Pörssitiedote 10.2.2009  11:45


-  Sanoma-konsernin liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 3,5 % ja oli 3 030,1 (2 926,3) milj. euroa.
-  Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2008 oli 295,7 (305,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät
olivat yhteensä -59,3 (38,6) milj. euroa.
-  Neljännellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 798,7 (799,6) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 49,0 (63,4) milj. euroa.
-  Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli neljännellä neljänneksellä -0,39 (0,32) euroa. Vuoden 2008 osakekohtainen tulos oli 0,72 (1,47) euroa.
-  Osingoksi ehdotetaan 0,90 euroa osakkeelta.

AVAINLUVUT

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

%

2008

2007

%

Liikevaihto

798,7

799,6

-0,1

3 030,1

2 926,3

3,5

Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia

93,1

108,9

-14,6

468,3

493,4

-5,1

% liikevaihdosta

11,7

13,6

15,5

16,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

49,0

63,4

-22,6

295,7

305,2

-3,1

% liikevaihdosta

6,1

7,9

9,8

10,4

Kertaluonteiset erät *

-77,8

4,9

-59,3

38,6

Liikevoitto

-28,8

68,3

236,3

343,8

-31,2

% liikevaihdosta

-3,6

8,5

7,8

11,7

Tulos ennen veroja

-50,1

63,8

190,3

320,4

-40,6

% liikevaihdosta

-6,3

8,0

6,3

11,0

Tilikauden tulos

-59,9

54,1

120,8

246,1

-50,9

% liikevaihdosta

-7,5

6,8

4,0

8,4

Taseen loppusumma

3 278,7

3 192,3

2,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

109,9

90,5

21,4

% liikevaihdosta

3,6

3,1

Oman pääoman tuotto (ROE), %

9,1

18,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

10,7

15,9

Omavaraisuusaste, %

40,0

45,4

Nettovelkaantumisaste, %

78,5

58,2

Korolliset velat

1 082,6

881,4

22,8

Korottomat velat

959,0

946,7

1,3

Korollinen nettovelka

971,6

793,3

22,5

Henkilöstö keskimäärin

21 329

19 587

8,9

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

18 168

16 701

8,8

Tulos/osake, euroa

-0,39

0,32

0,72

1,47

-51,2

Tulos/osake, laimennettu, euroa

-0,39

0,31

0,72

1,46

-50,9

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,59

0,67

-12,3

1,56

1,38

12,5

Oma pääoma/osake, euroa

7,59

8,27

-8,1

Osinko/osake, euroa **

0,90

1,00

-10,0

Osinko tuloksesta, % **

125,1

67,9

Osakekannan markkina-arvo

1 479,7

3 196,2

-53,7


* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä, toisella neljänneksellä 1,5 milj. euroa myyntivoittoja kiinteistöistä, kolmannella neljänneksellä 6,5 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykustannuksia sekä neljännellä neljänneksellä 7,0 milj. euroa myyntivoittoa verkkoliiketoiminnoista, 83,7 milj. euroa aikakauslehtiliiketoiminnan aineettomien oikeuksien ja liikearvon arvonalentumisen alaskirjauksia ja 1,1 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan rakennejärjestelykustannuksia.
Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntivoittoja aikakauslehdistä, toisella neljänneksellä 34,2 milj. euroa sanaristikkolehtien ja kiinteistöjen myyntivoittoja, kolmannella neljänneksellä 1,7 milj. euroa Hollannin jakelutoiminnan rakennejärjestelykustannuksia sekä neljännellä neljänneksellä 4,9 milj. euroa Hampurin monitoimiareenan ja kiinteistöjen myyntivoittoja.
** Vuodelta 2008 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Sanoman tulos vuonna 2008 oli hyvä. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä oli lähes edellisvuoden tasolla, vaikka mainosmarkkinat loppuvuonna reagoivat monissa maissa vahvasti talouden yleiseen epävarmuuteen.

Vuoden aikana Sanoma Learning & Literature laajensi menestyksekkäästi oppimateriaalitoimintaansa Puolassa sekä kielipalvelujaan Pohjoismaissa. Sanoma Magazines laajensi lehti- ja digitaalisten palvelujensa valikoimaa kaikissa toimintamaissaan. Myös Sanoma News panosti digitaalisiin palveluihin. Konsernin liikevaihdosta digitaalisen toiminnan osuus oli yli 11 %, ja tv-toiminta pois lukien 8 %.

Kolmannella neljänneksellä aloitettiin uudelleenjärjestelyt suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoissa. Talouden näkymät ja valuuttakurssien heikkeneminen puolestaan aiheuttivat arvonalentumiskirjauksen itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän aikakauslehtitoiminnoissa neljännellä neljänneksellä. Mainonnan kehityksen arviointi vuonna 2009 on vaikeaa. Varaudumme tulevaan tehostamalla vuonna 2008 kaikissa liiketoiminnoissa aloitettuja kustannussäästöohjelmia ja rakenteellisia uudistuksia.

Nykyinen markkinatilanne tarjoaa haasteiden lisäksi myös monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on olla yksi Euroopan johtavista viestintäyhtiöistä. Painotamme johdonmukaisesti jatkuvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Haluamme, että kuluttajille ja yhteisöille suunnatut tuotteemme ja palvelumme muodostavat tasapainoisen liiketoimintakokonaisuuden.

Aikakaus- ja sanomalehdet, oppimateriaalit ja kielipalvelut sekä verkkoliiketoiminta ovat toimintamme ydintä. Tavoitteenamme on olla johtava toimija sekä painetuissa aikakauslehdissä että verkossa. Kehitämme sanomalehtitoimintaamme aktiivisesti säilyttääksemme kannattavuutemme ja varmistaaksemme hallitun siirtymän verkkoon. Jatkamme oppimateriaalien ja kielipalvelujen kansainvälistämistä ja tutkimme mahdollisuuksia televisiotoiminnan kansainvälistämiseen. Haluamme hyödyntää strategista asemaamme vähittäiskaupassa täysimääräisesti. Markkinajohtajan asemamme tuo meille lisäarvoa erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa.

Vuoden 2009 näkymät

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin rahoituskulujen arvioidaan vähenevän ja sen seurauksena Sanoman nettotuloksen vuonna 2009 ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän.

Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen kehityksen arvioidaan olevan koko vuotta merkittävästi heikompaa erityisesti Sanoma News -liiketoimintaryhmässä sanomalehtimainonnan laskun seurauksena ja Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmässä valuuttakurssivaihteluiden ja kausiluonteisten oppimateriaalitoimintojen kasvamisen johdosta.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa, erityisesti mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen. Mainonnan uskotaan laskevan päämarkkina-alueilla vuonna 2009. Sanoma jatkaa panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Samalla konserni tehostaa toimintaansa kaikilla markkina-alueilla.

Liikevaihto

Sanoman liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 3,5 % ja oli 3 030,1 (2007: 2 926,3; 2006: 2 742,1) milj. euroa. Liikevaihtoaan kasvattivat Sanoma Magazines, Sanoma Learning & Literature, Sanoma Entertainment ja Sanoma Trade. Vahvinta kasvu oli Sanoma Learning & Literaturessa. Sanoma Newsin liikevaihto pieneni hieman markkinoiden kääntyessä laskuun vuoden lopussa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,4 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 (24) %. Erityisesti verkkomainonta kasvoi. Liikevaihdosta 49 (49) % tuli Suomesta, 46 (46) % muista EU-maista ja 5 (5) % muista maista.

Tulos

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 (305,2) milj. euroa. Yhteensä liikevoittoon sisältyi -59,3 (38,6) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteisia tuloja tilikaudella kertyi mm. elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin ja kiinteistöjen myynneistä. Kertaluonteisia kuluja aiheuttivat liikearvon, aineettomien oikeuksien ja varastojen alaskirjaukset sekä suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen rakennejärjestelyihin liittyvät kulut.

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 236,3 (2007: 343,8; 2006: 292,5) milj. euroa eli 7,8 (2007: 11,7; 2006: 10,7) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Learning & Literaturessa, jossa erityisesti oppimateriaalit menestyivät hyvin, sekä Sanoma Entertainmentissä. Kertaluonteinen arvonalentumisen kirjaaminen vaikutti Sanoma Magazinesin liikevoittoon. Liikevoitto pieneni Sanoma Newsissä ja Sanoma Tradessä.

Sanoman nettorahoituserät olivat -51,0 (-35,7) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 18,9 (9,2) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 69,9 (44,9) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 56,3 (41,4) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti viitekorkojen nousu.

Tulos ennen veroja oli 190,3 (320,4) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,72 (1,47) euroa. Konsernin efektiivinen veroaste nousi poikkeuksellisen korkeaksi neljännellä neljänneksellä tehtyjen arvonalentumiskirjausten seurauksena ja oli 36,5 (23,2) %. Ilman arvonalentumiskirjauksia veroaste olisi ollut 27,5 %. Tilikauden tulos oli 120,8 (246,1) milj. euroa.

Tase ja rahoitusasema

Vuoden lopussa konsernitase oli 3 278,7 (3 192,3) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 250,3 (227,9) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,56 (1,38) euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti konsernin tehostunut käyttöpääoman hallinta - yritysostoista huolimatta Sanoman käyttöpääoma kasvoi vain hieman.

Sanoman omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 40,0 (45,4) %. Omavaraisuusasteeseen ja muihin tase-eriin vaikuttivat aikakauslehtiliiketoiminnassa kirjatut arvonalentumiset, yritysostot sekä omien osakkeiden ostot. Nettovelkaantumisaste nousi 78,5 (58,2) %:iin. Oma pääoma oli 1 237,1 (1 364,2) milj. euroa. Omien osakkeiden ostoon käytettiin katsauskaudella yhteensä 47,6 milj. euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,1 (2007: 18,6; 2006: 17,7) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,7 (15,9) %. Korolliset velat kasvoivat 1 082,6 (881,4) milj. euroon ja korollinen nettovelka 971,6 (793,3) milj. euroon. Velkaa kasvattivat lähinnä oppimateriaalikustantaja Nowa Eran hankinta ja muut yritysostot. Joulukuun lopussa taseessa oli rahavaroja 110,9 (88,1) milj. euroa.  Joulukuun lopussa konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,1.

Sanoman rahoitusasema on vakaa konsernin vahvan taseen, vakaan kassavirran sekä pitkäaikaisen syndikoidun luottolimiittisopimuksen ansiosta. Sanomalla ei ole tarvetta pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin. Yhteensä 802 milj. euron arvoinen luottolimiittisopimus on voimassa vuoden 2012 syksyyn. Sanoma Oyj:llä ei ole muita säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Lisäksi konsernissa on normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia, joihin sisältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.

Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2008 olivat 109,9 (90,5) milj. euroa, ja ne kohdistuivat mm. tietojärjestelmiin, korvausluontoisiin hankintoihin ja kiinteistöjen parannuksiin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 4,1 (2,0) milj. euroa eli 0,1 (0,1) % liikevaihdosta. Sanoman vuoden aikana tekemien yritysostojen hankintameno oli yhteensä 190,7 (67,5) milj. euroa.

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjattiin vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle 23,5 milj. euron myyntivoitto.

Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Vuonna 2007 Nowa Eran liikevaihto oli noin 43 milj. euroa, ja yhtiön kannattavuus on oppimateriaalien yleisen, hyvän kannattavuustason mukainen. Yrityshankinta paransi Sanoma Learning & Literaturen tulosta maalis-syyskuussa merkittävästi. Nowa Eran toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Kaupasta kirjattiin taseeseen 54,6 milj. euroa liikearvoa.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä kustantaa yli 300 lehteä 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa nopeasti liiketoimintaansa digitaaliseen mediaan.

 


-  Liikevaihto kasvoi lähes kaikissa Sanoma Magazinesin liiketoiminnoissa.
-  Mainostuotot vuonna 2008 nousivat 11 % ja verkkomainontatuotot 32 %.
-  Tuotevalikoimaa kehitettiin aktiivisesti, yhteensä vuoden aikana lanseerattiin tai ostettiin yli 35 lehteä ja 17 verkkopalvelua.
-  Lyhyen aikavälin näkymien heikentyminen itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä aiheutti merkittävän arvonalentumisen, joka vaikutti Sanoma Magazinesin liikevoittoon huomattavasti. Toiminnallinen tulos oli edellisvuoden tasolla.

Taloudellisen kehityksen avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

%

2008

2007

%

Liikevaihto

338,9

352,4

-3,8

1 246,8

1 238,1

0,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

36,1

37,2

-2,9

138,9

139,7

-0,6

  % liikevaihdosta

10,6

10,5

11,1

11,3

Kertaluonteiset erät *

-76,7

0,0

-53,2

21,2

Liikevoitto

-40,6

37,2

85,7

160,9

-46,8

% liikevaihdosta

-12,0

10,5

6,9

13,0

Taseen loppusumma

1 903,0

1 937,5

-1,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

26,8

20,6

30,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

7,2

12,4

Henkilöstö keskimäärin

6 280

5 623

11,7

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 731

5 169

10,9

* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä ja neljännellä neljänneksellä 7,0 milj. euroa myyntivoittoa verkkoliiketoiminnoista sekä 83,7 milj. euroa aikakauslehtiliiketoiminnan aineettomien oikeuksien ja liikearvon arvonalentumisen alaskirjauksia. Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntivoittoja aikakauslehdistä ja toisella neljänneksellä 20,0 milj. euroa sanaristikkolehtien myyntivoittoja.

Toiminnalliset tunnusluvut *

1-12/

1-12/

2008

2007

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

344

309

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

404 750

429 378

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

70 367

64 601

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli 1 246,8 (1 238,1) milj. euroa vuonna 2008. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, lukuun ottamatta Sanoma Magazines Netherlandsiä, jossa toimintoja myytiin sekä kesäkuussa 2007 että tammikuussa 2008. Liikevaihdon kasvu oli suurinta Sanoma Magazines Internationalissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,8 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 16 (16) % tuli Suomesta. Loka-joulukuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto laski 3,8 % ja oli 338,9 (352,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kaikissa liiketoiminnoissa laskivat rakennemuutokset sekä brändilaajennuksista saatavan myynnin vähentyminen.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot vuonna 2008 kasvoivat 11 % ja olivat 33 (30) % liikevaihdosta. Eniten vuoden aikana kasvoivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa. Yhteensä Sanoma Magazinesin verkkomainonta kasvoi 32 %. Ilmoitustuottojen kasvu hidastui loppuvuonna.

Levikkituotot kasvoivat 1 % ja olivat 55 (55) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Levikkituotot kehittyivät myönteisesti Belgiassa ja Suomessa. Irtonumeromyynti Hollannissa ja joissakin itäisen Keski-Euroopan maissa laski.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto vuonna 2008 oli 515,7 (539,8) milj. euroa pääasiassa liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands on voimakkaasti keskittynyt ydinliiketoimintaansa. Kesäkuussa 2007 myytiin sanaristikkolehdet. Tammikuussa 2008 lukuihin yhdisteltiin aikakauslehtikustantaja Mood for Magazines sekä myytiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainment. Vuonna 2007 R.C.V. Entertainmentin liikevaihto oli 34,2 milj. euroa.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta Hollannissa laski 4 % vuonna 2008 ja aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista pieneni. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot nousivat uusien toimintojen ja verkkomainonnan kasvun ansiosta. Verkkomainonta kehittyi markkinoita nopeammin ja kasvoi 26 %. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 29 (24) % liikevaihdosta. Hollannissa lukijamarkkinat pienenivät kolmannella neljänneksellä. Sanoma Magazines Netherlandsin tilaustuotot olivat vertailuvuoden tasolla. Irtonumerotuotot jäivät edellisvuodesta, mikä laski kokonaislevikkituottoja hieman. Sanoma Magazines Netherlands kehitti tuotevalikoimaansa ostamalla tai lanseeraamalla yli kymmenen lehteä ja viisi verkkopalvelua. Kaksi lehteä myytiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalissa nousi 306,7 (283,4) milj. euroon ilmoitustuottojen kasvaessa. Ilmoitustuotot nousivat useimmissa maissa, erityisesti Unkarissa, Venäjällä ja Bulgariassa, missä Sanoma Magazines Internationalin verkkomainostuotot kasvoivat heinäkuussa hankitun Bulgarian johtavan internetyhtiön Netinfon ansiosta. Yhteensä Sanoma Magazines Internationalin verkkomainostuotot kasvoivat 52 %. Ilmoitustuotot olivat 56 (52) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Levikkituotot jäivät hieman vertailuvuodesta, kun irtonumeromyynti laski jonkun verran useimmissa maissa. Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalin suurimmilla markkinoilla, Venäjällä, kasvoi 7 % valuuttakurssin laskusta huolimatta ja oli noin 109 milj. euroa. Sanoma Magazines International lanseerasi tai osti 24 lehteä ja 12 verkkosivustoa vuonna 2008. Viisi lehteä lopetettiin tai myytiin.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 223,2 (216,6) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä tilaus- ja muiden tuottojen nousu. Lukijamarkkinat Belgiassa laskivat hieman. Sanoma Magazines Belgium kasvatti levikkituottojaan sekä hinnankorotusten että onnistuneiden lanseerausten avulla. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät myönteisesti. Mainosmarkkinat Belgiassa kasvoivat vain hieman. Aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista säilyi vertailuvuoden tasolla. Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla. Ilmoitustuotot olivat 27 (28) % Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta. Tuotevalikoima Belgiassa kasvoi yhdellä lehdellä vuonna 2008.

Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa nousi 205,6 (202,8) milj. euroon levikkituottojen kasvaessa. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät hyvin. Irtonumero- ja ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla. Ilmoitustuotot olivat 15 (15) % Sanoma Magazines Finlandin liikevaihdosta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta yleisölehdissä laski 7 % vuonna 2008. Aikakauslehtien irtonumeromarkkinat kasvoivat 5 %. Sanoma Magazines Finland vahvisti asemiaan sekä mainos- että lukijamarkkinoilla ja kasvatti valikoimaansa lanseeraamalla kaksi lehteä.

Sanoma Magazinesin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 26,8 (20,6) milj. euroa ja koostuivat pääosin tietojärjestelmistä ja kiinteistöjen parannuksista. Vuoden 2008 merkittävimmät yritysostot olivat enemmistöosuuden hankinta aikakauslehtikustantaja Mood for Magazinesissä sekä Netinfon ja European Autotraderin hankinnat. Vertailuvuoden merkittävin järjestely oli SchoolBANK.nl:n ja siihen liittyvien sivustojen osto.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2008 oli edellisvuoden tasolla, 138,9 (139,7) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi -53,2 (21,2) milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka sisälsivät 83,7 milj. euroa neljännellä neljänneksellä tehtyjä arvonalentumis- ja alaskirjauksia sekä 30,5 milj. euroa myyntivoittoja R.C.V. Entertainmentin ja verkkopalveluiden myynneistä. Liikevoitto vuonna 2008 laski 46,8 % kertaluonteisten kustannusten seurauksena ja oli 85,7 (160,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 36,1 (37,2) milj. euroa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani. Liikevoittoon sisältyi merkittäviä myyntivoittoja sekä katsaus- että vertailukaudella. Toiminnallinen tulos kasvoi parantuneen kustannustehokkuuden ja tuotevalikoiman muutosten seurauksena. Sanoma Magazines Internationalin liiketulos heikkeni merkittävästi arvonalentumisten kirjaamisen seurauksena. Toiminnallinen tulos parani Venäjän ja Unkarin hyvän kehityksen ansiosta. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta laskivat panostukset uusiin liiketoimintoihin. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto jäi vertailuvuodesta henkilöstö- ja tietojärjestelmäkulujen kasvaessa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksia aikakauslehtiportfolioon ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä markkina-asemien vahvistamiseen kaikissa toimintamaissa.

Vuonna 2009 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän jonkin verran edellisvuodesta.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä panostaa vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan.

 


-  Sanoma Newsin liikevaihtoa laskivat hieman Taloussanomien painetun version lakkauttaminen ja mediamarkkinoiden voimakas käänne loppuvuonna.
-  Ilta-Sanomat, Ilta-Sanomat Plus, NYT-liite ja Metro uudistettiin.
-  Sanoma Newsin verkkosivustojen mainonta kehittyi vuoden aikana erinomaisesti, kasvua oli yhteensä 50 %.
-  Sanoma News panosti voimakkaasti digitaalisiin palveluihin.

Taloudellisen kehityksen avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

 %

2008

2007

%

Liikevaihto

119,2

124,6

-4,3

474,7

480,8

-1,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

9,4

13,6

-30,5

57,3

67,6

-15,3

  % liikevaihdosta

7,9

10,9

12,1

14,1

Kertaluonteiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

Liikevoitto

9,4

13,6

-30,5

57,3

67,6

-15,3

% liikevaihdosta

7,9

10,9

12,1

14,1

Taseen loppusumma

456,3

445,0

2,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit

19,6

17,7

11,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

19,2

19,7

Henkilöstö keskimäärin

2 808

2 716

3,4

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 491

2 411

3,3

Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

2008

2007

Myydyt ilmoitukset, palstakm

 

 

Helsingin Sanomat

38,3

41,4

Ilta-Sanomat

7,3

7,4

Kaupunkilehdet

33,7

36,7

 

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

92,4

102,2

 

 

1-12/

1-12/

Levikki

2008

2007

Helsingin Sanomat

412 264

419 791

Ilta-Sanomat

161 440

176 531

 

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

10-12/

10-12/

2008

2007

Iltasanomat.fi

1 548 421

1 200 705

HS.fi

1 096 222

882 531

Huuto.net

452 712

411 842

Oikotie.fi

288 133

290 887

Taloussanomat.fi

418 740

258 584

Keltainenpörssi.fi

175 199

145 883

Sanoma Newsin liikevaihto vuonna 2008 laski 1,3 % ja oli 474,7 (480,8) milj. euroa. Liikevaihto Helsingin Sanomissa oli vertailuvuoden tasolla, mutta Ilta-Sanomat- ja muu kustantaminen -liiketoimintayksiköiden liikevaihto laski. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,2 %. Sanoma Newsin liikevaihto viimeisellä neljänneksellä pieneni 4,3 % ja oli 119,2 (124,6) milj. euroa. Ilmoitustuotot laskivat merkittävästi neljännellä neljänneksellä sanomalehtimainonnassa marras-joulukuussa tapahtuneen erittäin nopean ja voimakkaan käänteen vuoksi.

Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä laski Suomessa 3 % vuonna 2008 TNS Gallup Adexin mukaan. Talouden yleiseen epävarmuuteen reagoivat nopeimmin työpaikka- ja asuntomainonta, jotka laskivat voimakkaasti loppuvuonna. Yhteensä työpaikkailmoittelu Suomessa laski 4 % ja asuntoilmoittelu 1 % vuonna 2008. Mainonta kaupunkilehdissä pieneni 3 %. Tilastoitu verkkomainonta kehittyi vahvasti vuoden aikana ja kasvoi 22 %. Sanoma Newsin ilmoitustuotot pienenivät 2 % vertailuvuodesta sanomalehtimainonnan vähenemisen johdosta. Verkkomainonta kasvoi vuoden aikana 50 %. Yhteensä Sanoma Newsin ilmoitustuotot olivat 53 (53) % liikevaihdosta.

Iltapäivälehtien lukijoiden siirtyminen verkkoon pienensi painettujen iltapäivälehtien markkinoita Suomessa 8 %. Irtonumerotuottojen vähentyminen vaikutti Sanoma Newsin levikkituottoihin, jotka laskivat 4 % vuonna 2008. Päivälehtien tilaustuotot olivat edellisvuoden tasolla. Yhteensä levikkituotot olivat 38 (39) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 279,5 (278,9) milj. euroa. Kasvaneet levikkituotot ja uudet ostetut liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoa. Ilmoitustuotot vähenivät, vaikka verkkomainonta Helsingin Sanomissa kehittyi hyvin. Ilmoitustuotot olivat 62 (63) % liikevaihdosta. Yleinen talouden tilanne vaikutti erityisesti Helsingin Sanomien työpaikka- ja asuntoilmoitteluun. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikössä laski 8 % ja asuntoilmoittelu 11 %. Digitaaliset tuotteet kasvoivat selvästi. Helsingin Sanomien tuoteperhettä, erityisesti Oikotie.fi-palvelua, kehitettiin vuoden aikana monipuolisesti. 

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto oli 91,0 (94,8) milj. euroa. Yksikön levikkituotot laskivat iltapäivälehtimarkkinoiden pienentyessä. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,1 (57,6) %. Liiketoimintayksikön ilmoitustuotot kasvoivat ja kokonaistavoittavuus nousi ennätystasolle verkon voimakkaan kasvun ansiosta. Yhteensä digitaaliset tuotot kasvoivat 58 %. Ilmoitustuotot olivat 31 (27) % liikevaihdosta. Toimituksen työtapoja uudistettiin ja kustannustehokkuutta lisättiin.

Muun kustantamisen liikevaihto oli 92,4 (97,5) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vertailuvuodesta vaikuttivat Taloussanomien painetun version lakkautus sekä kaupunkilehtimainonnan väheneminen. Sanoma Lehtimedian maakuntalehtien ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla ja levikkituotot kasvoivat. Sanoma Kaupunkilehdet yhdisti joukkoliikennelehtensä Metron ja Uutislehti 100:n, ja uudistunut Metro-lehti nousi Suomen neljänneksi suurimmaksi uutislehdeksi lukijamäärillä mitattuna. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital laajensi palveluvalikoimaansa ja kasvatti ilmoitustuottojaan selvästi.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 152,5 (152,6) milj. euroa. Sanomapainossa ulkoinen painotuotemyynti kasvoi yli 10 %.

Sanoma Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2008 olivat 19,6 (17,7) milj. euroa ja koostuivat pääosin panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan ja korvausluonteisista hankinnoista. Vuoden 2008 merkittävin yrityshankinta oli osake-enemmistön osto Suorakanavassa, jonka palveluihin kuuluu mm. Rakentaja.fi-sivusto. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli Auto24.ee-markkinapaikka.

Sanoma Newsin liikevoitto vuonna 2008 laski 15,3 % ja oli 57,3 (67,6) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevoitto jäi vertailuvuodesta työpaikka- ja asuntoilmoittelun vähentymisen sekä myynnin ja markkinoinnin panostuksien seurauksena. Liikevoittoa Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä pienensi iltapäivälehtimarkkinoiden lasku, hintakilpailu ja panostukset digitaaliseen liiketoimintaan. Muun kustantamisen tulos parani Taloussanomien painetun version lopettamisen ja muiden kustannussäästöjen ansiosta. Muun toiminnan tulos pieneni. Sanoma Newsin loka-joulukuun liikevoitto oli 9,4 (13,6) milj. euroa. Neljännen neljänneksen tulokseen vaikutti sanomalehtimainonnan, erityisesti luokiteltujen ilmoitusten, erittäin nopea vähentyminen loppuvuonna 2008.

Mediamainosmarkkinat vuonna 2009 ovat haasteelliset ja ennustettavuus on heikko. Sanoma News on aloittanut Silta yli taantuman -tehostamisohjelman turvatakseen kilpailukykynsä. Sanoma News jatkaa samalla painettujen tuotteiden ja digitaalisten palvelujen määrätietoista kehittämistä. 

Vuonna 2009 Sanoma Newsin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän selvästi edellisvuodesta mainosmarkkinoiden laskun seurauksena.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä kanavinaan televisio, radio, mobiili- ja verkkopalvelut. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat pääasiassa tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoiminta-alue on verkkopelaaminen.

 


-  Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi selvästi.
-  Nelonen Median katseluosuudet kasvoivat, erityisesti Jimin asema vahvistui merkittävästi.
-  Uusi tv-kanava Liv aloittaa helmikuussa.

 

Taloudellisen kehityksen avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

 %

2008

2007

%

Liikevaihto

41,0

42,5

-3,6

157,1

146,0

7,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

4,1

5,4

-23,9

17,3

15,8

9,6

  % liikevaihdosta

10,0

12,6

11,0

10,8

Kertaluonteiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

Liikevoitto

4,1

5,4

-23,9

17,3

15,8

9,6

% liikevaihdosta

10,0

12,6

11,0

10,8

Taseen loppusumma

161,9

168,2

-3,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

13,5

14,8

-8,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

15,8

14,2

Henkilöstö keskimäärin

526

501

5,0

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

482

457

5,3

Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

2008

2007

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,5 %

29,3 %

TV-kanavien päiväpeitto

45 %

44 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

29,6 %

26,8 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,1 %

12,6 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (31.12.)

323

319

Maksu-tv-tilaukset, 1 000 kpl (31.12.)

106

86

Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl (31.12.)

105

99

Sanoma Entertainmentin liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 7,6 % ja oli 157,1 (146,0) milj. euroa. Liikevaihdon selvään nousuun vaikuttivat erityisesti uudet tv- ja radiokanavat sekä Welhon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 4,2 %. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 52 (54) %. Televisiomainonta väheni loka-joulukuussa, mikä laski Sanoma Entertainmentin liikevaihtoa vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,6 %. Loka-joulukuun liikevaihto oli 41,0 (42,5) milj. euroa. 

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto vuonna 2008 nousi 88,9 (83,2) milj. euroon. Kasvua toivat erityisesti uudet kanavat. Televisiomainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 2 %. Nelonen Median tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta oli 29,5 % (29,3 %). Nelonen Median televisiokanavat kasvattivat katseluosuuttaan, ja niiden osuus kaupallisesta katselusta vuonna 2008 oli 29,6 (26,8) %. Eniten kasvoi helmikuussa 2007 aloittaneen Jimin katselu. Uuden maksuttoman tv-kanavan Livin lähetykset alkavat helmikuussa 2009.

Radio Rock ja Radio Aalto ovat edelleen vahvistaneet markkinaosuuksiaan. Viikoittaisia kuuntelijoita Radio Rockilla oli keskimäärin 750 000. Radio Rock on markkinajohtaja 20-44-vuotiaiden miesten radiokuuntelussa. Valtakunnallinen radiomainonta kasvoi vuonna 2008 Suomen Radioiden Liiton mukaan 9,4 %, ja Nelonen Median radioiden markkinaosuus vahvistui 11,8 %:iin.

Muun toiminnan liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2008 Welhon hyvän maksutelevisio- ja laajakaistamyynnin ansiosta. Maksu-tv-toimintaa kehitettiin panostamalla erityisesti teräväpiirtokanavien tarjontaan. Myös laajakaistavalikoima kasvoi. Sanoma Entertainmentin pelisivustojen käyttö kasvoi vuoden aikana selvästi.

Vuonna 2008 Sanoma Entertainmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 13,5 (14,8) milj. euroa. Suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen. Vuonna 2008 ei ollut merkittäviä yrityshankintoja. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli Urheilukanavien hankinta.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi vuonna 2008 selvästi, 9,6 %, ja oli 17,3 (15,8) milj. euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat sekä uusien tv- ja radiokanavien kasvun myötä parantunut kannattavuus että Welhon myönteinen kehitys. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Liikevoitto loka-joulukuussa oli 4,1 (5,4) milj. euroa. Liikevoittoa loppuvuodesta laski televisiomainostuottojen pienentyminen. Radiomainonta kasvoi selvästi myös loppuvuodesta.

Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy ydinliiketoimintoihinsa televisioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Sanoma Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä, panostaa verkkopalvelujen kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksien kasvattamiseen.

Vuonna 2009 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Sanoma Learning & Literature on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa lasten ja nuorten oppimisen tueksi laajan valikoiman painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja ja palveluja. Yhdeksässä maassa toimiva liiketoimintaryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja ja kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja.

 


-  Oppimateriaalien myynti kasvoi selvästi, erityisesti menestyivät uusi Nowa Era ja digitaalisia oppimateriaaleja tuottava YDP Puolassa.
-  Kielipalvelut laajentuivat käännöstoimisto Interverbumin ostolla.
-  Yleinen kirjallisuus kehittyi hyvin, osin WSOY:n kirjailijoiden voittamien palkintojen johdosta.

Taloudellisen kehityksen avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

 %

2008

2007

%

Liikevaihto

88,0

68,5

28,6

390,0

322,5

20,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

-11,6

-6,6

-74,6

53,2

44,5

19,5

  % liikevaihdosta

-13,2

-9,7

13,6

13,8

Kertaluonteiset erät *

-1,1

0,0

-7,6

0,0

Liikevoitto

-12,7

-6,6

-91,1

45,6

44,5

2,4

% liikevaihdosta

-14,4

-9,7

11,7

13,8

Taseen loppusumma

661,1

585,0

13,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

15,6

7,7

103,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

9,6

10,4

Henkilöstö keskimäärin

3 221

2 769

16,3

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 737

2 345

16,7

* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykustannuksia 6,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa rakennejärjestelykustannuksia.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

2008

2007

Oppimateriaalit

 

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 470

1 379

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

349

309

 

Kustantaminen

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

512

520

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

162

67

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

33,5

23,3

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 20,9 % ja oli 390,0 (322,5) milj. euroa. Sekä oppimateriaalit että kustantaminen kasvoivat. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 5,1 %. Ryhmän liikevaihdosta 62 (62) % tuli Suomen ulkopuolelta. Loka-joulukuussa ryhmän liikevaihto kasvoi 28,6 %, 88,0 (68,5) milj. euroon. Suurin osa kasvusta neljännellä neljänneksellä tuli YDP:n digitaalisista oppimateriaaleista Puolassa.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 259,4 (197,7) milj. euroon. Kasvu tuli erityisesti Puolasta, sekä ensimmäisellä neljänneksellä yhdistellystä oppimateriaalikustantaja Nowa Erasta että digitaalisia oppimateriaaleja tuottavasta Young Digital Planetistä, joka toimitti neljännellä neljänneksellä useita valtiollisten tarjouskilpailujen seurauksena saatuja tilauksia. Liikevaihto Hollannissa oli lähes vertailukauden tasolla. Perus- ja toisen asteen oppimateriaalien myynti kehittyi hyvin, mutta oppimiseen liittyvien muiden tuotteiden, kuten vapaa-aikana käytettävien viihteellisten oppimateriaalien, myynti laski hieman. Suomessa oppimateriaalien myynti oli lähes edellisvuoden tasolla. Lapsille suunnattu, vapaa-aikana käytettävä Oppi & Ilo -tuotesarja otettiin markkinoilla vastaan hyvin. Liikevaihto kasvoi selvästi Belgiassa, erityisesti flaaminkielisillä markkinoilla. Liikevaihto kasvoi myös Unkarissa, jossa sekä NTK että Perfekt saivat valtiollisia sopimuksia.

Kustantamisen liikevaihto kasvoi 104,2 (97,3) milj. euroon pääasiassa kielipalvelujen myynnin kasvun ansiosta. Yleisen kirjallisuuden myynti oli edellisvuoden tasolla. Kotimaisen kauno- ja tietokirjallisuuden myynti kehittyi hyvin. Myyntiä kasvattivat neljännellä neljänneksellä kaksi WSOY:n kirjailijoiden saamaa Finlandia-palkintoa. Myynti suoramarkkinointikanavissa oli kuitenkin haasteellista kaikissa Pohjoismaissa, ja toiminnan tulevaisuuden odotuksia täsmennettiin kolmannella neljänneksellä. Bertmarkin ja Weilin+Göösin suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoissa aloitettiin saneeraus- ja uudelleenjärjestelyohjelma liiketoiminnan tulevaisuuden kannattavuuden turvaamiseksi. Yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut, erityisesti kielipalvelut, kehittyivät hyvin. Liikevaihto kasvoi osin käännös- ja lokalisointiyhtiö AAC Globalin vuosina 2007 ja 2008 tekemien yritysostojen seurauksena. Kielipalvelut on yksi Sanoma-konsernin kasvualueista.

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 49,8 (51,1) milj. euroa.

Sanoma Learning & Literaturen investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 15,6 (7,7) milj. euroa vuonna 2008, ja ne koostuivat lähinnä tietojärjestelmistä ja kiinteistöjen parannuksista. Vuoden merkittävimmät yritysostot olivat puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran ja ruotsalaisen kielipalveluyhtiö Interverbumin hankinnat. Vertailuvuonna merkittävin yritysosto oli Käännöstoimisto Noodin osto.

Liiketoimintaryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 19,5 % ja oli 53,2 (44,5) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi 7,6 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen alaskirjauksiin ja rakennejärjestelyihin liittyen. Liikevoitto parani 2,4 % ja oli 45,6 (44,5) milj. euroa. Sanoma Learning & Literaturen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 11,6 (6,6) milj. euroa. Liiketulokseen vaikuttivat uudet oppimateriaalitoiminnot, jotka vahvistivat liiketoimintaryhmän tuloksen kausiluonteisuutta. 

Oppimateriaaliliiketoiminta paransi liikevoittoaan vuonna 2008 merkittävästi. Suurin osa kasvusta tuli uusista Puolan toiminnoista. Kustantaminen-liiketoiminnan yksiköistä yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut sekä yleinen kirjallisuus kehittyivät hyvin, mutta Bertmarkin ja Weilin+Göösin alaskirjaukset sekä rakennejärjestelykustannukset suoramarkkinointitoiminnassa laskivat kustantamisen liikevoittoa. Muun toiminnan liikevoitto jäi vertailuvuodesta.

Ryhmän liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppimateriaalien tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvattaa tätä liiketoimintaa ja vahvistaa kausiluonteisuutta liiketoimintaryhmässä.

Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen kansainvälistämään oppimateriaaliliiketoimintaa, laajentamaan kielipalveluja ja säilyttämään markkinajohtajuuden yleisessä kirjallisuudessa Suomessa.

Vuonna 2009 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän hieman edellisvuodesta. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttavat keskeisesti myös valuuttakurssit Sanoma Learning & Literaturen toimintamaissa.

SANOMA TRADE

Sanoma Trade on seitsemässä maassa toimiva kaupan erikoisosaaja, jonka toiminta pohjautuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Traden menestyminen perustuu niihin yli 200 miljoonaan vuosittaiseen myyntitilanteeseen, jossa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Sanoma Traden lehtijakelu palvelee kustantajia ja vähittäiskauppiaita.

 


-  Kioskikaupan liikevaihto oli historian paras, myös koko Sanoma Traden liikevaihto kasvoi.
-  Elokuvateattereissa oli jälleen ennätysmäärä kävijöitä.

Taloudellisen kehityksen avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

%

2008

2007

%

Liikevaihto

239,3

241,1

-0,7

866,6

849,3

2,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

14,7

18,2

-18,9

45,1

52,4

-13,9

  % liikevaihdosta

6,2

7,5

5,2

6,2

Kertaluonteiset erät *

0,0

4,9

-100,0

0,0

3,2

-100,0

Liikevoitto

14,7

23,1

-36,1

45,1

55,6

-18,8

% liikevaihdosta

6,2

9,6

5,2

6,5

Taseen loppusumma

559,2

565,0

-1,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

33,8

28,4

18,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

16,5

20,9

Henkilöstö keskimäärin

8 396

7 886

6,5

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 633

6 234

6,4

* Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,7 milj. euroa Hollannin jakelutoiminnan rakennejärjestelykustannuksia ja neljännellä neljänneksellä 4,9 milj. euroa Hampurin monitoimiareenan ja kiinteistöjen myyntivoittoja.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/2008

1-12/2007

tuhansia

 

 

Asiakasmäärät kioskikaupassa

212 171

213 081

Asiakasmäärät kirjakaupassa

7 484

7 459

Elokuvateattereissa kävijät

10 192

9 784

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

383 289

376 108

Vuonna 2008 Sanoma Traden liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 866,6 (849,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi selvästi kioskikaupassa ja elokuvatoiminnoissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,9 %. Liikevaihdosta 33 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Loka-joulukuussa ryhmän liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 239,3 (241,1) milj. euroa. Kioskikauppa ja elokuvatoiminnot menestyivät myös neljännellä neljänneksellä, mutta lehtijakelun ja kirjakaupan myynnin vähentyminen hidasti liikevaihdon kasvua.

Kioskikaupan liikevaihto nousi 409,4 (385,5) milj. euroon. Suomessa R-kioskeilla oli historiansa paras vuosi. Kioskien liikevaihto ja asiakasmäärät kasvoivat markkinointipanostuksien tuloksena. Myös Baltian maissa kioskien myynti kasvoi edelleen. R-kioskien tuotevalikoimaa kehitettiin vuoden aikana aktiivisesti. Lisäksi R-kioskiketjua kehitettiin vuoden aikana Venäjällä ja Romaniassa, jossa ensimmäiset kioskit avattiin heinäkuussa 2008.

Lehtijakelun liikevaihto oli 241,5 (245,5) milj. euroa. Suomessa liikevaihto kasvoi hieman iltapäivälehtien myynnin vähenemisestä huolimatta. Myymälämarkkinointiin keskittynyt Printcenter menestyi erinomaisesti. Lehtijakelun liikevaihto kasvoi myös Virossa, Liettuassa ja Venäjällä. Romaniassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Lehtijakelumarkkinat Hollannissa ovat pienentyneet, mikä laski Aldipressin liikevaihtoa. Aldipressissä syksyllä 2007 aloitettu tehostamisohjelma etenee.

Kirjakaupan liikevaihto oli 139,2 (140,3) milj. euroa. Vertailuvuonna liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty lehtivuosikertaliiketoiminta. Kirjakauppojen myynti kasvoi sekä Suomessa että Virossa.

Elokuvatoimintojen liikevaihto nousi 94,3 (85,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Latviassa ja Liettuassa ja elokuvissakäynnit lisääntyivät edelleen. Marraskuussa Suomessa tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätys. Suomessa ja Liettuassa avattiin uudet monisaliteatterit. Katsojakokemusta monipuolistivat uusi 3D-tekniikka sekä uusi vaihtoehtoinen sisältö, kuten urheilu- ja kulttuuritapahtumat.

Vertailukaudella muun toiminnan liikevaihto oli 10,4 milj. euroa, ja se sisälsi Hampurin monitoimiareenan, joka myytiin lokakuussa 2007.

Sanoma Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2008 olivat 33,8 (28,4) milj. euroa. Ne kohdistuivat pääasiassa uusiin monisaliteattereihin, tietojärjestelmähankkeisiin sekä lehtilähettämön laajennukseen. Vuoden merkittävimpiä yritysostoja olivat vähemmistöosuuksien hankinta Latvian elokuvayhtiö Forum Cinemasista sekä Liettuan lehtijakeluyhtiö Impress Tevasta ja venäläisen kioskiketjun KP Rosnitzan hankinta. Vertailukaudella merkittäviä yritysostoja olivat Printcenter Suomessa sekä kioski- ja lehtijakeluyhtiöt Press Point International ja HDS CIS Venäjällä.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2008 laski 13,9 % ja oli 45,1 (52,4) milj. euroa. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi 3,2 milj. euroa kertaluonteisia eriä monitoimiareenan ja kiinteistöjen myynnistä sekä Hollannin jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Liikevoitto vuonna 2008 laski 18,8 % ja oli 45,1 (55,6) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 14,7 (18,2) milj. euroa. Liikevoittoon vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikutti erityisesti kustannusten nousu useissa liiketoiminnoissa.

Kioskikaupan ja lehtijakelun liikevoitot pienenivät. Tuloksiin vaikuttivat ennen kaikkea panostukset Venäjällä ja Romaniassa. Lehtijakelun liikevoittoa laski panostusten lisäksi jakelumäärien pienentyminen Hollannissa. Kirjakaupan tulosta rasittivat uudistetun verkkokaupan lanseerauskustannukset. Elokuvatoimintojen liikevoitto oli vertailuvuoden tasolla.

Sanoma Traden kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Parhaillaan panostetaan kioskikauppaan ja lehtijakeluun Venäjällä sekä Romaniassa. Tavoitteena on saavuttaa myös näissä maissa vahva asema ja osallistua aktiivisesti lehtimarkkinoiden kehittämiseen.

Vuonna 2009 Sanoma Traden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Osinko

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 656,9 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 187,2 milj. euroa.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
-  osinkoa jaetaan 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 146,8 milj. euroa
-  lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,5 milj. euroa
-  omaan pääomaan jätetään 509,6 milj. euroa

Vuodelta 2007 Sanoma jakoi osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 1.4.2009. Sanoman vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008 julkistetaan digitaalisessa muodossa viikolla 11 ja painettuna viikolla 12.

Osakkeet ja omistus

Sanoman osakevaihto oli vilkasta vuonna 2008. Sanoman osaketta vaihdettiin yhteensä 100 271 123 (92 576 174) kappaletta. Osakkeen vaihto oli 62 (56) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 1 500,2 (2 014,5) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuonna 2008 oli 14,84 euroa ja hinta vaihteli 8,31 ja 19,87 euron välillä. Vuoden lopussa Sanoman markkina-arvo, pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet, oli 1 479,7 (3 196,2) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 9,21 (19,63) euroa. Vuoden 2008 lopussa yhtiöllä oli 18 753 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 10,9 (11,4) % osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia.

Sanoma aloitti 10.8.2007 omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla. Yhtiökokous antoi 1.4.2008 uuden valtuutuksen omien osakkeiden ostoihin ja ostot tämän valtuutuksen nojalla alkoivat 12.6.2008. Yhteensä Sanoma hankki vuonna 2008 eri valtuutuksien nojalla 2 984 097 yhtiön omaa osaketta.

Vuoden 2008 lopussa yhtiön hallussa oli 2 425 000 Sanoman osaketta eli 1,49 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Sanoman osakkeilla ei ole kirjanpidollista vasta-arvoa, mutta yhtiön omistamien omien osakkeiden laskennallinen vasta-arvo oli 1 059 552,10 euroa. Sanoman hallitus päätti tilikauden jälkeen 10.2.2009 mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat osakkeet. Mitätöinti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti merkitään kaupparekisteriin arviolta 19.2.2009. Mitätöinnin jälkeen Sanoma voi hankkia voimassaolevan valtuutuksen nojalla vielä 7 620 000 osaketta.

Sanoman osakepääomaa korotettiin katsauskaudella 137 146,26 eurolla. Osakepääoman korotukset liittyivät optio-oikeuksien vaihtoon osakkeiksi. Yhteensä 2001A-optio-oikeuksilla merkittiin 292 462 osaketta ja 2001B-optio-oikeuksilla 26 320 osaketta. Helmikuussa Sanoma puolestaan mitätöi hallussaan silloin olleet omat osakkeet. Lisäksi optioilla on merkitty 508 077 uutta osaketta osakepääomaa korottamatta. Vuoden lopussa Sanoman rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa ja osakkeiden lukumäärä 163 090 651 kappaletta.

Henkilöstö

Vuonna 2008 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 21 329 (2007: 19 587; 2006: 18 434) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 18 168 (2007: 16 701; 2006: 15 732). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 6 280 (5 623) henkilöä, Sanoma Newsin 2 808 (2 716), Sanoma Entertainmentin 526 (501), Sanoma Learning & Literaturen 3 221 (2 769) ja Sanoma Traden 8 396 (7 886). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 99 (92) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi mm. yritysostojen ja uusiin liiketoimintoihin panostamisen seurauksena.

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2008 palkkoja ja palkkioita, sisältäen myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen, yhteensä 575,5 (2007: 533,0; 2006: 482,9) milj. euroa.

Nopeasti heikentyneen yleisen taloustilanteen vuoksi Sanoma Newsissä aloitettiin tammikuussa 2009 tehostamisohjelma. Erilaisten kulusäästöjen lisäksi tarkoituksena on myös 100-200 henkilön vähentäminen vapaaehtoisia lähtöpaketteja tarjoamalla. Lisäksi eri puolilla konsernia on aloitettu pienempiä henkilöstövähennyksiä koskevia neuvotteluja.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2008 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Sanoman johdossa tapahtui vuoden aikana useita muutoksia. Konsernin johtoryhmässä 1.1.2009 ovat: Hannu Syrjänen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Kim Ignatius, Timo Mänty, Anu Nissinen ja Mikael Pentikäinen. Anu Nissisestä tuli Sanoma Entertainmentin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 25.2.2008, kun toimitusjohtaja Tapio Kallioja jäi eläkkeelle. Kim Ignatius aloitti konsernin talousjohtajana (CFO) ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2008 talousjohtaja Matti Salmen jäädessä eläkkeelle. Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän johtaja Erkki Järvinen ilmoitti 24.10.2008 siirtyvänsä toisiin tehtäviin ja Timo Mänty nimitettiin hänen tilalleen 1.1.2009 alkaen.

Sanoma Oyj:n johtoon tulivat vuoden aikana talousjohtajan lisäksi henkilöstöhallinnosta vastaava johtaja Ben Tiesnitsch 1.6.2008 alkaen, sekä lakiasiainjohtaja Merja Karhapää 1.8.2008 alkaen ja strategisesta kehityksestä vastaava johtaja Sven Heistermann 4.8.2008 alkaen lakiasioista ja strategisesta kehityksestä vastanneen johtajan Kerstin Rinteen jäädessä eläkkeelle.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2008 Sanoman hallituksen päättämään vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta, mikä vastasi 5,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä maaliskuun lopussa. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingistä, kuitenkin siten että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päätti 1.4.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön, ja omien osakkeiden ostot alkoivat 12.6.2008.

Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan Sanoman osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla 19.12.2008 Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta.

Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin ostaa enintään 8 200 000 yhtiön osaketta. Nämä omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettiin niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta oli osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta oli osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakeostot aloitettiin 10.8.2007 ja valtuutus oli voimassa 1.4.2008 saakka.

Yhtiökokouksen muut päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan. Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.10.2008.

Samassa yhteydessä myös liiketoimintaryhmien nimiä yhtenäistettiin. Konsernin liiketoimintaryhmät ja raportoitavat segmentit ovat: Sanoma Magazines, Sanoma News (aik. Sanoma), Sanoma Entertainment (aik. SWelcom), Sanoma Learning & Literature (aik. SanomaWSOY Education and Books) ja Sanoma Trade (aik. Rautakirja).

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Pääsiäisen ajoittumisella on vaikutusta sanomalehdistä ja jakelusta kertyvään liikevaihtoon verrattaessa eri neljänneksiä vuosittain.

Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärällä, esim. pyhäpäivien sijoittumisella eri neljänneksille, on luonnollisesti vaikutusta myös kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hallinnointi on osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Johto ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun sekä valuuttakurssien kehittymiseen. Talouden yleisen epävarmuuden vuoksi luotettavia ennusteita esim. mediamainonnan kehityksestä konsernin eri markkinoilla ei ole saatavilla. Sanoma uskoo mediamainonnan laskevan vuonna 2009. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopea heikkeneminen voi vaikuttaa konsernin tulokseen.

Sanoman vakaa liiketoiminta, vahva tase ja olemassa olevat lainasopimukset turvaavat konsernin rahoitusaseman, vaikka finanssimarkkinoiden epävarmuus jatkuu.

Helsingissä


Sanoma Oyj
Hallitus

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä, 1.1.2008 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laskentaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com. Tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämät tilikauden luvut on tilintarkastettu.

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTETTU)

KONSERNITULOSLASKELMA

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

%

 

LIIKEVAIHTO

3 030,1

2 926,3

3,5

Liiketoiminnan muut tuotot 

97,1

95,2

1,9

Materiaalit ja palvelut

1 367,4

1 308,9

4,5

Henkilöstökulut

702,8

646,5

8,7

Liiketoiminnan muut kulut 

588,8

572,7

2,8

Poistot ja arvonalentumiset

231,9

149,7

54,9

LIIKEVOITTO

236,3

343,8

-31,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,9

12,4

-60,1

Rahoitustuotot

18,9

9,2

105,1

Rahoituskulut

69,9

44,9

55,7

TULOS ENNEN VEROJA

190,3

320,4

-40,6

Tuloverot

-69,4

-74,4

-6,6

TILIKAUDEN TULOS

120,8

246,1

-50,9

 

Jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

115,7

242,8

-52,3

Vähemmistölle

5,1

3,2

57,2

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,72

1,47

-51,2

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,72

1,46

-50,9

KONSERNITASE

 

 

 

milj. euroa

31.12.2008

31.12.2007

Muutos %

 

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

Aineelliset hyödykkeet

510,4

498,7

2,3

Sijoituskiinteistöt

10,2

9,5

7,1

Liikearvo

1 491,6

1 432,8

4,1

Muut aineettomat hyödykkeet

379,7

379,6

0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä

69,9

75,2

-7,0

Myytävissä olevat sijoitukset

20,6

15,9

29,4

Laskennalliset verosaamiset

36,6

42,4

-13,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

41,0

37,9

8,0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 560,0

2 492,1

2,7

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

Vaihto-omaisuus 

173,2

170,7

1,5

Verosaamiset

24,9

25,9

-3,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

409,1

415,4

-1,5

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

0,1

Rahavarat

110,9

88,1

25,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

718,7

700,2

2,6

 

VARAT YHTEENSÄ

3 278,7

3 192,3

2,7

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

OMA PÄÄOMA 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

Osakepääoma

71,3

71,3

0,0

Ylikurssirahasto

0,0

187,6

-100,0

Omat osakkeet

-37,5

-51,6

-27,2

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

192,7

0,0

Muut rahastot

0,0

0,1

-100,0

Muuntoerot

-25,2

11,4

Kertyneet voittovarat

1 018,9

1 127,1

-9,6

1 220,1

1 345,9

-9,3

Vähemmistön osuus

17,0

18,3

-7,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 237,1

1 364,2

-9,3

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Laskennalliset verovelat 

106,2

103,9

2,2

Eläkevelvoitteet

37,9

45,2

-16,1

Varaukset

6,0

8,8

-32,0

Korolliset velat

449,0

328,1

36,9

Ostovelat ja muut velat

34,6

28,3

22,5

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

Varaukset

10,9

7,8

38,8

Korolliset velat

633,6

553,4

14,5

Verovelat

11,7

8,4

39,2

Ostovelat ja muut velat

751,7

744,3

1,0

 

VELAT YHTEENSÄ

2 041,6

1 828,1

11,7

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 278,7

3 192,3

2,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva

 

 

 

oma pääoma

 

 

 

 

 

 

Si-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tetun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vapaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oman

 

 

 

Vä-

 

 

Osa-

 

 

pää-

 

 

Kerty-

hem-

 

 

ke

Yli-

Omat

oman

Muut

Muun-

neet

mis-

 

 

pää-

kurssi-

osak-

ra-

rahas-

to

voitto-

tön-

 

 

oma

rahasto

keet

hasto

tot

erot

varat

osuus

Yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA

PÄÄ-

OMA

1.1.

2007

70,9

181,0

6,9

17,6

1 029,3

17,0

1 322,7

Muunto

eron

muutos

-6,2

0,3

-5,9

Muut

erät

-0,7

-0,7

Suo-

raan

omaan

pää-

omaan

kirjatut

netto-

tuotot

-6,2

-0,7

0,3

-6,6

Tili-

kauden

tulos

242,8

3,2

246,1

Kau-

della

kirja-

tut

tuotot

ja

kulut

yht.

 

 

 

 

-6,2

242,1

3,5

239,4

Rekis-

teröi-

mätön

opti-

oiden

käyttö

0,1

2,4

2,6

Vaihto-

velka-

kirja-

lainan

vaihto

osak-

keiksi

0,0

1,7

1,7

Omien

osak-

keiden

hankin-

ta

-51,6

-51,6

Optioi-

den

käyttö

0,1

2,5

2,6

Myön-

netty-

jen op-

tioiden

kulu-

vaiku-

tus

5,5

5,5

Osingon

jako

-156,7

-2,1

-158,8

Muutos

vähem-

mistön

osuu-

dessa

0,0

0,0

Muut

muutok

set

-6,9

6,9

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄÄ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

71,3

187,6

-51,6

 

0,1

11,4

1 127,1

18,3

1 364,2

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄÄ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

71,3

187,6

-51,6

 

0,1

11,4

1 127,1

18,3

1 364,2

Muunto

eron

muutos

-36,6

-0,9

-37,5

Muut

erät

-1,7

-1,7

Suo-

raan

omaan

pää-

omaan

kirjatut

netto-

tuotot

-36,6

-1,7

-0,9

-39,1

Tili-

kauden

tulos

115,7

5,1

120,8

Kau-

 

 

 

 

 

 

 

 

della

 

 

 

 

 

 

 

 

kirja-

 

 

 

 

 

 

 

 

tut

 

 

 

 

 

 

 

 

tuotot

 

 

 

 

 

 

 

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

kulut

 

 

 

 

 

 

 

 

yht.

 

 

 

 

-36,6

114,1

4,2

81,7

Rekis-

teröi-

mätön

optioi-

den

käyttö

-2,4

-2,4

Omien

osak-

keiden

hankin-

ta

-47,6

-47,6

Omien

osak-

keiden

mitä-

töinti

61,6

-61,6

Optioi-

den

käyttö

0,0

2,4

5,1

7,5

Myön-

netty-

jen

optioi-

den

kulu-

vaiku-

tus

5,0

5,0

Osingon

jako

-160,8

-3,5

-164,3

Muutos

vähem

mistön

osuu

dessa

-3,1

-2,1

-5,2

Lahjoi-

tukset

-1,7

-1,7

Yli-

kurssi-

rahas-

ton

siirto

-187,6

187,6

Muut

muu-

tokset

-0,1

0,1

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄÄ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

71,3

 

-37,5

192,7

 

-25,2

1 018,9

17,0

1 237,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2008

2007

%

LIIKETOIMINTA

 

Tilikauden tulos

120,8

246,1

-50,9

Oikaisut

 

Tuloverot

69,4

74,4

-6,6

Rahoituskulut

69,9

44,9

55,7

Rahoitustuotot

-18,9

-9,2

105,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-4,9

-12,4

-60,1

Poistot ja arvonalentumiset

231,9

149,7

54,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-34,2

-41,3

-17,0

Muut oikaisut

-40,1

-44,6

-10,1

Käyttöpääoman muutos

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-18,5

-38,6

-52,1

Vaihto-omaisuuden muutos

-0,5

-19,0

-97,5

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

3,6

11,9

-69,9

Maksetut korot

-53,4

-38,2

39,8

Muut rahoituserät

-4,5

-1,8

144,3

Maksetut verot

-70,2

-93,8

-25,1

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

250,3

227,9

9,8

 

INVESTOINNIT

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-113,3

-88,6

27,8

Hankitut liiketoiminnot

-157,0

-49,1

Hankitut osakkuusyritykset

-0,2

-0,6

-65,6

Muiden sijoitusten hankinnat

-5,1

-0,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

12,7

23,8

-46,5

Myydyt liiketoiminnot

46,0

83,7

-45,1

Myydyt osakkuusyritykset

0,7

0,3

120,0

Muiden sijoitusten myynnit

2,5

0,9

Myönnetyt lainat

-19,8

-4,4

Lainasaamisten takaisinmaksut

8,8

3,9

129,4

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,5

0,0

Saadut korot

7,4

5,5

33,9

Saadut osingot

7,5

7,6

-0,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-209,3

-17,2

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

41,1

210,7

-80,5

 

RAHOITUS

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

5,1

5,2

-2,3

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

1,0

-0,1

Omien osakkeiden hankkiminen

-48,2

-51,0

-5,6

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-53,8

101,5

Muiden lainojen nostot

525,1

295,5

77,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-264,6

-403,1

-34,4

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2,8

-2,5

15,9

Maksetut osingot

-164,3

-158,8

3,5

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,4

10,4

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-3,1

-213,7

-98,6

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

38,0

-3,0

Rahavarojen kurssierot

0,1

-1,7

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

38,1

-4,7

 

Rahavarat 1.1.

72,4

77,1

-6,1

Rahavarat 31.12.

110,5

72,4

52,6

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines

Netherlands

111,7

135,2

124,8

143,9

119,8

136,6

129,2

154,2

Sanoma Magazines

International

70,1

76,8

77,4

82,4

65,8

68,5

66,0

83,2

Sanoma Magazines Belgium

54,2

55,5

53,7

59,8

52,5

55,8

48,1

60,1

Sanoma Magazines Finland

50,7

51,9

49,1

53,9

50,1

48,6

48,1

56,0

Eliminoinnit

-1,3

-0,9

-1,0

-1,1

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

YHTEENSÄ

285,5

318,5

304,0

338,9

287,1

308,2

290,4

352,4

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

74,1

71,2

65,6

68,6

72,3

68,0

66,2

72,4

Ilta-Sanomat

22,5

24,1

22,5

21,9

23,6

24,6

22,9

23,6

Muu kustantaminen

22,4

23,3

22,1

24,6

24,3

24,7

22,6

25,9

Muut

38,5

38,1

37,1

38,9

38,5

38,0

37,0

39,1

Eliminoinnit

-36,6

-35,6

-33,7

-34,8

-36,4

-35,5

-34,8

-36,4

YHTEENSÄ

120,8

121,1

113,5

119,2

122,4

119,8

114,0

124,6

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

22,6

24,5

18,0

23,8

20,1

20,3

16,3

26,5

Muut

18,0

16,7

16,8

17,9

15,4

15,3

16,7

16,2

Eliminoinnit

-0,1

-0,3

-0,1

-0,6

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

YHTEENSÄ

40,5

40,9

34,7

41,0

35,2

35,4

32,8

42,5

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppimateriaalit

24,6

83,9

102,9

48,1

20,0

78,5

68,7

30,6

Kustantaminen

27,5

20,8

22,6

33,3

26,3

20,8

20,7

29,6

Muut

12,0

11,3

14,1

12,3

12,0

11,0

14,2

14,0

Eliminoinnit

-5,7

-5,5

-6,4

-5,7

-6,0

-5,4

-6,5

-5,7

YHTEENSÄ

58,3

110,5

133,2

88,0

52,2

104,8

97,0

68,5

 

 

 

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

94,6

102,5

103,8

108,6

86,9

99,3

95,5

103,8

Lehtijakelu

58,2

60,2

61,8

61,3

56,2

61,0

61,8

66,5

Kirjakauppa

31,0

24,0

36,9

47,3

29,6

23,1

37,7

50,0

Elokuvatoiminnot

24,4

19,4

23,8

26,7

19,5

18,8

21,8

25,5

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

3,2

2,1

1,1

Eliminoinnit

-5,5

-3,0

-4,8

-4,5

-3,9

-4,0

-4,3

-5,8

YHTEENSÄ

202,7

203,2

221,4

239,3

192,4

201,3

214,5

241,1

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-24,8

-24,4

-28,2

-27,9

-25,6

-25,1

-30,1

-29,4

YHTEENSÄ

683,1

769,8

778,6

798,7

663,7

744,4

718,6

799,6

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-12/

1-12/

milj. euroa

2008

2007

 

SANOMA MAGAZINES

 

Sanoma Magazines Netherlands

515,7

539,8

Sanoma Magazines International

306,7

283,4

Sanoma Magazines Belgium

223,2

216,6

Sanoma Magazines Finland

205,6

202,8

Eliminoinnit

-4,3

-4,6

YHTEENSÄ

1 246,8

1 238,1

 

SANOMA NEWS

 

Helsingin Sanomat

279,5

278,9

Ilta-Sanomat

91,0

94,8

Muu kustantaminen

92,4

97,5

Muut

152,5

152,6

Eliminoinnit

-140,7

-143,0

YHTEENSÄ

474,7

480,8

SANOMA ENTERTAINMENT

 

Tv ja radio

88,9

83,2

Muut

69,4

63,6

Eliminoinnit

-1,1

-0,8

YHTEENSÄ

157,1

146,0

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

 

Oppimateriaalit

259,4

197,7

Kustantaminen

104,2

97,3

Muut

49,8

51,1

Eliminoinnit

-23,3

-23,7

YHTEENSÄ

390,0

322,5

 

SANOMA TRADE

 

Kioskikauppa

409,4

385,5

Lehtijakelu

241,5

245,5

Kirjakauppa

139,2

140,3

Elokuvatoiminnot

94,3

85,5

Muut

0,0

10,4

Eliminoinnit

-17,8

-18,0

YHTEENSÄ

866,6

849,3

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-105,2

-110,3

YHTEENSÄ

3 030,1

2 926,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

Sanoma Magazines

48,2

46,6

31,6

-40,6

32,1

61,3

30,4

37,2

Sanoma News

17,9

14,7

15,2

9,4

19,6

17,3

17,2

13,6

Sanoma Entertainment

4,0

6,3

2,8

4,1

2,9

4,0

3,5

5,4

Sanoma Learning & Literature

-4,3

26,4

36,3

-12,7

-6,5

29,8

27,9

-6,6

Sanoma Trade

9,9

7,4

13,0

14,7

9,0

10,6

13,0

23,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,0

-2,9

-5,0

-3,7

-3,1

10,1

-3,4

-4,3

YHTEENSÄ

72,7

98,5

94,0

-28,8

54,0

133,0

88,5

68,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-12/

1-12/

milj. euroa

2008

2007

Sanoma Magazines

85,7

160,9

Sanoma News

57,3

67,6

Sanoma Entertainment

17,3

15,8

Sanoma Learning & Literature

45,6

44,5

Sanoma Trade

45,1

55,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-14,6

-0,7

YHTEENSÄ

236,3

343,8

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2008

31.12.2007

Muutos %

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

498,7

572,3

-12,9

Lisäykset

81,2

63,4

28,1

Liiketoimintojen hankinta

7,3

1,2

Vähennykset

-7,0

-4,3

63,0

Liiketoimintojen myynti

-0,2

-66,9

-99,7

Tilikauden poistot

-66,4

-65,7

1,0

Tilikauden arvonalentumiset

-0,7

-0,3

Kurssierot ja muut muutokset

-2,6

-1,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

510,4

498,7

2,3

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat tilinpäätöshetkellä 0,0 milj. euroa (2007:3,1 milj. euroa).

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-12/2008

1-12/2008

Nowa Era

Muut

Hankintahinta

62,5

128,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

7,8

39,4

Liikearvo

54,6

88,8

VASTUUSITOUMUKSET

 

 

 

milj. euroa

 

31.12.2008

31.12.2007

Muutos %

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

23,7

20,2

17,3

Pantit

6,0

5,8

3,4

Muut

0,4

0,4

-3,8

YHTEENSÄ

 

30,1

26,4

13,9

 

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

7,9

32,4

YHTEENSÄ

 

10,5

7,9

32,4

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 

Takaukset

0,2

0,1

29,0

YHTEENSÄ

 

0,2

0,1

29,0

 

Muut vastuut

 

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

 

263,8

275,8

-4,4

Rojaltit

 

23,6

27,2

-13,4

Muut vastuut

 

38,1

42,9

-11,2

YHTEENSÄ

 

325,5

345,9

-5,9

 

 

YHTEENSÄ

 

366,2

380,4

-3,7

Johdannaissopimusten käyvät arvot kirjataan taseeseen. Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia tilikauden aikana eikä vertailuvuonna.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

LIIKEVAIHTO

683,1

769,8

778,6

798,7

663,7

744,4

718,6

799,6

Liiketoiminnan muut tuotot

38,1

17,7

14,8

26,5

13,3

49,0

12,4

20,6

Materiaalit ja palvelut

309,4

333,4

352,0

372,6

294,9

327,1

323,3

363,5

Henkilöstökulut

172,2

177,5

167,8

185,2

158,4

162,2

151,8

174,2

Liiketoiminnan muut kulut

131,1

141,5

141,9

174,3

135,0

133,9

130,3

173,5

Poistot ja arvonalentumiset

35,8

36,6

37,7

121,9

34,6

37,3

37,1

40,7

LIIKEVOITTO

72,7

98,5

94,0

-28,8

54,0

133,0

88,5

68,3

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

3,0

1,6

0,4

-0,1

1,8

2,7

2,0

5,9

Rahoitustuotot

3,5

3,1

6,1

6,2

4,8

-0,2

2,5

2,1

Rahoituskulut

12,7

14,5

15,3

27,4

11,9

9,4

11,2

12,4

TULOS ENNEN VEROJA

66,5

88,7

85,2

-50,1

48,6

126,1

81,9

63,8

Tuloverot

-12,2

-23,4

-24,1

-9,8

-13,7

-30,6

-20,3

-9,7

TILIKAUDEN TULOS

54,4

65,3

61,1

-59,9

34,9

95,5

61,5

54,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

54,5

64,4

59,0

-62,2

35,5

95,8

59,7

51,8

Vähemmistölle

-0,2

0,9

2,1

2,3

-0,6

-0,3

1,8

2,3

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

milj. euroa

1-12/

1-12/

2008

2007

LIIKEVAIHTO 

3 030,1

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot 

97,1

95,2

Materiaalit ja palvelut

1 367,4

1 308,9

Henkilöstökulut

702,8

646,5

Liiketoiminnan muut kulut 

588,8

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

231,9

149,7

LIIKEVOITTO

236,3

343,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,9

12,4

Rahoitustuotot

18,9

9,2

Rahoituskulut

69,9

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

190,3

320,4

Tuloverot

-69,4

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

120,8

246,1

 

Jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

115,7

242,8

Vähemmistölle

5,1

3,2

Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2 (Helsinki). Konsernin vuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuutta voi seurata webcast-muodossa reaaliaikaisena konsernin internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com tai myöhemmin nauhoitteena.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.30 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Seuraava tulosjulkistus

Sanoma julkistaa tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsauksen torstaina 7.5. noin klo 11.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

www.sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.