Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 11:30


- Sanoma-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 2 767,9 (3 030,1) milj. euroa eli 8,7 % vertailuvuotta vähemmän.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 229,5 (295,7) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -34,1 (-59,3) milj. euroa.
- Neljännellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 733,6 (798,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 49,3 (49,0) milj. euroon.
- Tulos osaketta kohden oli neljännellä neljänneksellä 0,04 (-0,39) euroa. Vuoden 2009 osakekohtainen tulos oli 0,66 (0,72) euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2009 oli 241,8 (250,3) milj. euroa. Rahavirta osaketta kohden oli 1,50 (1,56) euroa.
- Osingoksi ehdotetaan 0,80 euroa osakkeelta.


AVAINLUKUJA

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

733,6

798,7

-8,2

2 767,9

3 030,1

-8,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

49,3

49,0

0,5

229,5

295,7

-22,4

% liikevaihdosta

6,7

6,1

8,3

9,8

Liikevoitto

32,3

-28,8

212,0

195,4

236,3

-17,3

Tilikauden tulos

8,6

-59,9

114,3

107,1

120,8

-11,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit

83,4

109,9

-24,2

% liikevaihdosta

3,0

3,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

8,9

10,7

Omavaraisuusaste, %

41,4

40,0

Nettovelkaantumisaste, %

79,4

78,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

16 723

18 453

-9,4

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

17 343

18 168

-4,5

Tulos/osake, euroa

0,04

-0,39

110,2

0,66

0,72

-8,8

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,76

0,59

28,3

1,50

1,56

-3,5

Oma pääoma/osake, euroa

7,36

7,59

-3,1

Osinko/osake, euroa *

0,80

0,90

-11,1

Osinko tuloksesta, % *

122,0

125,1

-2,5

Osakekannan markkina-arvo

2 536,5

1 479,7

71,4


*Vuodelta 2009 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Sanoman vuoden 2009 tulos oli vakaa. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä ylsi 229,5 milj. euroon. Markkinoiden laskun alkaessa vuoden 2008 lopussa reagoimme nopeasti ja keskityimme toimintamme tehostamiseen. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat vuoden aikana 7,9 % ja henkilöstökuluissa säästimme 4,5 %. Toiminnan tehostuminen näkyi selvästi neljännellä neljänneksellä tuloksessamme, joka parani vertailukaudesta, ja monien vuoden aikana tehtyjen rakennemuutosten vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2010 luvuissa. Olen hyvin tyytyväinen hyvään rahavirtaan ja edelleen vankkaan rahoitusasemaan.

Mainonnan kehityksessä on nähty joitakin myönteisiä merkkejä päämarkkina-alueillamme, mutta nopeaa elpymistä ei vielä ole näkyvissä. Vuonna 2010 Sanomassa keskitytään edelleen toiminnan tehostamiseen. Samanaikaisesti panostamme tulevaisuuden kasvun turvaamiseen: uudistamme tuotteitamme ja palvelujamme, kehitämme konseptejamme ja käynnistämme uusia hankkeita. Verkkoliiketoiminnan, joka on yksi painopistealueistamme, odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Verkkopalveluja, pelialustoja ja tiettyihin teemoihin keskittyviä palvelukokonaisuuksia eli ns. vertikaaleja kehitetään sekä omien innovaatioidemme että yritysostojen avulla. Uusi innovaatioiden johtamisjärjestelmä auttaa resurssien kohdentamisessa sekä tarjoaa oikeat työkalut ja kannustinjärjestelmät, jotka edistävät entistä suurempaa orgaanista kasvua.

Strateginen tavoitteemme on olla yksi Euroopan johtavista viestintäyhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus. Tavoitteenamme on edelleen olla markkinajohtaja valituissa liiketoiminnoissa ja valituilla markkinoilla. Ydinalueitamme ovat aikakauslehdet, uutiset, oppimisratkaisut sekä verkkoliiketoiminta."

Vuoden 2010 näkymät

Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Nykyiset näkymät perustuvat oletukselle, että mainosmarkkinat ovat vakaat konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 tehdyt tehostamistoimet vaikuttavat konsernin tulokseen edelleen vuonna 2010.

Liikevaihto

Sanoman liikevaihto vuonna 2009 oli 2 767,9 (2008: 3 030,1; 2007: 2 926,3) milj. euroa eli 8,7 % vertailuvuotta vähemmän. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei oteta huomioon, liikevaihto oli 7,0 % vertailuvuotta pienempi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto vuonna 2009 laski 9,1 %. Sanoma Entertainmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Muiden ryhmien liikevaihto laski, kun yleinen taloudellinen tilanne vaikutti erityisesti mainostuottoihin.

Mainostuotot vähenivät selvästi, ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (25) %. Verkkomainostuotot olivat kuitenkin vertailukauden tasolla Sanoma Magazinesissä ja Sanoma Newsissä, ja jopa kasvoivat Sanoma Entertainmentissä. Konsernin tilaustuotot kasvoivat hieman. Sanoman irtonumeromyynti laski jonkin verran, lähinnä Venäjän ja itäisen Keski-Euroopan aikakauslehdissä. Liikevaihdosta 51 (49) % tuli Suomesta, 46 (46) % muista EU-maista ja 3 (5) % muista maista.

Tulos

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 229,5 (295,7) milj. euroa eli 8,3 (9,8) % liikevaihdosta. Vuoden 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,4 % pienempi kuin vertailuvuonna. Liikevoittoon sisältyi -34,1 (-59,3) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset kulut liittyvät toimintojen rakennejärjestelyihin useissa liiketoimintaryhmissä. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät koostuivat myyntivoitoista sekä liikearvon, aineettomien oikeuksien ja varastojen alaskirjauksista ja suurteosliiketoiminnan rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.


KERTALUONTEISET ERÄT

10‑12/

10‑12/

1‑12/

1‑12/

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

Magazines

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)

-10,9

-12,4

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)

-0,1

-4,7

Myyntivoitto R.C.V. Entertainmentistä

23,5

Myyntivoitto Payback-yhtiöstä

7,0

7,0

Nuorisosivuston sulkemiseen liittyvät

kulut ja arvonalentuminen

-5,1

-5,1

Aineettomien oikeuksien ja

liikearvon arvonalentuminen

-78,6

-78,6

News

Tehostamisohjelman kulut

-8,4

Learning & Literature

Rakennejärjestelykulut

-2,4

-3,9

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulut

-1,1

Varaston arvonalentuminen ja

rakennejärjestelykulut

-1,1

-7,6

Trade

Rakennejärjestelykulut

-3,6

-3,6

Muut yhtiöt

Myyntivoitto maa-alueen myynnistä

1,5

KERTALUONTEISET ERÄT YHTEENSÄ

-17,0

-77,8

-34,1

-59,3

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

sekä myytävissä olevista sijoituksista

-3,7

-8,7

RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT

-3,7

-8,7


Konsernin liikevoitto oli yhteensä 195,4 (2008: 236,3; 2007: 343,8) milj. euroa eli 7,1 (2008: 7,8; 2007: 11,7) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Entertainmentissä, jossa kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Muissa ryhmissä liikevoitto väheni pääasiassa myynnin pienentymisen ja rakennejärjestelyihin liittyvien kulujen vuoksi.

Sanoman nettorahoituserät olivat -30,1 (-51,0) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 22,5 (18,9) milj. euroa, josta valuuttakurssivoitot olivat 15,0 (6,0) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 52,6 (69,9) milj. euroa. Vieraan pääoman korkokulut olivat 25,3 (56,3) milj. euroa ja valuuttakurssitappiot 16,2 (12,0) milj. euroa. Konsernin rahoitusrakenteiden tehostaminen ja viitekorkojen lasku alensivat selvästi konsernin korkokuluja vuonna 2009. Rahoituskulut sisälsivät myös verkkokauppayhtiö Fruugon osakkeiden 5,0 milj. euron alaskirjauksen sekä 3,5 milj. euron alaskirjauksen lainasaamisesta, joka liittyy yritysmyyntiin vuonna 2005.

Tulos ennen veroja oli 161,4 (190,3) milj. euroa. Sanoman efektiivinen veroaste oli vertailuvuotta selvästi alhaisempi. Tilikauden tulos osaketta kohden oli 0,66 (0,72) euroa. Tilikauden tulos oli 107,1 (120,8) milj. euroa.

Toiminnan tehostaminen

Vuonna 2009 Sanomassa saatettiin päätökseen useita toiminnan tehostamisohjelmia, joiden tavoitteena oli vahvistaa Sanoman kilpailuasemaa sekä turvata kannattavuus ja liiketoiminnan rahavirta. Rakennejärjestelyjen kertaluonteiset kulut vuonna 2009 olivat 34,1 (91,3) milj. euroa.

Sanoma News uudisti toimitus- ja markkinointiprosessit. Uudistus lisää painettujen lehtien ja verkkotoiminnan välistä yhteistyötä. Sanoma Magazines Belgiumissa päätettiin keskittyä tulevaisuudessa enemmän päälehtiin ja lukijasuhteiden vahvistamiseen. Hollannissa Sanoma Magazines Netherlands on koonnut kaikki painetut lehdet Sanoma Uitgeversiin ja koko verkkoliiketoiminnan Sanoma Digital The Netherlandsiin. Suoramarkkinoinnin tehokkuuden vähentyessä Hollannin suoramarkkinointiorganisaatio lopetettiin. Virossa Sanoma Trade organisoi toimintaansa uudelleen. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena on varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky, parantaa yhteistyötä markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehityksessä sekä tehostaa toimintaa. Sanoma Learning & Literaturessa saatiin päätökseen suurteosliiketoiminnan rakennejärjestelyt. Toimintojen yhdistäminen kielipalveluissa jatkuu.

Näiden laajempien ohjelmien lisäksi Sanoma on vähentänyt henkilöstöä ja toteuttanut lyhyen aikavälin kustannussäästöohjelmia useissa muissa yksiköissä joko talousnäkymien heikentymisen vuoksi tai liiketoiminnan muuttuneiden tarpeiden edellyttämien organisaatiomuutoksien yhteydessä esimerkiksi Venäjällä, Tshekissä ja Suomessa. Vuonna 2009 konserni karsi kokonaiskuluja ilman kertaluonteisia eriä 7,9 %, kun sekä materiaalit ja palvelut että muut liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihtoa enemmän. Joulukuun lopussa Sanomassa oli yli 1 700 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna) vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa, mikä vastaa 9,4 %:n vähennystä työvoimassa. Henkilöstökulut, ilman kertaluonteisia eriä, laskivat 4,5 % vuoden 2008 tasosta. Esimerkiksi Sanoma Newsin ja Sanoma Magazines Belgiumin henkilöstövähennysten vaikutukset näkyvät selvemmin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla.

Tase ja rahoitusasema

Vuoden lopussa konsernitase oli 3 106,3 (3 278,7) milj. euroa. Sanoman keskittyminen liiketoiminnan rahavirran turvaamiseen onnistui, ja konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2009 oli 241,8 (250,3) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,50 (1,56) euroa. Tehokas käyttöpääoman hallinta sekä rahoituserien ja maksettujen verojen selkeä väheneminen kompensoivat liiketuloksen heikkenemistä.

Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Sanoman omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 41,4 (40,0) %. Nettovelkaantumisaste nousi 79,4 (78,5) %:iin. Oma pääoma oli 1 206,6 (1 237,1) milj. euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,2 (2008: 9,1; 2007: 18,6) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 8,9 (10,7) %. Korolliset velat laskivat 1 017,7 (1 082,6) milj. euroon ja korollinen nettovelka 958,1 (971,6) milj. euroon. Joulukuun lopussa taseessa oli rahavaroja 59,7 (110,9) milj. euroa. Vuoden 2009 lopussa Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,6. Konsernin tavoitteena on pitää suhde alle 3,5:n.

Sanoman rahoitusasema on vakaa. Olemassa olevat luottosopimukset, kuten yhteensä 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät Sanoman kaikki rahoitustarpeet, eikä yhtiö tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa. Sanoma Oyj:llä ei ole muita säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Konsernissa on normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia, joihin sisältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.

Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2009 olivat 83,4 (109,9) milj. euroa. Ne koostuivat pääasiassa tietojärjestelmistä sekä korvausluontoisista hankinnoista ja korjauksista. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit, yritysjärjestelyt pois lukien, alle 100 milj. eurossa. Sanoman vuonna 2009 ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 6,7 (190,7) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 1,5 (4,1) milj. euroa eli 0,1 (0,1) % liikevaihdosta. Uusien tuotteiden ja palvelujen lanseeraukseen tai olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen liittyvät kustannukset eivät sisälly tutkimus- ja kehittämismenoihin. Nämä kustannukset liittyvät tavanomaiseen portfolion kehittämiseen ja kirjataan kuluiksi.

Vuonna 2009 ei tehty merkittäviä yritysjärjestelyjä. Vertailuvuonna Sanoma Magazines myi hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin, ja kaupasta kirjattiin 23,5 milj. euron myyntivoitto. Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Sanoma Magazinesin vahvat brändit kehittyivät markkinoita paremmin yhtiön tärkeimmissä toimintamaissa.
- Sanoma Magazines paransi tulostaan neljännellä neljänneksellä. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,4 % vertailukautta parempi.
- Ilmoitustuottojen väheneminen erityisesti Sanoma Magazines Internationalissa vaikutti koko vuoden tulokseen merkittävästi.


Avainlukuja

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

307,1

338,9

-9,4

1 111,2

1 246,8

-10,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

38,4

36,1

6,4

113,4

138,9

-18,4

% liikevaihdosta

12,5

10,6

10,2

11,1

Liikevoitto

27,4

-40,6

167,4

96,3

85,7

12,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit

24,4

26,8

-9,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

7,9

7,2

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 191

5 900

-12,0

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 452

5 731

-4,9


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissa. Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä ja neljännellä neljänneksellä 7,0 milj. euroa myyntivoittoa verkkoliiketoiminnoista sekä 83,7 milj. euroa aikakauslehtiliiketoiminnan aineettomien oikeuksien ja liikearvon arvonalentumisen alaskirjauksia.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1‑12/

1‑12/

2009

2008

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

295

344

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

372 995

404 750

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

54 108

70 367


* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2009 oli 1 111,2 (1 246,8) milj. euroa eli 10,9 % vertailuvuotta pienempi. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti myyntiin kaikissa toimintamaissa. Erityisesti tämä näkyi Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdossa. Liiketoimintaryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 11,3 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 18 (16) % tuli Suomesta. Ryhmän liikevaihto väheni loka-joulukuussa 9,4 %, 307,1 (338,9) milj. euroon. Ilmoitustuotot Hollannissa, Belgiassa ja Suomessa nousivat hieman vuoden viimeisinä kuukausina.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot laskivat 23 % vuonna 2009 ja olivat 29 (33) % liikevaihdosta. Talouden taantuma vaikutti ilmoitustuottoihin kaikilla markkinoilla. Erityisen suuri vaikutus taantumalla oli Sanoma Magazines Internationalin ilmoitustuottoihin. Liiketoimintaryhmän verkkomainostuotot olivat vertailuvuoden tasolla.

Levikkituotot laskivat 3 % ja olivat 60 (55) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat hieman vuonna 2009 Hollannin, Belgian ja Suomen hyvän kehityksen ansiosta. Irtonumeromyynti laski lähinnä itäisen Keski-Euroopan maissa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 493,2 (515,7) milj. euroa painettujen lehtien ilmoitustuottojen laskiessa vuodesta 2008. Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta väheni Hollannissa 16 % vuonna 2009. Sanoma Magazines Netherlandsin vahvat brändit menestyivät kuitenkin ilmoitusmarkkinoiden yleistä kehitystä paremmin, ja se pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kasvoi 6 %, osin vuoden 2008 toisella puoliskolla hankittujen palvelujen ansiosta. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 27 (29) % liikevaihdosta. Sanoma Magazines Netherlands paransi markkina-asemaansa myös lukijamarkkinoilla. Liiketoiminnan levikkituotot olivat vertailuvuoden tasolla, vaikka joitakin lehtiä lopetettiin vuoden aikana. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät myönteisesti, kun pääbrändien myynnin lisääntyminen korvasi valikoimassa tehdyt muutokset. Vuoden aikana Sanoma Magazines Netherlands lopetti tai myi 11 lehteä sekä lanseerasi kaksi lehteä ja yhdeksän verkkopalvelua.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli 211,3 (306,7) milj. euroa. Talouden taantuma vaikutti voimakkaasti liikevaihtoon kaikissa maissa. Liikevaihtoon vaikutti merkittävästi myös erityisesti Venäjän ruplan ja Unkarin forintin epäedullinen vaihtosuhde. Ilmoitustuotot olivat 49 (56) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta, ja ne pienenivät erityisesti Venäjällä, Unkarissa ja Ukrainassa. Sanoma Magazines International reagoi nopeasti markkinaolosuhteiden muutoksiin vuoden alussa ja lopetti 21 kannattamatonta lehteä, mikä myös pienensi ilmoitustuottoja erityisesti Tshekissä. Levikkituotot laskivat selvästi vertailuvuodesta, mikä johtuu osittain julkaistavien lehtien määrän, ja joissakin tapauksissa ilmestymiskertojen, vähentämisestä. Ilmestymistiheyttä on muutettu useissa lehdissä kustannusten säästämiseksi. Sanoma Magazines International lanseerasi vuonna 2009 yhden lehden ja vahvisti johtavaa asemaansa Unkarin verkkomarkkinoilla ostamalla vertailusivuston Olcsobbat.hu. Yhtiö paransi markkinaosuuttaan myös Romaniassa ja on nyt maan johtava aikakauslehtikustantaja.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli 212,3 (223,2) milj. euroa. Lukijamarkkinoilla Sanoma Magazines Belgium kehittyi markkinoita paremmin. Levikkituotot kasvoivat jonkin verran tilaustuottojen kasvun ansiosta. Ilmoitustuotot laskivat markkinakehityksen mukaisesti vertailukaudesta ja olivat 25 (27) % liikevaihdosta. Sanoma Magazines Belgium uudisti vuoden aikana strategiaansa ja aloitti organisaationsa uudistamisen hyödyntääkseen paremmin muuttuvan mediaympäristön mahdollisuuksia.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 198,8 (205,6) milj. euroa. Suomessa levikkituotot säilyivät hyvällä tasolla, mutta ilmoitustuotot laskivat vertailuvuodesta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 21 % vuonna 2009 ja aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 7 %. Ilmoitustuotot olivat 13 (15) % Sanoma Magazines Finlandin liikevaihdosta. Sanoma Magazines Finland menestyi markkinoita paremmin sekä mainos- että lukijamarkkinoilla ja kasvatti markkinaosuuksiaan. Erityisesti päänimikkeet, kuten naisten viikkolehti Me Naiset sekä Gloria-tuoteperhe, kasvattivat lukijakuntaansa.

Sanoma Magazinesin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 24,4 (26,8) milj. euroa ja liittyivät pääosin tietojärjestelmiin. Vuoden 2009 merkittävin yritysosto oli unkarilaista Olcsobbat.hu-vertailusivustoa ylläpitävän SELKO kft:n hankinta. Vertailuvuoden merkittävimmät yritysostot olivat enemmistöosuuden hankinta aikakauslehtikustantaja Mood for Magazinesissä sekä Netinfon ja European Autotraderin hankinnat.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 113,4 (138,9) milj. euroa eli 18,4 % vertailuvuotta vähemmän. Ilmoitustuottojen väheneminen vaikutti tulokseen kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Sanoma Magazines Internationalissa ja myös Sanoma Magazines Netherlandsissä. Suomessa liikevoitto parani hieman. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -17,1 (-53,2) milj. euroa ja liittyivät rakennejärjestelyihin Sanoma Magazines Belgiumissa ja Hollannin suoramarkkinointiorganisaatiossa. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät sisälsivät 83,7 milj. euroa arvonalentumis- ja alaskirjauksia sekä 30,5 milj. euroa myyntivoittoja R.C.V. Entertainmentin ja verkkopalvelujen myynneistä. Liikevoitto vuonna 2009 oli 96,3 (85,7) milj. euroa. Ryhmä käynnisti useita ohjelmia liiketoimintayksiköiden kannattavuuden parantamiseksi, ja loka-joulukuussa Sanoma Magazines paransi liikevoittoaan ilman kertaluonteisia eriä 6,4 %, 38,4 (36,1) milj. euroon.

Sanoma Magazines jatkaa aikakauslehtiportfolionsa kehittämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Sanoma Magazines panostaa markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa digitaalisessa mediassa. Digitaalisen toiminnan kasvu onnistuu käyttämällä nykyisiä resursseja tehokkaammin, ja sitä vauhdittavat vuonna 2009 tehdyt organisaatiomuutokset. Samalla Sanoma Magazines jatkaa määrätietoisesti toimintansa tehostamista ja kustannussäästöjen toteuttamista.

Vuonna 2010 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Sanoma News paransi tulostaan neljännellä neljänneksellä, ja liikevoitto oli 14,5 % suurempi kuin vertailukaudella. Vuonna 2009 saavutettiin yli 30 milj. euron kokonaissäästöt.
- Ilta-Sanomat onnistui kääntämään markkinaosuuden kehityksen vuonna 2009. Verkkopalvelujen kävijämäärät ja mainostuotot kasvoivat edelleen merkittävästi.
- Sekä painetun lehden lukijamäärän että verkkolukijakunnan kasvun ansiosta Helsingin Sanomien lukijamäärä on suurempi kuin koskaan.
- Katsauskauden jälkeen Sanoma News keskittyi ydinliiketoimintaansa myymällä kuvatoimisto Lehtikuvan.


Avainlukuja

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

112,9

119,2

-5,4

428,9

474,7

-9,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

10,8

9,4

14,5

40,6

57,3

-29,2

% liikevaihdosta

9,6

7,9

9,5

12,1

Liikevoitto

10,8

9,4

14,5

32,2

57,3

-43,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit

10,6

19,6

-46,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

12,1

19,2

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 306

2 449

-5,8

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 399

2 491

-3,7


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑12/

1‑12/

2009

2008

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

74,8

92,4

1‑12/

1‑12/

Tarkastettu levikki

2009

2008

Helsingin Sanomat

397 838

412 421

Ilta-Sanomat

153 051

161 615

10‑12/

10‑12/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2009

2008

Iltasanomat.fi

1 827 379

1 548 421

HS.fi

1 280 225

1 096 222

Huuto.net

462 347

452 712

Oikotie.fi

374 397

288 133

Taloussanomat.fi

508 089

418 740

Keltainenporssi.fi

169 441

175 199


Sanoma Newsin liikevaihto vuonna 2009 oli 428,9 (474,7) milj. euroa eli 9,7 % pienempi kuin vertailuvuonna. Suurin osa laskusta tuli Helsingin Sanomat -liiketoimintayksiköstä, jonka ilmoitustuotot pienenivät merkittävästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 10,1 %. Ilmoitus- ja irtonumerotuotot kasvoivat loka-joulukuussa jonkin verran. Ryhmän liikevaihto laski 5,4 % eli selvästi edellisiä neljänneksiä vähemmän ja oli 112,9 (119,2) milj. euroa.

Suomen mainosmarkkinat olivat vuonna 2009 merkittävästi vertailuvuotta pienemmät. Vuoden viimeisinä kuukausina oli näkyvissä joitakin myönteisiä merkkejä, mutta tammi-joulukuun mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 22 %. Yhteensä työpaikkailmoittelu Suomessa väheni 51 % ja asuntoilmoittelu 35 %. Mainonta kaupunkilehdissä pieneni 19 %. Myös tilastoitu verkkomainonta väheni 4 %.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot pienenivät mainosmarkkinoiden yleisen kehityksen mukaisesti 22 % vuoden aikana. Tuottoja laski erityisesti painettujen luokiteltujen ilmoitusten väheneminen. Marras- ja joulukuussa myynti kehittyi kuitenkin selvästi. Liiketoimintaryhmän verkkomainostuotot kehittyivät selvästi markkinoita paremmin ja olivat lähes vertailuvuoden tasolla. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 45 (53) % Sanoma Newsin vuoden 2009 liikevaihdosta.

Suomessa lukijoiden siirtyminen verkkoon on vaikuttanut iltapäivälehtien markkinoihin, jotka pienenivät 6 % vuonna 2009. Ilta-Sanomien levikin lasku on kuitenkin hidastunut merkittävästi, ja neljäs neljännes oli lähes edellisvuoden tasolla. Sanoma Newsin kokonaistavoittavuus kasvoi vuoden aikana verkkopalvelujen kävijämäärän jatkuvasti kasvaessa. Ryhmän levikkituotot kasvoivat 3 %. Sekä tilaus- että irtonumerotuotot kasvoivat. Yhteensä levikkituotot olivat 44 (38) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 240,3 (279,5) milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat vertailuvuodesta, mikä johtui painetut ja digitaaliset tuotteet yhdistävistä uusista tilausmalleista sekä tilaushintojen noususta. Marraskuussa lanseerattiin uudistettu päivälehti, ja uudistettu tuote ja mainonta tasoittivat levikin laskua. Myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2010. Kansallisen Mediatutkimuksen uusimman lukijatutkimuksen mukaan Helsingin Sanomat ‑päivälehden lukijamäärä kasvoi. Verkkolukijakunnan kasvun ansiosta Helsingin Sanomien kokonaistavoittavuus on suurempi kuin koskaan. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti vahvasti liiketoimintayksikön ilmoitustuottoihin. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat ‑päivälehdessä laski 52 % vuodesta 2008 ja asuntoilmoittelu 53 %. Helsingin Sanomien liikevaihdosta ilmoitustuotot olivat 53 (62) %.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto säilyi lähes vertailuvuoden tasolla ja oli 78,2 (80,4) milj. euroa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,1 (57,1) %. Irtonumeromarkkinat kehittyivät vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä huomattavasti paremmin kuin tammi-syyskuussa. Levikin kehityksen myönteiset merkit, vuoden 2008 sisältöuudistus ja onnistunut kampanjointi vuoden 2009 aikana käänsivät Ilta-Sanomien markkinaosuuskehityksen. Liiketoimintayksikön verkkomainostuotot olivat 28 % suuremmat kuin vertailuvuonna. Painetut ilmoitustuotot kuitenkin laskivat. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 24 (31) % liiketoimintayksikön vuoden 2009 liikevaihdosta.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 91,8 (100,9) milj. euroon erityisesti maakuntalehtien ilmoitustuottojen vähenemisen vuoksi. Maakuntalehtien levikkituotot kuitenkin kasvoivat, ja Etelä-Saimaan lukijamäärä kasvoi merkittävästi. Sanoma Kaupunkilehtien liikevaihto pieneni, mikä johtui Metron ja Uutislehti 100:n yhdistymisestä syksyllä 2008. Vuonna 2009 Sanoma Kaupunkilehdet kasvatti markkinaosuuttaan. Sanoma Digital Finland ‑liiketoimintayksikön liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja mainostuotot kehittyivät markkinoita paremmin erityisesti vuoden toisella puoliskolla.

Katsauskauden jälkeen Sanoma News päätti myydä kuvatoimisto Lehtikuvan Suomen Tietotoimistolle (STT). Kauppahinta maksetaan osittain Sanoma Newsille suunnatulla osakeannilla. Sanoma Newsin omistus STT:stä nousee kaupan jälkeen 23,1 %:sta 34,3 %:iin. Järjestelyn edellytyksenä on STT:n yhtiökokouksen hyväksyntä, ja kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun lopussa. Sanoma News kirjaa kaupasta muutaman miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2010 tulokseensa.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 143,7 (150,1) milj. euroa. Liikevaihto pieneni sisäisten painotöiden vähenemisen vuoksi. Ulkoiset painopalvelut kehittyivät hyvin ja kasvoivat 17 % vertailuvuodesta.

Sanoma Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 10,6 (19,6) milj. euroa ja koostuivat pääosin panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan ja lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään. Vuonna 2009 ei ollut merkittäviä yrityshankintoja. Vertailuvuoden merkittävin yrityshankinta oli osake-enemmistön osto Suorakanavasta.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 40,6 (57,3) milj. euroa eli 29,2 % vertailuvuotta vähemmän. Liikevoittoon sisältyi -8,4 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia tehostamisohjelmaan liittyen. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli 32,2 (57,3) milj. euroa. Toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt korvasivat osittain ilmoitustuottojen vähentymisen vaikutukset, mutta kaikkien raportoitavien liiketoimintayksiköiden liikevoitto oli vertailuvuotta pienempi lukuun ottamatta Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikköä, jonka tulos parani. Toiminnan tehostamisen vaikutukset näkyivät selvemmin loppuvuonna, ja Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi loka-joulukuussa 14,5 %, 10,8 (9,4) milj. euroon.

Sanoma News kehittää määrätietoisesti painettuja tuotteitaan ja digitaalisia palvelujaan. Yhtiö on myös päättänyt panostaa uuteen lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään, joka mm. tukee sanomalehtien kehitysmahdollisuuksia monimediaympäristössä. Vuonna 2010 mediamainosmarkkinat ovat edelleen haasteelliset ja rakennemuutokset markkinoilla jatkuvat. Sanoma News jatkaa siksi rakenteellisia uudistuksiaan, toiminnan sopeuttamista alemmalle tuottotasolle ja uusien tulonlähteiden etsimistä.

Vuonna 2010 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoimintayksikkö on verkkopelaamiseen keskittyvä Sanoma Games.


- Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi 20 % vuonna 2009, ja kaikki toiminnot paransivat tulostaan.
- Nelonen Median katselu- ja kuunteluosuudet kehittyivät myönteisesti. Neljännellä neljänneksellä tv-kanavien kaupallinen katseluosuus pääkohderyhmässä kasvoi neljä prosenttiyksikköä.
- Welhon laajakaista- ja maksu-tv-tilaajien määrä nousi.
- Suomen monipuolisin urheilukanava Nelonen Sport Pro lanseerattiin helmikuussa 2010.


Avainlukuja

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

41,1

41,0

0,3

157,1

157,1

0,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3,9

4,1

-4,0

20,7

17,3

19,8

% liikevaihdosta

9,5

10,0

13,2

11,0

Liikevoitto

3,9

4,1

-4,0

20,7

17,3

19,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

9,3

13,5

-31,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

18,3

15,8

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

458

488

-6,1

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

469

482

-2,6Toiminnalliset tunnusluvut

1‑12/

1‑12/

2009

2008

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

32,6 %

29,5 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

29,8 %

29,6 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,8 %

14,1 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (31.12.)

326

323

Maksu-tv-asiakkaat, 1 000 kpl (31.12.)

76

68

Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl (31.12.)

116

105


Sanoma Entertainmentin liikevaihto vuonna 2009 oli vertailuvuoden tasolla, 157,1 (157,1) milj. euroa. Myös konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 49 (52) %. Loka-joulukuun liikevaihto oli 41,1 (41,0) milj. euroa.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto oli 88,1 (88,9) milj. euroa, vaikka televisiomainonta TNS Gallup Adexin mukaan väheni Suomessa 12 % vuonna 2009. Monikanavastrategiansa ansiosta Nelonen Media on kasvattanut markkinaosuuttaan tv-toiminnassa 32,6 %:iin (29,5 %). Uudet, kohdennetut tv-kanavat, valtakunnalliset radiokanavat ja netti-tv kasvattivat kaikki mainosmyyntiään.

Nelonen Median helmikuussa 2009 lanseeraama lifestyle-kanava Liv aloitti lähetykset maanpäällisessä verkossa joulukuussa, mikä vahvistaa entisestään kanavan vuonna 2009 saavuttamia hyviä katseluosuuksia. Myös muut tv-kanavat saavuttivat hyvät katseluosuudet, ja Nelonen Median kaupallinen katseluosuus oli 33,7 % 10-44-vuotiaiden kohderyhmässä. Neljännellä neljänneksellä katseluosuus kasvoi neljä prosenttiyksikköä. Kesäkuussa 2009 lanseeratusta netti-tv-palvelusta Ruutu.fi on tullut nopeasti hyvin suosittu. Joulukuussa Nelonen Media ilmoitti lanseeraavansa uuden urheilukanavan helmikuussa 2010. Maksu-tv-kanava Nelonen Sport Pro toimii yhteistyössä Viasatin kanssa.

Valtakunnallinen radiomainonta laski Suomen Radioiden Liiton mukaan 1 % vuonna 2009. Nelonen Median osuus valtakunnallisesta radiomainonnasta kasvoi 14 %:iin. Radio Aallon uudelleen asemointi elokuussa lisäsi kanavan viikoittaista kuuntelijamäärää merkittävästi. Radio Aalto tavoittaa nyt kohderyhmänsä hyvin. Myös Radio Rockin kuunteluosuus ja mainostuotot ovat kasvaneet.

Muun toiminnan liikevaihto oli 70,4 (69,4) milj. euroa ja sisältää kaapeli- ja laajakaistaoperaattori Welhon ja Sanoma Gamesin, ryhmän uuden verkkopelaamiseen keskittyvän liiketoimintayksikön. Welhon nopeat ja helppokäyttöiset laajakaistapalvelut sekä palkittu asiakaspalvelu olivat avainasemassa kiinteän laajakaistan asiakasmäärän kasvattamisessa vuonna 2009. Welho sai neljättä kertaa peräkkäin parhaat arviot suomalaisten laajakaistaoperaattorien asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Welho on markkinoinut aktiivisesti myös maksu-tv-palvelujaan. Aktiivisen markkinoinnin sekä syyskuussa lanseeratun, räätälöitävän maksu-tv-kanavapaketin Welho Mixin ansiosta Welho kasvatti asiakaskuntaansa neljännellä neljänneksellä. Joulukuussa Welho aloitti kolmiulotteisen televisiokuvan (3DTV) testilähetyksen ensimmäisten operaattoreiden joukossa maailmassa. Sanoma Games laajentui kansainvälisesti, kun se lanseerasi lokakuussa fantasialiigapelin ruotsalaisen Elitserien-jääkiekkoliigan kanssa. Verkkopelaaminen on konsernin verkkostrategian keihäänkärkiä.

Sanoma Entertainmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 9,3 (13,5) milj. euroa. Suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen. Vuonna 2009 tai vertailuvuonna ei ollut merkittäviä yrityshankintoja.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi 19,8 % vuonna 2009 ja oli 20,7 (17,3) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Sekä tv- ja radiotoiminta että muu toiminta kasvattivat liikevoittoaan. Tulosparannukseen vaikuttivat kustannusten yleinen aleneminen ja säästötoimenpiteet. Loka-joulukuussa Sanoma Entertainment investoi asiakaskunnan ja katseluosuuksien kasvattamiseen tulevaisuutta varten, minkä seurauksena liikevoitto oli 3,9 (4,1) milj. euroa eli 4,0 % pienempi kuin vertailukaudella.

Sanoma Entertainment keskittyy televisio- ja laajakaistapalvelujen sekä verkkopelaamisen kehittämiseen. Lisäksi Sanoma Entertainment kehittää jatkuvasti prosessejaan ja palvelutarjoomaansa vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä tehostaakseen toimintaansa.

Vuonna 2010 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Kymmenessä maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.


- Oppiminen-liiketoiminta menestyi hyvin vuonna 2009, ja sen markkina-asema vahvistui Belgiassa ja Puolassa.
- Taloudellinen ympäristö vaikutti selvästi kielipalvelujen ja koulutuksen myyntiin.
- Suomen suurteosliiketoiminnassa toteutettiin rakennejärjestely joulukuussa, ja uudet painotoiminnot yhdistyivät tammikuussa 2010.
- Sanoma Learning & Literature paransi tulostaan neljännellä neljänneksellä vertailukaudesta.


Avainlukuja

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

64,7

88,0

-26,5

345,1

390,0

-11,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-10,4

-11,6

10,5

43,5

53,2

-18,3

% liikevaihdosta

-16,1

-13,2

12,6

13,6

Liikevoitto

-12,8

-12,7

-0,6

38,5

45,6

-15,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

13,1

15,6

-16,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

7,2

9,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 745

2 908

-5,6

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 780

2 737

1,6


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua. Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy kolmannella neljänneksellä 6,5 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykuluja ja neljännellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑12/

1‑12/

2009

2008

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 470

1 539

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

346

411

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

400

443

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

102

100

Myydyt kirjat, milj. kpl

35,6

33,5


Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto vuonna 2009 oli 345,1 (390,0) milj. euroa eli 11,5 % vähemmän kuin vertailuvuonna. Tämä johtui pääasiassa Puolan zlotyn ja Unkarin forintin epäedullisesta vaihtosuhteesta sekä satunnaisten valtiollisten tarjouskilpailujen vaikutuksesta Young Digital Planetin (YDP) verkko-opetustuotteiden myyntiin vuonna 2008. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 13,7 %. Ryhmän liikevaihdosta 62 (62) % tuli Suomen ulkopuolelta. Ryhmän liikevaihto oli loka-joulukuussa 64,7 (88,0) milj. euroa. 26,5 %:n lasku johtui pääasiassa kielipalvelujen myynnin vähenemisestä ja YDP:n valtiollisten tarjouskilpailujen kautta saamien projektien määrän laskusta verrattuna vuoteen 2008.

Oppimisen liikevaihto oli 239,1 (273,3) milj. euroa. Hollannissa liikevaihto oli hieman vertailuvuotta pienempi, mikä johtui kuluttajaliiketoiminnasta luopumisesta ja talouden taantuman vaikutuksista oppimista lähellä olevaan liiketoimintaan. Suomessa liikevaihto pieneni, sillä talouden tilanne vaikutti yrityskoulutuksen ja ‑kirjojen myyntiin. Oppimistuotteiden ja -ratkaisujen myynti kasvoi vuonna 2009, vaikka lukion oppikirjojen kierrätyksen lisääntyminen vaikutti toisen asteen materiaalien myyntiin. Liikevaihto kasvoi selvästi Belgiassa, jossa Van Inin oppimistuotteet ja -ratkaisut menestyivät kaikilla kouluasteilla. Erityisesti peruskoulun uudet tuotteet myivät hyvin. Puolalainen Nowa Era onnistui erittäin hyvin materiaalien uudistuksessa. Nowa Era kasvatti markkinaosuuttaan merkittävästi toisen asteen koulutuksessa, ja sen liikevaihto kasvoi. Unkarissa oppimistuotteiden ja -ratkaisujen myynti oli vertailuvuoden tasolla, mutta yrityskoulutuksen myynnin voimakas lasku vaikutti kokonaisliikevaihtoon. Satunnaiset valtiolliset tarjouskilpailut olivat tunnusomaisia YDP:n myynnille vuonna 2008. Vuonna 2009 YDP:n myynti laski, mutta se koostui pääasiassa omien tuotteiden viennistä.

Kielipalvelujen liikevaihto oli 27,5 (28,8) milj. euroa. Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut voimakkaasti kielipalvelujen myyntiin. Vuonna 2008 hankitut uudet toiminnot kompensoivat osittain liikevaihdon laskua. Kielipalvelut-liiketoiminta on tarkistanut prosessejaan vuonna 2009. Liiketoiminnassa keskitytään nyt maaorganisaatioiden integrointiin, minkä tarkoituksena on rakentaa tehokas ja erottuva kielipalvelujen tarjoaja pohjoismaisille markkinoille.

Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan liikevaihto oli 88,9 (101,2) milj. euroa. Yleisen kirjallisuuden myynti Suomessa laski edelleen vuonna 2009, mutta WSOY menestyi markkinoilla suhteellisen hyvin. Suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen liikevaihto oli selvästi pienempi kuin vertailuvuonna. Ryhmä toteutti pohjoismaisen suurteosliiketoiminnan rakennejärjestelyt vuonna 2008, ja vuonna 2009 organisaatiota sopeutettiin Suomessa. Kirjapainotoiminnan myynti pieneni, sillä markkinoilla on ollut huomattavaa ylikapasiteettia. WS Bookwell vahvisti asemaansa ostamalla joulukuussa Gummerus Kirjapainon varat ja liiketoiminnan, yhdistämällä toiminnot omiinsa ja vähentämällä henkilöstöä vuoden 2010 alussa.

Sanoma Learning & Literaturen investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 13,1 (15,6) milj. euroa, ja ne liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin. Merkittävimmät yritysostot olivat tieturvallisuutta käsittelevien kirjojen julkaisuun erikoistuneen belgialaisen Wees Wegwijsin ja suomalaisen Gummerus Kirjapainon hankinnat. Vertailukaudella merkittävimmät yritysostot olivat puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran ja ruotsalaisen kielipalveluyhtiö Interverbumin hankinnat.

Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 43,5 (53,2) milj. euroa eli 18,3 % vertailuvuotta vähemmän. Suurin osa ryhmän tuloksen laskusta selittyy valuuttakurssivaihteluilla ja tuloksen pienenemisellä kielipalveluissa, joiden myyntiin talouden taantuma on vaikuttanut huomattavasti. Valuuttakurssien epäedullisen kehityksen lisäksi oppimisen liikevoittoon vaikutti Nowa Eran ensimmäisen neljänneksen kausiluonteisten tappioiden yhdistäminen. Oppimisen toiminnallinen tulos kasvoi useimmissa maissa. Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan tulos parani. Kustannussäästöt korvasivat osittain myynnin laskun vaikutuksen tulokseen. Kertaluonteiset erät olivat -5,0 (-7,6) milj. euroa, ja ne liittyivät kannattamattomien yksiköiden rakennejärjestelyihin sekä vuonna 2009 että 2008. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli 38,5 (45,6) milj. euroa. Ryhmän liiketappio ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 10,4 (11,6) milj. euroa eli 10,5 % pienempi kuin vertailukaudella. Parannus johtui tehostamisesta oppiminen- sekä kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnoissa.

Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen oppimisen kansainvälistämiseen, kielipalvelujen laajentamiseen ja markkinajohtajuuden säilyttämiseen yleisessä kirjallisuudessa Suomessa. Sanoma Learning & Literature jatkaa rakennejärjestelyjä. Sekä oppimistuotteiden ja -ratkaisujen että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä räätälöidympiä ratkaisuja. Näiden tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä asemassa ja voi parantaa kannattavuuttaan kehittäessään teknisiä alustoja samanaikaisesti useille markkinoille.

Vuonna 2010 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta.

SANOMA TRADE

Kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 230 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskeissa, kirjakaupoissa tai elokuvateattereissa. Kahdeksassa maassa toimiva kaupan palvelut (aiemmin lehtijakelu) on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Elokuvatoiminnoilla oli jälleen ennätysvuosi Suomessa: elokuvissakäynnit lisääntyivät 4,3 % yli 5 miljoonaan käyntiin, ja lipunmyynnissä tehtiin kaikkien aikojen ennätys.
- Liiketoimintojen tulokset Suomessa ja Hollannissa olivat vertailuvuoden tasolla vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta.
- Taantuma vaikutti vahvasti Baltian sekä Venäjän ja Romanian liiketoimintaan.


Avainlukuja

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

Liikevaihto

235,3

239,3

-1,7

827,8

866,6

-4,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

10,3

14,7

-30,3

27,6

45,1

-38,8

% liikevaihdosta

4,4

6,2

3,3

5,2

Liikevoitto

6,7

14,7

-54,7

24,0

45,1

-46,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

25,5

33,8

-24,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

8,2

16,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 943

6 626

-10,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

6 164

6 633

-7,1


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑12/

1‑12/

Tuhansia

2009

2008

Asiakasmäärät kioskikaupassa

194 692

212 171

Asiakasmäärät kirjakaupassa

7 239

7 484

Elokuvateattereissa kävijät

9 501

10 192

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

350 186

383 289


Sanoma Traden liikevaihto vuonna 2009 oli 827,8 (866,6) milj. euroa eli 4,5 % pienempi kuin vertailuvuonna. Kioskikaupan liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Ryhmän liikevaihtoon vaikutti pääasiassa kaupan palvelujen ja kirjakaupan liikevaihdon lasku. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,3 %. Sanoma Traden liikevaihdosta 32 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Loka-joulukuussa ryhmän liikevaihto laski vain 1,7 % ja oli 235,3 (239,3) milj. euroa, kun kioskikauppa kasvoi vertailukaudesta.

Kioskikaupan liikevaihto oli 410,9 (409,4) milj. euroa. Suomessa kioskikauppa oli vuoden 2008 tasolla. Liikevaihto kasvoi 16 % Liettuassa. Myös Romanian uusien toimintojen myynti kasvoi. Kioskien myynti laski Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Sanoma Trade lopetti vuoden aikana yli sata tappiollista kioskia enimmäkseen Latviassa ja Liettuassa. Suomessa käynnistettiin marraskuussa ensimmäiset pilotit uusista R-kioskikonsepteista. Venäjällä Sanoma Trade on päättänyt keskittää kioskitoiminnan Moskovan alueelle.

Kaupan palvelujen liikevaihto oli 222,2 (241,5) milj. euroa. Lehtien jakelumäärät laskivat kaikilla Euroopan markkinoilla, mutta Sanoma Traden kaupan palvelujen liikevaihto kehittyi tyydyttävästi ja useissa maissa markkinoita paremmin. Suomessa iltapäivälehtien myynti osoitti vuoden lopussa myönteisiä merkkejä. Hollannissa irtonumeromyynnin kasvu alkoi vuoden 2009 toisella puoliskolla. Lehtijakelun kumulatiiviset määrät ja liikevaihto kuitenkin laskivat. Baltian maissa irtonumerojen hintoja nostettiin arvonlisäveron korotusten vuoksi, mikä myös laski myynnin määrää. Suomessa ja Liettuassa solmittiin neljännellä neljänneksellä sopimuksia uusien tuotteiden jakelusta.

Kirjakaupan liikevaihto oli 123,3 (139,2) milj. euroa. Vertailuvuonna liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty lehtivuosikertaliiketoiminta. Suomessa kirjojen joulumyynti kehittyi myönteisesti. Kaunokirjallisuuden ja erityisesti pokkareiden myynti kasvoi vuoden aikana. Kirjamarkkinat olivat kuitenkin yleisesti ottaen vaisut vuonna 2009 ja kirjakaupan liikevaihto laski sekä Suomessa että Virossa. Virossa avattiin kaksi uutta kirjakauppaa neljännellä neljänneksellä.

Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 88,0 (94,3) milj. euroa. Vuosi 2009 oli Suomessa toinen perättäinen ennätysvuosi, kun elokuvissakäyntejä oli yli 5 miljoonaa ja liikevaihto kasvoi. Vaihtoehtoinen sisältö, 3D-elokuvat, helppokäyttöinen nettilippukauppa ja monisaliteatterit kiinnostavat selvästi asiakkaita. Kiinnostavien elokuvien jatkuva tarjonta on tasoittanut neljännesten välisiä eroja. Talouden taantuma ja yksityisen kulutuksen väheneminen vaikuttivat elokuvateattereiden kävijämääriin Baltian maissa, ja liikevaihto laski erityisesti Latviassa.

Sanoma Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 25,5 (33,8) milj. euroa. Ne kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmähankkeisiin, digitaalisiin 3D-laitteisiin sekä lehtilähettämön laajennukseen. Vuonna 2009 ei ollut merkittäviä yrityshankintoja. Vertailuvuoden merkittävimpiä yritysostoja olivat vähemmistöosuuksien hankinta Latvian elokuvayhtiö Forum Cinemasista ja Liettuan lehtijakeluyhtiö Impress Tevasta sekä venäläisen kioskiketjun KP Rosnitzan hankinta.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 27,6 (45,1) milj. euroa. 38,8 %:n lasku johtui ulkomaisista toiminnoista. Liikevoittoon sisältyi -3,6 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia rakennejärjestelyistä Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa. Liikevoitto laski kaikissa liiketoiminnoissa, mikä johtui myynnin vähenemisestä ja aiemmista panostuksista uusilla markkinoilla. Suomen ja Hollannin liiketoimintojen tulokset olivat edellisvuoden tasolla. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli 24,0 (45,1) milj. euroa. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa laski 30,3 % ja oli 10,3 (14,7) milj. euroa. Neljännen neljänneksen kehitys on tulosta Sanoma Traden intensiivisistä kustannussäästöohjelmista kaikissa liiketoiminnoissa sekä Suomen kioskikaupan ja kirjakaupan myynnin kasvusta.

Sanoma Trade jatkaa konseptiensa, erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien, kehittämistä. Ketjunhallinnan tehostaminen sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset tuote- ja palvelutarjoomat ovat tärkeimmät menestystekijät kaikilla markkinoilla, ja niillä varmistetaan Sanoma Traden kilpailukyky. Sanoma Traden 230 miljoonaa vuotuista asiakaskontaktia tarjoaa arvokasta asiakasymmärrystä ja hyvät mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman kehittämiseen.

Vuonna 2010 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan selvästi edellisvuodesta.

KONSERNI

Henkilöstö

Vuonna 2009 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 20 637 (2008: 21 329; 2007: 19 587) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 16 723 (2008: 18 453; 2007: 16 730). Henkilöstömäärä väheni eri liiketoimintaryhmien uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Osa järjestelyistä vaikuttaa henkilöstömääriin myös vuonna 2010. Kokoaikaisiksi muutettuna Sanoma Magazinesin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 5 191 (5 900) henkilöä, Sanoma Newsin 2 306 (2 449), Sanoma Entertainmentin 458 (488), Sanoma Learning & Literaturen 2 745 (2 908) ja Sanoma Traden 5 943 (6 626). Emoyhtiön palveluksessa oli 79 (81) henkilöä.

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2009 palkkoja ja palkkioita, sisältäen myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen, yhteensä 563,0 (2008: 575,5; 2007: 533,0) milj. euroa.

Osinko

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 668,8 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 145,0 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- osinkoa jaetaan 0,80 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 129,5 milj. euroa

- lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,5 milj. euroa

- omaan pääomaan jätetään 538,9 milj. euroa.

Vuodelta 2008 Sanoma jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2010 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokouksen asialista on nähtävissä konsernin verkkosivuilla. Sanoman vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 julkistetaan digitaalisessa muodossa viikolla 10. Vuosikertomus on saatavissa painettuna viikolla 11.

Osakkeet ja omistus

Vuonna 2009 Sanoman osaketta vaihdettiin yhteensä 72 078 344 (100 271 123) kappaletta. Osakkeen vaihto oli 45 (62) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 821,6 (1 500,2) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuonna 2009 oli 11,45 euroa ja hinta vaihteli 8,02 ja 15,80 euron välillä. Vuoden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2 536,5 (1 479,7) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi 15,76 (9,21) euroa. Vuoden 2009 lopussa yhtiöllä oli 21 045 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 10,4 (10,9) % osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Vuonna 2009 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia.

Hallitus ei käyttänyt vuoden aikana valtuutustaan omien osakkeiden hankintaan. Vuonna 2008 hankitut omat osakkeet mitätöitiin helmikuussa 2009. Osakkeiden määrä muuttui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, koska optio-oikeuksilla merkittiin osakkeita. Joulukuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 161 816 894 osaketta, sisältäen optioiden vaihdossa syntyneet väliaikaisosakkeet, jotka rekisteröitiin 7.1.2010. Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2009 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Sanoman johtoryhmään (Executive Management Group) liittyi vuoden aikana kaksi uutta jäsentä. Timo Mänty nimitettiin Sanoma Trade ‑liiketoimintaryhmän johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2009 alkaen. Strategisesta kehityksestä vastaava johtaja Sven Heistermann nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.10.2009 alkaen. Vuoden 2009 lopussa johtoryhmässä olivat Hannu Syrjänen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Sven Heistermann, Kim Ignatius, Timo Mänty, Anu Nissinen ja Mikael Pentikäinen.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2009 valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuonna 2009.

Lisäksi hallituksella on vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti voimassa oleva valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 82 000 000 uudella osakkeella ja luovuttaa enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevaa Sanoman osaketta. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 18.12.2009 Optiojärjestelmä 2009:n käyttöönotosta.

Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella, ja sen voimassaolo loppui 1.4.2009.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Strategiaa toteuttaessaan Sanoma ja sen liiketoimintaryhmät ja tytäryhtiöt altistuvat erilaisille riskeille, ja niille tarjoutuu myös mahdollisuuksia riskinottoon. Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on tärkeä osa Sanoman johdon päivittäistä työtä.

Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi on vauhdittanut kyseisiä muutoksia jo jonkin aikaa, ja Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään toimintasuunnitelmat, joilla vastataan haasteeseen.

Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Sen vuoksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa sekä toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖS (TILIKAUDEN LUVUT TILINTARKASTETTU)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin tilinpäätös on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2009 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2009 lukien soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja: IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS 8 Toimintasegmentit. IAS 1 tilinpäätöksen esittäminen -standardin käyttöönottaminen on vaikuttanut tilinpäätöksessä käytettäviin termeihin ja joidenkin laskelmien esitysmuotoon. IFRS 8 -standardin käyttöönottamisella ei ollut merkittävää vaikutusta Sanoman osavuosikatsaukseen.

Sanoma Learning & Literaturessa on 1.1.2009 siirrytty aktivoimaan oppimistuotteiden ja -ratkaisujen sisällöntuotantoon liittyvät menot taseen aineettomiin hyödykkeisiin. Ennen muutosta nämä menot käsiteltiin osana vaihto-omaisuuden hankintamenoa. Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Sanoman tulokseen tai taseeseen.

Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

1‑12/

1‑12/

milj. euroa

2009

2008

LIIKEVAIHTO

2 767,9

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

64,6

97,1

Materiaalit ja palvelut

1 238,5

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

695,5

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

536,2

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

167,0

231,9

LIIKEVOITTO

195,4

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-3,9

4,9

Rahoitustuotot

22,5

18,9

Rahoituskulut

52,6

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

161,4

190,3

Tuloverot

-54,3

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

107,1

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

105,6

115,7

Vähemmistölle

1,6

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,66

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,66

0,72

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1‑12/

1‑12/

milj. euroa

2009

2008

Tilikauden tulos

107,1

120,8

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos

-5,0

-39,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

102,1

81,7

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

100,5

77,5

Vähemmistölle

1,6

4,2KONSERNITASE

milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

484,2

510,4

Sijoituskiinteistöt

9,4

10,2

Liikearvo

1 488,9

1 491,6

Muut aineettomat hyödykkeet

399,3

379,7

Osuudet osakkuusyrityksissä

63,5

69,9

Myytävissä olevat sijoitukset

15,7

20,6

Laskennalliset verosaamiset

30,1

36,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

31,4

41,0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 522,3

2 560,0

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

141,6

173,2

Verosaamiset

19,3

24,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

362,9

409,1

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

0,5

Rahavarat

59,7

110,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

584,0

718,7

VARAT YHTEENSÄ

3 106,3

3 278,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

Omat osakkeet

-37,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

188,8

192,7

Muu oma pääoma

931,1

993,7

1 191,2

1 220,1

Vähemmistön osuus

15,4

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 206,6

1 237,1

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

101,2

106,2

Eläkevelvoitteet

29,9

37,9

Varaukset

10,7

6,0

Korolliset velat

541,6

449,0

Ostovelat ja muut velat

28,2

34,6

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

23,8

10,9

Korolliset velat

476,1

633,6

Verovelat

16,9

11,7

Ostovelat ja muut velat

671,3

751,7

VELAT YHTEENSÄ

1 899,7

2 041,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 106,3

3 278,7LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Yli-

kurs-

si

SVOP-

ra-

Omat

ra-

Muu

Vähem-

Osake-

has-

osak-

has-

oma

mistön

pääoma

to

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

OMA PÄÄOMA

1.1.2008

71,3

187,6

-51,6

1 138,6

1 345,9

18,3

1 364,2

Osakemerkintä

optioilla

0,0

0,0

5,1

5,1

5,1

Omien osakkeiden

hankinta

-47,6

-47,6

-47,6

Omien osakkeiden

mitätöinti

61,6

-61,6

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

5,0

5,0

5,0

Osingonjako

-160,8

-160,8

-3,5

-164,3

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-3,1

-3,1

-2,1

-5,2

Lahjoitukset

-1,7

-1,7

-1,7

Ylikurssirahaston

siirto

-187,6

187,6

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

77,5

77,5

4,2

81,7

OMA PÄÄOMA

31.12.2008

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

OMA PÄÄOMA

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Osakemerkintä

optioilla

12,3

12,3

12,3

Omien osakkeiden

mitätöinti

37,5

-37,5

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

3,8

3,8

3,8

Osingonjako

-144,9

-144,9

-1,2

-146,2

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

-0,5

-0,5

-0,5

Rahasto-

siirto

-16,1

16,1

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

100,5

100,5

1,6

102,1

OMA PÄÄOMA

31.12.2009

71,3

188,8

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6


*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

LIIKEVAIHTO

636,0

697,2

701,1

733,6

683,1

769,8

778,6

798,7

Liiketoiminnan muut tuotot

14,1

19,4

13,3

17,9

38,1

17,7

14,8

26,5

Materiaalit ja palvelut

286,4

304,8

315,0

332,2

309,4

333,4

352,0

372,6

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

176,2

174,8

160,5

184,0

172,2

177,5

167,8

185,2

Liiketoiminnan muut kulut

128,2

129,0

122,1

156,8

131,1

141,5

141,9

174,3

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

42,8

39,8

46,0

35,8

36,6

37,7

121,9

LIIKEVOITTO

20,9

65,1

77,1

32,3

72,7

98,5

94,0

-28,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

-0,6

-2,0

-1,6

3,0

1,6

0,4

-0,1

Rahoitustuotot

6,7

8,8

4,1

2,8

3,5

3,1

6,1

6,2

Rahoituskulut

17,0

12,3

12,0

11,3

12,7

14,5

15,3

27,4

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

61,1

67,2

22,3

66,5

88,7

85,2

-50,1

Tuloverot

-3,2

-17,4

-20,0

-13,7

-12,2

-23,4

-24,1

-9,8

TILIKAUDEN TULOS

7,7

43,7

47,2

8,6

54,4

65,3

61,1

-59,9

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

8,3

43,3

47,6

6,4

54,5

64,4

59,0

-62,2

Vähemmistölle

-0,6

0,3

-0,3

2,2

-0,2

0,9

2,1

2,3

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,30

0,04

0,34

0,40

0,37

-0,39

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,30

0,04

0,34

0,40

0,37

-0,39KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1‑12/

1‑12/

2009

2008

LIIKEVAIHTO

2 767,9

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

64,6

97,1

Materiaalit ja palvelut

1 238,5

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

695,5

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

536,2

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

167,0

231,9

LIIKEVOITTO

195,4

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-3,9

4,9

Rahoitustuotot

22,5

18,9

Rahoituskulut

52,6

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

161,4

190,3

Tuloverot

-54,3

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

107,1

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

105,6

115,7

Vähemmistölle

1,6

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,66

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,66

0,72KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1‑12/

1‑12/

milj. euroa

2009

2008

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

107,1

120,8

Oikaisut

Tuloverot

54,3

69,4

Rahoituskulut

52,6

69,9

Rahoitustuotot

-22,5

-18,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

3,9

-4,9

Poistot ja arvonalentumiset

167,0

231,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-2,4

-34,2

Muut oikaisut

-56,4

-40,1

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

47,4

-18,5

Vaihto-omaisuuden muutos

5,6

-0,5

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-36,9

3,6

Maksetut korot

-34,6

-53,4

Muut rahoituserät

-2,0

-4,5

Maksetut verot

-41,4

-70,2

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

241,8

250,3

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-80,2

-113,3

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-27,1

-162,3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

5,4

12,7

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

0,5

49,2

Myönnetyt lainat

-0,9

-19,8

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,3

8,8

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

0,5

Saadut korot

4,8

7,4

Saadut osingot

4,3

7,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-89,9

-209,3

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

151,9

41,1

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

12,3

5,1

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

1,0

Omien osakkeiden hankkiminen

-48,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-42,6

-53,8

Muiden lainojen nostot

399,7

525,1

Muiden lainojen takaisinmaksut

-460,0

-264,6

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-3,5

-2,8

Maksetut osingot

-146,2

-164,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-240,8

-3,1

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-88,9

38,0

Rahavarojen kurssierot

0,0

0,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-88,9

38,1

Rahavarat kauden alussa

110,5

72,4

Rahavarat kauden lopussa

21,6

110,5


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

110,6

123,2

120,7

138,6

111,7

135,2

124,8

143,9

Sanoma Magazines International

50,9

53,2

48,8

58,5

70,1

76,8

77,4

82,4

Sanoma Magazines Belgium

51,3

52,6

50,8

57,5

54,2

55,5

53,7

59,8

Sanoma Magazines Finland

50,3

48,0

46,9

53,5

50,7

51,9

49,1

53,9

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,2

-1,0

-1,3

-0,9

-1,0

-1,1

YHTEENSÄ

262,1

275,9

266,1

307,1

285,5

318,5

304,0

338,9

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

61,7

58,3

56,2

64,1

74,1

71,2

65,6

68,6

Ilta-Sanomat

18,4

19,8

19,6

20,3

19,7

21,2

19,9

19,6

Muu kustantaminen

22,9

23,8

21,3

23,8

24,7

25,6

24,2

26,4

Muut

36,2

35,9

34,9

36,6

37,9

37,5

36,5

38,2

Eliminoinnit

-31,7

-30,8

-30,8

-31,9

-35,5

-34,5

-32,7

-33,5

YHTEENSÄ

107,7

107,1

101,2

112,9

120,8

121,1

113,5

119,2

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

23,5

23,6

17,4

23,6

22,6

24,5

18,0

23,8

Muut

17,3

17,4

17,8

18,0

18,0

16,7

16,8

17,9

Eliminoinnit

-0,5

-0,3

-0,2

-0,4

-0,1

-0,3

-0,1

-0,6

YHTEENSÄ

40,3

40,6

35,0

41,1

40,5

40,9

34,7

41,0

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

30,6

81,6

94,3

32,7

27,8

87,5

105,9

52,2

Kielipalvelut

8,3

6,2

6,7

6,3

6,2

5,8

7,5

9,3

Kustantaminen ja muut

24,6

17,0

19,3

28,0

27,8

20,4

23,3

29,7

Eliminoinnit

-2,6

-2,8

-2,7

-2,3

-3,4

-3,2

-3,5

-3,2

YHTEENSÄ

60,8

101,9

117,6

64,7

58,3

110,5

133,2

88,0

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,1

106,6

100,7

112,6

94,6

102,5

103,8

108,6

Kaupan palvelut

49,6

55,5

58,1

59,1

58,2

60,2

61,8

61,3

Kirjakauppa

27,3

19,7

31,8

44,5

31,0

24,0

36,9

47,3

Elokuvatoiminnot

23,6

18,0

22,7

23,6

24,4

19,4

23,8

26,7

Eliminoinnit

-3,8

-4,0

-4,1

-4,6

-5,5

-3,0

-4,8

-4,5

YHTEENSÄ

187,7

195,7

209,2

235,3

202,7

203,2

221,4

239,3

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-22,7

-24,1

-28,0

-27,5

-24,8

-24,4

-28,2

-27,9

YHTEENSÄ

636,0

697,2

701,1

733,6

683,1

769,8

778,6

798,7LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1‑12/

1‑12/

2009

2008

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

493,2

515,7

Sanoma Magazines International

211,3

306,7

Sanoma Magazines Belgium

212,3

223,2

Sanoma Magazines Finland

198,8

205,6

Eliminoinnit

-4,3

-4,3

YHTEENSÄ

1 111,2

1 246,8

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

240,3

279,5

Ilta-Sanomat

78,2

80,4

Muu kustantaminen

91,8

100,9

Muut

143,7

150,1

Eliminoinnit

-125,2

-136,2

YHTEENSÄ

428,9

474,7

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

88,1

88,9

Muut

70,4

69,4

Eliminoinnit

-1,4

-1,1

YHTEENSÄ

157,1

157,1

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

239,1

273,3

Kielipalvelut

27,5

28,8

Kustantaminen ja muut

88,9

101,2

Eliminoinnit

-10,4

-13,3

YHTEENSÄ

345,1

390,0

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

410,9

409,4

Kaupan palvelut

222,2

241,5

Kirjakauppa

123,3

139,2

Elokuvatoiminnot

88,0

94,3

Eliminoinnit

-16,6

-17,8

YHTEENSÄ

827,8

866,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-102,3

-105,2

YHTEENSÄ

2 767,9

3 030,1LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

Sanoma Magazines

15,5

30,2

23,1

27,4

48,2

46,6

31,6

-40,6

Sanoma News

6,0

3,5

11,8

10,8

17,9

14,7

15,2

9,4

Sanoma Entertainment

6,1

6,9

3,8

3,9

4,0

6,3

2,8

4,1

Sanoma Learning & Literature

-6,9

25,1

33,1

-12,8

-4,3

26,4

36,3

-12,7

Sanoma Trade

3,8

3,8

9,7

6,7

9,9

7,4

13,0

14,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,3

-4,4

-3,7

-3,0

-2,9

-5,0

-3,7

YHTEENSÄ

20,9

65,1

77,1

32,3

72,7

98,5

94,0

-28,8LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑12/

1‑12/

2009

2008

Sanoma Magazines

96,3

85,7

Sanoma News

32,2

57,3

Sanoma Entertainment

20,7

17,3

Sanoma Learning & Literature

38,5

45,6

Sanoma Trade

24,0

45,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-16,2

-14,6

YHTEENSÄ

195,4

236,3


SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja laajakaistaliiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin.

Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista eivätkä ne muuttuneet IFRS 8 käyttöönoton myötä. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevoittoon. Konsernissa ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä toimii konsernin johtoryhmä. Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2009

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

1 108,8

420,5

155,5

329,9

753,3

-0,2

2 767,9

Sisäinen liikevaihto

2,4

8,4

1,6

15,3

74,5

-102,1

LIIKEVAIHTO

1 111,2

428,9

157,1

345,1

827,8

-102,3

2 767,9

LIIKEVOITTO

96,3

32,2

20,7

38,5

24,0

-16,2

195,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-4,4

0,2

-0,1

0,4

-3,9

Rahoitustuotot

22,5

22,5

Rahoituskulut

52,6

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

161,4

SEGMENTIN VARAT

1 519,1

345,4

125,0

550,4

439,1

3,8

2 982,7Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2008

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

1 243,8

467,2

155,5

372,8

790,9

0,0

3 030,1

Sisäinen liikevaihto

3,1

7,5

1,6

17,2

75,8

-105,2

LIIKEVAIHTO

1 246,8

474,7

157,1

390,0

866,6

-105,2

3 030,1

LIIKEVOITTO

85,7

57,3

17,3

45,6

45,1

-14,6

236,3

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

4,5

0,2

0,0

0,0

0,4

-0,1

4,9

Rahoitustuotot

18,9

18,9

Rahoituskulut

69,9

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

190,3

SEGMENTIN VARAT

1 576,8

373,6

135,2

552,4

449,3

3,1

3 090,5AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

510,4

498,7

Lisäykset

46,0

81,2

Liiketoimintojen hankinta

1,0

7,3

Vähennykset

-2,9

-7,0

Liiketoimintojen myynti

0,0

-0,2

Tilikauden poistot

-68,5

-66,4

Tilikauden arvonalentumiset

-1,6

-0,7

Kurssierot ja muut muutokset

0,0

-2,6

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

484,2

510,4


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1‑12/2009

Hankintahinta

6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo

2,8

Liikearvo

3,9

Konsernireservin tuloutus

-0,9

Liikearvon muutos

4,81‑12/2008

1‑12/2008

Nowa Era

Muut

Hankintahinta

62,5

128,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

7,8

39,4

Liikearvo

54,6

88,8VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.12.2009

31.12.2008

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

22,8

23,7

Pantit

6,8

6,0

Muut

0,4

0,4

YHTEENSÄ

30,0

30,1

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,1

0,2

YHTEENSÄ

0,1

0,2

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

255,4

263,8

Rojaltit

18,9

23,6

Muut vastuut

27,7

38,1

YHTEENSÄ

302,0

325,5

YHTEENSÄ

342,5

366,2


Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden aikana eikä vertailuvuonna.


KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

1‑12/

1‑12/

Kauden keskikurssi

2009

2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

26,52

25,16

EUR/HUF (Unkarin forintti)

280,30

251,25

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,33

3,53

EUR/RUB (Venäjän rupla)

44,07

36,69

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,61

9,66

Kauden päätöskurssi

31.12.2009

31.12.2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

26,47

26,88

EUR/HUF (Unkarin forintti)

270,42

266,70

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,10

4,15

EUR/RUB (Venäjän rupla)

43,15

41,28

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,25

10,87


Helsingissä


Sanoma Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.30 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 (0)20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Sanoma julkistaa tammi-maaliskuun 2010 osavuosikatsauksen keskiviikkona 5.5.2010 noin klo 11.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.

Sanoma Tilinpäätöstiedote 2009