Pörssitiedote 8.4.2010 16.30

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sakari Tamminen.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2009 osinkoa 0,80 euroa osakkeelta ja siirtää 500 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.4.2010 ja osingon maksupäivä Suomessa 20.4.2010. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.

Valtuutus osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnatussa osakeannissa voidaan osakkeita antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 kappaletta.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Sanoma Oyj:n yhtiöjärjestykseen päätettiin tehdä seuraavat muutokset: Yhtiöjärjestyksen 4 §, 5 § 2 momentti, 7 § 6 momentti, 17 § ja 18 § poistettiin tarpeettomina. 9 §:ssä kuvatut toimitusjohtajan tehtävät ja 14 §:ssä annetut määräykset yhtiökokouksen kutsuajasta muutettiin vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Lisäksi päätettiin selkiyttää tilintarkastajalauseketta 12 §:ssä ja tehtiin sen edellyttämät muutokset myös 16 §:ään. Uusi yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Sanoma.com.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011, Annet Arisin, Jaakko Rauramon ja Sakari Tammisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012, ja Antti Herlinin, Sirkka Hämäläinen-Lindforsin ja Seppo Kievarin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan


- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta, ja lisäksi hallituksen kokouksiin liittyvät matkustuskustannukset korvataan Sanoman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi uudelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.