Osavuosikatsaus 7.5.2009 11:00 - Sanoma-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 6,9 % ja oli 636,0 (683,1) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,2 (49,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -2,3 (23,5) milj. euroa.
- Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,05 (0,34) euroa.
- Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän selvästi edellisvuodesta.


AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

636,0

683,1

-6,9

3 030,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

23,2

49,2

-52,8

295,7

% liikevaihdosta

3,7

7,2

9,8

Liikevoitto

20,9

72,7

-71,2

236,3

Tilikauden tulos

7,7

54,4

-85,9

120,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

20,2

20,6

-2,1

109,9

% liikevaihdosta

3,2

3,0

3,6

Omavaraisuusaste, %

40,2

44,4

40,0

Nettovelkaantumisaste, %

84,1

62,6

78,5

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

17 981

17 187

4,6

18 168

Tulos/osake, euroa

0,05

0,34

-84,7

0,72

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

-0,05

0,29

-118,5

1,56


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen "Sanoman tasapainoinen liiketoimintakokonaisuus ja vahvat markkina-asemamme auttoivat meitä haasteellisessa liiketoimintaympäristössä. Sanoma Entertainmentin televisio- ja laajakaistatoiminta tekivät hyvää tulosta ensimmäisellä neljänneksellä. Verkkomainostuotot kasvoivat edelleen erityisesti Hollannissa. Sanoman digitaaliset tuotot kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 7 % ja olivat yli 12 % konsernin liikevaihdosta. Myös oppiminen-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi, ennen kaikkea vuonna 2008 tehdyn Nowa Era -yritysoston ansiosta. Sanoma- ja aikakauslehtien ilmoitustuotot ovat kuitenkin laskeneet nopeasti ensimmäisellä neljänneksellä, ja tästä syystä meidän on jatkettava toimintamme sopeuttamista. Kuluttajien luottamuksen ja yksityisen kulutuksen heikkeneminen heijastuu vähittäiskaupassa - erityisesti Baltiassa. Konsernin selkeänä tavoitteena on edelleen tehokkuuden parantaminen ja kustannusten vähentäminen. Vuonna 2009 Sanoma toteuttaa rakennemuutoksia, karsii tappiollisia toimintoja ja etsii kaikista prosesseista mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Ensimmäisellä neljänneksellä olemme esimerkiksi sulkeneet tappiollisia kioskeja Venäjällä ja lopettaneet noin 20 aikakauslehteä. Tässä vaiheessa kustannussäästöt ovat kohdistuneet pääasiassa itäiseen Keski-Eurooppaan, jonka kehittyvät taloudet ovat kärsineet taantumasta kypsiä markkinoita enemmän. Pyrimme painamaan liiketoiminnan kulut selvästi alle vuoden 2008 tason. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös henkilöstövähennyksiä. Sanoman asema markkinajohtajana tuo meille lisäarvoa. Olemme pystyneet kasvattamaan markkinaosuuttamme useilla eri aloilla. Olemme esimerkiksi vahvistaneet asemaamme Suomen luokiteltujen ilmoitusten markkinoilla, ja tärkeimmät naisten viikkolehtemme menestyvät markkinoita paremmin Hollannissa, Belgiassa ja Suomessa. Kannattavuuden parantamisen ohella etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme kehittää edelleen liiketoimintaamme ja vahvistaa markkina-asemiamme." Vuoden 2009 näkymät Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin rahoituskulujen arvioidaan vähenevän ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni aikoo tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla. Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Mainonnan uskotaan laskevan kaikilla ja yksityisen kulutuksen useimmilla markkina-alueilla vuonna 2009. Liikevaihto Tammi-maaliskuussa Sanoman liikevaihto laski 6,9 % ja oli 636,0 (683,1) milj. euroa. Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi ja Sanoma Entertainmentin oli vertailukauden tasolla. Muiden liiketoimintaryhmien liikevaihto laski, kun yleinen taloudellinen tilanne vaikutti erityisesti ilmoitustuottoihin. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 8,0 %. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei oteta huomioon, vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto olisi ollut 5,3 % vuoden 2008 vertailukautta pienempi. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 (26) %. Verkkomainonta jatkoi kasvuaan, ja varsinkin Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainostuotot nousivat. Kasvua vertailukaudesta oli 6 %. Liikevaihdosta 53 (53) % tuli Suomesta, 43 (42) % muista EU-maista ja 4 (5) % muista maista. Tulos Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli ensimmäisellä neljänneksellä 23,2 (49,2) milj. euroa. Yhteensä liikevoittoon sisältyi -2,3 (23,5) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteisia kuluja aiheuttivat toimintojen rakennejärjestelyihin ja työntekijöille tarjottuihin vapaaehtoisiin eropaketteihin liittyvät kulut. Vertailukaudella kertaluonteisia tuloja kirjattiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin myynnistä.

KERTALUONTEISET ERÄT

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

Tehostamisohjelman kustannukset, News

-2,3

Myyntivoitto R.C.V. Entertainmentistä, Magazines

23,5

23,5

Myyntivoitto maa-alueen myynnistä, Sanoma Oyj

1,5

Myyntivoitto Payback-yhtiöstä, Magazines

7,0

Nuorisosivuston sulkemiseen liittyvät

kustannukset ja arvonalentuminen, Magazines

-5,1

Varaston arvonalennus ja uudelleenjärjestelykulut,

Learning & Literature

-7,6

Aineettomien oikeuksien ja liikearvon arvonalentuminen, Magazines

-78,6

KERTALUONTEISET ERÄT YHTEENSÄ

-2,3

23,5

-59,3


Konsernin liikevoitto oli yhteensä 20,9 (72,7) milj. euroa eli 3,3 (10,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Entertainmentissä, jossa kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Oppimisen uudet toiminnot lisäsivät Sanoma Learning & Literaturen tuloksen kausiluonteisuutta. Muissa liiketoimintaryhmissä liikevoitto pieneni myynnin laskiessa. Sanomassa on käynnistetty useita toimintojen tehostamisohjelmia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Sanomalta henkilöstövähennyksien jatkamista. Esimerkiksi Sanoma Newsin tehostamisohjelman tavoitteena on erilaisten muiden kulusäästöjen lisäksi ryhmän henkilöstön vähentäminen 100-200 työntekijällä tarjoamalla vapaaehtoisia eropaketteja. Henkilöstövähennyksistä on sovittu useissa muissa yksiköissä joko talousnäkymien heikentymisen seurauksena tai liiketoiminnan muuttuneiden tarpeiden edellyttämiin organisaatiomuutoksiin liittyen esimerkiksi Venäjällä, Tshekin tasavallassa ja Suomessa. Sanoman nettorahoituserät olivat -10,3 (-9,2) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 6,7 (3,5) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 17,0 (12,7) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 11,1 (10,6) milj. euroa. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat sekä rahoitustuottoihin että -kuluihin. Tulos ennen veroja oli 10,9 (66,5) milj. euroa. Sanoman veroaste oli selvästi vertailukautta korkeampi ennen kaikkea vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä syntyneen verottoman myyntivoiton seurauksena. Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli 0,05 (0,34) euroa. Kauden tulos oli 7,7 (54,4) milj. euroa. Tase ja rahoitusasema Maaliskuun lopussa konsernitase oli 3 215,1 (3 306,0) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -8,5 (46,2) milj. euroa, ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli -0,05 (0,29) euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski kauden tuloksen pienenemisen ja käyttöpääomamuutosten vuoksi. Konsernin liiketoimintojen luonteen vuoksi käyttöpääoman vaihtelut ovat tyypillisiä. Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut ensimmäisellä neljänneksellä merkittäviä muutoksia. Sanoman omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 40,2 (44,4) %, mikä on vuoden 2008 lopun tasolla. Vertailukauteen nähden muutokset johtuivat pääasiassa vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä tehdyistä arvonalentumisten alaskirjauksista. Nettovelkaantumisaste nousi 84,1 (62,6) %:iin. Oma pääoma oli 1 209,1 (1 375,3) milj. euroa. Korollista velkaa oli 1 099,4 (964,7) milj. euroa ja korollista nettovelkaa 1 016,5 (860,4) milj. euroa. Maaliskuun lopussa konsernin taseessa oli rahavaroja 82,9 (104,2) milj. euroa. Sanoman rahoitusasema on vakaa. Olemassa olevat luottosopimukset, kuten yhteensä 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät Sanoman kaikki rahoitustarpeet, eikä yhtiö tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa. Maaliskuun lopussa konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,4. Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen ensimmäisellä neljänneksellä olivat 20,2 (20,6) milj. euroa, ja ne kohdistuivat mm. tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysjärjestelyjä. Vertailukaudella Sanoma Magazines myi hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin, ja kaupasta kirjattiin 23,5 milj. euron myyntivoitto. Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran.
SANOMA MAGAZINES Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan. - Sanoma Magazinesin verkkomainonta- ja tilaustuotot kehittyivät edelleen myönteisesti. Kokonaisliikevaihto laski erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä.
- Sanoma Magazines reagoi aktiivisesti mainosmarkkinoiden muutokseen: ensimmäisellä neljänneksellä lopetettiin kaikkiaan 20 lehteä.
- Panostuksia menestyviin segmentteihin jatkettiin. Kaksi uutta lehteä ja viisi verkkopalvelua lanseerattiin.

AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

262,1

285,5

-8,2

1 246,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

15,5

24,7

-37,1

138,9

% liikevaihdosta

5,9

8,6

11,1

Liikevoitto

15,5

48,2

-67,8

85,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

4,6

5,1

-10,8

26,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 713

5 393

5,9

5 731


* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä.

Toiminnalliset tunnusluvut **

1-3/

1-3/

2009

2008

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

316

319

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

94 859

104 242

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

12 283

14 487


** Sisältää yhteisyritykset Tammi-maaliskuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto laski 8,2 % ja oli 262,1 (285,5) milj. euroa. Hollannissa ja Suomessa liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto laski merkittävästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 9,5 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 19 (18) % tuli Suomesta. Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot laskivat 17 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat 29 (32) % liikevaihdosta. Talouden yleinen epävarmuus vaikutti erityisesti Sanoma Magazines Internationalin ilmoitustuottoihin. Liiketoimintaryhmän verkkomainontatuotot jatkoivat kasvuaan ja nousivat 8 % Hollannin hyvän kehityksen ansiosta. Levikkituotot laskivat 3 % ja olivat 62 (58) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Tilaustuotot kehittyivät myönteisesti Belgiassa ja Suomessa. Irtonumeromyynti itäisen Keski-Euroopan maissa laski selvästi. Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 110,6 (111,7) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat hieman, ja erityisesti verkkomainonta kehittyi vahvasti. Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kehittyi markkinoita nopeammin ja kasvoi 14 %. Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta Hollannissa laski 14 % tammi-maaliskuussa ja aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista oli lähes vertailukauden tasolla. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 26 (25) % liikevaihdosta. Hollannin lukijamarkkinat ovat jatkaneet supistumistaan. Sanoma Magazines Netherlandsin tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla ja irtonumerotuotot jäivät vain hieman edellisvuodesta. Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi viisi verkkopalvelua ja yhden lehden. Ensimmäisellä neljänneksellä lopetettiin viisi lehteä. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli 50,9 (70,1) milj. euroa. Ilmoitustuotot laskivat useimmissa maissa, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa sekä Tshekin tasavallassa, jossa lopetettiin useita lehtiä. Liikevaihtoon vaikutti selvästi myös valuuttojen vaihtokurssien epäedullinen kehitys erityisesti Venäjällä ja Unkarissa. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 49 (54) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Myös levikkituotot jäivät vertailukaudesta. Osasyynä oli, että lehtien määrää ja joissain tapauksissa lehden vuodessa ilmestyvien numeroiden määrää vähennettiin. Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalin suurimmilla markkinoilla, Venäjällä, laski 42 % ja oli noin 16 milj. euroa valuuttakurssin lasku huomioon ottaen. Paikallisessa valuutassa liikevaihdon lasku oli 29 %. Sanoma Magazines International lanseerasi ensimmäisellä neljänneksellä yhden lehden ja lopetti 15 lehteä. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli 51,3 (54,2) milj. euroa ilmoitustuottojen laskiessa. Ilmoitustuotot olivat 28 (29) % Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta. Levikkituotot, erityisesti tilaustuotot, kasvoivat onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta. Belgiassa sekä mainos- että lukijamarkkinat olivat vertailukauden tasolla. Sanoma Magazines Belgiumin markkina-asema on säilynyt vahvana. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 50,3 (50,7) milj. eurossa. Ilmoitustuottojen laskua tasapainotti levikkituottojen hyvä kehitys. Erityisesti tilaustuotot kasvoivat, kun joidenkin lehtien ilmestymistiheyttä nostettiin. Ilmoitustuotot olivat 14 (17) % Sanoma Magazines Finlandin liikevaihdosta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta yleisölehdissä laski 14 % tammi-helmikuussa. Aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 14 %. Sanoma Magazines Finland kehittyi markkinoita suopeammin. Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa laski 37,1 % ja oli 15,5 (24,7) milj. euroa. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi 23,5 milj. euroa kertaluonteista myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski 67,8 % ja oli 15,5 (48,2) milj. euroa. Sanoma Magazines Netherlandsin toiminnallista tulosta heikensivät myynnin lasku ja henkilöstökulujen kasvaminen. Liikevoitto pieneni merkittävästi, koska vertailukauteen sisältyi R.C.V. Entertainmentin myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto. Sanoma Magazines Internationalin liiketulos heikkeni merkittävästi ilmoitustuottojen laskiessa. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta laskivat ilmoitustuottojen vähentyminen ja henkilöstökulujen kasvaminen. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto parani kustannussäästöjen tasapainottaessa ilmoitustuottojen laskua. Sanoma Magazinesin selkeänä tavoitteena on tehokkuuden parantaminen ja kustannusten vähentäminen. Liiketoimintaryhmä on käynnistänyt useita kustannussäästöohjelmia, joiden tavoitteena on parantaa liiketoimintayksiköiden kannattavuutta. Samaan aikaan Sanoma Magazines jatkaa panostuksia aikakauslehtiportfolionsa ja verkkoliiketoimintansa kehittämiseen sekä markkina-asemien vahvistamiseen kaikissa toimintamaissa. Erityistä huomiota kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Vuonna 2009 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
SANOMA NEWS Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä on yksi Suomen merkittävimmistä digitaalisista toimijoista. - Sanoma Newsin liikevaihtoon ja -voittoon vaikutti mainosmarkkinoiden laskun jatkuminen.
- Sanoma News jatkaa toimintansa sopeuttamista ja keskittyy tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen pystyäkseen vastaamaan entistä paremmin muuttuvan mediaympäristön haasteisiin.
- Ensimmäisellä neljänneksellä jatkettiin panostuksia sekä painettuihin että digitaalisiin tuotteisiin lanseeraamalla Veikkaaja uudelleen ja kehittämällä nykyisiä verkkopalveluja.

AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

107,7

120,8

-10,9

474,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

8,3

17,9

-53,4

57,3

% liikevaihdosta

7,8

14,8

12,1

Liikevoitto

6,0

17,9

-66,2

57,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

3,2

3,7

-14,6

19,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 404

2 407

-0,1

2 491


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä -2,3 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kustannuksia.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

2009

2008

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

19,2

24,0

1-12/

1-12/

Tarkastettu levikki

2008

2007

Helsingin Sanomat

412 421

419 791

Ilta-Sanomat

161 615

176 531

1-3/

1-3/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2009

2008

Iltasanomat.fi

1 641 494

1 316 851

HS.fi

1 097 170

913 506

Huuto.net

473 677

462 371

Oikotie.fi

351 653

325 253

Taloussanomat.fi

465 231

298 424

Keltainenpörssi.fi

192 815

160 099


Sanoma Newsin liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 10,9 % ja oli 107,7 (120,8) milj. euroa. Liikevaihto laski erityisesti Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikössä, jonka ilmoitustuotot pienenivät merkittävästi. Myös muiden liiketoimintayksiköiden liikevaihdot jäivät jonkin verran vertailukaudesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 10,9 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä laski Suomessa 24 % tammi-helmikuussa TNS Gallup Adexin mukaan. Yhteensä työpaikkailmoittelu Suomessa laski 50 % ja asuntoilmoittelu 36 %. Mainonta kaupunkilehdissä pieneni 19 %. Myös tilastoitu verkkomainonta laski 9 %. Sanoma Newsin ilmoitustuotot pienenivät 25 % vertailukaudesta sanomalehtimainonnan vähenemisen johdosta. Suurin vaikutus oli luokiteltujen ilmoitusten vähenemisellä. Verkkomainostuotot kehittyivät hieman paremmin, mutta nekin laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 %. Yhteensä Sanoma Newsin ilmoitustuotot olivat 46 (55) % liiketoimintaryhmän liikevaihdosta. Rakenteellinen muutos Suomen iltapäivälehtimarkkinoilla jatkui lukijoiden siirtyessä verkkoon. Painettujen iltapäivälehtien markkinat pienenivät 12 %, mutta verkkopalvelujen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Sanoma Newsin levikkituotot kasvoivat. Tilaustuotot kehittyivät hyvin, mutta irtonumerotuotot vähenivät. Yhteensä levikkituotot olivat 43 (37) % ryhmän liikevaihdosta. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 61,7 (74,1) milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat hieman hinnankorotusten ansiosta. Ilmoitustuotot vähenivät selvästi ja yleinen taloustilanne vaikutti erityisesti Helsingin Sanomien työpaikka- ja asuntoilmoitteluun. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -lehdessä laski 52 % ja asuntoilmoittelu 54 %. Yksikön verkkomainonta väheni 17 %, mutta luokiteltujen ilmoitusten verkkopalvelu Oikotie.fi vahvisti asemaansa markkinoilla. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 55 (64) % yksikön liikevaihdosta. Helsingin Sanomat organisoi uutistoimituksensa uudelleen perustamalla keskitetyn uutisdeskin, joka tuottaa uutisia useisiin eri jakelukanaviin. Lisäksi lunastettiin 49 %:n vähemmistöosuus rekrytointijärjestelmiä toimittavasta Skillnetistä. Hankinta mahdollistaa rekrytointiin liittyvän kokonaisuuden tehokkaamman kehittämisen tulevaisuudessa. Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 18,4 (20,5) milj. euroa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,4 (57,5) %. Kokonaistavoittavuus jatkoi nousuaan verkkolukijoiden määrän voimakkaan kasvun ansiosta. Ilta-Sanomat -yksikön ilmoitus- ja levikkituotot laskivat. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 21 (29) % liikevaihdosta. Yksikkö uudisti menestyksekkäästi urheilu- ja vedonlyöntilehti Veikkaajan. Vuoden 2008 lopussa lanseerattu uusi toimitusprosessi on parantanut sekä painetun lehden että sen Iltasanomat.fi verkkoversion toimituksen tehokkuutta ja sisällön laatua. Muun kustantamisen liikevaihto oli 22,9 (23,9) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti ilmoitustuottojen väheneminen erityisesti Sanoma Lehtimedian maakuntalehdissä. Maakuntalehtien levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Sanoma Lehtimedia on uudistamassa organisaatiotaan tavoitteena tehokkuuden parantaminen sekä uutistuotannon ja -myynnin paikallisen palvelutason kehittämisessä tarvittavien resurssien varmistaminen. Sanoma Kaupunkilehtien liikevaihto pieneni hieman pääasiassa liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena. Sanoma Kaupunkilehdet on kuitenkin kasvattanut markkinaosuuttaan mediamarkkinoilla kaupunkilehtien päivälehtiä paremman markkinakehityksen seurauksena. Sanoma Kaupunkilehdet tehosti tuotevalikoimaansa monin eri tavoin vuonna 2008. Paikallisuutispalvelu Vartti.fi:n kävijämäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa, ja viikolla 13 palvelussa saavutettiin kaikkien aikojen kävijäennätys 242 541 yksittäisellä kävijällä. Verkossa ilmestyvän Taloussanomat-sanomalehden vähemmistöosuuden lunastaminen parantaa organisaation kehitysmahdollisuuksia. Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 36,2 (37,9) milj. euroa. Liikevaihto pieneni sisäisten painotöiden vähenemisen johdosta. Ulkoinen painotuotemyynti kasvoi yli 40 %. Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa laski 53,4 % ja oli 8,3 (17,9) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyneet kertaluonteiset erät olivat -2,3 (0,0) milj. euroa ja koostuivat tehostamisohjelmaan liittyvistä eristä, kuten työntekijöille tarjotuista vapaaehtoisista eropaketeista. Kaikkien liiketoimintayksiköiden tulokset jäivät vertailukaudesta pääosin ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Mediamainosmarkkinat vuonna 2009 ovat haasteelliset. Sanoma News on käynnistänyt kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen alemmalle tuottotasolle. Sanoma News jatkaa samalla painettujen tuotteiden ja digitaalisten palvelujen määrätietoista kehittämistä - yhtiö on esimerkiksi päättänyt panostaa uuteen lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään, joka mm. tukee sanomalehtien kehitysmahdollisuuksia monimediaympäristössä. Vuonna 2009 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuodesta mainosmarkkinoiden laskun seurauksena.
SANOMA ENTERTAINMENT Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä kanavinaan televisio, radio sekä mobiili- ja verkkopalvelut. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoiminta-alue on verkkopelaaminen. - Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä.
- Nelonen Media lanseerasi helmikuussa uuden tv-kanavan Livin.
- Welho lanseerasi tammikuussa Wekkula-mobiililaajakaistan.

AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

40,3

40,5

-0,5

157,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

6,1

4,0

52,2

17,3

% liikevaihdosta

15,2

10,0

11,0

Liikevoitto

6,1

4,0

52,2

17,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

2,0

3,0

-33,7

13,5

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

486

472

3,0

482


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

2009

2008

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

33,2 %

29,1 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

28,1 %

29,2 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

13,5 %

13,9 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (31.3.)

324

320

Maksu-tv-asiakkaat, 1 000 kpl (31.3.)

68

68

Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl (31.3.)

107

101


Sanoma Entertainmentin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli vertailukauden tasolla eli 40,3 (40,5) milj. euroa. Myös ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 53 (50) %. Tv- ja radiotoiminta kasvatti liikevaihtoaan tammi-maaliskuussa 23,5 (22,6) milj. euroon, vaikka televisiomainonta Suomessa pieneni TNS Gallup Adexin mukaan 14 %. Monikanavastrategian ansiosta Nelonen Media on kasvattanut markkinaosuuttaan tv-toiminnassa 33,2 %:iin (29,1 %). Uudet, kohdennetut tv-kanavat, valtakunnalliset radiokanavat ja netti-tv kasvattivat kaikki mainosmyyntiään. Television, radion ja verkon käyttöön perustuvat integroidut ja mitattavissa olevat mainontaratkaisut ovat osoittaneet tehonsa. Aiempien viiden kanavan lisäksi Nelonen Media lanseerasi helmikuussa menestyksekkäästi uuden, maksuttoman tv-kanava Livin, jota voidaan katsella kaapeliverkoissa. Sanoma Entertainment on hakenut lifestyle-kanava Liville toimilupaa myös maanpäälliseen verkkoon. Sanoma Entertainmentin verkkopalvelut ovat kasvaneet edelleen. Suuri osa tv-ohjelmista on katsottavissa ilmaiseksi verkossa ns. catch-up-palveluna. Myös Sanoma Entertainmentin pelisivustojen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Valtakunnallinen radiomainonta kasvoi tammi-maaliskuussa Suomen Radioiden Liiton mukaan 6 %, ja Nelonen Median radioiden osuus valtakunnallisesta radiomainonnasta vahvistui 13,6 %:iin. Radio Rockin viikoittainen kuuntelijamäärä on pysynyt korkealla tasolla. Radio Aalto on kasvattanut kuuntelijamääräänsä. Muun toiminnan liikevaihto jäi vertailukaudesta, sillä Welhon digisovitinmyynti saavutti huippunsa digi-tv-aikaan siirtymisen yhteydessä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Welhon laajakaistamyynti kasvoi edelleen. Maksu-tv-toiminnassa Welho on siirtynyt maksu-tv-tilausten raportoinnista asiakasmäärien raportointiin. Markkinakehityksen mukaisesti myös Welhon maksu-tv-asiakkaiden määrä on pysynyt vertailukauden tasolla. Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa 52,2 % ja oli 6,1 (4,0) milj. euroa. Sekä tv- ja radiotoiminta että muu toiminta kasvattivat liikevoittoaan. Tulosparannukseen vaikuttivat kustannusten yleinen aleneminen ja säästötoimenpiteet. Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy ydinliiketoimintoihinsa televisioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Sanoma Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä, panostaa verkkopalvelujen kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksien kasvattamiseen. Lisäksi Sanoma Entertainment kehittää prosessejaan ja palvelutarjoomaansa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita sekä tehostaakseen toimintaansa. Vuonna 2009 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.
SANOMA LEARNING & LITERATURE Sanoma Learning & Literature on johtava eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Yhdeksässä maassa toimiva ryhmä on kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava kirjankustantaja. - Oppimisen ja kielipalvelujen liikevaihto kasvoi selvästi osittain yritysostojen ansiosta.
- Kustannussäästöt ja myynnin aikaistuminen tasapainottivat ostettujen uusien oppimateriaalitoimintojen kausiluonteisia liiketappioita.

AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

60,8

58,3

4,3

390,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

-6,9

-4,3

-58,9

53,2

% liikevaihdosta

-11,3

-7,4

13,6

Liikevoitto

-6,9

-4,3

-58,9

45,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit

2,3

2,8

-17,6

15,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 863

2 389

19,9

2 737


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

2009

2008

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

319

338

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

60

88

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

111

131

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

23

35

Myydyt kirjat, milj. kpl

2,5

2,2


Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 4,3 % ja oli 60,8 (58,3) milj. euroa. Sekä oppiminen- että kielipalvelut-liiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,1 %. Ryhmän liikevaihdosta 54 (48) % tuli Suomen ulkopuolelta. Sanoma Learning & Literaturen raportointirakennetta on uudistettu vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2008 on oikaistu vastaavasti. Sanoma Learning & Literaturella on nyt kolme raportointitasoa: oppiminen, kielipalvelut sekä kirjallisuus ja muu toiminta, joka sisältää yleisen kirjallisuuden, painamisen ja logistiikan. Oppiminen-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30,6 (27,8) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli Puolasta, jossa Sanoman ostaman oppimateriaalikustantaja Nowa Eran toiminnot yhdisteltiin vasta vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Liikevaihto kasvoi myös Belgiassa ja Hollannissa, jossa suurin osa kasvusta tuli myynnin aikaistuessa toiselta neljännekseltä ensimmäiselle neljännekselle. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei oteta huomioon, liikevaihto kasvoi myös Unkarissa. Suomessa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi 8,3 (6,2) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tehtyjen yritysostojen seurauksena. Yleinen taloudellinen tilanne laskee kielipalvelujen myyntiä. Sanoma Learning & Literature keskittyy nyt vahvan kielipalvelutoiminnan rakentamiseen ja ostettujen yksiköiden integrointiin. Kielipalvelut ovat yksi Sanoma-konsernin painopistealueista. Kirjallisuuden ja muun toiminnan liikevaihto oli 24,6 (27,8) milj. euroa. Yleisessä kirjallisuudessa kotimaisen kaunokirjallisuuden myyntiä kasvattivat vuoden 2008 lopulla saadut palkinnot. Tietokirjallisuuden myynti kuitenkin laski. Painamisen liikevaihto pieneni, mutta logistiikan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liiketoimintaryhmän tappio kasvoi tammi-maaliskuussa 6,9 (4,3) milj. euroon. Liiketappioon ei sisältynyt ensimmäisellä neljänneksellä kertaluonteisia eriä. Oppimisen liiketappio kasvoi hieman Nowa Eran yhdistämisen seurauksena. Kustannussäästöt kuitenkin suurelta osin korvasivat nämä kasvaneet kausiluonteiset tappiot. Kielipalvelujen liikevoitto laski uusien liiketoimintojen yhdistämisen aiheuttamien kustannusten ja myynnin laskun seurauksena. Kirjallisuuden ja muun toiminnan liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Ryhmän liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppimisen tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvatti oppiminen-liiketoimintaa ja samalla liiketoimintaryhmän toiminnan kausiluonteisuutta. Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen kansainvälistämään oppiminen-liiketoimintaa, laajentamaan kielipalveluja ja säilyttämään markkinajohtajuuden yleisessä kirjallisuudessa Suomessa. Vuonna 2009 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttavat keskeisesti valuuttakurssit Sanoma Learning & Literaturen toimintamaissa.
SANOMA TRADE Kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan yli 200 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskeissa, kirjakaupoissa tai elokuvateattereissa. Seitsemässä maassa toimiva lehtijakelu on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä. - Elokuvissakäynnit lisääntyivät edelleen Suomessa.
- Sanoma Traden liiketoiminta Suomessa on säilynyt vakaana, mutta talouden yleinen tilanne vaikuttaa selvästi liiketoimintaan Baltian maissa.

AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

187,7

202,7

-7,4

866,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3,8

9,9

-61,6

45,1

% liikevaihdosta

2,0

4,9

5,2

Liikevoitto

3,8

9,9

-61,6

45,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

8,1

6,1

31,8

33,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 433

6 425

0,1

6 633


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

Tuhansia

2009

2008

Asiakasmäärät kioskikaupassa

48 624

50 753

Asiakasmäärät kirjakaupassa

1 747

1 802

Elokuvateattereissa kävijät

2 622

2 813

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

85 123

97 488


Sanoma Traden liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 7,4 % ja oli 187,7 (202,7) milj. euroa. Kioskikaupan ja elokuvatoimintojen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Lehtijakelun ja kirjakauppojen liikevaihto pieneni. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 6,9 %. Sanoma Traden liikevaihdosta 32 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Kioskikaupan liikevaihto oli 91,1 (94,6) milj. euroa. Suomessa R-kioskien myynti laski jonkin verran. Tämä johtui ennen kaikkea pääsiäisen ajankohdasta. Baltian maiden haastava taloustilanne vaikutti sekä kioskien asiakasmääriin että myyntiin. Liikevaihto kuitenkin kasvoi hieman Liettuassa ja Venäjällä. Venäjällä jatkettiin kannattamattomien R-kioskien sulkemista. Uusia kioskeja hankittiin Samaran alueelta. Lehtijakelun liikevaihto oli 49,4 (58,2) milj. euroa. Liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna kaikissa toimintamaissa - lukuun ottamatta Venäjää, jossa se kasvoi jonkin verran. Lehtijakelun jakelumäärät vähenivät kaikissa maissa, mutta hinnankorotukset korvasivat laskun useimmilla markkinoilla ainakin osittain. Hollantilainen Aldipress-lehtijakeluyhtiö on vähentänyt tehostamisohjelman seurauksena kokoaikaisen henkilöstön määrää 45 työntekijällä. Kirjakaupan liikevaihto oli 27,3 (31,0) milj. euroa. Vertailuvuonna liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty lehtivuosikertaliiketoiminta. Kirjakauppojen myynti oli Suomessa vertailukauden tasolla ja Suomalainen Kirjakauppa -ketjun kehittämistä jatkettiin. Virossa liikevaihto jäi vertailukaudesta. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 23,6 (24,4) milj. euroa. Vuosi 2008 oli Suomessa elokuvissakäyntien suhteen ennätysvuosi, ja käyntimäärät kasvoivat edelleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi Suomessa. Elokuvateatteriketjua laajennettiin ja uudistettiin viimeisimmällä 3D-tekniikalla. Uusi vaihtoehtoinen sisältö, kuten urheilu- ja kulttuuritapahtumat, oli menestys myös Baltiassa, jossa myynti kuitenkin väheni yksityisen kulutuksen laskun myötä. Sanoma Traden liikevoitto tammi-maaliskuussa laski 61,6 % ja oli 3,8 (9,9) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Kioskikaupan liikevoittoon vaikuttivat talouden hidastuminen, myynnin väheneminen Baltiassa sekä aiemmat panostukset Venäjällä ja Romaniassa. Lehtijakelun liikevoittoa heikensi myymälämarkkinoinnin väheneminen. Kirjakauppojen liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Elokuvatoimintojen tulosta laski Baltian myynnin heikkeneminen. Sanoma Trade on käynnistänyt kustannussäästöohjelmia kaikissa toiminnoissaan. Pääsiäisen ajankohta aiheuttaa Sanoma Tradessä kausivaihtelua vertailtaessa neljänneksiä vuosittain. Kioskikaupan myynti yleensä kasvaa pääsiäisenä, kun muut vähittäiskaupat ovat suljettuina. Myyntipäivien vähentyminen laskee kirjakauppojen myyntiä. Vertailuvuonna pääsiäinen oli ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vuonna 2009 se osui toiselle neljännekselle. Sanoma Tradessä keskitytään konseptien kehittämiseen kaikissa liiketoiminnoissa. Ketjunhallinnan tehostaminen sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset tuote- ja palvelutarjoomat ovat tärkeimmät menestystekijät kaikilla markkinoilla, ja niillä varmistetaan Sanoma Traden kilpailukyky. Vuonna 2009 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan selvästi. SANOMA-KONSERNI Osinko Hallituksen esityksen mukaisesti Sanoman yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,90 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2009, ja Suomessa osingot maksettiin 15.4.2009. Lahjoitusvaraukseen siirrettiin 0,5 milj. euroa ja omaan pääomaan jätettiin 511,5 milj. euroa. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen. Osakkeet ja omistus Sanoman osakkeen vaihto oli vertailukautta vähäisempää. Sanoman osaketta vaihdettiin yhteensä 22 324 951 (34 712 673) kappaletta. Osakkeen vaihto oli 14 (21) % kauden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 207,1 (589,7) milj. euroa. Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa oli 9,27 euroa ja hinta vaihteli 8,02 ja 10,50 euron välillä. Katsauskauden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1 548,3 (2 824,0) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 9,62 (17,56) euroa. Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli 20 310 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 9,7 (9,8) % osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Katsauskaudella Sanomalla oli valtuutus omien osakkeiden hankintaan. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ei ostettu omia osakkeita. Yhteensä 2 425 000 kahden aiemman valtuutuksen nojalla ostettua Sanoman osaketta mitätöitiin 10.2.2009. Osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 19.2.2009. Katsauskauden aikana 2001B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 278 007 osaketta. Merkinnän jälkeen Sanoman osakkeiden määrä kasvoi 163 090 651 osakkeesta 163 368 658 osakkeeseen. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen osakemäärä laski. Kauden lopussa yhtiöllä oli 160 943 658 osaketta. Yhtiön rekisteröidyssä osakepääomassa, joka maaliskuun lopussa oli yhteensä 71 258 986,82 euroa, ei tapahtunut muutoksia. Hallitus, tilintarkastajat ja johto Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2009 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Timo Männystä tuli Sanoma Traden toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 1.1.2009. Hallituksen valtuudet Varsinainen yhtiökokous 1.4.2009 valtuutti Sanoman hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Yhtiön vapaalla omalla pääomalla voidaan hankkia omia osakkeita enintään 16 000 000 kappaletta, ja hankinnat pienentävät osingonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingistä. Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan Sanoman osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla 19.12.2008 Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta. Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin ostaa enintään 8 285 000 yhtiön osaketta. Nämä omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettiin niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta oli osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta oli osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakeostot aloitettiin 12.6.2008, ja valtuutus oli voimassa 1.4.2009 saakka. Liiketoiminnan kausiluonteisuus Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärällä, esim. pyhäpäivien sijoittumisella eri neljänneksille, on luonnollisesti vaikutusta myös kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä. Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hallinnointi on osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Johto ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi. Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen sekä valuuttakurssien kehittymiseen. Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi luotettavia ennusteita esim. mediamainonnan kehityksestä konsernin eri markkinoilla ei ole saatavilla. Sanoma uskoo mediamainonnan laskun jatkuvan vuonna 2009. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopea muutos vaikuttaisi konsernin tulokseen. Jos finanssimarkkinoiden epävarmuus jatkuu, Sanoman vakaa liiketoiminta, vahva tase ja olemassa olevat lainasopimukset turvaavat konsernin rahoitusaseman. Helsingissä Sanoma Oyj
Hallitus


OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON) Tilinpäätösperiaatteet Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2009 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Sanoma Learning & Literaturessa on 1.1.2009 siirrytty aktivoimaan oppimateriaalien sisällöntuotantoon liittyvät menot taseen aineettomiin hyödykkeisiin. Aiemmin ne käsiteltiin osana vaihto-omaisuuden hankintamenoa. Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Sanoman tulokseen tai taseeseen. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

2009

2008

2008

LIIKEVAIHTO

636,0

683,1

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

14,1

38,1

97,1

Materiaalit ja palvelut

286,4

309,4

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

176,2

172,2

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

128,2

131,1

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

35,8

231,9

LIIKEVOITTO

20,9

72,7

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

3,0

4,9

Rahoitustuotot

6,7

3,5

18,9

Rahoituskulut

17,0

12,7

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

66,5

190,3

Tuloverot

-3,2

-12,2

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

7,7

54,4

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

8,3

54,5

115,7

Vähemmistölle

-0,6

-0,2

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,34

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,34

0,72


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

2009

2008

2008

Tilikauden tulos

7,7

54,4

120,8

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos

-34,7

-5,0

-39,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-27,0

49,4

81,7

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-25,8

49,5

77,5

Vähemmistölle

-1,2

-0,2

4,2KONSERNITASE

milj. euroa

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

503,7

501,8

510,4

Sijoituskiinteistöt

9,6

9,4

10,2

Liikearvo

1 480,9

1 487,1

1 491,6

Muut aineettomat hyödykkeet

386,2

389,9

379,7

Osuudet osakkuusyrityksissä

70,2

73,4

69,9

Myytävissä olevat sijoitukset

20,5

16,1

20,6

Laskennalliset verosaamiset

37,1

43,4

36,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

40,1

39,4

41,0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 548,2

2 560,4

2 560,0

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

150,3

175,1

173,2

Verosaamiset

37,4

31,6

24,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

395,8

433,5

409,1

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

1,1

0,5

Rahavarat

82,9

104,2

110,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

667,0

745,5

718,7

VARAT YHTEENSÄ

3 215,1

3 306,0

3 278,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Ylikurssirahasto

187,6

Omat osakkeet

-28,5

-37,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

192,7

192,7

Muu oma pääoma

931,4

1 124,7

993,7

1 195,3

1 355,0

1 220,1

Vähemmistön osuus

13,8

20,3

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 209,1

1 375,3

1 237,1

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

104,0

106,7

106,2

Eläkevelvoitteet

37,3

44,4

37,9

Varaukset

6,3

8,7

6,0

Korolliset velat

677,2

338,0

449,0

Ostovelat ja muut velat

36,1

29,6

34,6

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

9,3

7,8

10,9

Korolliset velat

422,2

626,7

633,6

Verovelat

13,7

23,5

11,7

Ostovelat ja muut velat

699,9

745,2

751,7

VELAT YHTEENSÄ

2 006,1

1 930,6

2 041,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 215,1

3 306,0

3 278,7


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Yli-

kurssi

Omat

SVOP-

Muu

Vähem-

Osake-

rahas-

osak-

rahas-

oma

mistön

pääoma

to

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

OMA PÄÄOMA

1.1.2008

71,3

187,6

-51,6

1 138,6

1 345,9

18,3

1 364,2

Rekisteröimätön

optioiden käyttö

-0,1

-2,4

-2,6

-2,6

Omien osakkeiden

hankinta

-38,6

-38,6

-38,6

Omien osakkeiden

mitätöinti

61,6

-61,6

Osakkeiden

rekisteröinti

0,1

2,4

2,6

2,6

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

1,3

1,3

1,3

Osingonjako

-1,4

-1,4

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-3,1

-3,1

3,6

0,5

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

49,5

49,5

-0,2

49,4

OMA PÄÄOMA

31.3.2008

71,3

187,6

-28,5

1 124,7

1 355,0

20,3

1 375,3

OMA PÄÄOMA

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Rekisteröimätön

optioiden käyttö

-1,8

-1,8

-1,8

Omien osakkeiden

mitätöinti

37,5

-37,5

Osakkeiden

rekisteröinti

1,8

1,8

1,8

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

1,0

1,0

1,0

Osingonjako

-0,7

-0,7

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-1,3

-1,3

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

-25,8

-25,8

-1,2

-27,0

OMA PÄÄOMA

31.3.2009

71,3

192,7

931,4

1 195,3

13,8

1 209,1


*Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto.


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2008

2008

2008

2008

2008

LIIKEVAIHTO

636,0

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

14,1

38,1

17,7

14,8

26,5

97,1

Materiaalit ja palvelut

286,4

309,4

333,4

352,0

372,6

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

176,2

172,2

177,5

167,8

185,2

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

128,2

131,1

141,5

141,9

174,3

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

35,8

36,6

37,7

121,9

231,9

LIIKEVOITTO

20,9

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

3,0

1,6

0,4

-0,1

4,9

Rahoitustuotot

6,7

3,5

3,1

6,1

6,2

18,9

Rahoituskulut

17,0

12,7

14,5

15,3

27,4

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

66,5

88,7

85,2

-50,1

190,3

Tuloverot

-3,2

-12,2

-23,4

-24,1

-9,8

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

7,7

54,4

65,3

61,1

-59,9

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

8,3

54,5

64,4

59,0

-62,2

115,7

Vähemmistölle

-0,6

-0,2

0,9

2,1

2,3

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,34

0,4

0,37

-0,39

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,34

0,4

0,37

-0,39

0,72KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

7,7

54,4

120,8

Oikaisut

Tuloverot

3,2

12,2

69,4

Rahoituskulut

17,0

12,7

69,9

Rahoitustuotot

-6,7

-3,5

-18,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,3

-3,0

-4,9

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

35,8

231,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-1,1

-25,2

-34,2

Muut oikaisut

-11,6

-9,7

-40,1

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

6,9

-11,0

-18,5

Vaihto-omaisuuden muutos

-0,2

1,9

-0,5

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-26,4

3,0

3,6

Maksetut korot

-18,6

-11,5

-53,4

Muut rahoituserät

-1,4

0,1

-4,5

Maksetut verot

-15,4

-10,0

-70,2

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

-8,5

46,2

250,3

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-23,9

-22,4

-113,3

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-15,2

-64,3

-162,3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

1,2

4,8

12,7

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

0,0

38,4

49,2

Myönnetyt lainat

-1,1

-18,2

-19,8

Lainasaamisten takaisinmaksut

2,4

0,3

8,8

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,5

Saadut korot

1,6

-0,3

7,4

Saadut osingot

0,2

0,7

7,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-34,8

-60,9

-209,3

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-43,3

-14,7

41,1

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

5,1

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

1,0

Omien osakkeiden hankkiminen

-39,2

-48,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-68,9

79,6

-53,8

Muiden lainojen nostot

233,7

4,6

525,1

Muiden lainojen takaisinmaksut

-150,9

-3,7

-264,6

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1,1

-0,7

-2,8

Maksetut osingot

-0,7

-1,4

-164,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

0,0

0,0

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

12,3

39,3

-3,1

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-31,1

24,6

38,0

Rahavarojen kurssierot

-4,0

-0,1

0,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-35,1

24,5

38,1

Rahavarat kauden alussa

110,5

72,4

72,4

Rahavarat kauden lopussa

75,4

96,8

110,5


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2008

2008

2008

2008

2008

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

110,6

111,7

135,2

124,8

143,9

515,7

Sanoma Magazines International

50,9

70,1

76,8

77,4

82,4

306,7

Sanoma Magazines Belgium

51,3

54,2

55,5

53,7

59,8

223,2

Sanoma Magazines Finland

50,3

50,7

51,9

49,1

53,9

205,6

Eliminoinnit

-1,0

-1,3

-0,9

-1,0

-1,1

-4,3

YHTEENSÄ

262,1

285,5

318,5

304,0

338,9

1 246,8

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

61,7

74,1

71,2

65,6

68,6

279,5

Ilta-Sanomat

18,4

20,5

21,9

20,6

20,2

83,2

Muu kustantaminen

22,9

23,9

24,9

23,5

25,8

98,2

Muut

36,2

37,9

37,5

36,5

38,2

150,1

Eliminoinnit

-31,7

-35,5

-34,5

-32,7

-33,5

-136,2

YHTEENSÄ

107,7

120,8

121,1

113,5

119,2

474,7

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

23,5

22,6

24,5

18,0

23,8

88,9

Muut

17,3

18,0

16,7

16,8

17,9

69,4

Eliminoinnit

-0,5

-0,1

-0,3

-0,1

-0,6

-1,1

YHTEENSÄ

40,3

40,5

40,9

34,7

41,0

157,1

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

30,6

27,8

87,5

105,9

52,2

273,3

Kielipalvelut

8,3

6,2

5,8

7,5

9,3

28,8

Kustantaminen ja muut

24,6

27,8

20,4

23,3

29,7

101,2

Eliminoinnit

-2,6

-3,4

-3,2

-3,5

-3,2

-13,3

YHTEENSÄ

60,8

58,3

110,5

133,2

88,0

390,0

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,1

94,6

102,5

103,8

108,6

409,4

Lehtijakelu

49,4

58,2

60,2

61,8

61,3

241,5

Kirjakauppa

27,3

31,0

24,0

36,9

47,3

139,2

Elokuvatoiminnot

23,6

24,4

19,4

23,8

26,7

94,3

Eliminoinnit

-3,7

-5,5

-3,0

-4,8

-4,5

-17,8

YHTEENSÄ

187,7

202,7

203,2

221,4

239,3

866,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-22,7

-24,8

-24,4

-28,2

-27,9

-105,2

YHTEENSÄ

636,0

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2008

2008

2008

2008

2008

Sanoma Magazines

15,5

48,2

46,6

31,6

-40,6

85,7

Sanoma News

6,0

17,9

14,7

15,2

9,4

57,3

Sanoma Entertainment

6,1

4,0

6,3

2,8

4,1

17,3

Sanoma Learning & Literature

-6,9

-4,3

26,4

36,3

-12,7

45,6

Sanoma Trade

3,8

9,9

7,4

13,0

14,7

45,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-3,0

-2,9

-5,0

-3,7

-14,6

YHTEENSÄ

20,9

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3


SEGMENTTITIEDOT Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja laajakaistaliiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääasiassa b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt. Toimintasegmenttejä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2008 liitetiedossa 2. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista eivätkä ne muuttuneet IFRS 8:n käyttöönoton myötä. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevoittoon. Konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. Segmenttien varat eivät sisällä korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman liiketoimintaryhmät

1.1.-31.3.2009

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

261,4

105,8

40,1

57,2

171,8

-0,4

636,0

Sisäinen liikevaihto

0,7

1,9

0,2

3,6

15,9

-22,3

LIIKEVAIHTO

262,1

107,7

40,3

60,8

187,7

-22,7

636,0

LIIKEVOITTO

15,5

6,0

6,1

-6,9

3,8

-3,7

20,9

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

0,1

0,0

0,2

0,3

Rahoitustuotot

6,7

Rahoituskulut

17,0

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

VARAT

1 576,5

371,0

132,0

574,3

442,3

29,4

3 125,5


Sanoman liiketoimintaryhmät

1.1.-31.3.2008

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

284,5

118,6

39,9

54,6

185,3

0,1

683,1

Sisäinen liikevaihto

1,0

2,3

0,6

3,7

17,4

-24,9

LIIKEVAIHTO

285,5

120,8

40,5

58,3

202,7

-24,8

683,1

LIIKEVOITTO

48,2

17,9

4,0

-4,3

9,9

-3,0

72,7

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

2,8

0,0

-0,2

-0,1

0,1

0,3

3,0

Rahoitustuotot

3,5

Rahoituskulut

12,7

TULOS ENNEN VEROJA

66,5

VARAT

1 631,1

381,0

123,3

599,2

450,3

25,3

3 210,1AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

510,4

498,7

498,7

Lisäykset

13,3

15,9

81,2

Liiketoimintojen hankinta

0,0

6,0

7,3

Vähennykset

-1,0

-2,2

-7,0

Liiketoimintojen myynti

-0,1

-0,2

Tilikauden poistot

-17,0

-15,6

-66,4

Tilikauden arvonalentumiset

-0,1

-0,6

-0,7

Kurssierot ja muut muutokset

-1,9

-0,2

-2,6

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

503,7

501,8

510,4


Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 0,0 (3,1) milj. euroa.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-3/2009

Hankintahinta

4,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

0,9

Liikearvo

3,3


1-12/2008

1-12/2008

Nowa Era

Muut

Hankintahinta

62,5

128,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

7,8

39,4

Liikearvo

54,6

88,8


VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

23,9

21,7

23,7

Pantit

6,0

5,8

6,0

Muut

0,4

0,4

0,4

YHTEENSÄ

30,4

28,0

30,1

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

7,9

10,5

YHTEENSÄ

10,5

7,9

10,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,1

0,2

0,2

YHTEENSÄ

0,1

0,2

0,2

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

270,8

260,2

263,8

Rojaltit

21,0

25,3

23,6

Muut vastuut

37,3

40,5

38,1

YHTEENSÄ

329,1

326,0

325,5

YHTEENSÄ

370,1

362,0

366,2


Johdannaissopimusten käyvät arvot kirjataan taseeseen. Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden aikana eikä vertailuvuonna.


KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

1-3/

1-3/

1-12/

Kauden keskikurssi

2009

2008

2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

27,56

25,82

25,16

EUR/HUF (Unkarin forintti)

293,61

259,19

251,25

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,50

3,57

3,53

EUR/RUB (Venäjän rupla)

44,39

36,47

36,69

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,97

9,43

9,66

Kauden päätöskurssi

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

27,39

25,34

26,88

EUR/HUF (Unkarin forintti)

308,18

259,43

266,70

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,69

3,52

4,15

EUR/RUB (Venäjän rupla)

45,03

37,11

41,28

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,94

9,40

10,87


Tiedotustilaisuus Sanomatalossa Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 13 alkaen. Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.30 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut. Sanoman toisen neljänneksen tulos julkistetaan 6.8. noin klo 8.30 Suomen aikaa. Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com Sanoma.com Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.

Sanoma 1Q09 osavuosikatsaus