Osavuosikatsaus  3.11.2010  11:00

Kolmas vuosineljännes


- Sanoman liikevaihto oli 690,6 milj. euroa (2009: 701,1 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,2 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 12 % ja oli 94,9 milj. euroa (2009: 84,5 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -31,0 milj. euroa (2009: -7,4 milj. euroa) ja liittyivät pääasiassa Hollannin lehtijakelutoiminnan liikearvon arvonalentumiseen.
- Tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa (2009: 0,30 euroa).

Tammi-syyskuu


- Sanoma-konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla 2 043,8 milj. euroa (2009: 2 034,4 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 17 % ja oli 210,8 milj. euroa (2009: 180,2 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 174,0 milj. euroa (2009: 119,6 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 1,86 euroa (2009: 0,62 euroa).
- Konsernin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan nyt paranevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Muutos perustuu Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen näkymien paranemiseen. Traden näkymiä on kuitenkin laskettu. Konsernin liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla.


AVAINLUKUJA

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

690,6

701,1

-1,5

2 043,8

2 034,4

0,5

2 767,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

94,9

84,5

12,4

210,8

180,2

17,0

229,5

  % liikevaihdosta

13,7

12,0

 

10,3

8,9

 

8,3

Liikevoitto

63,9

77,1

-17,0

365,3

163,1

124,0

195,4

Tilikauden tulos

39,1

47,2

-17,2

298,3

98,5

202,7

107,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit

59,6

61,2

-2,7

83,4

  % liikevaihdosta

2,9

3,0

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

44,3

39,4

 

41,4

Nettovelkaantumisaste, %

71,4

90,3

 

79,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

15 863

16 998

-6,7

16 723

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

16 148

17 507

-7,8

17 343

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa

0,24

0,30

-18,0

1,86

0,62

201,3

0,66

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,71

0,70

1,2

1,08

0,74

44,7

1,50


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Mainosmarkkinoiden kasvu oli kolmannella neljänneksellä vakaata tärkeimmissä toimintamaissamme. Myös vuoden 2010 näkymät ovat selkiytyneet.

Mainostuottojen kasvu, oppiminen-liiketoiminnan hyvä kehitys ja toiminnan tehostuminen paransivat selvästi tulostamme myös kolmannella neljänneksellä. Etenkin Sanoma News ja oppiminen-liiketoiminta tekivät hyvän tuloksen. Verkkomainostuotot kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa. Useimmissa itäisen Keski-Euroopan maissa talouden elpymistä saadaan kuitenkin vielä odottaa. Toiminnan kasvattamisen lisäksi keskitymme edelleen vahvaan kassavirtaan ja tehokkuuden parantamiseen.

Sanoman strategian olennaisia osia ovat ydinliiketoimintaan keskittyminen ja tuote- ja palvelutarjonnan tasapainottaminen. Näitä toteutettiin yhdistämällä B2B-liiketoiminnot kolmannella neljänneksellä sekä lopettamalla Venäjän kioski- ja lehtijakeluliiketoiminta katsauskauden jälkeen.

Kehitämme konseptejamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Mediakokemukset ovat yhä räätälöidympiä, henkilökohtaisempia ja vähemmän paikkaan sidottuja. Toimintatapamme on pragmaattinen: uusilla palveluilla on oltava selkeät liiketoimintamallit. Tällä hetkellä meillä on noin 40 iPhone- ja iPad-sovellusta. Näiden mobiilisovellusten avulla voimme seurata, kuinka kuluttajat ja mainostajat omaksuvat uusia tapoja. Samalla ne toimivat testiympäristönä erilaisille ansaintamalleille. Innovatiiviset konseptit mediassa, oppimisessa ja vähittäiskaupassa luovat meille mielenkiintoisia kasvunäkymiä."

Vuoden 2010 näkymät

Sanoma-konsernin näkymät ovat muuttuneet. Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan jonkin verran. Muutos perustuu Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen näkymien paranemiseen. Traden näkymiä on kuitenkin laskettu. Aiemmin Sanoma arvioi liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan vain hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppojen vaikutus. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat jonkin verran konsernin tärkeimmissä toimintamaissa vuonna 2010.

Liikevaihto

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä laski 2 % ja oli 690,6 milj. euroa (2009: 701,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News- ja Learning & Literature -liiketoimintaryhmissä ja oli Magazines- ja Trade-liiketoimintaryhmissä vertailukauden tasolla. Kaapelitelevisio- ja laajakaistaliiketoiminnan myynti laski Entertainment-liiketoimintaryhmän liikevaihtoa. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon kolmannella neljänneksellä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,2 % kolmannella neljänneksellä.

Mainostuottojen kasvu jatkui. Sanoman mainostuotot kasvoivat kolmannella neljänneksellä 12 %, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 20 % (2009: 18 %). Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 22 %, kun verkkoliiketoiminnan merkittävimmät toimijat Sanoma Magazines Netherlands ja Sanoma News molemmat kasvattivat myyntiään.

Levikkituotot laskivat hieman vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa toimintamaissa.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 1 %:n ja oli 2 043,8 milj. euroa (2009: 2 034,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News-, Learning & Literature - ja Trade-liiketoimintaryhmissä. Magazinesin liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Entertainmentin liikevaihtoon vaikutti Welhon myynti.

Sanoman tavoitteena on kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuottojen kaksinkertaistaminen vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Vuoden 2010 tammi-syyskuussa nämä tuotot kasvoivat 19 %, 109,9 milj. euroon (2009: 92,6 milj. euroa). Digitaaliset tuotot, joihin sisältyvät myös mm. sähköiset oppimisratkaisut ja kesäkuussa myyty laajakaistainternet, kasvoivat 7 % ja olivat 12 % (2009: 11 %) liikevaihdosta.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 51 % (2009: 51 %) tuli Suomesta ja 23 % (2009: 23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 23 % (2009: 23 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2009: 3 %).

Tulos

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-syyskuussa 12 % ja oli 94,9 milj. euroa (2009: 84,5 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen tulos parani. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,7 % (2009: 12,0 %) liikevaihdosta. Konsernin tulos parani etenkin toiminnan tehostumisen, mainostuottojen kasvun ja oppiminen-liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen kolmannella neljänneksellä.

Pääasiassa vuonna 2009 toteutettujen tehostamistoimien ja rakennemuutosten vaikutukset näkyvät edelleen. Konsernin kokonaiskulut pienenivät kolmannella neljänneksellä 3 %. Erityisesti paperikulut jatkoivat laskuaan. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 5 %. Konsernin henkilöstömäärä oli 860 työntekijää eli 5 % pienempi kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilöstömäärä on vähentynyt 7 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Henkilöstömäärän laskusta noin 200 työntekijää on seurausta Welhon myynnistä.

Sanoma ilmoitti syyskuussa keskittävänsä ja ulkoistavansa konsernin yhteiset hallinnon tietotekniikkapalvelut Suomessa ja mahdollisesti Baltian maissa. Hankkeen odotetaan yhdenmukaistavan toimintatapoja ja tuovan selkeitä kustannussäästöjä.

Heinä-syyskuussa liikevoittoon sisältyi -31,0 milj. euroa (2009: -7,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Näistä suurin osa liittyi liikearvon arvonalentumiseen Hollannin kaupan palvelut ‑liiketoiminnassa. Arvonalentuminen liittyy Aldipress-jakeluyhtiön toiminnan uudelleensuuntaamiseen. Aldipress keskittyy jatkossa lehtien irtonumerojakeluun ja vahvistaa palvelujaan paikallisille kustantajille. Sen vuoksi Aldipress siirretään Sanoma Traden kaupan palveluista Sanoma Magazinesiin 1.1.2011 lähtien. Muut kertaluonteiset kulut liittyvät Viron jakelutoiminnassa ja Suomen yleisessä kirjallisuudessa jatkuviin rakennejärjestelyihin sekä verkkopalvelun alaskirjaukseen Hollannissa. Kertaluonteiset voitot liittyvät kiinteistöomaisuuden myyntiin.


KERTALUONTEISET ERÄT

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

milj. euroa

2010

2009

2010

2009

2009

 

 

 

 

 

 

Magazines

 

 

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)

 

-0,2

 

-1,5

-12,4

Myyntivoitto Humosta

 

 

2,6

 

 

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)

 

-4,6

 

-4,6

-4,7

Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus (Magazines Netherlands)

-6,3

 

-6,3

 

 

News

 

 

 

 

 

Myyntivoitto Lehtikuvasta

 

 

6,0

 

 

Tehostamisohjelman kulut

 

 

 

-8,4

-8,4

Entertainment

 

 

 

 

 

Myyntivoitto Welhosta

 

 

179,4

 

 

Learning & Literature

 

 

 

 

 

Myyntitappio Bertmark Norgesta

 

 

-1,2

 

 

Rakennejärjestelykulut

-0,2

-1,5

-1,5

-1,5

-3,9

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu

 

-1,1

 

-1,1

-1,1

Trade

 

 

 

 

 

Rakennejärjestelykulut

-1,0

 

-1,0

 

-3,6

Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa

-28,9

 

-28,9

 

 

Sanoma Oyj

 

 

 

 

 

Myyntivoitot kiinteistöistä

5,4

 

5,4

 

 

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

-31,0

-7,4

154,5

-17,1

-34,1

 

 

 

 

 

 

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

 

 

 

 

 

sekä myytävissä olevista sijoituksista

 

-5,0

 

 

-8,7

RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT

 

-5,0

 

 

-8,7


 

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 17 % ja oli 210,8 milj. euroa (2009: 180,2 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani.

Sanoma raportoi osuutensa tietoliikennekonserni DNA:n tuloksesta osakkuusyrityksissä sen jälkeen, kun yhtiö myi Welhon ja hankki 21 %:n omistusosuuden DNA:sta. Kolmannella neljänneksellä osakkuusyritysten tuotot olivat 0,1 milj. euroa (2009: -2,3 milj. euroa) DNA:n tuloksen kehittyessä odotetusti. Merkittävimmät osakkuusyritykset DNA:n lisäksi ovat Hansaprint, Stratosféra ja Jokerit HC.

Tammi-syyskuussa Sanoman nettorahoituserät olivat -8,6 milj. euroa (2009: -21,7 milj. euroa). Vertailukautta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin korkokuluja selvästi. Rahoitustuotot olivat 8,7 milj. euroa (2009: 19,6 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 5,5 milj. euroa (2009: 13,1 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 17,3 milj. euroa (2009: 41,3 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 9,5 milj. euroa (2009: 21,5 milj. euroa) ja valuuttakurssitappiot 6,0 milj. euroa (2009: 13,2 milj. euroa). Alhaisempien korkokulujen myönteiset vaikutukset ovat alkaneet tasoittua kolmannella neljänneksellä, sillä viitekorot laskivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Tulos ennen veroja oli 356,8 milj. euroa (139,2 milj. euroa). Welhon myynti kesäkuussa 2010 vaikutti merkittävästi konsernin tulokseen ja efektiiviseen veroasteeseen.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 3 246,5 milj. euroa (2009: 3 186,0 milj. euroa). Rahavirran tehokas hallinta oli edelleen yksi konsernin painopistealueista. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 174,0 milj. euroa (2009: 119,6 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,08 euroa (2009: 0,74 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa vahvistivat nettokäyttöpääoman myönteinen kehitys ja alhaisemmat korkokulut.

Sanoman rahoitusasema pysyi vahvana ja taloudellinen joustavuus parani edelleen. Omavaraisuusaste vahvistui ja oli syyskuun lopussa 44,3 % (2009: 39,4 %). Oma pääoma oli 1 357,6 milj. euroa (2009: 1 181,7 milj. euroa). Korolliset velat laskivat yhä ja olivat 1 024,3 milj. euroa (2009: 1 133,4 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 969,1 milj. euroa (2009: 1 067,0 milj. euroa). Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli syyskuun lopussa 1,6.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 59,6 milj. euroa (2009: 61,2 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluontoisiin hankintoihin ja korjauksiin. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa (pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 37,1 milj. euroa (2009: 8,3 milj. euroa).

Toukokuussa Sanoma Magazines Belgium myi 49 % Humo-aikakauslehdestään belgialaiselle De Vijver NV:lle. Kaupan osana Sanoma Magazines Belgium osti 25 % De Vijverin omistamasta Woestijnvis-yhtiöstä, joka on Belgian suurin tv-tuotantoyhtiö.

Kesäkuussa Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori Welhon tietoliikennekonserni DNA:lle ja investoi Welhon koko kauppahinnan DNA:han, jolloin siitä tuli DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n omistusosuudella.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Ilmoitusmyynti kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä, ja Sanoma Magazines kasvoi monessa toimintamaassaan markkinoita nopeammin.
- Sanoma Magazines jatkoi tuotevalikoimansa kehittämistä kolmannella neljänneksellä. Hollannissa ja Venäjällä lanseeratuista uusista iPad-sovelluksista tuli nopeasti suosittuja.
- Sanoma Magazinesin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nyt paranevan selvästi vuonna 2010.


Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

264,4

266,1

-0,6

804,9

804,2

0,1

1 111,2


  Sanoma Magazines
  Netherlands

118,8

120,7

-1,5

354,3

354,5

-0,1

493,2


  Sanoma Magazines
  International

51,0

48,8

4,5

154,0

152,8

0,8

211,3


  Sanoma Magazines
  Belgium

48,7

50,8

-4,3

154,5

154,8

-0,2

212,3


  Sanoma Magazines
  Finland

46,9

46,9

-0,1

145,2

145,3

0,0

198,8

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

16,1

-3,1

-3,3

5,4

-4,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

28,9

27,9

3,6

93,1

75,0

24,2

113,4

  % liikevaihdosta

10,9

10,5

 

11,6

9,3

 

10,2

Liikevoitto

22,6

23,1

-2,2

89,4

68,9

29,8

96,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

12,8

17,8

-27,8

24,4

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

4 989

5 355

-6,8

5 191

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 062

5 521

-8,3

5 452


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja kolmannella neljänneksellä 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus Sanoma Magazines Netherlandsissä. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2010

2009

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

280

298

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

257 426

280 874

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

35 865

37 788* Sisältää yhteisyritykset
Kolmas vuosineljännes

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla. Hollannissa ja Belgiassa liikevaihto laski hieman, mutta Suomessa pysyi ennallaan. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 11 % ja olivat 28 % (2009: 25 %) kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa neljässä liiketoiminnassa, erityisesti Hollannissa, Sanoma Magazines Internationalissa ja Suomessa. Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi etenkin Hollannin ja Sanoma Magazines Internationalin hyvän kehityksen ansiosta.

Levikkituotot laskivat hieman ja olivat 61 % (2009: 64 %) Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, ja irtonumeromyynti laski.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski hieman. Ilmoitustuottojen kasvu oli samaa luokkaa kuin toisella neljänneksellä. Verkkomainostuotot kasvoivat edelleen selvästi. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 27 % (2009: 24 %) liikevaihdosta. Levikkituotot heikkenivät, koska irtonumeromyynti laski jonkin verran. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla. Sanoma Magazines Netherlands lopetti yhden lehden. Sanoma Digital the Netherlands lanseerasi heinäkuussa NU HD iPad-sovelluksen, josta tuli heti erittäin suosittu. Toinen suosittu mobiilimediaratkaisu on Autoweek-sovellus. Sen avulla myös tutkitaan uusia mahdollisuuksia, joita tablet-laitteet tarjoavat lukijoille ja mainostajille.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 5 %, mikä johtui ilmoitustuottojen kasvusta Venäjällä ja valuuttakurssimuutosten suotuisasta vaikutuksesta. Mainosmarkkinoiden näkymät paranevat myös Unkarissa, mutta muissa itäisen Keski-Euroopan maissa näkyvyys pysyy huonona ja ilmoitustuotot ovat edelleen vähäisiä. Ilmoitustuotot olivat 48 % (2009: 45 %) Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta kolmannella neljänneksellä. Levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot laskivat jonkin verran. Heinäkuussa Sanoma Magazines International myi Slovakian aikakauslehtitoimintansa. Sanoma Digital Romania osti MagazinulDeCase.ro-sivuston, joka on maan johtava kiinteistökauppasivusto. Sanoma Magazines on perustanut Unkariin älypuhelin- ja tablet-sovellusten osaamiskeskuksen. Elokuussa iPad-versiona lanseerattu Venäjän Cosmopolitan on saavuttanut suosiota venäjänkielisten lukijoiden keskuudessa kaikkialla maailmassa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 4 %, kun Sanoma Magazines Belgium myi toukokuussa 49 % päänimikkeisiin kuuluvasta viikkolehti Humosta. Ilmoitustuotot kasvoivat muiden lehtien hyvän tuloksen myötä, mutta levikkituotot laskivat. Ilmoitustuotot olivat 24 % (2009: 22 %) Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot kasvoivat ja olivat 12 % (2009: 10 %) liikevaihdosta. Sanoma Magazines Finlandin päänimikkeet menestyivät edelleen hyvin ja levikkituotot olivat vertailukauden tasolla.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-syyskuussa 4 %. Toimintaa tehostettiin edelleen, mutta markkinointikampanjoiden lykkääminen kolmannelle neljännekselle hidasti kasvuvauhtia edellisistä neljänneksistä. Myös neljännen neljänneksen tulosta rasittavat lisääntyneet markkinointitoimenpiteet. Vertailuvuonna markkinointipanostuksia oli vain vähän. Sanoma Magazines Internationalin ja Sanoma Magazines Netherlandsin tulos parani kolmannella neljänneksellä. Sanoma Magazines Belgiumin liikevoitto laski Humo-kaupan seurauksena. Sanoma Magazines Finlandin tulos heikkeni, koska joistakin lehdistä julkaistiin ajoituserojen vuoksi vähemmän numeroita kuin vertailukaudella. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 6,3 milj. euroa (2009: 4,8 milj. euroa) verkko-omaisuuteen liittyvän aineettoman käyttöomaisuuden arvonalentumisesta.

Tammi-syyskuu

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasolla. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,5 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 24 %.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta lisääntyi Hollannissa tammi-elokuussa hieman. Sanoma Magazines Netherlandsin myynti kehittyi selvästi markkinoita nopeammin. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 3 % tammi-syyskuussa. Sanoma Magazines Finlandin ilmoitustuotot kehittyivät selvästi markkinoita paremmin.

Sanoma Magazines kehittää jatkuvasti aikakauslehtiportfoliotaan ja kiinnittää erityistä huomiota toimintamaiden päälehtiin. Sanoma Magazines panostaa markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa myös digitaalisessa mediassa. Mobiilimediaratkaisut, mm. tablet-laitteet, antavat erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia lehtien ja digitaalisen median yhdistämiseen. Sanoma Magazines tuo jatkossakin markkinoille uusia sovelluksia, joiden avulla se voi myös testata kiinnostavia liiketoimintamalleja.

Vuonna 2010 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan selvästi.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomissa ja Oikotie.fi-sivustossa kasvoi merkittävästi kolmannella neljänneksellä. Myös näyttöpohjainen verkkomainonta kehittyi edelleen vahvasti.
- Sanoma Newsin yrityksille suunnatut informaatiopalvelut siirrettiin Sanoma Learning & Literatureen syyskuussa.
- Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi.
- Sanoma Newsin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nyt paranevan merkittävästi vuonna 2010.


Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

104,8

101,2

3,5

322,7

316,0

2,1

428,9

  Helsingin Sanomat

55,5

53,3

4,2

171,4

167,3

2,4

228,4

  Ilta-Sanomat

21,1

19,6

7,5

61,6

57,9

6,4

78,2

  Muu kustantaminen

23,5

24,2

-2,8

74,5

76,9

-3,1

103,8

  Muut

32,0

34,9

-8,3

99,5

107,1

-7,1

143,7

  Eliminoinnit

-27,4

-30,8

11,1

-84,3

-93,3

9,6

-125,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

15,7

11,8

33,4

34,2

29,8

14,9

40,6

  % liikevaihdosta

15,0

11,6

 

10,6

9,4

 

9,5

Liikevoitto

15,7

11,8

33,4

40,2

21,4

88,1

32,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit

7,8

8,0

-2,7

10,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

1 977

2 322

-14,8

2 306

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 231

2 431

-8,2

2 399


*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euroa myyntivoittoa Lehtikuvasta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2010

2009

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

55,5

56,0

 

 

 

 

 

 

Tarkastettu levikki

1-12/

1-12/

 

2009

2008

Helsingin Sanomat

397 838

412 421

Ilta-Sanomat

152 948

161 615

 

 

 

 

 

 

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

7-9/

7-9/

 

2010

2009

Iltasanomat.fi

1 662 812

1 603 731

HS.fi

 

 

 

1 217 887

1 094 630

Huuto.net

 

 

 

418 683

429 449

Oikotie.fi

 

 

 

355 293

347 121

Taloussanomat.fi

 

 

 

511 576

444 694


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 4 %. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5 %.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot kasvoivat 10 %. Etenkin verkkomainostuotot kehittyivät hyvin ja kasvoivat 28 %, mutta myös printtimainonta elpyi ja kasvoi 7 %. Ilmoitustuotot olivat 45 % (2009: 42 %) Sanoma Newsin kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Sanoma Newsin tavoitteena on markkinaosuuden vahvistaminen mediamarkkinoilla. Vahvat brändit ja aktiivinen mediamyynti paransivat liiketoimintaryhmän markkina-asemaa entisestään kolmannella neljänneksellä.

Sanoma Newsin levikkituotot kasvoivat 3 %. Sekä tilaustuotot että irtonumeromyynti kasvoivat. Levikkituotot olivat 47 % (2009: 47 %) ryhmän liikevaihdosta. Verkkopalvelut Hs.fi ja Iltasanomat.fi tekivät kävijäennätykset kolmannella neljänneksellä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 4 %. Sekä levikki- että ilmoitustuotot kehittyivät myönteisesti. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat ‑päivälehdessä kasvoi vaikuttavasti 48 % kolmannella neljänneksellä. Ilmoitustuotot olivat 50 % (2009: 48 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 7 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus kasvoi ja levikin lasku hidastui edelleen. Lehden arkihintaa korotettiin 1,20 eurosta 1,30 euroon elokuun puolivälissä, mikä lisäsi levikkituottoja. Myös ilmoitustuotot kasvoivat selvästi ja olivat 22 % (2009: 22 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta. Etenkin verkkomainostuotot kehittyivät suotuisasti.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 3 %, kun kuvatoimisto Lehtikuva ja yritystietopalveluja tuottava Esmerk myytiin. Sanoma Digital Finlandin verkkomainostuotot kehittyivät edelleen vahvasti. Maakuntalehtien ilmoitus- ja levikkituotot kasvoivat. Kaupunkilehtien ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-syyskuussa 33 %. Liikevoitto kasvoi merkittävästi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat -liiketoimintayksiköissä. Rakennemuutoksista huolimatta myös muun kustantamisen tulos parani merkittävästi, mikä johtui Sanoma Digital Finlandin verkkomainostuottojen kasvusta. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuu

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 2 % tammi-syyskuussa. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3 %. Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 15 %. Vuonna 2009 maksamatta jätetyt lomarahat ja toukokuussa 2010 maksettu vastaavan suuruinen suoritepalkkio vaikuttivat erityisesti toisen neljänneksen liikevoittoon. Ilman lomarahavaikutusta tuloksen kasvu olisi ollut noin 40 %.

Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 1 %:n tammi-syyskuussa. Työpaikkailmoittelu kasvoi 26 % ja asuntoilmoittelu 2 %. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä lisääntyi vertailukaudesta 22 % ja asuntoilmoittelu 3 %. Työpaikkailmoittelu Oikotie.fi-verkkopalvelussa kehittyi markkinoita nopeammin. Mainonta kaupunkilehdissä lisääntyi 8 %, mikä johtui osittain raportointitavan muutoksista. Tilastoitu verkkomainonta kasvoi 34 % eli paljon muita mediasegmenttejä nopeammin.

Tammi-syyskuussa Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 3 %. Ilta-Sanomat paransi kuitenkin markkina-asemaansa entisestään iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoilla. Sen markkinaosuus on nyt 58,0 % (2009: 56,9 %).

Sanoma News etsii uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaryhmässä panostetaan erityisesti maksullisiin sisältöpalveluihin sekä sähköisten lukulaitteiden ja älypuhelimien sisällön luomiseen. Helsingin Sanomien maksullinen iPhone-sovellus Hs.fi 2.0 lanseerattiin heinäkuussa ja Helsingin Sanomien iPad-version lanseeraus on suunniteltu vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin keskeinen tavoite.

Vuonna 2010 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla Lehtikuvan ja Esmerkin myynnin seurauksena. Liiketoimintaryhmän liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan merkittävästi.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv-, netti-tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä verkkopelaamiseen erikoistunut Sanoma Games.


- Nelonen Median katseluosuudet kehittyivät edelleen myönteisesti.
- Tv ja radio kehittyivät erinomaisesti ja liiketoimintaryhmän mainostuotot kasvoivat kolmannella neljänneksellä 23 %.
- Nelonen Media sai kolmannen maksutelevisioluvan. Uusi kanava aloittaa lähetykset keväällä 2011.


Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

 %

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

20,8

35,0

-40,6

106,9

115,9

-7,8

157,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

1,6

3,8

-56,7

16,0

16,8

-4,7

20,7

  % liikevaihdosta

7,9

10,8

 

15,0

14,5

 

13,2

Liikevoitto

1,6

3,8

-56,7

195,4

16,8

1 063,2

20,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,0

6,1

-17,4

9,3

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

225

445

-49,4

458

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

376

474

-20,7

469


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 179,4 milj. euroa myyntivoittoa kaapelitelevisio-operaattori Welhosta. Vuonna 2009 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2010

2009

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

33,7 %

33,6 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

30,8 %

29,8 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,9 %

14,7 %


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 41 % kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattori Welhon myynnin seurauksena. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 16 %, sillä television mainosmyynti parani selvästi. Lisäksi verkkomyynti kehittyi erinomaisesti, kun Ruutu.fi kasvoi 63 % ja Sanoma Games 19 %. Welho-kaupan jälkeen mainostuottojen osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on 88 % (2009: 42 %).

Nelonen Media sai kolmannella neljänneksellä valtakunnallisen antenniverkon ohjelmistoluvan uudelle maksulliselle televisiokanavalle: Nelonen Maailma aloittaa lähetykset keväällä 2011. Uusi kanava parantaa Nelonen Median asemaa Suomen maksutelevisiomarkkinoilla. Nelonen Maailma on Nelonen Median kolmas maksullinen televisiokanava.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 57 %. TV- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin merkittävästi. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 8 % ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 5 %, mikä johtui Welhon myynnistä toisella neljänneksellä.

TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 9 % tammi-syyskuussa. Nelonen Media kasvoi markkinoita nopeammin ja onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan 33,7 %:iin katseluosuuden kasvun ja onnistuneen monikanavastrategian myötä. Netti-tv tarjoaa mainostajille uusia ja kiinnostavia interaktiivisia tapoja kohderyhmien tavoittamiseen. Näkyvyys televisiomainonnassa on parantunut selvästi vuoden alusta.

Nelonen Median kaupallinen katseluosuus nousi 35,6 %:iin (2009: 33,1 %) tärkeimmässä, 10-44-vuotiaiden kohderyhmässä. Kohdistettujen teemakanavien Livin ja Jimin menestys vahvisti katseluosuuksia. Näiden kanavien katseluosuudet ovat parantuneet jatkuvasti, ja syyskuussa Livin katseluosuus oli kaikkien aikojen suurin. Nelonen Median radiokanavat kasvoivat tammi-syyskuussa 8 %:n markkinakasvua nopeammin.

Median yhdentymisen myötä tv:stä ja videoista tulee luonnollinen osa verkkosisältöä. Sanoma Entertainmentin multimediaosaaminen luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia mediapalvelujen yhdistämiseen kaikilla Sanoman markkinoilla. Myös yhteistyö tietoliikenneyhtiöiden kanssa tuo kiinnostavia mahdollisuuksia, kun kuluttajille halutaan tuoda uusia ja helppoja tapoja kuluttaa mediaa uudella teknologialla.

30.6.2010 toteutuneen Welhon myynnin seurauksena Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan merkittävästi vuonna 2010.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja ‑ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava informaatio- ja kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.


- Oppimisen liikevaihto kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä erityisesti Puolassa.
- Sanoma Learning & Literaturen tulos parani merkittävästi tehokkuuden parantumisen ja liikevaihdon kasvun seurauksena.
- Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavasta Esmerkistä tuli osa Sanoma Learning & Literaturen B2B-palvelutarjontaa.
- Sanoma Learning & Literaturen tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nyt paranevan selvästi vuonna 2010.


Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

121,2

117,6

3,1

285,0

280,4

1,6

345,1

  Oppiminen

100,6

94,3

6,7

215,5

206,4

4,4

239,1

  Kielipalvelut

5,2

6,7

-23,1

18,3

21,2

-13,7

27,5

  Kustantaminen ja muut

18,0

19,3

-6,9

58,8

60,9

-3,4

88,9

  Eliminoinnit

-2,5

-2,7

6,5

-7,7

-8,1

5,2

-10,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

45,7

35,7

28,3

67,0

53,8

24,4

43,5

  % liikevaihdosta

37,7

30,3

 

23,5

19,2

 

12,6

Liikevoitto

45,5

33,1

37,8

64,3

51,2

25,4

38,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

 

10,8

9,8

10,4

13,1

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 676

2 683

-0,3

2 745

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 614

2 801

-6,7

2 780


*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2010

2009

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

989

1 199

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

269

332

 

 

 

 

 

 

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

315

342

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

112

46

 

 

 

 

 

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

30,7

31,6


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3 % oppiminen-liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä. Kaikki kasvu oli orgaanista.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Syklisen luonteen vuoksi neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Oppimisen liikevaihto kehittyi kolmannella neljänneksellä hyvin ja kasvoi 7 %, osin suotuisten valuuttakurssimuutosten seurauksena. Hollannissa sekä ensimmäisen että toisen asteen oppimistuotteiden ja -ratkaisujen myynti kehittyi hyvin. Liikevaihto kasvoi myös Suomessa. Vaikka Hollannissa ja Suomessa valtio rahoittaa suurimman osan oppimateriaalien ostoista, budjettileikkaukset eivät ole vielä vaikuttaneet liikevaihtoon. Belgiassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli vertailukautta pienempi, mikä johtui neljännesten välisistä vaihteluista. Unkarissa liikevaihto kasvoi, mutta tarjouskilpailujen viivästyminen voi vaikuttaa loppuvuoden kehitykseen. Nowa Eran myynti kasvoi edelleen selvästi Puolassa. Sähköisten oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n myynti oli vertailukauden tasolla.

Kielipalvelujen liikevaihto laski 23 %. Käännös- ja lokalisointipalvelujen myönteinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä, mutta kielikoulutuksen näkymät vuodelle 2010 ovat heikot. Syyskuussa Sanoma yhdisti B2B-liiketoimintansa siirtämällä informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottavan Esmerkin Sanoma Learning & Literatureen. Yhdessä kielipalvelujen tarjoaja AAC Global ja Esmerk voivat tukea entistä paremmin yritysasiakkaitaan globaalissa liiketoimintaympäristössä luotettavilla informaatio- ja kielipalveluilla.

Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan liikevaihto laski 7 %. Yleisen kirjallisuuden markkinat ovat Suomessa edelleen vaisut, ja WSOY:n liikevaihto oli markkinakehityksen mukainen. Liiketoiminnan uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti.

Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani heinä-syyskuussa 28 % oppimisen merkittävän tulosparannuksen ansiosta. Mm. markkinointitoimenpiteiden ajoitus rasittaa kuitenkin oppimisen tulosta neljännellä neljänneksellä. Kielipalvelujen liikevoitto heikkeni. Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan tulos parani. Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euroa (2009: 2,6 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät yleisen kirjallisuuden rakennejärjestelyihin Suomessa.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 24 %.

Sanoma Learning & Literature panostaa edelleen kasvuun kansainvälistämällä oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja. Samalla Sanoma Learning & Literature jatkaa muun toiminnan rakennejärjestelyjä. Sekä oppimistuotteiden ja -ratkaisujen että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä yksilöidympiä ratkaisuja. Näiden tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä asemassa ja voi parantaa kannattavuuttaan kehittäessään konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti useille markkinoille.

Vuonna 2010 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan selvästi.

SANOMA TRADE

Kahdeksassa maassa toimivan kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Tradellä on vuosittain 210 miljoonaa myyntitilannetta, joissa kuluttajaa palvellaan kioskeissa, kirjakaupoissa tai elokuvateattereissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Uuden kioskikonseptin ensimmäiset tulokset osoittavat myynnin kasvaneen erityisesti vilkkailla alueilla.
- Elokuvatoimintojen myönteinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä Suomessa.
- Katsauskauden jälkeen Sanoma Trade ilmoitti lopettavansa toimintansa Venäjällä.
- Sanoma Traden näkymiä on laskettu. Nyt arvioidaan, että vuonna 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laskee hieman vuoden 2009 tasosta.


Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2010

2009

 %

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

206,0

209,2

-1,5

599,3

592,6

1,1

827,8

  Kioskikauppa

99,2

99,3

0,0

296,0

293,6

0,8

404,2

  Kaupan palvelut

57,6

59,4

-3,1

170,3

167,3

1,8

227,9

  Kirjakauppa

31,6

31,8

-0,7

77,5

78,8

-1,6

123,3

  Elokuvatoiminnot

20,7

22,7

-8,8

66,0

64,4

2,5

88,0

  Eliminoinnit

-3,1

-4,1

23,2

-10,5

-11,5

8,8

-15,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

7,8

9,7

-19,8

13,8

17,3

-20,4

27,6

  % liikevaihdosta

3,8

4,7

 

2,3

2,9

 

3,3

Liikevoitto

-22,1

9,7

-326,9

-16,1

17,3

-192,9

24,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

22,2

19,3

15,2

25,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 854

6 118

-4,3

5 943

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 753

6 201

-7,2

6 164


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

Tuhansia

2010

2009

Asiakasmäärät kioskikaupassa

136 746

147 117

Asiakasmäärät kirjakaupassa

4 886

4 857

Elokuvateattereissa kävijät

7 358

7 061

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

256 410

263 205


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Traden liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2 %.

Kioskikaupan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli Suomessa vertailukauden tasolla ja nousi Latviassa ja Romaniassa. Virossa, Liettuassa ja Venäjällä liikevaihto laski. Syyskuussa 100-vuotisjuhliaan viettänyt R-kioski järjesti asiakkaille lukuisia tapahtumia ja tarjouksia ympäri Suomea. Katsauskauden jälkeen Sanoma Trade ilmoitti Venäjän lehtijakelu- ja kioskiliiketoiminnan myynnistä. Kauppa edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sanoma Trade keskittää nyt voimavaransa kioskikonseptin kehittämiseen. Suomessa parinkymmenen testikioskin ensimmäiset tulokset ovat myönteisiä. Kioskien muuttaminen uuden konseptin mukaiseksi jatkuu neljännellä neljänneksellä.

Kaupan palvelujen liikevaihto laski 3 %. Uudet toiminnot lisäsivät liikevaihtoa hieman Suomessa, mutta muissa toimintamaissa liikevaihto laski. Baltiassa talouden taantuma tuntuu saavuttaneen taitekohdan, mutta elpyminen ei vielä näy markkinoilla tai liikevaihdossa. Hollannissa Aldipress tarkisti strategiaansa. Aldipress haluaa lisätä paikallista panostusta ja vahvistaa suhteitaan hollantilaisiin kustantajiin, minkä vuoksi toiminnot siirretään Sanoma Magazinesiin 1.1.2011 alkaen.

Kirjakaupan liikevaihto oli Suomessa ja Virossa vertailukauden tasolla. Kirjamarkkinat ovat edelleen vaisut, mutta paperitavaran myynti oli vilkasta lukuvuoden alussa. Uuden kirjakauppakonseptin kehitys on käynnissä, ja ensimmäinen uudenlainen myymälä avataan neljännellä neljänneksellä.

Elokuvatoimintojen liikevaihto laski 9 %, kun myynti laski kaikissa Baltian maissa. Sanoma Traden Viron toimintojen rakennejärjestelyt vaikuttivat elokuvatoimintojen liikevaihtoon. Suomessa liikevaihto kasvoi hieman.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 20 %, kun kaikkien liiketoimintojen tulos oli vertailukautta heikompi. Suomen kioskeissa uusi aukiololaki vaikutti negatiivisesti myynnin rakenteeseen ja myyntikatteeseen. Baltian maiden heikko taloustilanne heijastui edelleen kaikkien liiketoimintojen tuloksiin. Kolmannella neljänneksellä liikevoittoon sisältyi 29,9 milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja Aldipressin siirtoon liittyvästä liikearvon arvonalentumisesta ja Virossa jatkuvista rakennejärjestelyistä.

Tammi-syyskuu

Sanoma Traden liikevaihto oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 20 %.

Sanoma Trade jatkaa erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien kehittämistä vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Sanoma Traden 210 miljoonaa vuotuista asiakaskontaktia tuo arvokasta asiakasymmärrystä ja hyvät mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman kehittämiseen.

Vuonna 2010 Sanoma Traden liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 8.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,80 euroa (2009: 0,90 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 20.4.2010.

Osakkeet ja omistus

Tammi-syyskuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 44 018 242 (2009: 57 269 565) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 27 % (2009: 36 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 671,5 milj. euroa (2009: 609,7 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa oli 15,25 euroa, ja hinta vaihteli 13,41 ja 17,07 euron välillä. Syyskuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2,5 mrd. euroa (2009: 2,4 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 15,52 euroa (2009: 15,09 euroa). Syyskuun lopussa yhtiöllä oli 22 342 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 11,1 % (2009: 10,1 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Tammi-syyskuussa 2010 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Syyskuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 161 816 894 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Sanoma Newsin vt. toimitusjohtaja Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi ja Sanoman johtoryhmän jäseneksi 24.9.2010 alkaen. Harri-Pekka Kaukonen nimitettiin Sanoma-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2011 alkaen. Sanoman nykyinen toimitusjohtaja Hannu Syrjänen jää eläkkeelle sopimuksensa mukaisesti 60-vuotiaana syksyllä 2011.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Lisäksi yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa etenkin Magazinesin, Newsin ja Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy neljännellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Konsernin liikevaihto ja -liikevoitto ovat liiketoimintojen kausiluonteisen vaihtelun vuoksi yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa näitä muutoksia. Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään toimintasuunnitelmat, joilla haasteeseen vastataan.

Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa sekä toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.9.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 (Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää tytäryrityksen omistusosuuden muutoksesta syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy. Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

 

2010

2009

2010

2009

2009

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO 

690,6

701,1

2 043,8

2 034,4

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot 

20,9

13,3

238,5

46,7

64,6

Materiaalit ja palvelut

300,7

315,0

887,0

906,3

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

151,9

160,5

493,4

511,4

695,5

Liiketoiminnan muut kulut 

124,2

122,1

385,5

379,4

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

70,7

39,8

151,2

120,9

167,0

LIIKEVOITTO

63,9

77,1

365,3

163,1

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,8

-2,0

0,1

-2,3

-3,9

Rahoitustuotot

4,0

4,1

8,7

19,6

22,5

Rahoituskulut

5,0

12,0

17,3

41,3

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

63,7

67,2

356,8

139,2

161,4

Tuloverot

-24,6

-20,0

-58,5

-40,6

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

39,1

47,2

298,3

98,5

107,1

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

39,2

47,6

300,5

99,2

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-0,1

-0,3

-2,2

-0,6

1,6

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 

 

 

 

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,24

0,30

1,86

0,62

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,24

0,30

1,85

0,62

0,66KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

 

2010

2009

2010

2009

2009

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

39,1

47,2

298,3

98,5

107,1

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

 

Muuntoerojen muutos

-3,4

6,0

8,7

-8,7

-5,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

35,7

53,2

307,0

89,8

102,1

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

35,8

53,2

309,2

90,6

100,5

Määräysvallattomille omistajille

-0,1

-0,1

-2,2

-0,8

1,6KONSERNITASE

 

 

 

milj. euroa

30.9.2010

30.9.2009

31.12.2009

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

431,7

490,7

484,2

Sijoituskiinteistöt

8,8

9,4

9,4

Liikearvo

1 447,9

1 494,2

1 488,9

Muut aineettomat hyödykkeet

403,6

402,3

399,3

Osuudet osakkuusyrityksissä

273,0

65,4

63,5

Myytävissä olevat sijoitukset

15,9

16,0

15,7

Laskennalliset verosaamiset

34,8

40,5

30,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

30,0

38,5

31,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 645,7

2 557,0

2 522,3

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus 

128,9

150,5

141,6

Verosaamiset

9,0

15,6

19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset

407,5

396,0

362,9

Myytävissä olevat sijoitukset

0,3

0,5

0,5

Rahavarat

55,2

66,4

59,7

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

600,8

629,1

584,0

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

3 246,5

3 186,0

3 106,3

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

188,8

176,6

188,8

Muu oma pääoma

1 094,4

920,5

931,1

 

1 354,5

1 168,3

1 191,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

3,2

13,3

15,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 357,6

1 181,7

1 206,6

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Laskennalliset verovelat 

97,2

102,8

101,2

Eläkevelvoitteet

30,3

36,3

29,9

Varaukset

8,2

6,9

10,7

Korolliset velat

517,0

640,3

541,6

Ostovelat ja muut velat

19,6

32,8

28,2

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Varaukset

16,5

19,5

23,8

Korolliset velat

507,3

493,1

476,1

Verovelat

35,8

21,8

16,9

Ostovelat ja muut velat

657,0

650,8

671,3

 

 

 

 

VELAT YHTEENSÄ

1 888,9

2 004,4

1 899,7

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 246,5

3 186,0

3 106,3LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräys-

 

 

 

 

 

 

 

vallat-

 

 

 

 

 

 

 

tomien

 

 

 

Omat

SVOP-

Muu

 

omista-

 

 

Osake-

osak-

rahas-

oma

 

jien

 

 

pääoma

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Omien osakkeiden

 

 

 

 

 

 

mitätöinti

37,5

 

-37,5

 

 

 

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

3,0

3,0

 

3,0

Osingonjako

 

 

-144,9

-144,9

-0,9

-145,8

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

 

 

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

 

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

Rahasto-

 

 

 

 

 

 

siirto

 

-16,1

16,1

 

 

 

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

90,6

90,6

-0,8

89,8

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

30.9.2009

71,3

 

176,6

920,5

1 168,3

13,3

1 181,7

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

1.1.2010

71,3

 

188,8

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6

Osakemerkintä

 

 

 

 

 

 

optioilla

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

2,8

2,8

 

2,8

Osingonjako

 

 

-129,5

-129,5

-1,8

-131,2

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

-18,7

-18,7

-8,3

-27,0

Lahjoitukset

 

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

309,2

309,2

-2,2

307,0

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

30.9.2010

71,3

 

188,8

1 094,4

1 354,5

3,2

1 357,6


*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO 

637,9

715,4

690,6

636,0

697,2

701,1

733,6

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot 

20,4

197,3

20,9

14,1

19,4

13,3

17,9

64,6

Materiaalit ja palvelut

279,0

307,3

300,7

286,4

304,8

315,0

332,2

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

169,1

172,3

151,9

176,2

174,8

160,5

184,0

695,5

Liiketoiminnan muut kulut 

128,9

132,4

124,2

128,2

129,0

122,1

156,8

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

40,8

39,6

70,7

38,4

42,8

39,8

46,0

167,0

LIIKEVOITTO

40,4

261,0

63,9

20,9

65,1

77,1

32,3

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-2,4

1,7

0,8

0,3

-0,6

-2,0

-1,6

-3,9

Rahoitustuotot

2,2

2,5

4,0

6,7

8,8

4,1

2,8

22,5

Rahoituskulut

6,0

6,2

5,0

17,0

12,3

12,0

11,3

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

34,1

259,0

63,7

10,9

61,1

67,2

22,3

161,4

Tuloverot

-10,0

-23,8

-24,6

-3,2

-17,4

-20,0

-13,7

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

24,1

235,1

39,1

7,7

43,7

47,2

8,6

107,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

25,9

235,4

39,2

8,3

43,3

47,6

6,4

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-1,8

-0,2

-0,1

-0,6

0,3

-0,3

2,2

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,24

0,05

0,27

0,30

0,04

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,24

0,05

0,27

0,30

0,04

0,66KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-9/

1-9/

1-12/

milj. euroa

2010

2009

2009

LIIKETOIMINTA

 

 

 

Tilikauden tulos

298,3

98,5

107,1

Oikaisut

 

 

 

 

Tuloverot

58,5

40,6

54,3

 

Rahoituskulut

17,3

41,3

52,6

 

Rahoitustuotot

-8,7

-19,6

-22,5

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,1

2,3

3,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

151,2

120,9

167,0

 

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-194,9

-1,9

-2,4

 

Muut oikaisut

-38,2

-43,3

-56,4

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-54,5

10,7

47,4

 

Vaihto-omaisuuden muutos

4,3

-3,7

5,6

 

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-11,9

-67,6

-36,9

Maksetut korot

-8,7

-30,6

-34,6

Muut rahoituserät

-1,7

0,0

-2,0

Maksetut verot

-36,8

-28,1

-41,4

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

174,0

119,6

241,8

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-55,2

-61,5

-80,2

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-48,7

-25,5

-27,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

14,3

3,8

5,4

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

25,1

0,3

0,5

Myönnetyt lainat

-0,6

-0,3

-0,9

Lainasaamisten takaisinmaksut

4,5

3,9

3,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,2

 

0,0

Saadut korot

1,7

4,1

4,8

Saadut osingot

3,9

4,0

4,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-54,8

-71,1

-89,9

 

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

119,2

48,5

151,9

 

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

 

12,3

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

50,1

-22,4

-42,6

Muiden lainojen nostot

263,2

402,5

399,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-280,3

-352,2

-460,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2,8

-2,7

-3,5

Maksetut osingot

-131,2

-145,8

-146,2

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-101,5

-121,1

-240,8

 

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

17,7

-72,6

-88,9

Rahavarojen kurssierot

1,4

-0,6

0,0

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

19,1

-73,2

-88,9

 

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

21,6

110,5

110,5

Rahavarat kauden lopussa

40,7

37,2

21,6


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

107,4

128,0

118,8

110,6

123,2

120,7

138,6

493,2

Sanoma Magazines International

48,7

54,3

51,0

50,9

53,2

48,8

58,5

211,3

Sanoma Magazines Belgium

53,5

52,3

48,7

51,3

52,6

50,8

57,5

212,3

Sanoma Magazines Finland

51,2

47,1

46,9

50,3

48,0

46,9

53,5

198,8

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,0

-1,0

-1,2

-1,2

-1,0

-4,3

YHTEENSÄ

259,9

280,6

264,4

262,1

275,9

266,1

307,1

1 111,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

59,1

56,7

55,5

58,7

55,4

53,3

61,1

228,4

Ilta-Sanomat

19,9

20,7

21,1

18,4

19,8

19,6

20,3

78,2

Muu kustantaminen

25,3

25,6

23,5

25,9

26,8

24,2

26,9

103,8

Muut

34,4

33,1

32,0

36,2

35,9

34,9

36,6

143,7

Eliminoinnit

-29,3

-27,6

-27,4

-31,6

-30,9

-30,8

-32,0

-125,2

YHTEENSÄ

109,4

108,5

104,8

107,7

107,1

101,2

112,9

428,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA ENTERTAINMENT

41,5

44,6

20,8

40,3

40,6

35,0

41,1

157,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

29,9

85,0

100,6

30,6

81,6

94,3

32,7

239,1

Kielipalvelut

6,9

6,2

5,2

8,3

6,2

6,7

6,3

27,5

Kustantaminen ja muut

23,6

17,2

18,0

24,6

17,0

19,3

28,0

88,9

Eliminoinnit

-2,3

-2,9

-2,5

-2,6

-2,8

-2,7

-2,3

-10,4

YHTEENSÄ

58,2

105,5

121,2

60,8

101,9

117,6

64,7

345,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,9

104,9

99,2

89,9

104,5

99,3

110,5

404,2

Kaupan palvelut

51,9

60,8

57,6

50,5

57,4

59,4

60,6

227,9

Kirjakauppa

26,0

19,9

31,6

27,3

19,7

31,8

44,5

123,3

Elokuvatoiminnot

25,4

19,9

20,7

23,6

18,0

22,7

23,6

88,0

Eliminoinnit

-3,4

-4,0

-3,1

-3,6

-3,9

-4,1

-4,0

-15,6

YHTEENSÄ

191,8

201,4

206,0

187,7

195,7

209,2

235,3

827,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-23,0

-25,3

-26,7

-22,7

-24,1

-28,0

-27,5

-102,3

YHTEENSÄ

637,9

715,4

690,6

636,0

697,2

701,1

733,6

2 767,9LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Magazines

25,8

41,0

22,6

15,5

30,2

23,1

27,4

96,3

Sanoma News

15,6

8,9

15,7

6,0

3,5

11,8

10,8

32,2

Sanoma Entertainment

6,2

187,6

1,6

6,1

6,9

3,8

3,9

20,7

Sanoma Learning & Literature

-6,4

25,1

45,5

-6,9

25,1

33,1

-12,8

38,5

Sanoma Trade

2,9

3,1

-22,1

3,8

3,8

9,7

6,7

24,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,7

0,5

-3,7

-4,3

-4,4

-3,7

-16,2

YHTEENSÄ

40,4

261,0

63,9

20,9

65,1

77,1

32,3

195,4


SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv-toiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2010

 

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

802,9

317,9

105,1

274,4

543,7

-0,1

2 043,8

Sisäinen liikevaihto

2,0

4,8

1,8

10,6

55,6

-74,8

 

LIIKEVAIHTO

804,9

322,7

106,9

285,0

599,3

-75,0

2 043,8

LIIKEVOITTO

89,4

40,2

195,4

64,3

-16,1

-7,8

365,3

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

 

tuloksista

-2,8

0,3

2,2

0,0

0,3

 

0,1

Rahoitustuotot

 

 

 

 

8,7

8,7

Rahoituskulut

 

 

 

 

17,3

17,3

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

 

 

356,8

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 509,5

326,3

286,3

596,6

413,9

3,5

3 136,0Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2009

 

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

802,6

310,1

115,1

269,8

537,5

-0,8

2 034,4

Sisäinen liikevaihto

1,5

5,9

0,9

10,6

55,1

-74,0

 

LIIKEVAIHTO

804,2

316,0

115,9

280,4

592,6

-74,8

2 034,4

LIIKEVOITTO

68,9

21,4

16,8

51,2

17,3

-12,5

163,1

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

 

tuloksista

-2,7

0,2

 

0,1

0,1

 

-2,3

Rahoitustuotot

 

 

 

 

19,6

19,6

Rahoituskulut

 

 

 

 

41,3

41,3

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

 

 

139,2

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 528,0

351,4

131,3

593,7

438,8

6,9

3 050,0AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2010

30.9.2009

31.12.2009

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

484,2

510,4

510,4

Lisäykset

35,6

34,7

46,0

Liiketoimintojen hankinta

0,4

0,0

1,0

Vähennykset

-4,7

-2,0

-2,9

Liiketoimintojen myynti

-31,5

 

0,0

Tilikauden poistot

-47,8

-51,1

-68,5

Tilikauden arvonalentumiset

-0,1

-0,2

-1,6

Kurssierot ja muut muutokset

-4,5

-1,0

0,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

431,7

490,7

484,2


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-9/

 

1-12/

 

2010

 

2009

Hankintahinta

37,1

 

6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo

14,5

 

2,8

Kirjattu omaan pääomaan

-18,7

 

 

Kirjattu tuloslaskelmaan

-0,7

 

 

Syntynyt liikearvo

3,2

 

3,9

Konsernireservin tuloutus

 

 

-0,9

Liikearvon muutos

3,2

 

4,8VASTUUSITOUMUKSET

 

 

 

milj. euroa

30.9.2010

30.9.2009

31.12.2009

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

23,3

26,7

22,8

Pantit

6,7

6,0

6,8

Muut

0,0

0,5

0,4

YHTEENSÄ

30,0

33,2

30,0

 

 

 

 

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

10,5

 

 

 

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,4

0,1

0,1

YHTEENSÄ

0,4

0,1

0,1

 

 

 

 

Muut vastuut

 

 

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

261,3

245,0

255,4

Rojaltit

13,9

16,4

18,9

Muut vastuut

18,8

29,0

27,7

YHTEENSÄ

294,0

290,5

302,0

 

 

 

 

YHTEENSÄ

334,8

334,3

342,5


Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia katsauskauden aikana eikä vertailuvuonna.


KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1-9/

1-9/

1-12/

Kauden keskikurssi

2010

2009

2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,51

26,58

26,52

EUR/HUF (Unkarin forintti)

275,46

282,63

280,30

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,01

4,38

4,33

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,13

44,27

44,07

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

9,67

10,68

10,61

 

 

 

 

Kauden päätöskurssi

30.9.2010

30.9.2009

31.12.2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

24,60

25,16

26,47

EUR/HUF (Unkarin forintti)

275,75

269,70

270,42

EUR/PLN (Puolan zloty)

3,98

4,23

4,10

EUR/RUB (Venäjän rupla)

41,69

43,98

43,15

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

9,14

10,23

10,25


Tiedotustilaisuus ja puhelinneuvottelu

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16:30. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 (0)20 7806 1967 (Eurooppa) ja +1 718 247 0887 (USA). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Sanoman tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkistetaan keskiviikkona 9.2.2011 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.