Pörssitiedote (pdf)

Webcast tiedotustilaisuudesta

Esityskalvot tiedotustilaisuudesta (pdf)

Avainluvut (xls)

Tulevaisuuden näkymät

Aikaisemmat taloudelliset katsaukset arkistossa

Kolmas vuosineljännes


- Sanoman liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 720,9 milj. euroa (2010: 690,6 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 79,5 milj. euroa (2010: 94,9 milj. euroa).
- Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät olivat kolmannella neljänneksellä -97,1 milj. euroa (2010: -31,0 milj. euroa), josta -81,7 milj. euroa koostui liikearvon ja julkaisuoikeuksien arvonalentumisista, lähinnä Sanoma Media Russia & CEE:ssä.
- Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (2010: 0,24 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (2010: 0,43 euroa).

Vuoden 2011 yhdeksän ensimmäistä kuukautta


- Sanoma-konsernin liikevaihto oli 2 020,8 milj. euroa (2010: 2 043,8 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 178,5 milj. euroa (2010: 210,8 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 133,0 milj. euroa (2010: 174,0 milj. euroa).
- Konsernin näkymät vuodelle 2011 ovat ennallaan.

 

 AVAINLUKUJA

 7-9/

 7-9/

 Muutos

 1-9/

 1-9/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 2010

 

 Liikevaihto

 720,9

 690,6

 4,4

 2 020,8

 2 043,8

 -1,1

 2 761,2

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

 79,5

 94,9

 -16,2

 178,5

 210,8

 -15,4

 245,4

   % liikevaihdosta

 11,0

 13,7

 

 8,8

 10,3

 

 8,9

 Liikevoitto

 -17,6

 63,9

 -127,5

 131,0

 365,3

 -64,2

 392,7

 Tilikauden tulos

 -54,4

 39,1

 -239,0

 61,6

 298,3

 -79,3

 297,3

     

 Käyttöomaisuusinvestoinnit *

 67,1

 59,6

 12,6

 85,7

 % liikevaihdosta

 3,3

 2,9

 

 3,1

     

 Omavaraisuusaste, %

 36,4

 44,3

 

 45,7

 Nettovelkaantumisaste, %

 112,0

 71,4

 

 63,8

     

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 14 815

 15 863

 -6,6

 15 405

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 14 683

 16 148

 -9,1

 16 016

 

 Tulos/osake, euroa

 -0,31

 0,24

 -226,0

 0,41

 1,86

 -78,1

 1,85

 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

 0,68

 0,71

 -3,5

 0,82

 1,08

 -24,0

 1,69

* Sisältää rahoitusleasingsopimukset

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Toiminnallinen tuloksemme kolmannella neljänneksellä kehittyi vakaasti, kun otamme huomioon markkinaympäristön ja yleiset kehityssuunnat. Media-, News- ja Trade-segmenttien tulokset vastasivat odotuksiamme. Myös useimmat Learning-segmentin maat kehittyivät suunnitellusti, mutta Unkarissa on edelleen suuria haasteita maan vaikean taloudellisen ja poliittisen tilanteen vuoksi. Unkarin ja muiden itäisen Keski-Euroopan maiden yleinen taloustilanne sekä valuuttakurssien heikkeneminen olivat pääsyitä liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin Sanoma Media Russia & CEE -liiketoimintayksikössä. Liiketoiminnan näkymien heikentyminen puolestaan aiheutti arvonalentumisen kielipalvelut-liiketoiminnassa.

Olemme tehneet vuoden aikana merkittäviä muutoksia konsernin johtoryhmässä, organisaatiorakenteessa ja liiketoimintakokonaisuudessa. Strategiamme mukaisesti keskitymme koko ajan selkeämmin kuluttajamediaan ja oppimiseen. SBS-kauppa on saatu päätökseen, ja Hollannin toiminnot on yhdistetty konsernin lukuihin elokuun alusta lähtien. Integraatiovaihe on alkanut, ja SBS Netherlandsille on nimitetty uusi toimitusjohtaja. Pääpaino on nyt SBS:n katsojaosuuksien vahvistamisessa ja mainosmarkkinaosuuden parantamisessa, ja uskon että SBS:n tulevaisuus on valoisa.  

Jatkoimme strategiamme mukaisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien Trade-toimintojen myyntiä. Suomen kirjakauppaliiketoiminta myytiin syyskuussa ja Latvian lehtijakelu- ja kioskitoiminta lokakuussa.

Sanoma on dynaaminen yhtiö, joka on keskellä muutosta. Vastaamme mediaympäristön muutoksiin hyödyntämällä kuluttaja- ja asiakastietämystämme entistä paremmin, siirtymällä nopeammin digitaalisiin medioihin, edistämällä innovaatioita ja parantamalla toimintojemme tehokkuutta. Tulevien kolmen vuoden ajan keskitymme toiminnassamme seuraaviin asioihin: Varmistamme taloudellisen joustavuuden vähentämällä kuluja, keskittymällä kassavirtaan ja jatkamalla ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntejä. Maksimoimme printtiliiketoiminnan tehokkuuden kilpailukyvyn ja onnistuneen digitaalisiin medioihin siirtymisen varmistamiseksi. Varmistamme tv- ja oppiminen-toimintojen kannattavan orgaanisen kasvun ja luomme kasvua digitaalisissa palveluissa. Tärkeässä asemassa tämän mahdollistamisessa on yrityskulttuurin kehittäminen yhtiössämme."

Vuoden 2011 näkymät

Sanoma-konsernin näkymät vuodelle 2011 ovat ennallaan. Liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2010 tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan jonkin verran. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat hieman keskeisissä toimintamaissa vuonna 2011.

Liikevaihto

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevaihto kolmannella neljänneksellä kasvoi 4 % ja oli 720,9 milj. euroa (2010: 690,6 milj. euroa). Kasvu tuli ostetusta televisiotoiminnasta sekä Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Media Finlandin liikevaihdon noususta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot kasvoivat 2 %. Tilaustuotot kasvoivat jonkin verran, mutta irtonumeromyynti laski hieman.

Mainostuotot kasvoivat 34 %. Valtaosa kasvusta tuli Hollannissa ja Belgiassa ostetuista televisiotoiminnoista. Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 16 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 26 % (2010: 20 %).

Televisiotoimintojen hankinnan myötä Sanoman digitaaliset tuotot kasvoivat 61 % kolmannella neljänneksellä ja olivat 16 % (2010: 10 %) konsernin liikevaihdosta. Vertailukauden luvut eivät sisällä vuonna 2010 myytyjä laajakaistapalveluja Suomessa.

Vuoden 2011 yhdeksän ensimmäistä kuukautta

Sanoman liikevaihto laski 1 %:n, sillä ostetut toiminnot eivät täysin kompensoineet vuosien 2010 ja 2011 yritysmyyntejä.

Verkkoliiketoiminnan tuotot kasvoivat 11 % ja olivat 122,0 milj. euroa. Digitaaliset tuotot kasvoivat 30 % ja olivat 13 % (2010: 10 %) liikevaihdosta. Verkkoliiketoiminnan lisäksi digitaalisiin tuottoihin kuuluvat muun muassa televisiotoiminta ja sähköinen oppiminen.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 49 % (2010: 51 %) tuli Suomesta ja 26% (2010: 23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 22 % (2010: 23 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2010: 3 %).

Tulos

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni heinä-syyskuussa 16 % ja oli 79,5 milj. euroa (2010: 94,9 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 23,3 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei ole luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 % (2010: 13,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta kolmannen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut kasvoivat 5 % ostettujen toimintojen seurauksena. Paperikulut kasvoivat 3 % ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 %. Konsernilla oli noin 1 000 työntekijää vähemmän kuin vertailukaudella, eli henkilöstömäärä oli 7 % pienempi kuin syyskuun 2010 lopussa. Vuodenvaihteesta henkilöstömäärä on laskenut 4 %. Lasku johtuu pääasiassa toimintojen myynnistä ja kioskien lopettamisesta. SBS:n osto kompensoi laskua osittain.

Heinä-syyskuun liikevoitto sisälsi -97,1 milj. euroa (2010: -31,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa Sanoma Media Russia & CEE:n ja kielipalvelujen liikearvon sekä Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Media Russia & CEE:n julkaisuoikeuksien arvonalentumisista.

 

 KERTALUONTEISET ERÄT

 7-9/

 7-9/

 1-9/

 1-9/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

      

 Media

     

 Myyntivoitto, Humo ja Desert Fishes

  

 9,1

 2,6

 2,6

 Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

 -53,4

 

 -53,4

 

 1,0

 Rakennejärjestelykulut (Hollanti)

    

 -3,3

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

 -3,4

 -6,3

 -3,4

 -6,3

 -6,3

 Myyntivoitto Welhosta (Suomi)

   

 179,4

 179,0

 Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa

 

 -28,9

 

 -28,9

 -28,9

 News

     

 Myyntivoitto Lehtikuvasta

   

 6,0

 6,0

 Myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä

    

 2,9

 Learning

     

 Liikearvon arvonalentuminen (Kielipalvelut)

 -24,1

 

 -24,1

  

 LDC:n myynti

  

 0,9

  

 Myyntitappio Bertmark Norgesta

   

 -1,2

 -1,1

 Rakennejärjestelykulut

 -1,0

 -0,2

 -2,7

 -1,5

 -2,3

 Hollantilaisen ydinliiketoimintaan kuulumattoman yhtiön arvonalentuminen

    

 -2,1

 Trade

     

 Myyntitappio Suomalaisesta Kirjakaupasta

 -10,8

 

 -10,8

  

 Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

 -3,1

 

 -3,1

  

 Arvonalennus (Kirjakauppa)

 -0,8

 

 -0,8

  

 Myyntivoitto elokuvatoiminnoista

 -0,1

 

 51,4

  

 Myyntitappio Romanian toiminnoista

  

 -8,0

  

 Myyntitappio Venäjän toiminnoista

  

 -0,8

 

 -2,6

 Rakennejärjestelykulut

 -0,4

 -1,0

 -2,8

 -1,0

 -1,0

 Muut yhtiöt

     

 Myyntivoitot kiinteistöistä

 

 5,4

 1,0

 5,4

 5,4

 LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

 -97,1

 -31,0

 -47,5

 154,5

 147,3

      

 Hansaprint osakkuusyhtiöosuuden arvonalentuminen

 -4,0

 

 -4,0

 

 -22,1

 OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

 -4,0

 

 -4,0

 

 -22,1

 KERTALUONTEISET ERÄT

     

Sanoman kolmannen neljänneksen tulos sisälsi -3,2 milj. euroa (2010: 0,8 milj. euroa) osakkuusyritysten tuottoja. Tärkeimmät osakkuusyritykset ovat DNA, Hansaprint, Stratosféra ja Jokerit HC.

Vuoden 2011 yhdeksän ensimmäistä kuukautta

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 15 % tammi-syyskuussa ja oli 178,5 milj. euroa (2010: 210,8 milj. euroa). Liikevoitto parani News- ja Trade-segmenteissä. Yleisen kirjallisuuden ja Unkarin oppimateriaalitoimintojen vaisu kehitys heikensivät tulosta Learning-segmentissä. Media-segmentin tulosta rasittivat SBS-kauppoihin liittyvät kulut. Emoyhtiön kulut kasvoivat merkittävästi kehityshankkeiden seurauksena.

Sanoman nettorahoituserät olivat -19,8 milj. euroa (2010: -8,6 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 4,6 milj. euroa (2010: 8,7 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 1,5 milj. euroa (2010: 5,5 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 24,4 milj. euroa (2010: 17,3 milj. euroa). Velan kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat 17,4 milj. euroa (2010: 9,5 milj. euroa). Valuuttakurssitappiot olivat 4,6 milj. euroa (2010: 6,0 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 109,7 milj. euroa (2010: 356,8 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 43,8 % (2010: 16,4 %). Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (2010: 1,86 euroa). Efektiiviseen veroasteeseen ja osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat arvonalentumiset kolmannella neljänneksellä. Vertailulukuihin vaikutti kaapelitelevisio-operaattori Welhon myynnistä syntynyt kertaluonteinen veroton myyntivoitto.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli 4 321,8 milj. euroa (2010: 3 246,5 milj. euroa) syyskuun lopussa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 133,0 milj. euroa (2010: 174,0 milj. euroa) yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli 0,82 euroa (2010: 1,08 euroa). Heikentyneen tuloksen lisäksi rahavirtaa pienensivät vertailukautta suuremmat korkokulut ja verot sekä investoinnit television ohjelmaoikeuksiin.

Sanoman omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 36,4 % (2010: 44,3 %). Oma pääoma oli 1 505,2 milj. euroa (2010: 1 357,6 milj. euroa). Korolliset velat kasvoivat SBS-yritysoston päätökseen saattamisen myötä ja olivat 1 788,3 milj. euroa (2010: 1 024,3 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 1 685,3 milj. euroa (2010: 969,1 milj. euroa).

Sanoma rahoittaa SBS-kaupan seuraavilla järjestelyillä: 522 milj. euron syndikoitu viisivuotinen lainasopimus ja 250 milj. euron lyhytaikainen siltarahoitus sekä 132 milj. euron syndikoitu viisivuotinen laina- ja luottolimiittisopimus, jonka tekee hollantilainen Sanoma Image B.V.. Sanoma Image B.V.:n omistavat Sanoma ja vähemmistöosakas Talpa. SBS-kaupalla ei ollut vaikutusta Sanoman olemassa olevien luottosopimusten rahoitusehtoihin. Tämänhetkinen nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on selvästi konsernin rahoituspolitiikan ja lainaehtojen määrittelemien rajojen sisällä.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 67,1 milj. euroa tammi-syyskuussa 2011 (2010: 59,6 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 1 141,9 milj. euroa (2010: 37,1 milj. euroa).

Maaliskuussa Sanoma myi Suomen ja Baltian elokuvatoimintonsa. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 88,6 milj. euroa ja liikevoitto 8,4 milj. euroa vuonna 2010. Kaupan arvo oli 116,0 milj. euroa, ja se saatiin päätökseen huhtikuun lopussa.

Huhtikuussa Sanoma myi lehtijakelu- ja kioskitoimintansa Romaniassa. Toimintojen liikevaihto oli noin 23 milj. euroa vuonna 2010. Huhtikuun alussa yhtiö myi loput Venäjän kioskitoiminnasta.

Huhtikuussa Sanoma sopi ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Hollannissa Sanoman kumppani on Talpa Media, ja Belgiassa Sanoman kumppanit ovat Corelio ja Wouter Vandenhaute & Eric Watté. Yritysjärjestelyn arvo oli 1 225 milj. euroa. Ostettujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 404 milj. euroa ja liikevoitto noin 110 milj. euroa vuonna 2010 (pro forma, tilintarkastamaton). Yritysosto saatiin päätökseen Belgiassa 8.6. ja Hollannissa 29.7. kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.

Huhtikuussa Sanoma ilmoitti ostavansa Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan sekä ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildning AB:n osakkeet ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta. Samalla Sanoma myi Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY:n. Kauppa saatiin päätökseen 3.10.

Elokuussa Sanoma ilmoitti Suomen kirjakauppaliiketoiminnan myynnistä. Sanoman suomalaisten kirjakauppojen liikevaihto oli 109 milj. euroa ja liikevoitto 2 milj. euroa vuonna 2010. Kauppa saatiin päätökseen 30.9.

Katsauskauden jälkeen Sanoma myi omistuksensa eli 50 % osakkeista latvialaisessa kioski- ja lehtijakeluyhtiö Narvesen Baltijassa. Yhtiön liikevaihto oli 59 milj. euroa vuonna 2010. Sanoma kirjaa kaupasta noin 5 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton neljännen neljänneksen tulokseensa.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti- ja televisiotoiminnot sekä digitaaliset liiketoiminnot kahdessatoista Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- Sanoman tv-toiminnot kehittyivät hyvin Suomessa ja Belgiassa kolmannella neljänneksellä, mutta Hollannissa katseluosuudet laskivat nykyisen heikon ohjelmiston vuoksi.
- SBS-kauppa on nyt saatu päätökseen, ja luvut on yhdistetty Hollannin ja Belgian toimintoihin.

 

 Avainlukuja

 7-9/

 7-9/

 Muutos

 1-9/

 1-9/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 355,5

 297,5

 19,5

 970,2

 949,0

 2,2

 1 299,6

 Hollanti

 174,0

 118,8

 46,4

 409,9

 354,3

 15,7

 490,4

 Suomi

 70,0

 67,5

 3,6

 223,5

 251,8

 -11,2

 339,3

 Venäjä ja CEE

 50,8

 51,0

 -0,5

 156,4

 154,0

 1,6

 214,9

 Belgia

 48,4

 48,7

 -0,5

 147,2

 154,5

 -4,7

 208,3

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 12,3

 11,5

 7,3

 33,2

 34,3

 -3,4

 46,7

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 25,8

 31,0

 -16,6

 86,5

 109,5

 -21,0

 145,8

   % liikevaihdosta

 7,3

 10,4

 

 8,9

 11,5

 

 11,2

 Liikevoitto

 -31,0

 -4,2

 

 38,8

 256,3

 -84,9

 287,9

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 16,6

 18,0

 -7,4

 25,2

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 5 986

 5 436

 10,1

 5 419

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 5 517

 5 663

 -2,6

 5 602

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes) sekä kolmannella neljänneksellä 3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja 53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta, kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannin medialiiketoiminnassa ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Hollannissa sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut *

 1-9/

 1-9/

 Aikakauslehdet

 2011

 2010

 Julkaistut aikakauslehdet, kpl

 281

 280

 Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

 248 766

 257 426

 Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

 34 460

 35 865

   

 Suomen TV-toiminnot

  

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 33,0 %

 33,7 %

 TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44-vuotiaat)

 34,7 %

 35,6 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

 15,0 %

 14,9 %

 

 Hollannin TV-toiminnot

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 30,5 %

 32,1 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49-vuotiaat)

 23,4 %

 24,5 %

* Sisältää yhteisyritykset

Kolmannen neljänneksen liikevaihto

Median liikevaihto kasvoi 19 % heinä-syyskuussa ostettujen toimintojen yhdistämisen seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1 %:n.

Mainostuotot kasvoivat 50 % ostettujen toimintojen yhdistämisen seurauksena ja olivat 39 % (2010: 31 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainostuotot kasvoivat 17 %, kun kasvua tuli kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Painettujen tuotteiden levikkituotot kasvoivat 3 % ostettujen toimintojen myötä ja olivat 47 % (2010: 55 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Tilaustuotot pysyivät ennallaan, mutta irtonumeromyynti laski hieman.

Hankittujen tv-toimintojen yhdistäminen ja verkkomainostuottojen kasvu paransivat segmentin digitaalisia tuottoja. Digitaaliset tuotot kasvoivat kolmannella neljänneksellä 112 % ja olivat 25 % (2010: 14 %) liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Hollannissa liikevaihto kasvoi 46 %. Suurin osa kasvusta tuli ostettujen SBS:n tv- ja lehtitoimintojen yhdistämisestä. SBS:n tv- ja lehtitoiminnot ovat osa Sanoma Media Netherlandsia 1.8.2011 lähtien. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta digitaaliset tuotot kasvoivat selvästi. Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui, mutta Sanoma Media Netherlandsin markkinaosuus pysyi ennallaan. Levikkituotot kasvoivat 10 % ostettujen toimintojen ansiosta. Irtonumeromyynti laski vertailukaudesta, mutta tilaustuotot kasvoivat selvästi. Mainostuotot kasvoivat merkittävästi uusien tv-toimintojen yhdistämisen seurauksena ja olivat 42 % (2010: 27 %) Hollannin liikevaihdosta. Kuluttaja-aikakauslehtimainonta (pois lukien tv-lehdet) kasvoi Hollannissa 1 %:n heinä-elokuussa, mutta Sanoma Media Netherlandsin ilmoitustuotot laskivat 2 %. Verkkomainostuotot kasvoivat edelleen selvästi. Televisiomainonta kasvoi Hollannissa 3 % heinä-elokuussa, ja Sanoman tv-toiminnot kehittyivät markkinoiden mukaisesti. Katseluosuudet kuitenkin laskivat.

Suomessa liikevaihto kasvoi 4 % tv-toimintojen hyvän kehityksen myötä. Tv-mainosmarkkinat kasvoivat Suomessa kolmannella neljänneksellä 0,8 %. Nelonen Median mainostuotot kehittyivät markkinoita paremmin. Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Aikakauslehtimainonta kasvoi 0,6 % kolmannella neljänneksellä. Sanoma Media Finlandin mainostuotot kasvoivat hieman. Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla, vaikka volyymit laskivat hieman. Mainostuotot olivat 35 % (2010: 35 %) Suomen toimintojen liikevaihdosta.

Belgiassa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Aikakauslehtien ilmoitustuotot kasvoivat 5 % ja levikkituotot pysyivät ennallaan. Belgian lukijamarkkinoiden hienoinen lasku jatkui, mutta Sanoma Media Belgium on jatkuvasti vahvistanut markkina-asemaansa. Televisiomainonta kasvoi Belgiassa 14 % kolmannella neljänneksellä. Sanoman tv-toiminnot kasvoivat ja markkinaosuus nousi 24,2 %:iin. Yhteensä mainostuotot olivat 29 % (2010: 24 %) Belgian liikevaihdosta.

Sanoma Media Belgiumin raportoidut luvut sisältävät 49 %:n osuuden Humo-viikkolehdestä toukokuusta 2010 toukokuuhun 2011. SBS-kaupan yhteydessä jäljellä oleva omistus Humosta siirrettiin De Vijver Medialle, ja 33 % De Vijverin nettotuloksesta sisällytettiin Belgian lukuihin. Belgian kilpailuviranomaiset hyväksyivät De Vijverin kumppanuusrakenteen 1.9., joten Sanoman 33 %:n osuus De Vijveristä on nyt yhdistetty suhteellisesti riveittäin. De Vijveriin kuuluu 100 % Humosta, ostetut tv-toiminnot ja Woestijnvisin tv-tuotantotoiminnot.

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto säilyi ennallaan. Mainosmarkkinoiden yleinen kehitys on hidastunut kaikilla markkina-alueilla vuoden alkuun verrattuna, ja epävarmuus lisääntyy. Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat Venäjällä ja CEE-maissa hieman. Etenkin digitaaliset tuotot kasvoivat. Ilmoitustuotot olivat 51 % (2010: 48 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Markkinoiden heikkenemisen myötä Sanoman irtonumeromyynti laski useimmissa maissa ja levikkituotot laskivat jonkin verran. Aikakauslehtivalikoimaa kehitetään jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Kolmannella neljänneksellä lopetettiin kolme lehteä ja lanseerattiin yksi.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 17 %. Tähän olivat syynä yhteensä 23,3 milj. euron transaktiokulut ja tilauskannan poistot. Ilman kyseisiä kuluja tulos parani Hollannissa. Suomessa tulos parani, osittain siksi, että aikakauslehdistä ilmestyi vertailukautta useampia numeroita. Belgiassa aikakauslehtitoimintojen tulos parani, mutta investoinnit tv:n ohjelmaoikeuksiin heikensivät kokonaistulosta. Venäjällä ja CEE-maissa tulosta pienensi tv-investointien ja henkilöstökulujen kasvu. Kolmannen neljänneksen tulos sisälsi -56,8 milj. euroa (2010: -35,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät liikearvon ja julkaisuoikeuksien arvonalentumisiin.

Median näkymät

Media-segmentin strategisilla liiketoimintayksiköillä on vahva brändivalikoima aikakauslehdissä, verkko- ja mobiilimediassa sekä radio- ja tv-toiminnassa. Sanoman monipuoliset tuotteet ja palvelut sekä johtava markkina-asema mahdollistavat kasvun, joka perustuu uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen kuluttajille ja mainostajille. SBS-yritysosto kasvattaa Median vuoden 2011 liikevaihtoa, mutta siihen liittyvät kustannukset rasittavat raskaasti tulosta.

Median liikevaihdon vuonna 2011 arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan selvästi.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja digitaalisen median toimija.


- Sanoma Newsin markkinaosuus Suomen mainosmarkkinoilla kasvoi edelleen. Erityisesti Ilta-Sanomien ja kaupunkilehtien ilmoitustuotot kasvoivat selvästi.
- Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvatti markkinaosuuttaan kaupunkilehtien mediamarkkinoilla ja Ilta-Sanomat vahvisti osuuttaan iltapäivälehtimarkkinoilla.
- Kaikilla keskeisillä brändeillä on nyt myös verkko- ja mobiilisovellukset, joiden käyttö tablet-laitteissa ja älypuhelimissa kasvaa merkittävästi.

 

 Avainlukuja

 7-9/

 7-9/

 Muutos

 1-9/

 1-9/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 103,2

 104,8

 -1,6

 323,8

 322,7

 0,3

 437,6

 Helsingin Sanomat

 55,3

 55,5

 -0,5

 177,6

 171,4

 3,7

 235,4

 Ilta-Sanomat

 21,6

 21,1

 2,2

 62,8

 61,6

 1,9

 83,3

 Muu kustantaminen

 22,9

 23,5

 -2,6

 71,6

 74,5

 -3,9

 99,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 3,4

 4,6

 -26,4

 11,7

 15,2

 -23,0

 19,4

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 12,5

 15,7

 -20,7

 35,3

 34,2

 3,1

 47,2

   % liikevaihdosta

 12,1

 15,0

 

 10,9

 10,6

 

 10,8

 Liikevoitto

 12,5

 15,7

 -20,7

 35,3

 40,2

 -12,2

 56,1

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 12,6

 7,8

 60,7

 14,0

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 002

 1 977

 1,3

 2 016

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 076

 2 231

 -7,0

 2 176

* Vuonna 2011 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euroa myyntivoittoa Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 7-9/

 7-9/

 Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

 2011

 2010

 Iltasanomat.fi

 2 021 181

 1 528 812

 HS.fi

 1 271 805

 1 050 010

 Huuto.net

 446 463

 397 377

 Oikotie.fi

 443 038

 343 832

 Taloussanomat.fi

 642 895

 516 122

   
 

 1-12/

 1-12/

 Tarkistettu levikki

 2010

 2009

 Helsingin Sanomat

 383 361

 397 838

 Ilta-Sanomat

 150 351

 152 948

Kolmannen neljänneksen liikevaihto

Newsin liikevaihto laski 2 % heinä-syyskuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot laskivat 1 %:n kolmannella neljänneksellä. Tilaustuotot laskivat 2 %, mutta irtonumeromyynti oli vertailukauden tasolla. Levikkituotot olivat 47 % (2010: 46 %) segmentin liikevaihdosta.

Ilmoitustuotot kasvoivat 3 %. News-segmentin painettujen lehtien ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta verkkomainostuottojen kasvu jatkui: ne nousivat 15 %. Tämä vastasi Suomen mainosmarkkinoiden kehitystä. Vuoden 2010 jälkipuoliskolla alkanut markkinakasvu osoittaa hidastumisen merkkejä. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta sanomalehdissä kasvoi 0,5 % kolmannella neljänneksellä. Tilastoitu verkkomainonta jatkoi kasvuaan ja nousi 20 %. Ilmoitustuotot olivat 46 % (2010: 45 %) Newsin kolmannen neljänneksen liikevaihdosta.

Vaikka Esmerk siirrettiin Learning-segmenttiin syyskuussa 2010, Newsin digitaaliset tuotot kasvoivat 2 % verkkomainonnan kasvun vauhdittamana. Digitaaliset tuotot olivat 12 % (2010: 11 %) liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot pysyivät ennallaan ja olivat 50 % (2010: 50 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Myös tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla levikkimäärien laskusta huolimatta. Helsingin Sanomien monikanavaisen käytön kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. Helsingin Sanomat lanseerasi uudistetun hs.fi-sivuston, ja sen tablet- ja älypuhelinversioiden käyttö kasvoi merkittävästi.  

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 2 % ilmoitustuottojen myötä. Sekä printti- että verkkomainonta kehittyivät suotuisasti. Ilmoitustuotot olivat 24 % (2010: 22 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi on pienentynyt 5 % viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoista kasvoi edelleen ja on nyt 58,3 % (2010: 57,9 %).

Muun kustantamisen liikevaihto laski 3 % Esmerkin siirron seurauksena. Kaupunkilehdet paransivat markkina-asemaansa, ja niiden liikevaihto kasvoi edelleen merkittävästi. Myös digitaalisen toiminnan vahva kehitys jatkui.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto

Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 21 %. Lasku johtui liikevaihdon heikentymisestä ja lisääntyneiden kehitystoimien sekä paperihintojen ja palkkainflaation myötä kasvaneista kuluista. Tulos heikkeni kaikissa liiketoimintayksiköissä. Liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä kolmannella neljänneksellä eikä vertailukaudella.

Newsin näkymät

News pyrkii vahvistamaan monikanavaista lähestymistapaa journalistisen sisällön luomisessa ja ilmoittajien palvelemisessa. Digitaalisen toiminnan osuus kasvaa, ja uusia tulonlähteitä luodaan kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaa painetuissa lehdissä ja verkossa. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen keskeinen tavoite.

Newsin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää Sanoman oppimisliiketoiminnan ja kielipalvelutoiminnan sekä yrityksille suunnatut informaatiopalvelut. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.


- Oppimateriaalitoimintojen osto ja yleisen kirjallisuuden myynti saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen, ja se vaikuttaa Learning-segmentin neljännen neljänneksen lukuihin.
- Segmentin näkymiä on tarkistettu järjestelyn sekä Unkarin oppimateriaalitoimintojen selvästi heikentyneiden näkymien seurauksena. Nyt Learning-segmentin liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan selvästi.

 

 Avainlukuja

 7-9/

 7-9/

 Muutos

 1-9/

 1-9/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 121,2

 121,2

 0,0

 290,5

 285,0

 1,9

 350,1

 Oppiminen

 100,2

 100,6

 -0,3

 222,0

 215,5

 3,0

 249,3

 Kielipalvelut

 7,2

 5,2

 39,7

 24,0

 18,3

 31,5

 27,1

 Kustantaminen ja muut

 13,9

 18,0

 -22,9

 49,1

 58,8

 -16,6

 83,6

 Eliminoinnit

 -0,1

 -2,5

 95,5

 -4,6

 -7,7

 40,2

 -9,9

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 42,4

 45,7

 -7,4

 65,3

 67,0

 -2,5

 52,6

   % liikevaihdosta

 35,0

 37,7

 

 22,5

 23,5

 

 15,0

 Liikevoitto

 17,3

 45,5

 -62,1

 39,4

 64,3

 -38,7

 47,1

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 9,4

 10,8

 -13,1

 14,9

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 559

 2 676

 -4,4

 2 656

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 615

 2 614

 0,0

 2 629

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä 1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja 24,1 milj. euron liikearvon arvonalentuminen. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto

Learning-segmentin liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla. Myös rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto pysyi ennallaan.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Liiketoimintojen kehitys

Oppiminen-liiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto kasvoi useimmissa maissa, etenkin Puolassa ja Belgiassa, joissa Sanoman markkina-asema vahvistui. Hollannissa liikevaihto kertyi jo edellisillä neljänneksillä, mutta vertailuvuonna kolmas neljännes oli vahva. Unkarissa liikevaihto laski merkittävästi, kun maan vaikea poliittinen tilanne jatkui ja hallituksen budjettileikkaukset lisäsivät oppimateriaalien kierrätystä. Muissa maissa markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan. Sanoma sai katsauskauden jälkeen päätökseen Bonnierin oppimateriaalitoimintojen oston Suomessa ja Ruotsissa. Yksiköt yhdistetään oppiminen-liiketoimintaan neljännellä neljänneksellä.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien toimintojen myötä: informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk on sisällytetty lukuihin syyskuusta 2010 lähtien. Esmerkin toiminta on kehittynyt myönteisesti, ja sen liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. Myös AAC Globalin liikevaihto kasvoi.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 23 %. Yleisen kirjallisuuden ja painotoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta.

Sanoma sai katsauskauden jälkeen päätökseen Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildningin (nyt Sanoma Utbildning) oston Bonnierilta sekä yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n myynnin. Oppimisen uudet yksiköt sisällytetään Sanoman lukuihin ja yleisen kirjallisuuden toiminnot poistetaan 1.10. lähtien. Oppimisliiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista, ja ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat yleensä tappiollisia. Yleisessä kirjallisuudessa neljäs neljännes on tyypillisesti vahvin. Tämän kausiluonteisuuden vuoksi järjestely laskee neljännen vuosineljänneksen tulosta vuonna 2011.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto

Learning-segmentin tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 7 % kolmannella neljänneksellä. Oppimisessa suurin osa tuloksesta kertyi jo toisella neljänneksellä. Tulos heikkeni Unkarissa ja puolalaisessa YDP:ssä. Kielipalvelujen toiminnallinen tulos parani. Kolmannen neljänneksen tulos sisälsi -25,1 milj. euroa (2010: -0,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät pääosin kielipalvelujen liikearvon arvonalentumiseen.

Learningin näkymät

Asiakkaat etsivät entistä kattavampia ratkaisuja sekä oppimisessa että kielipalveluissa. Sanoma Learningin jatkuvan muutoksen tarkoituksena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja houkuttelevia ratkaisuja soveltamalla uusia teknologioita. Tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta kehittämällä konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti eri markkinoille. Samalla haetaan kasvua oppimisen liiketoimintojen kansainvälistymisen kautta.

Learning-segmentin liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan selvästi.

TRADE

Trade-segmentti sisältää Sanoman kioskikaupan ja kaupan palvelut Suomessa, Virossa ja Liettuassa.


- Suomen kioskien asiakasmäärät ja liikevaihto kehittyivät myönteisesti kolmannella neljänneksellä ja tulos parani merkittävästi.
- Suomen kirjakauppaliiketoiminta myytiin syyskuun lopussa.
- Latvian kioski- ja lehtijakelutoiminta myytiin katsauskauden jälkeen.
- Segmentin vuoden 2011 näkymiä on tarkistettu kioskikaupan myönteisen kehityksen seurauksena. Nyt Traden liikevaihdon odotetaan laskevan merkittävästi, mutta liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan vain hieman.

 

 Avainlukuja

 7-9/

 7-9/

 Muutos

 1-9/

 1-9/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 154,5

 181,1

 -14,7

 472,6

 525,8

 -10,1

 726,3

 Kioskikauppa

 97,6

 99,2

 -1,6

 285,2

 296,0

 -3,7

 398,4

 Kaupan palvelut

 29,6

 32,7

 -9,5

 93,1

 96,8

 -3,8

 131,3

 Kirjakauppa

 29,7

 31,6

 -6,1

 73,3

 77,5

 -5,4

 120,6

 Elokuvatoiminnot

 0,0

 20,7

 -100,0

 28,4

 66,0

 -57,0

 90,0

 Eliminoinnit

 -2,3

 -3,1

 24,7

 -7,4

 -10,5

 29,5

 -14,0

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

 6,8

 7,4

 -7,9

 14,2

 13,5

 5,8

 19,1

   % liikevaihdosta

 4,4

 4,1

 

 3,0

 2,6

 

 2,6

 Liikevoitto

 -8,4

 6,4

 -232,0

 39,3

 12,5

 215,8

 15,5

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 29,4

 22,1

 32,7

 29,7

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 4 089

 5 631

 -27,4

 5 149

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 4 294

 5 528

 -22,3

 5 486

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi  toisella neljänneksellä 0,8 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista, 8,0 milj. euron myyntitappio Romanian toiminnoista, 51,4 milj. euron myyntivoitto elokuvatoiminnoista sekä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Kolmannella neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 10,8 milj. euron myyntitappio Suomalaisesta kirjakaupasta, 3,1 milj. euron alaskirjaus kiinteistöosakkeista, 0,8 milj. euron arvonalennus (Kirjakauppa) sekä 0,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 1-9/

 1-9/

 

 2011

 2010

 Kioskien lukumäärä

 1 188

 1 400

 Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

 128 574

 136 746

 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

 4 716

 4 886

 Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

 148 849

 197 902

Kolmannen neljänneksen liikevaihto

Traden liikevaihto laski 15 % heinä-syyskuussa liiketoimintojen myynnin seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Liiketoimintojen kehitys

Kioskikaupan liikevaihto laski 2 % kolmannella neljänneksellä Venäjän ja Romanian toimintojen myynnin seurauksena. Kioskiverkostoa on optimoitu vuoden 2011 aikana kehitysohjelman mukaisesti. Suomessa kioskien asiakasmäärät ja liikevaihto kehittyivät myönteisesti vertailukelpoisessa osassa kioskiketjua, kun tehostamistoimia jatkettiin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi myös kaikissa Baltian maissa.

Kaupan palvelujen liikevaihto laski 10 % Venäjän ja Romanian toimintojen myynnin myötä. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Virossa ja Latviassa. Uusi ERP-järjestelmä on nyt täydessä toiminnassa Suomessa. Järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen jakelun.

Kirjakaupan liikevaihto laski 6 %. Liikevaihto kasvoi Virossa, mutta laski jonkin verran Suomessa. Markkinat olivat edelleen vaisut molemmilla markkina-alueilla. Suomen kirjakauppaliiketoiminta myytiin syyskuun lopussa.

Huhtikuussa myydyt elokuvatoiminnot eivät sisältyneet Traden lukuihin enää kolmannella neljänneksellä.

Latvian kioski- ja lehtijakeluliiketoiminta myytiin katsauskauden jälkeen Reitan-konsernille. Trade kirjaa kaupasta noin 5 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton neljännen neljänneksen tulokseensa. Myynnillä on vain vähäinen vaikutus segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011.

Kolmannen neljänneksen liikevoitto

Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 8 % heinä-syyskuussa rakennemuutosten seurauksena. Korkeakatteisten tuotteiden myynnin ja asiakasmäärien kasvu sekä tehostamistoimet paransivat kioskikaupan tulosta merkittävästi. Myös kaupan palvelujen tulos parani. Tappiollisten toimintojen myynti kompensoi osittain elokuvatoimintojen myynnistä aiheutunutta tulosmenetystä. Traden kolmannen neljänneksen liikevoitto sisälsi -15,2 milj. euroa (2010: -1,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat Suomen kirjakauppaliiketoiminnan myyntiin liittyvästä myyntitappiosta ja liiketilojen alaskirjauksista Suomessa.

Traden näkymät

Tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva kehittäminen on Traden toimintojen keskeinen menestystekijä. Kehitystyö perustuu 160 miljoonan vuotuisen asiakaskontaktin antamaan asiakastuntemukseen. Kioskikonseptin ja kaupan palvelutarjonnan jatkuvan kehittämisen lisäksi Trade keskittyy toimintojen tehostamiseen.

Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan merkittävästi vuonna 2011 toimintojen myynnin seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan hieman.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 5.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta (2010: 0,80 euroa). Osingot maksettiin Suomessa 15.4.2011. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Osakkeet ja omistus

NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin tammi-syyskuussa 64 647 516 (2010: 44 018 242) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 40 % (2010: 27 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 876,4 milj. euroa (2010: 671,5 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 13,55 euroa vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Osakkeen hinta vaihteli 8,51 ja 17,79 euron välillä. Syyskuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,4 mrd. euroa (2010: 2,5 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 8,85 euroa (2010: 15,52 euroa). Syyskuun lopussa yhtiöllä oli 27 443 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 7,7 % (2010: 11,1 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmannella neljänneksellä eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 810 593 syyskuun lopussa.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 5.4.2011 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään (EMG) kuuluvat 1.9. alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän pj), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learning), Koos Guis (Sanoma Media Russia & CEE; vt. jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja, CDO), Dick Molman (Sanoma Media Netherlands), Anu Nissinen (Sanoma Media Finland), Pekka Soini (Sanoma News) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgium) sekä asiakkuusjohtaja, CMO, joka nimitetään myöhemmin.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2011 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan kolmannella neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta kolmannella neljänneksellä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy neljännellä vuosineljänneksellä, etenkin joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä ja pyhäpäivien sijoittuminen vaikuttavat kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä 2010 ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi toimialan taloudelliset suhdanteet ja yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariski sekä maksuvalmiuteen, vastapuoliin, arvonalennuksiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät valuuttakurssien muutoksiin ja uudelleenrahoitukseen.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun arvonalentumisesta on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voivat johtaa arvonalentumisiin.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.9.2011 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

     

 milj. euroa

 7-9/

 7-9/

 1-9/

 1-9/

 1-12/

 

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

      

 LIIKEVAIHTO  

 720,9

 690,6

 2 020,8

 2 043,8

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 17,0

 20,9

 106,8

 238,5

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 294,8

 300,7

 846,0

 887,0

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 158,3

 151,9

 490,8

 493,4

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 153,4

 124,2

 428,9

 385,5

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -1,1

 

 -1,2

  

 Poistot ja arvonalentumiset

 147,9

 70,7

 229,6

 151,2

 197,1

 LIIKEVOITTO

 -17,6

 63,9

 131,0

 365,3

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -3,2

 0,8

 -1,5

 0,1

 -23,9

 Rahoitustuotot

 1,0

 4,0

 4,6

 8,7

 11,1

 Rahoituskulut

 13,1

 5,0

 24,4

 17,3

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 -32,9

 63,7

 109,7

 356,8

 356,0

 Tuloverot

 -21,5

 -24,6

 -48,0

 -58,5

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 -54,4

 39,1

 61,6

 298,3

 297,3

      

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

     

 Emoyhtiön omistajille

 -49,7

 39,2

 66,3

 300,5

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 -4,6

 -0,1

 -4,7

 -2,2

 -2,3

      

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

    

 laskettu osakekohtainen tulos:

     

 Osakekohtainen tulos, euroa

 -0,31

 0,24

 0,41

 1,86

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 -0,31

 0,24

 0,41

 1,85

 1,85

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

     

 milj. euroa

 7-9/

 7-9/

 1-9/

 1-9/

 1-12/

 

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

      

 Tilikauden tulos

 -54,4

 39,1

 61,6

 298,3

 297,3

 Muut laajan tuloksen erät:

     

 Muuntoerojen muutos

 -29,9

 -3,4

 -23,4

 8,7

 9,8

 Rahavirran suojaukset

 -7,8

 

 -6,9

 

 0,2

 Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

 2,0

 

 1,8

 

 -0,1

 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 -35,6

 -3,4

 -28,5

 8,7

 10,0

 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 -90,0

 35,7

 33,1

 307,0

 307,3

      

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

     

 Emoyhtiön omistajille

 -85,3

 35,8

 37,8

 309,2

 309,6

 Määräysvallattomille omistajille

 -4,6

 -0,1

 -4,7

 -2,2

 -2,3

 KONSERNITASE

 milj. euroa

 30.9.2011

 30.9.2010

 31.12.2010

    

 VARAT

   
    

 PITKÄAIKAISET VARAT

   

 Aineelliset hyödykkeet

 348,0

 431,7

 429,3

 Sijoituskiinteistöt

 7,6

 8,8

 8,7

 Liikearvo

 2 253,1

 1 447,9

 1 447,5

 Muut aineettomat hyödykkeet

 728,6

 403,6

 403,2

 Osuudet osakkuusyrityksissä

 236,1

 273,0

 248,7

 Myytävissä olevat sijoitukset

 15,7

 15,9

 15,8

 Laskennalliset verosaamiset

 50,8

 34,8

 34,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 40,7

 30,0

 28,3

 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 3 680,7

 2 645,7

 2 616,3

    

 LYHYTAIKAISET VARAT

   

 Vaihto-omaisuus  

 100,0

 128,9

 122,8

 Verosaamiset

 2,0

 9,0

 8,6

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 435,5

 407,5

 391,0

 Myytävissä olevat sijoitukset

 0,6

 0,3

 0,3

 Rahavarat

 102,9

 55,2

 64,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 641,0

 600,8

 586,8

    

 VARAT YHTEENSÄ

 4 321,8

 3 246,5

 3 203,0

    

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

   
    

 OMA PÄÄOMA  

   

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

   

 Osakepääoma

 71,3

 71,3

 71,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 203,3

 188,8

 203,3

 Muut rahastot

 -5,0

 

 0,2

 Muu oma pääoma

 971,3

 1 094,4

 1 096,5

 

 1 240,9

 1 354,5

 1 371,2

 Määräysvallattomien omistajien osuus

 264,3

 3,2

 4,8

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 1 505,2

 1 357,6

 1 376,0

    

 PITKÄAIKAISET VELAT

   

 Laskennalliset verovelat  

 149,8

 97,2

 94,2

 Eläkevelvoitteet

 24,6

 30,3

 26,7

 Varaukset

 6,7

 8,2

 7,3

 Korolliset velat

 1 464,1

 517,0

 472,5

 Ostovelat ja muut velat

 40,8

 19,6

 19,9

 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 686,0

 672,2

 620,5

    

 LYHYTAIKAISET VELAT

   

 Varaukset

 14,3

 16,5

 15,6

 Korolliset velat

 324,2

 507,3

 469,4

 Verovelat

 26,2

 35,8

 22,1

 Ostovelat ja muut velat

 765,9

 657,0

 699,4

 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 130,6

 1 216,7

 1 206,5

    

 VELAT YHTEENSÄ

 2 816,6

 1 888,9

 1 827,0

    

 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 4 321,8

 3 246,5

 3 203,0

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

    

 milj. euroa

       
 

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  
      

 Määräys-

 
      

 vallat-

 
      

 tomien

 
  

 SVOP-

 

 Muu

 

 omista-

 
 

 Osake-

 rahas-

 Muut

 oma

 

 jien

 
 

 pääoma

 to*

 rahastot

 pääoma

 Yht.

 osuus

 Yht.

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2010

 71,3

 188,8

 

 931,1

 1 191,2

 15,4

 1 206,6

 Osakemerkintä

       

 optioilla

 

 0,0

  

 0,0

 

 0,0

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 2,8

 2,8

 

 2,8

 Osingonjako

   

 -129,5

 -129,5

 -1,8

 -131,2

 Muutos

       

 määräysvallattomien

       

 omistajien osuudessa

   

 -18,7

 -18,7

 -8,3

 -27,0

 Lahjoitukset

   

 -0,5

 -0,5

 

 -0,5

 Tilikauden laaja

       

 tulos yhteensä

   

 309,2

 309,2

 -2,2

 307,0

 OMA PÄÄOMA

       

 30.9.2010

 71,3

 188,8

 

 1 094,4

 1 354,5

 3,2

 1 357,6

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2011

 71,3

 203,3

 0,2

 1 096,5

 1 371,2

 4,8

 1 376,0

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 2,9

 2,9

 

 2,9

 Osingonjako

   

 -179,1

 -179,1

 -0,3

 -179,4

 Muutos

       

 määräysvallattomien

       

 omistajien osuudessa

   

 8,0

 8,0

 264,6

 272,6

 Tilikauden laaja

       

 tulos yhteensä

  

 -5,1

 42,9

 37,8

 -4,7

 33,1

 OMA PÄÄOMA

       

 30.9.2011

 71,3

 203,3

 -5,0

 971,3

 1 240,9

 264,3

 1 505,2

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

         

 LIIKEVAIHTO  

 610,2

 689,7

 720,9

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 12,8

 77,0

 17,0

 20,4

 197,3

 20,9

 20,3

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 263,5

 287,7

 294,8

 279,0

 307,3

 300,7

 320,4

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 164,0

 168,5

 158,3

 169,1

 172,3

 151,9

 175,3

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 128,4

 147,2

 153,4

 128,9

 132,4

 124,2

 168,7

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

 -0,1

 -1,1

     

 Poistot ja arvonalentumiset

 39,8

 41,9

 147,9

 40,8

 39,6

 70,7

 45,9

 197,1

 LIIKEVOITTO

 27,3

 121,3

 -17,6

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 1,9

 -0,1

 -3,2

 -2,4

 1,7

 0,8

 -24,0

 -23,9

 Rahoitustuotot

 2,2

 1,3

 1,0

 2,2

 2,5

 4,0

 2,4

 11,1

 Rahoituskulut

 4,7

 6,6

 13,1

 6,0

 6,2

 5,0

 6,6

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 115,8

 -32,9

 34,1

 259,0

 63,7

 -0,8

 356,0

 Tuloverot

 -8,2

 -18,3

 -21,5

 -10,0

 -23,8

 -24,6

 -0,2

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 18,5

 97,5

 -54,4

 24,1

 235,1

 39,1

 -1,0

 297,3

         

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille

 18,5

 97,5

 -49,7

 25,9

 235,4

 39,2

 -0,9

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -4,6

 -1,8

 -0,2

 -0,1

 -0,1

 -2,3

         

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 1,85

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 1-9/

 1-9/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2010

 LIIKETOIMINTA

   

 Tilikauden tulos

 61,6

 298,3

 297,3

 Oikaisut

   
 

 Tuloverot

 48,0

 58,5

 58,6

 

 Rahoituskulut

 24,4

 17,3

 23,8

 

 Rahoitustuotot

 -4,6

 -8,7

 -11,1

 

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 2,7

 -0,1

 23,9

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 229,6

 151,2

 197,1

 

 Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

 -39,9

 -194,9

 -195,2

 

 Muut oikaisut

 -66,5

 -38,2

 -55,1

 Käyttöpääoman muutos

   
 

 Myynti- ja muiden saamisten muutos

 -17,4

 -54,5

 -41,1

 

 Vaihto-omaisuuden muutos

 -4,6

 4,3

 9,5

 

 Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

 -22,1

 -11,9

 36,8

 Maksetut korot

 -13,8

 -8,7

 -13,7

 Muut rahoituserät

 -12,2

 -1,7

 -3,2

 Maksetut verot

 -52,1

 -36,8

 -53,9

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 133,0

 174,0

 273,8

     

 INVESTOINNIT

   

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

 -53,0

 -55,2

 -81,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

 -1 078,2

 -48,7

 -49,5

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

 13,8

 14,3

 17,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

 67,2

 25,1

 30,8

 Myönnetyt lainat

 -9,2

 -0,6

 -0,8

 Lainasaamisten takaisinmaksut

 37,1

 4,5

 3,5

 Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 -0,3

 0,2

 0,2

 Saadut korot

 0,6

 1,7

 2,7

 Saadut osingot

 14,2

 3,9

 3,9

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 -1 007,7

 -54,8

 -73,1

     

 RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

 -874,7

 119,2

 200,8

     

 RAHOITUS

   

 Osakemerkinnöistä saadut maksut

 

 0,0

 14,5

 Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

 264,0

 

 1,6

 Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

 -155,2

 50,1

 4,2

 Muiden lainojen nostot

 1 048,0

 263,2

 287,7

 Muiden lainojen takaisinmaksut

 -76,6

 -280,3

 -355,8

 Rahoitusleasingvelkojen maksut

 -1,7

 -2,8

 -3,7

 Maksetut osingot

 -179,4

 -131,2

 -131,3

 Lahjoitukset/muu voitonjako

 

 -0,5

 -0,5

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 899,0

 -101,5

 -183,3

     

 RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

   

 RAHAVAROJEN MUUTOS

 24,3

 17,7

 17,5

 Rahavarojen kurssierot

 -1,3

 1,4

 2,1

 RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

 23,0

 19,1

 19,5

     

 Rahavarat kauden alussa

 41,1

 21,6

 21,6

 Rahavarat kauden lopussa

 64,1

 40,7

 41,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

 

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

         

 MEDIA

        

 Hollanti

 105,3

 130,6

 174,0

 107,4

 128,0

 118,8

 136,1

 490,4

 Suomi

 74,2

 79,4

 70,0

 92,6

 91,7

 67,5

 87,4

 339,3

 Venäjä & CEE

 51,4

 54,3

 50,8

 48,7

 54,3

 51,0

 60,9

 214,9

 Belgia

 50,1

 48,7

 48,4

 53,5

 52,3

 48,7

 53,8

 208,3

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 10,2

 10,7

 12,3

 9,9

 13,0

 11,5

 12,4

 46,7

 YHTEENSÄ

 291,1

 323,7

 355,5

 312,1

 339,4

 297,5

 350,6

 1 299,6

         

 NEWS

        

 Helsingin Sanomat

 61,2

 61,2

 55,3

 59,1

 56,7

 55,5

 64,1

 235,4

 Ilta-Sanomat

 19,1

 22,2

 21,6

 19,9

 20,7

 21,1

 21,6

 83,3

 Muu kustantaminen

 23,7

 25,0

 22,9

 25,3

 25,6

 23,5

 25,0

 99,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,4

 3,9

 3,4

 5,0

 5,5

 4,6

 4,2

 19,4

 YHTEENSÄ

 108,4

 112,2

 103,2

 109,4

 108,5

 104,8

 114,9

 437,6

         

 LEARNING

        

 Oppiminen

 34,3

 87,4

 100,2

 29,9

 85,0

 100,6

 33,7

 249,3

 Kielipalvelut

 8,7

 8,1

 7,2

 6,9

 6,2

 5,2

 8,9

 27,1

 Kustantaminen ja muut

 20,1

 15,1

 13,9

 23,6

 17,2

 18,0

 24,8

 83,6

 Eliminoinnit

 -2,4

 -2,1

 -0,1

 -2,3

 -2,9

 -2,5

 -2,2

 -9,9

 YHTEENSÄ

 60,7

 108,6

 121,2

 58,2

 105,5

 121,2

 65,1

 350,1

         

 TRADE

        

 Kioskikauppa

 85,3

 102,3

 97,6

 91,9

 104,9

 99,2

 102,4

 398,4

 Kaupan palvelut

 32,4

 31,1

 29,6

 30,3

 33,8

 32,7

 34,5

 131,3

 Kirjakauppa

 24,8

 18,8

 29,7

 26,0

 19,9

 31,6

 43,2

 120,6

 Elokuvatoiminnot

 21,9

 6,5

 0,0

 25,4

 19,9

 20,7

 23,9

 90,0

 Eliminoinnit

 -2,6

 -2,4

 -2,3

 -3,4

 -4,0

 -3,1

 -3,5

 -14,0

 YHTEENSÄ

 161,8

 156,3

 154,5

 170,2

 174,4

 181,1

 200,5

 726,3

         

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -11,7

 -11,0

 -13,5

 -12,0

 -12,5

 -14,1

 -13,8

 -52,4

 YHTEENSÄ

 610,2

 689,7

 720,9

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 2 761,2

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

         

 Sanoma Media

 22,7

 47,0

 -31,0

 31,2

 229,3

 -4,2

 31,6

 287,9

 Sanoma News

 12,9

 9,9

 12,5

 15,6

 8,9

 15,7

 15,9

 56,1

 Sanoma Learning

 -5,2

 27,3

 17,3

 -6,4

 25,1

 45,5

 -17,2

 47,1

 Sanoma Trade

 3,3

 44,4

 -8,4

 3,7

 2,4

 6,4

 3,0

 15,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -7,4

 -7,9

 -3,7

 -4,7

 0,5

 -6,1

 -13,9

 YHTEENSÄ

 27,3

 121,3

 -17,6

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 392,7

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2011

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

         

 Media

 22,7

 37,9

 25,8

 31,2

 47,3

 31,0

 36,3

 145,8

 News

 12,9

 9,9

 12,5

 9,6

 8,9

 15,7

 13,0

 47,2

 Learning

 -6,1

 29,0

 42,4

 -5,2

 26,4

 45,7

 -14,4

 52,6

 Trade

 3,3

 4,1

 6,8

 3,7

 2,4

 7,4

 5,6

 19,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -8,4

 -7,9

 -3,7

 -4,7

 -4,9

 -6,1

 -19,3

 YHTEENSÄ

 26,4

 72,6

 79,5

 35,6

 80,3

 94,9

 34,5

 245,4

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernilla on neljä toimintasegmenttiä: Media, News, Learning ja Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

 

 Sanoman segmentit 1.1.-30.9.2011

     

 Kohdista-

 
     

 mattomat/

 Kon-

   

 Lear-

 

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 967,3

 322,6

 280,6

 450,4

 -0,2

 2 020,8

 Sisäinen liikevaihto

 2,9

 1,2

 9,8

 22,2

 -36,1

 

 LIIKEVAIHTO

 970,2

 323,8

 290,5

 472,6

 -36,3

 2 020,8

 LIIKEVOITTO

 38,8

 35,3

 39,4

 39,3

 -21,8

 131,0

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 -1,0

 0,7

 -0,1

 -1,1

 

 -1,5

 Rahoitustuotot

    

 4,6

 4,6

 Rahoituskulut

    

 24,4

 24,4

 TULOS ENNEN VEROJA

 109,7

       

 SEGMENTIN VARAT

 3 048,5

 319,8

 540,3

 192,6

 47,8

 4 149,1

 Sanoman segmentit 1.1.-30.9.2010

     

 Kohdista-

 
     

 mattomat/

 Kon-

   

 Lear-

 

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 945,5

 317,9

 274,4

 506,3

 -0,1

 2 043,8

 Sisäinen liikevaihto

 3,5

 4,8

 10,6

 19,5

 -38,5

 

 LIIKEVAIHTO

 949,0

 322,7

 285,0

 525,8

 -38,6

 2 043,8

 LIIKEVOITTO

 256,3

 40,2

 64,3

 12,5

 -7,8

 365,3

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 -0,6

 0,3

 0,0

 0,3

 

 0,1

 Rahoitustuotot

    

 8,7

 8,7

 Rahoituskulut

    

 17,3

 17,3

 TULOS ENNEN VEROJA

 356,8

       

 SEGMENTIN VARAT

 1 830,9

 326,3

 596,6

 349,6

 32,7

 3 136,0

 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 milj. euroa

 30.9.2011

 30.9.2010

 31.12.2010

    

 Kirjanpitoarvo kauden alussa

 429,3

 484,2

 484,2

 Lisäykset

 43,8

 35,6

 50,7

 Liiketoimintojen hankinta

 6,9

 0,4

 0,4

 Vähennykset

 -11,0

 -4,7

 -5,4

 Liiketoimintojen myynti

 -76,2

 -31,5

 -31,8

 Tilikauden poistot

 -38,8

 -47,8

 -61,8

 Tilikauden arvonalentumiset

 -0,6

 -0,1

 -1,0

 Kurssierot ja muut muutokset

 -5,4

 -4,5

 -6,1

 Kirjanpitoarvo kauden lopussa

 348,0

 431,7

 429,3

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.

 

 YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

 milj. euroa

 

 1-9/

 1-12/

 

 2011

 2010

 

 Hankintahinta

 

 1 141,9

 37,1

 Hankitun omaisuuden käypä arvo

 

 226,5

 14,5

 Kirjattu omaan pääomaan

  

 -18,7

 Kirjattu tuloslaskelmaan

  

 -0,5

 Syntynyt liikearvo

 

 915,4

 3,5

 Konsernireservin tuloutus

   

 Liikearvon muutos

 

 915,4

 3,5

 VASTUUSITOUMUKSET

 milj. euroa

 30.9.2011

 30.9.2010

 31.12.2010

 Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

   

 Kiinnitykset

 9,8

 23,3

 20,6

 Pantit

 2,5

 6,7

 6,7

 Muut

 0,0

 0,0

 0,6

 YHTEENSÄ

 12,3

 30,0

 27,8

    

 Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

 Takaukset

 

 10,5

 10,5

 YHTEENSÄ

 

 10,5

 10,5

    

 Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

 Takaukset

 0,0

 0,4

 0,0

 YHTEENSÄ

 0,0

 0,4

 0,0

    

 Muut vastuut

   

 Vastuut muista vuokrasopimuksista

 201,4

 261,3

 249,1

 Rojaltit

 18,9

 13,9

 23,5

 Muut vastuut

 36,4

 18,8

 26,9

 YHTEENSÄ

 256,7

 294,0

 299,5

    

 YHTEENSÄ

 269,1

 334,8

 337,8

 JOHDANNAISSOPIMUKSET

 milj. euroa

   
    

 Käyvät arvot

 30.9.2011

 30.9.2010

 31.12.2010

 Korkojohdannaiset

   

 Koronvaihtosopimukset

 -9,3

 

 0,1

 KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

 1-9/

 1-9/

 1-12/

 Kauden keskikurssi

 2011

 2010

 2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 24,43

 25,51

 25,36

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 272,02

 275,46

 276,04

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,03

 4,01

 4,01

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 40,78

 40,13

 40,45

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 9,00

 9,67

 9,55

 

 Kauden päätöskurssi

 30.9.2011

 30.9.2010

 31.12.2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 24,75

 24,60

 25,06

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 292,55

 275,75

 277,95

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,41

 3,98

 3,98

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 43,35

 41,69

 40,82

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 9,26

 9,14

 8,97

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0125 (Eurooppa) tai +1 334 323 6203 (USA) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 905777.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tilaisuus on alkanut.

Sanoman tilinpäätöstiedote vuodelta 2011 julkistetaan tiistaina 7.2.2011 klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 0105 19 5066 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.