Pörssitiedote 12.4.2012  11:15

Sanoma Oyj tiedotti 5.3.2012 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla myydään kioskitoiminnat Suomessa, Liettuassa ja Virossa sekä lehtijakelutoiminnat Virossa ja Liettuassa norjalaiselle Reitan Servicehandel AS:lle. Kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta, joka edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta, tulee luokitella lopetetuksi toiminnoksi. Näin ollen Sanoma luokittelee kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 lukien. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ainoastaan lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Muutoksen vaikutukset on päivitetty vuoden 2011 oikaistuun tuloslaskelmaan.

Oikaistu konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, segmenttitiedot, liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, liikevoitto segmenteittäin ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin vuodelle 2011 ovat saatavilla myös Sanoman verkkosivuilta osoitteessa www.sanoma.fi/arkisto/tiedostot.

Konsernin näkymät vuodelle 2012 säilyvät ennallaan

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Taulukoiden oikaistut luvut vuodelle 2011 ovat tilintarkastamattomia.

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

 milj. euroa

 1-3/

 1-6/

 1-9/

 1-12/

 JATKUVAT TOIMINNOT

 2011

 2011

 2011

 2011

 LIIKEVAIHTO  

 530,2

 1 122,8

 1 750,2

 2 378,1

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 7,0

 77,0

 87,4

 116,5

 Materiaalit ja palvelut

 205,5

 422,8

 651,2

 858,2

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 148,1

 300,2

 442,8

 611,7

 Liiketoiminnan muut kulut  

 118,7

 255,2

 394,2

 541,3

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

 -1,2

 -1,2

 Poistot ja arvonalentumiset

 37,7

 77,5

 221,4

 309,5

 LIIKEVOITTO

 27,2

 143,9

 126,7

 172,6

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 1,9

 1,8

 -1,5

 -3,7

 Rahoitustuotot

 2,3

 3,6

 4,6

 13,9

 Rahoituskulut

 4,7

 11,3

 24,3

 46,6

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 138,0

 105,5

 136,3

 Tuloverot

 -8,3

 -26,7

 -48,0

 -57,7

 TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

 18,4

 111,3

 57,4

 78,6

 LOPETETUT TOIMINNOT

 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

 0,1

 4,7

 4,2

 7,4

 TILIKAUDEN TULOS

 18,5

 116,0

 61,6

 86,0

 Tilikauden tuloksen jakautuminen

 jatkuvista toiminnoista:

 Emoyhtiön omistajille

 18,4

 111,4

 62,2

 77,0

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,7

 1,5

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille

 18,5

 116,1

 66,3

 84,5

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,7

 1,5

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,11

 0,68

 0,38

 0,47

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,11

 0,68

 0,38

 0,47

 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,00

 0,03

 0,03

 0,05

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,00

 0,03

 0,03

 0,05

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,71

 0,41

 0,52

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,71

 0,41

 0,52

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 milj. euroa

 1-3/

 1-6/

 1-9/

 1-12/

 2011

 2011

 2011

 2011

 Tilikauden tulos

 18,5

 116,0

 61,6

 86,0

 Muut laajan tuloksen erät:

 Muuntoerojen muutos

 6,0

 6,5

 -23,4

 -25,6

 Rahavirran suojaukset

 1,8

 0,8

 -6,9

 -11,7

 Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

 -0,5

 -0,2

 1,8

 2,9

 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 7,3

 7,1

 -28,5

 -34,4

 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 25,8

 123,1

 33,1

 51,6

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille

 25,9

 123,2

 37,8

 50,1

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,7

 1,5

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 JATKUVAT TOIMINNOT

 2011

 2011

 2011

 2011

 LIIKEVAIHTO  

 530,2

 592,6

 627,4

 627,9

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 7,0

 70,0

 10,4

 29,1

 Materiaalit ja palvelut

 205,5

 217,3

 228,4

 207,0

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 148,1

 152,1

 142,6

 168,8

 Liiketoiminnan muut kulut  

 118,7

 136,6

 139,0

 147,1

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

 -1,1

 Poistot ja arvonalentumiset

 37,7

 39,8

 143,9

 88,1

 LIIKEVOITTO

 27,2

 116,7

 -17,2

 46,0

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 1,9

 -0,1

 -3,2

 -2,2

 Rahoitustuotot

 2,3

 1,4

 1,0

 9,3

 Rahoituskulut

 4,7

 6,6

 13,1

 22,2

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 111,3

 -32,5

 30,8

 Tuloverot

 -8,3

 -18,4

 -21,3

 -9,7

 TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

 18,4

 92,9

 -53,8

 21,1

 LOPETETUT TOIMINNOT

 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

 0,1

 4,6

 -0,5

 3,3

 TILIKAUDEN TULOS

 18,5

 97,5

 -54,4

 24,4

 Tilikauden tuloksen jakautuminen

 jatkuvista toiminnoista:

 Emoyhtiön omistajille

 18,4

 92,9

 -49,2

 14,9

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,6

 6,2

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille

 18,5

 97,5

 -49,7

 18,1

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,6

 6,2

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,11

 0,57

 -0,30

 0,09

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,11

 0,57

 -0,30

 0,09

 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,00

 0,03

 0,00

 0,02

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,00

 0,03

 0,00

 0,02

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

SEGMENTTITIEDOT

Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat neljästä segmentistä: Media, News, Learning ja Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Vuonna 2012 Trade-segmentti sisältää Kaupan palvelut Suomessa, Viron kirjakauppatoiminnot sekä segmentin kiinteistö- ja hallintotoimintoja. Trade segmentin vuoden 2011 luvut sisältävät lisäksi vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

 Sanoman segmentit 1.1.-31.3.2011

 Kohdista-

 mattomat/

 Lear-

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 290,1

 107,7

 57,7

 74,7

 -0,2

 530,0

 Sisäinen liikevaihto

 1,0

 0,6

 3,0

 7,1

 -11,5

 0,2

 LIIKEVAIHTO

 291,1

 108,4

 60,7

 81,8

 -11,7

 530,2

 LIIKEVOITTO

 22,7

 12,9

 -5,2

 3,3

 -6,5

 27,2

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 1,7

 0,0

 0,0

 0,2

 1,9

 Rahoitustuotot

 2,3

 2,3

 Rahoituskulut

 4,7

 4,7

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 SEGMENTIN VARAT

 1 808,1

 320,8

 569,8

 258,9

 40,3

 2 997,9

 Sanoman segmentit 1.1.-30.6.2011

 Kohdista-

 mattomat/

 Lear-

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 612,8

 219,5

 163,8

 126,2

 -0,1

 1 122,3

 Sisäinen liikevaihto

 2,0

 1,1

 5,4

 14,7

 -22,7

 0,5

 LIIKEVAIHTO

 614,8

 220,6

 169,2

 140,9

 -22,7

 1 122,8

 LIIKEVOITTO

 69,7

 22,8

 22,1

 43,1

 -13,8

 143,9

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 2,6

 0,5

 0,0

 -1,3

 1,8

 Rahoitustuotot

 3,6

 3,6

 Rahoituskulut

 11,3

 11,3

 TULOS ENNEN VEROJA

 138,0

 SEGMENTIN VARAT

 1 830,4

 318,7

 596,9

 153,0

 71,1

 2 970,1

 Sanoman segmentit 1.1.-30.9.2011

 Kohdista-

 mattomat/

 Lear-

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 967,3

 322,6

 280,6

 179,2

 -0,2

 1 749,6

 Sisäinen liikevaihto

 2,9

 1,2

 9,8

 22,7

 -36,0

 0,6

 LIIKEVAIHTO

 970,2

 323,8

 290,5

 201,9

 -36,2

 1 750,2

 LIIKEVOITTO

 38,8

 35,3

 39,4

 35,0

 -21,8

 126,7

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 -1,0

 0,7

 -0,1

 -1,1

 -1,5

 Rahoitustuotot

 4,6

 4,6

 Rahoituskulut

 24,3

 24,3

 TULOS ENNEN VEROJA

 105,5

 SEGMENTIN VARAT

 3 048,5

 319,8

 540,3

 84,7

 47,8

 4 041,2

 Sanoman segmentit 1.1.-31.12.2011

 Kohdista-

 mattomat/

 Lear-

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 1 412,1

 434,1

 331,9

 198,4

 0,3

 2 376,8

 Sisäinen liikevaihto

 3,7

 1,7

 11,2

 30,4

 -45,7

 1,2

 LIIKEVAIHTO

 1 415,8

 435,8

 343,1

 228,7

 -45,4

 2 378,1

 LIIKEVOITTO

 92,0

 40,2

 16,6

 38,9

 -15,1

 172,6

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 -2,5

 0,6

 0,1

 -1,9

 -3,7

 Rahoitustuotot

 13,9

 13,9

 Rahoituskulut

 46,6

 46,6

 TULOS ENNEN VEROJA

 136,3

 SEGMENTIN VARAT

 3 048,7

 320,7

 549,0

 81,1

 47,2

 4 046,8

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

 MEDIA

 Hollanti

 105,3

 130,6

 174,0

 232,2

 642,0

 Suomi

 74,2

 79,4

 70,0

 86,2

 309,7

 Venäjä & CEE

 51,4

 54,3

 50,8

 56,7

 213,1

 Belgia

 50,1

 48,7

 48,4

 61,9

 209,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 10,2

 10,7

 12,3

 8,6

 41,8

 YHTEENSÄ

 291,1

 323,7

 355,5

 445,6

 1 415,8

 NEWS

 Helsingin Sanomat

 61,2

 61,2

 55,3

 60,8

 238,5

 Ilta-Sanomat

 19,1

 22,2

 21,6

 21,6

 84,4

 Muu kustantaminen

 23,7

 25,0

 22,9

 25,4

 97,0

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,4

 3,9

 3,4

 4,2

 15,9

 YHTEENSÄ

 108,4

 112,2

 103,2

 112,0

 435,8

 LEARNING

 Oppiminen

 34,3

 87,4

 100,2

 34,7

 256,6

 Kielipalvelut

 8,7

 8,1

 7,2

 8,4

 32,4

 Kustantaminen ja muut

 20,1

 15,1

 13,9

 10,4

 59,5

 Eliminoinnit

 -2,4

 -2,1

 -0,1

 -0,8

 -5,4

 YHTEENSÄ

 60,7

 108,6

 121,2

 52,7

 343,1

 TRADE

 Kioskikauppa

 6,7

 6,9

 7,3

 0,0

 20,9

 Kaupan palvelut

 28,8

 27,3

 24,4

 23,2

 103,6

 Kirjakauppa

 24,8

 18,8

 29,7

 3,7

 77,0

 Elokuvatoiminnot

 21,9

 6,5

 0,0

 0,0

 28,4

 Eliminoinnit

 -0,3

 -0,5

 -0,4

 0,0

 -1,2

 YHTEENSÄ

 81,8

 59,1

 61,0

 26,9

 228,7

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -11,7

 -11,0

 -13,5

 -9,3

 -45,4

 JATKUVAT TOIMINNOT

 530,2

 592,6

 627,4

 627,9

 2 378,1

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

 Media

 22,7

 47,0

 -31,0

 53,2

 92,0

 News

 12,9

 9,9

 12,5

 4,9

 40,2

 Learning

 -5,2

 27,3

 17,3

 -22,7

 16,6

 Trade

 3,3

 39,8

 -8,1

 3,9

 38,9

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -7,4

 -7,9

 6,7

 -15,1

 JATKUVAT TOIMINNOT

 27,2

 116,7

 -17,2

 46,0

 172,6

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

 Media

 22,7

 37,9

 25,8

 64,6

 151,1

 News

 12,9

 9,9

 12,5

 14,1

 49,4

 Learning

 -6,1

 29,0

 42,4

 -19,7

 45,5

 Trade

 3,3

 -2,9

 4,8

 -1,4

 3,8

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -8,4

 -7,9

 -2,9

 -25,7

 JATKUVAT TOIMINNOT

 26,3

 65,6

 77,6

 54,7

 224,1

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 0105 19 5064 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 15 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa.