulukuussa 17,8 %. Lasku johtui Suomen ja Baltian maiden elokuvatoimintojen, Romanian kioski- ja lehtijakelutoiminnan ja jäljellä olevan Venäjän kioskitoiminnan myynnistä huhtikuussa, Suomen kirjakauppaliiketoiminnan myynnistä syyskuussa ja Latvian kioski- ja lehtijakelutoiminnan myynnistä lokakuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,1 %.

Vuonna 2011 Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 1,4 %. Tappiollisten toimintojen myynnin myönteiset vaikutukset sekä kioskikaupan ja kaupan palvelujen tulosparannus kompensoivat lähes kokonaan elokuvatoimintojen ja kirjakauppaliiketoiminnan myynneistä aiheutuneen tuloksen laskun. Traden liikevoittoon sisältyi 30,4 milj. euroa (2010: -3,6 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat lähinnä yritysmyynteihin liittyvistä myyntivoitoista ja -tappioista.

Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 32,4 milj. euroa (2010: 29,7 milj. euroa). Ne kohdistuivat pääasiassa kioskien konseptin kehittämiseen, tietojärjestelmähankkeisiin ja Finnkinon pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen, jonka osuus investoinneista oli lähes puolet. Vuonna 2011 ei tehty merkittäviä yritysostoja.

KONSERNI

Henkilöstö

Vuonna 2011 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 17 618 (2010: 19 462) henkilöä. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 13 647 (2010: 15 405). Yritysmyynnit ja rakennejärjestelyt vähensivät henkilöstömäärää vuonna 2011. Osa vuonna 2011 aloitetuista rakennejärjestelyistä vaikuttaa henkilöstömääriin myös vuonna 2012. Kokoaikaisiksi muutettuna Median palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 5 844 (2010: 5 419) työntekijää, Newsin 2 025 (2010: 2 016), Learningin 2 489 (2010: 2 656), Traden 3 110 (2010: 5 149) ja konsernitoimintojen 178 (2010: 165).

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2011 palkkoja ja palkkioita yhteensä 549,7 milj. euroa (2010: 545,9 milj. euroa). Luku sisältää myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen.

Osinko

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 539,8 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 77,6 milj. euroa.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
- osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 97,7 milj. euroa
- lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,55 milj. euroa
- omaan pääomaan jätetään 441,6 milj. euroa.

Vuodelta 2010 Sanoma jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2012 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokouksen asialista on myöhemmin nähtävissä konsernin verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com.

Sanoman vuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 julkistetaan digitaalisessa muodossa konsernin verkkosivujen Materiaalit-osiossa viikolla 10 (5.3. alkavalla viikolla). Vuosikertomus on saatavissa painettuna viikolla 11 (12.3. alkavalla viikolla). Vuosikertomuksen voi tilata konsernin verkkosivuilta.

Osakkeet ja omistus

Vuonna 2011 NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 89 486 428 (2010: 63 477 720) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 55 % (2010: 39 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 1 096,9 milj. euroa (2010: 987,9 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 12,30 euroa, ja hinta vaihteli 7,83 ja 17,79 euron välillä. Vuoden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,4 mrd. euroa (2010: 2,6 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 8,87 euroa (2010: 16,22 euroa).

Vuoden lopussa yhtiöllä oli 28 302 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,8 % (2010: 9,8 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia neljännellä neljänneksellä eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia.

Vuoden 2011 lopussa Sanoman rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa ja osakkeiden lukumäärä 162 812 093 kappaletta. Luku sisältää optioiden vaihdossa syntyneet 1 500 väliaikaisosaketta, jotka rekisteröitiin 3.1.2012.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 5.4.2011 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään (EMG) kuuluvat 1.9. alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän pj), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learningin toimitusjohtaja), Koos Guis (Sanoma Media Russia & CEE:n toimitusjohtaja; vt. jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja, CDO), Dick Molman (Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja), Anu Nissinen (Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja), Pekka Soini (Sanoma Newsin toimitusjohtaja) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgiumin toimitusjohtaja) sekä asiakkuusjohtaja, CMO, joka nimitetään myöhemmin. Sanoma ilmoitti 9.12., että Heike Rosener seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Koos Guisia 1.2.2012 alkaen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2011 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan neljännellä neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 20.12.2011 optiojärjestelmä 2011:n käyttöönotosta ja 22.12.2010 optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta.  

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi toimialan taloudelliset suhdanteet ja yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalentumisiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiusriskiin sekä valuuttakurssien ja korkojen muutoksiin.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun arvonalentumisesta on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

TILINPÄÄTÖS (TILIKAUDEN LUVUT TILINTARKASTETTU)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2011 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

    

 milj. euroa

 10-12/

 10-12/

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 2011

 2010

     

 LIIKEVAIHTO  

 725,4

 717,3

 2 746,2

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 37,4

 20,3

 144,3

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 277,9

 320,4

 1 123,9

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 185,6

 175,3

 676,5

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 157,3

 168,7

 586,2

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

 -1,2

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 90,1

 45,9

 319,7

 197,1

 LIIKEVOITTO

 51,9

 27,4

 182,9

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -2,2

 -24,0

 -3,7

 -23,9

 Rahoitustuotot

 9,3

 2,4

 13,9

 11,1

 Rahoituskulut

 24,6

 6,6

 49,1

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 34,4

 -0,8

 144,1

 356,0

 Tuloverot

 -10,0

 -0,2

 -58,1

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 24,4

 -1,0

 86,0

 297,3

     

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

   

 Emoyhtiön omistajille

 18,1

 -0,9

 84,5

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 6,2

 -0,1

 1,5

 -2,3

     

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 -0,01

 0,52

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 -0,01

 0,52

 1,85

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 milj. euroa

 10-12/

 10-12/

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 2011

 2010

 

 Tilikauden tulos

 24,4

 -1,0

 86,0

 297,3

 Muut laajan tuloksen erät:

    

 Muuntoerojen muutos

 -2,2

 1,2

 -25,6

 9,8

 Rahavirran suojaukset

 -4,8

 0,2

 -11,7

 0,2

 Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

 1,1

 -0,1

 2,9

 -0,1

 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 -5,9

 1,3

 -34,4

 10,0

 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 18,5

 0,3

 51,6

 307,3

     

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

  

 Emoyhtiön omistajille

 12,3

 0,4

 50,1

 309,6

 Määräysvallattomille omistajille

 6,2

 -0,1

 1,5

 -2,3

 KONSERNITASE

  

 milj. euroa

 31.12.2011

 31.12.2010

   

 VARAT

  
   

 PITKÄAIKAISET VARAT

  

 Aineelliset hyödykkeet

 343,6

 429,3

 Sijoituskiinteistöt

 5,8

 8,7

 Liikearvo

 2 316,2

 1 447,5

 Muut aineettomat hyödykkeet

 709,8

 403,2

 Osuudet osakkuusyrityksissä

 219,3

 248,7

 Myytävissä olevat sijoitukset

 15,4

 15,8

 Laskennalliset verosaamiset

 29,9

 34,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 44,3

 28,3

 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 3 684,3

 2 616,3

   

 LYHYTAIKAISET VARAT

  

 Vaihto-omaisuus  

 96,8

 122,8

 Verosaamiset

 12,5

 8,6

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 418,4

 391,0

 Myytävissä olevat sijoitukset

 0,3

 0,3

 Rahavarat

 116,0

 64,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 644,0

 586,8

   

 VARAT YHTEENSÄ

 4 328,3

 3 203,0

   

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

  
   

 OMA PÄÄOMA  

  

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  

 Osakepääoma

 71,3

 71,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 203,3

 203,3

 Muut rahastot

 -8,7

 0,2

 Muu oma pääoma

 988,0

 1 096,5

 

 1 253,9

 1 371,2

 Määräysvallattomien omistajien osuus

 270,3

 4,8

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 1 524,2

 1 376,0

   

 PITKÄAIKAISET VELAT

  

 Laskennalliset verovelat  

 146,1

 94,2

 Eläkevelvoitteet

 17,2

 26,7

 Varaukset

 6,3

 7,3

 Korolliset velat

 1 101,2

 472,5

 Ostovelat ja muut velat

 38,9

 19,9

 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 309,7

 620,5

   

 LYHYTAIKAISET VELAT

  

 Varaukset

 15,3

 15,6

 Korolliset velat

 626,0

 469,4

 Verovelat

 27,4

 22,1

 Ostovelat ja muut velat

 825,8

 699,4

 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 494,5

 1 206,5

   

 VELAT YHTEENSÄ

 2 804,1

 1 827,0

   

 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 4 328,3

 3 203,0

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 milj. euroa

 

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  
      

 Mää-

 
      

 räys-

 
      

 vallat-

 
 

 Osa-

    

 tomien

 
 

 ke-

 SVOP-

 Muut

 Muu

 

 omis-

 
 

 pää-

 rahas-

 rahas-

 oma

 

 tajien

 
 

 oma

 to*

 tot

 pääoma

 Yht.

 osuus

 Yht.

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2010

 71,3

 188,8

 

 931,1

 1 191,2

 15,4

 1 206,6

 Osakemerkintä

       

 optioilla

 

 14,5

  

 14,5

 

 14,5

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 3,6

 3,6

 

 3,6

 Osingonjako

   

 -129,5

 -129,5

 -1,9

 -131,3

 Muutos

       

 määräysvallattomien

      

 omistajien osuudessa

   

 -17,8

 -17,8

 -6,5

 -24,3

 Lahjoitukset

   

 -0,5

 -0,5

 

 -0,5

 Tilikauden laaja

      

 tulos yhteensä

  

 0,2

 309,4

 309,6

 -2,3

 307,3

 OMA PÄÄOMA

       

 31.12.2010

 71,3

 203,3

 0,2

 1 096,5

 1 371,2

 4,8

 1 376,0

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2011

 71,3

 203,3

 0,2

 1 096,5

 1 371,2

 4,8

 1 376,0

 Osakemerkintä

       

 optioilla

 

 0,0

  

 0,0

 

 0,0

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 3,5

 3,5

 

 3,5

 Osingonjako

   

 -179,1

 -179,1

 -0,6

 -179,7

 Muutos

       

 määräysvallattomien

      

 omistajien osuudessa

  

 8,2

 8,2

 264,6

 272,8

 Tilikauden laaja

      

 tulos yhteensä

  

 -8,8

 58,9

 50,1

 1,5

 51,6

 OMA PÄÄOMA

       

 31.12.2011

 71,3

 203,3

 -8,7

 988,0

 1 253,9

 270,3

 1 524,2

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

         

 LIIKEVAIHTO  

 610,2

 689,7

 720,9

 725,4

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 12,8

 77,0

 17,0

 37,4

 20,4

 197,3

 20,9

 20,3

 Materiaalit ja palvelut

 263,5

 287,7

 294,8

 277,9

 279,0

 307,3

 300,7

 320,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 164,0

 168,5

 158,3

 185,6

 169,1

 172,3

 151,9

 175,3

 Liiketoiminnan muut kulut  

 128,4

 147,2

 153,4

 157,3

 128,9

 132,4

 124,2

 168,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

 -1,1

     

 Poistot ja arvonalentumiset

 39,8

 41,9

 147,9

 90,1

 40,8

 39,6

 70,7

 45,9

 LIIKEVOITTO

 27,3

 121,3

 -17,6

 51,9

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 1,9

 -0,1

 -3,2

 -2,2

 -2,4

 1,7

 0,8

 -24,0

 Rahoitustuotot

 2,2

 1,3

 1,0

 9,3

 2,2

 2,5

 4,0

 2,4

 Rahoituskulut

 4,7

 6,6

 13,1

 24,6

 6,0

 6,2

 5,0

 6,6

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 115,8

 -32,9

 34,4

 34,1

 259,0

 63,7

 -0,8

 Tuloverot

 -8,2

 -18,3

 -21,5

 -10,0

 -10,0

 -23,8

 -24,6

 -0,2

 TILIKAUDEN TULOS

 18,5

 97,5

 -54,4

 24,4

 24,1

 235,1

 39,1

 -1,0

         

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

     

 Emoyhtiön omistajille

 18,5

 97,5

 -49,7

 18,1

 25,9

 235,4

 39,2

 -0,9

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,6

 6,2

 -1,8

 -0,2

 -0,1

 -0,1

 

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

   

 LIIKEVAIHTO  

 2 746,2

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 144,3

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 1 123,9

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 676,5

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 586,2

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -1,2

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 319,7

 197,1

 LIIKEVOITTO

 182,9

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -3,7

 -23,9

 Rahoitustuotot

 13,9

 11,1

 Rahoituskulut

 49,1

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 144,1

 356,0

 Tuloverot

 -58,1

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 86,0

 297,3

   

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

  

 Emoyhtiön omistajille

 84,5

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 1,5

 -2,3

 

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

  

 laskettu osakekohtainen tulos:

  

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,52

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,52

 1,85

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 1-12/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 LIIKETOIMINTA

  

 Tilikauden tulos

 86,0

 297,3

 Oikaisut

  
 

 Tuloverot

 58,1

 58,6

 

 Rahoituskulut

 49,1

 23,8

 

 Rahoitustuotot

 -13,9

 -11,1

 

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 4,9

 23,9

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 319,7

 197,1

 

 Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

 -56,8

 -195,2

 

 Muut oikaisut

 -116,9

 -55,1

 Käyttöpääoman muutos

  
 

 Myynti- ja muiden saamisten muutos

 0,8

 -41,1

 

 Vaihto-omaisuuden muutos

 0,4

 9,5

 

 Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

 49,0

 36,8

 Maksetut korot

 -23,6

 -13,7

 Muut rahoituserät

 -17,4

 -3,2

 Maksetut verot

 -65,5

 -53,9

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 273,8

 273,8

    

 INVESTOINNIT

  

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

 -70,8

 -81,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

 -1 350,2

 -49,5

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

 14,0

 17,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

 74,0

 30,8

 Myönnetyt lainat

 -8,7

 -0,8

 Lainasaamisten takaisinmaksut

 246,3

 3,5

 Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 0,0

 0,2

 Saadut korot

 3,2

 2,7

 Saadut osingot

 14,9

 3,9

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 -1 077,4

 -73,1

    

 RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

 -803,6

 200,8

    

 RAHOITUS

  

 Osakemerkinnöistä saadut maksut

 0,0

 14,5

 Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

 264,0

 1,6

 Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

 -183,5

 4,2

 Muiden lainojen nostot

 1 042,7

 287,7

 Muiden lainojen takaisinmaksut

 -84,5

 -355,8

 Rahoitusleasingvelkojen maksut

 -2,0

 -3,7

 Maksetut osingot

 -179,7

 -131,3

 Lahjoitukset/muu voitonjako

 0,0

 -0,5

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 857,1

 -183,3

    

 RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

  

 RAHAVAROJEN MUUTOS

 53,6

 17,5

 Rahavarojen kurssierot

 -1,1

 2,1

 RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

 52,4

 19,5

    

 Rahavarat kauden alussa

 41,1

 21,6

 Rahavarat kauden lopussa

 93,5

 41,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

 

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 MEDIA

        

 Hollanti

 105,3

 130,6

 174,0

 232,2

 107,4

 128,0

 118,8

 136,1

 Suomi

 74,2

 79,4

 70,0

 86,2

 92,6

 91,7

 67,5

 87,4

 Venäjä & CEE

 51,4

 54,3

 50,8

 56,7

 48,7

 54,3

 51,0

 60,9

 Belgia

 50,1

 48,7

 48,4

 61,9

 53,5

 52,3

 48,7

 53,8

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 10,2

 10,7

 12,3

 8,6

 9,9

 13,0

 11,5

 12,4

 YHTEENSÄ

 291,1

 323,7

 355,5

 445,6

 312,1

 339,4

 297,5

 350,6

 

 NEWS

        

 Helsingin Sanomat

 61,2

 61,2

 55,3

 60,8

 59,1

 56,7

 55,5

 64,1

 Ilta-Sanomat

 19,1

 22,2

 21,6

 21,6

 19,9

 20,7

 21,1

 21,6

 Muu kustantaminen

 23,7

 25,0

 22,9

 25,4

 25,3

 25,6

 23,5

 25,0

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,4

 3,9

 3,4

 4,2

 5,0

 5,5

 4,6

 4,2

 YHTEENSÄ

 108,4

 112,2

 103,2

 112,0

 109,4

 108,5

 104,8

 114,9

 

 LEARNING

        

 Oppiminen

 34,3

 87,4

 100,2

 34,7

 29,9

 85,0

 100,6

 33,7

 Kielipalvelut

 8,7

 8,1

 7,2

 8,4

 6,9

 6,2

 5,2

 8,9

 Kustantaminen ja muut

 20,1

 15,1

 13,9

 10,4

 23,6

 17,2

 18,0

 24,8

 Eliminoinnit

 -2,4

 -2,1

 -0,1

 -0,8

 -2,3

 -2,9

 -2,5

 -2,2

 YHTEENSÄ

 60,7

 108,6

 121,2

 52,7

 58,2

 105,5

 121,2

 65,1

 

 TRADE

        

 Kioskikauppa

 85,3

 102,3

 97,6

 94,0

 91,9

 104,9

 99,2

 102,4

 Kaupan palvelut

 32,4

 31,1

 29,6

 28,6

 30,3

 33,8

 32,7

 34,5

 Kirjakauppa

 24,8

 18,8

 29,7

 3,7

 26,0

 19,9

 31,6

 43,2

 Elokuvatoiminnot

 21,9

 6,5

 0,0

 0,0

 25,4

 19,9

 20,7

 23,9

 Eliminoinnit

 -2,6

 -2,4

 -2,3

 -1,8

 -3,4

 -4,0

 -3,1

 -3,5

 YHTEENSÄ

 161,8

 156,3

 154,5

 124,5

 170,2

 174,4

 181,1

 200,5

 

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -11,7

 -11,0

 -13,5

 -9,3

 -12,0

 -12,5

 -14,1

 -13,8

 YHTEENSÄ

 610,2

 689,7

 720,9

 725,4

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

 milj. euroa

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 MEDIA

  

 Hollanti

 642,0

 490,4

 Suomi

 309,7

 339,3

 Venäjä & CEE

 213,1

 214,9

 Belgia

 209,1

 208,3

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 41,8

 46,7

 YHTEENSÄ

 1 415,8

 1 299,6

 

 NEWS

  

 Helsingin Sanomat

 238,5

 235,4

 Ilta-Sanomat

 84,4

 83,3

 Muu kustantaminen

 97,0

 99,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 15,9

 19,4

 YHTEENSÄ

 435,8

 437,6

 

 LEARNING

  

 Oppiminen

 256,6

 249,3

 Kielipalvelut

 32,4

 27,1

 Kustantaminen ja muut

 59,5

 83,6

 Eliminoinnit

 -5,4

 -9,9

 YHTEENSÄ

 343,1

 350,1

 

 TRADE

  

 Kioskikauppa

 379,2

 398,4

 Kaupan palvelut

 121,7

 131,3

 Kirjakauppa

 77,0

 120,6

 Elokuvatoiminnot

 28,4

 90,0

 Eliminoinnit

 -9,2

 -14,0

 YHTEENSÄ

 597,0

 726,3

 

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -45,6

 -52,4

 YHTEENSÄ

 2 746,2

 2 761,2

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 

 Media

 22,7

 47,0

 -31,0

 53,2

 31,2

 229,3

 -4,2

 31,6

 News

 12,9

 9,9

 12,5

 4,9

 15,6

 8,9

 15,7

 15,9

 Learning

 -5,2

 27,3

 17,3

 -22,7

 -6,4

 25,1

 45,5

 -17,2

 Trade

 3,3

 44,4

 -8,4

 9,9

 3,7

 2,4

 6,4

 3,0

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -7,4

 -7,9

 6,7

 -3,7

 -4,7

 0,5

 -6,1

 YHTEENSÄ

 27,3

 121,3

 -17,6

 51,9

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 

 Media

 92,0

 287,9

 News

 40,2

 56,1

 Learning

 16,6

 47,1

 Trade

 49,2

 15,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -15,1

 -13,9

 YHTEENSÄ

 182,9

 392,7

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 

 Media

 22,7

 37,9

 25,8

 64,6

 31,2

 47,3

 31,0

 36,3

 News

 12,9

 9,9

 12,5

 14,1

 9,6

 8,9

 15,7

 13,0

 Learning

 -6,1

 29,0

 42,4

 -19,7

 -5,2

 26,4

 45,7

 -14,4

 Trade

 3,3

 4,1

 6,8

 4,6

 3,7

 2,4

 7,4

 5,6

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -8,4

 -7,9

 -2,9

 -3,7

 -4,7

 -4,9

 -6,1

 YHTEENSÄ

 26,4

 72,6

 79,5

 60,6

 35,6

 80,3

 94,9

 34,5

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

 

 Media

 151,1

 145,8

 News

 49,4

 47,2

 Learning

 45,5

 52,6

 Trade

 18,8

 19,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -25,7

 -19,3

 YHTEENSÄ

 239,1

 245,4

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernilla on neljä raportoitavaa segmenttiä: Media, News, Learning ja Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi konsernitoiminnot ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

 

 Sanoman segmentit 1.1.-31.12.2011

     

 Kohdista-

 
     

 mattomat/

 Kon-

   

 Lear-

 

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 1 412,1

 434,1

 331,9

 567,8

 0,3

 2 746,2

 Sisäinen liikevaihto

 3,7

 1,7

 11,2

 29,3

 -45,8

 

 LIIKEVAIHTO

 1 415,8

 435,8

 343,1

 597,0

 -45,6

 2 746,2

 LIIKEVOITTO

 92,0

 40,2

 16,6

 49,2

 -15,1

 182,9

 Osuus osakkuusyritysten

    

 tuloksista

 -2,5

 0,6

 0,1

 -1,9

 

 -3,7

 Rahoitustuotot

    

 13,9

 13,9

 Rahoituskulut

    

 49,1

 49,1

 TULOS ENNEN VEROJA

    

 144,1

 

 SEGMENTIN VARAT

 3 048,7

 320,7

 549,0

 186,9

 47,2

 4 152,5

 Sanoman segmentit 1.1.-31.12.2010

     

 Kohdista-

 
     

 mattomat/

 Kon-

   

 Lear-

 

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 1 294,6

 431,7

 334,8

 700,5

 -0,5

 2 761,2

 Sisäinen liikevaihto

 5,0

 5,9

 15,2

 25,7

 -51,9

 

 LIIKEVAIHTO

 1 299,6

 437,6

 350,1

 726,3

 -52,4

 2 761,2

 LIIKEVOITTO

 287,9

 56,1

 47,1

 15,5

 -13,9

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten

    

 tuloksista

 -24,5

 0,3

 0,0

 0,3

 

 -23,9

 Rahoitustuotot

    

 11,1

 11,1

 Rahoituskulut

    

 23,8

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

    

 356,0

 

 SEGMENTIN VARAT

 1 826,8

 324,9

 551,8

 344,8

 34,6

 3 082,8

 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 milj. euroa

 31.12.2011

 31.12.2010

   

 Kirjanpitoarvo kauden alussa

 429,3

 484,2

 Lisäykset

 52,9

 50,7

 Liiketoimintojen hankinta

 7,0

 0,4

 Vähennykset

 -2,2

 -5,4

 Liiketoimintojen myynti

 -86,9

 -31,8

 Tilikauden poistot

 -50,5

 -61,8

 Tilikauden arvonalentumiset

 -3,9

 -1,0

 Kurssierot ja muut muutokset

 -2,1

 -6,1

 Kirjanpitoarvo kauden lopussa

 343,6

 429,3

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä (2010: 4,0 milj. euroa).

 

 YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

 milj. euroa

 1-12/

 1-12/

 

 2011

 2010

   

 Hankintahinta

 1 415,2

 37,1

 Hankitun omaisuuden käypä arvo

 433,2

 14,5

 Kirjattu omaan pääomaan

 

 -18,7

 Kirjattu tuloslaskelmaan

 

 -0,5

 Syntynyt liikearvo

 982,0

 3,5

 VASTUUSITOUMUKSET

 milj. euroa

 31.12.2011

 31.12.2010

 Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

  

 Kiinnitykset

 9,7

 20,6

 Pantit

 2,5

 6,7

 Muut

 0,3

 0,6

 YHTEENSÄ

 12,5

 27,8

   

 Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 Takaukset

 

 10,5

 YHTEENSÄ

 

 10,5

   

 Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

  

 Takaukset

 

 0,0

 YHTEENSÄ

 

 0,0

   

 Muut vastuut

  

 Vastuut muista vuokrasopimuksista

 196,1

 249,1

 Rojaltit

 19,8

 23,5

 Muut vastuut

 51,3

 26,9

 YHTEENSÄ

 267,2

 299,5

   

 YHTEENSÄ

 279,7

 337,8

 
 

 JOHDANNAISSOPIMUKSET

 milj. euroa

 

 Käyvät arvot

 31.12.2011

 31.12.2010

   

 Korkojohdannaiset

  

 Koronvaihtosopimukset

 -11,5

 0,1

   

 Valuuttajohdannaiset

  

 Termiinisopimukset

 0,6

 

 KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

 1-12/

 1-12/

 Kauden keskikurssi

 2011

 2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 24,64

 25,36

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 280,46

 276,04

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,13

 4,01

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 41,02

 40,45

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 9,00

 9,55

   

 Kauden päätöskurssi

 31.12.2011

 31.12.2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 25,79

 25,06

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 314,58

 277,95

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,46

 3,98

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 41,77

 40,82

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 8,91

 8,97

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11 Nelosen studiolla, Pursimiehenkatu 26 C (3. krs). Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Jos haluat esittää kysymyksiä webcastin aikana, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (USA) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 911215. Tiedotustilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 10.30 alkaen.

Sanoman 1Q12 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 3.5.2012 noin klo 11 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 0105 19 5064 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 15 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa.