Osavuosikatsaus  6.11.2009  8:00 


- Sanoma-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 034,4 (2 231,4) milj. euroa eli 8,8 % vähemmän kuin vertailukaudella. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 701,1 (778,6) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 180,2 (246,6) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -17,1 (18,5) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 84,5 (100,5) milj. euroa.
- Tammi-syyskuun tulos osaketta kohden oli 0,62 (1,10) euroa. Kolmannen neljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,30 (0,37) euroa.
- Sanoman näkymät vuodelle 2009 ovat ennallaan, mutta Entertainment- ja Trade-liiketoimintaryhmien näkymiä on tarkennettu.

AVAINLUKUJA

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

701,1

778,6

-9,9

2 034,4

2 231,4

-8,8

3 030,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

84,5

100,5

-15,9

180,2

246,6

-26,9

295,7

  % liikevaihdosta

12,0

12,9

8,9

11,1

9,8

Liikevoitto

77,1

94,0

-18,0

163,1

265,2

-38,5

236,3

Tilikauden tulos

47,2

61,1

-22,7

98,5

180,7

-45,5

120,8

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit

61,2

77,6

-21,1

109,9

% liikevaihdosta

3,0

3,5

3,6

 

Omavaraisuusaste, %

39,4

39,0

40,0

Nettovelkaantumisaste, %

90,3

75,9

78,5

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

16 998

18 693

-9,1

18 453

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

17 507

18 031

-2,9

18 168

 

Tulos/osake, euroa

0,30

0,37

-19,7

0,62

1,10

-44,2

0,72

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,70

0,74

-5,5

0,74

0,97

-23,0

1,56

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Olemme keskittyneet tänä vuonna toiminnan tehostamiseen. Olen tyytyväinen, että tähän mennessä olemme leikanneet liiketoiminnan kuluja 6,7 %. Uusia tehostamistoimia käynnistettiin kolmannella neljänneksellä, ja tehokkuuteen keskitytään kaikissa toiminnoissa edelleen loppuvuonna sekä vuonna 2010.

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa valmistaudumme tulevaisuuteen ja olemme valmiita panostamaan lisää toimintamme kehittämiseen: uudistamme tuotteitamme ja palvelujamme, kehitämme konseptejamme ja käynnistämme uusia hankkeita. Samalla muokkaamme rakennettamme lopettamalla liiketoimintoja, jotka eivät täytä asetettuja tavoitteitamme. Nämä toimenpiteet yhdessä muiden rakennejärjestelykulujen kanssa vaikuttavat selvästi vuoden 2009 toisen puoliskon tulokseemme.

Samanaikaisesti painotamme voimakkaasti verkkoliiketoimintaa, joka on yksi painopistealueistamme. Kehitämme ja kasvatamme verkkopalvelujamme hyödyntämällä kaikkien viiden liiketoimintaryhmämme asiantuntemusta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi hinta- ja tuotevertailusivustot ja luokiteltujen ilmoitusten sivustot sekä pelialustat ja tiettyihin teemoihin keskittyvät palvelukokonaisuudet eli ns. vertikaalit. Verkkoliiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista edistävät aiempaa tehokkaampi innovointi sekä selvästi kasvanut pyrkimys yritysostoihin."

Vuoden 2009 näkymät

Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän vuonna 2009 selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin korkokulujen arvioidaan vähenevän merkittävästi, ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla.

Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 mainonnan ja yksityisen kulutuksen uskotaan laskevan vuodesta 2008 kaikilla Sanoman markkina-alueilla.

Liikevaihto

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevaihto oli 2 034,4 (2 231,4) milj. euroa eli 8,8 % vertailukautta pienempi. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei oteta huomioon, liikevaihto oli 7,0 % vertailukautta alempi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski tammi-syyskuussa 9,5 %. Sanoma Entertainmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Muiden ryhmien liikevaihto laski, sillä yleinen taloudellinen tilanne vaikutti erityisesti mainostuottoihin.

Mainostuotot vähenivät selvästi, ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (24) %. Verkkomainostuotot olivat kuitenkin vertailukauden tasolla, ja jopa kasvoivat Sanoma Magazines Netherlandsissä ja Sanoma Entertainmentissä. Myös konsernin tilaustuotot säilyivät vakaina. Sanoman irtonumeromyynti laski jonkin verran, lähinnä Venäjän ja itäisen Keski-Euroopan aikakauslehdissä. Liikevaihdosta 51 (49) % tuli Suomesta, 46 (46) % muista EU-maista ja 3 (5) % muista maista.

Tulos

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 180,2 (246,6) milj. euroa eli 26,9 % vertailukautta pienempi. Liikevoittoon sisältyi -17,1 (18,5) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset kulut liittyvät toimintojen rakennejärjestelyihin useissa liiketoimintaryhmissä ja sisältävät esimerkiksi työntekijöille tarjottuja vapaaehtoisia eropaketteja. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat myyntivoitoista sekä suurteosliiketoiminnan rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista ja varastojen alaskirjauksista.

KERTALUONTEISET ERÄT

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

2008

Magazines

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)

-0,2

 

-1,5

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)

-4,6

 

-4,6

Myyntivoitto R.C.V. Entertainmentistä

 

 

23,5

23,5

Myyntivoitto Payback-yhtiöstä

 

 

7,0

Nuorisosivuston sulkemiseen liittyvät

 

 

kulut ja arvonalentuminen

 

 

-5,1

Aineettomien oikeuksien ja

 

 

liikearvon arvonalentuminen

 

 

-78,6

News

 

 

 

Tehostamisohjelman kulut

 

-8,4

Learning & Literature

 

 

 

Rakennejärjestelykulut

-1,5

 

-1,5

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu

-1,1

 

-1,1

Varaston arvonalentuminen ja

 

 

 

rakennejärjestelykulut

 

-6,5

 

-6,5

-7,6

Muut yhtiöt

 

 

 

Myyntivoitto maa-alueen myynnistä

 

 

1,5

1,5

KERTALUONTEISET ERÄT YHTEENSÄ

-7,4

-6,5

-17,1

18,5

-59,3

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 163,1 (265,2) milj. euroa eli 8,0 (11,9) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Entertainmentissä, jossa kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Muissa ryhmissä liikevoitto väheni pääasiassa myynnin pienentymisen ja rakennejärjestelyihin liittyvien kulujen vuoksi.

Sanoman nettorahoituserät olivat -21,7 (-29,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 19,6 (12,7) milj. euroa, josta valuuttakurssivoitot olivat 13,1 (3,4) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 41,3 (42,5) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 21,5 (38,5) milj. euroa. Konsernin rahoitusrakenteiden tehostaminen ja viitekorkojen lasku ovat selvästi alentaneet konsernin korkokuluja. Valuuttakurssitappiot olivat 13,2 (2,9) milj. euroa. Rahoituskulut sisälsivät myös verkkokauppayhtiö Fruugon osakkeiden 5 milj. euron alaskirjauksen.

Tulos ennen veroja oli 139,2 (240,4) milj. euroa. Sanoman efektiivinen veroaste oli vertailukautta korkeampi pääasiassa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä syntyneen verottoman myyntivoiton seurauksena. Tulos osaketta kohden oli 0,62 (1,10) euroa. Tammi-syyskuun tulos oli 98,5 (180,7) milj. euroa.

Toiminnan tehostaminen

Vuonna 2009 Sanomassa on käynnistetty useita toiminnan tehostamisohjelmia, joiden tavoitteena on vahvistaa Sanoman kilpailuasemaa sekä turvata kannattavuus ja liiketoiminnan rahavirta.

Sanoman tähän mennessä käynnistämiin rakennemuutoksiin kuuluu Sanoma Newsin laaja ohjelma, jossa toimitus- ja markkinointiprosessit on uudistettu. Uudistus lisää painettujen lehtien ja verkkotoiminnan välistä yhteistyötä. Samalla Sanoma News leikkaa kustannuksia 30 milj. euroa vuonna 2009 muun muassa vähentämällä henkilöstökuluja. Sanoma Magazines Belgium keskittyy tulevaisuudessa enemmän päälehtiinsä ja lukijasuhteiden vahvistamiseen. Uudistettu strategia johtaa myös 12 milj. euron vuotuisiin kustannussäästöihin ja henkilöstövähennyksiin. Virossa Sanoma Trade on päättänyt organisoida toimintansa uudelleen. Uudelleenorganisoinnin tarkoituksena on varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky, parantaa yhteistyötä markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehityksessä sekä tehostaa toimintaa. Sanoma Magazines Netherlands vahvistaa toimintansa kahta tukipilaria kokoamalla kaikki painetut lehdet Sanoma Uitgeversiin ja koko verkkoliiketoiminnan Sanoma Digital Netherlandsiin. Suoramarkkinoinnin tehokkuuden vähentyessä Hollannin suoramarkkinointiorganisaatio on lopetettu. Sanoma Learning & Literature jatkaa rakennejärjestelyjä suurteoksissa ja toimintojen yhdistämistä kielipalveluissa.

Sanoma on myös vähentänyt henkilöstöä ja toteuttanut lyhyen aikavälin kustannussäästöohjelmia useissa muissa yksiköissä joko talousnäkymien heikentymisen vuoksi tai liiketoiminnan muuttuneiden tarpeiden edellyttämien organisaatiomuutoksien yhteydessä esimerkiksi Venäjällä, Tshekissä ja Suomessa. Tammi-syyskuussa konserni karsi liiketoiminnan kuluja 6,7 %, kun sekä materiaalit ja palvelut että muut liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon kehityksen mukaisesti. Syyskuun lopussa Sanomassa oli yli 1 400 työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna) vähemmän kuin viime vuoden lopussa, mikä vastaa 7,9 %:n vähennystä työvoimassa. Syyskuun 2008 loppuun verrattuna vähennystä on lähes 1 700 työntekijää eli 9,1 %. Henkilöstövähennysten vaikutukset näkyvät selkeämmin henkilöstökuluissa vuoden lopussa ja vuoden 2010 alussa.

Rakennejärjestelyjen kertaluonteiset kulut yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat 17,1 (6,5) milj. euroa. Toiminnan tehostamista jatketaan myös neljännellä neljänneksellä, joten rakennejärjestelykustannuksia kertyy vielä lisää.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 3 186,0 (3 649,1) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 119,6 (155,4) milj. euroa, ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,74 (0,97) euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski tammi-syyskuun liiketuloksen pienenemisen vuoksi. Liiketoiminnan rahavirran kehitystä tasapainottivat käyttöpääoman pieneneminen sekä rahoituserien ja maksettujen verojen väheneminen.

Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut tammi-syyskuussa merkittäviä muutoksia. Sanoman omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,4 (39,0) %. Nettovelkaantumisaste nousi 90,3 (75,9) %:iin. Oma pääoma oli 1 181,7 (1 346,2) milj. euroa. Korolliset velat olivat 1 133,4 (1 326,7) milj. euroa, ja korollinen nettovelka oli 1 067,0 (1 021,5) milj. euroa. Syyskuun lopussa taseessa oli rahavaroja 66,4 (305,1) milj. euroa. Konserni varautui vertailukaudella finanssimarkkinoiden epävakauteen kasvattamalla kassavarojaan. Ylimääräisistä kassavaroista luovuttiin vuoden 2008 loppuun mennessä.

Sanoman rahoitusasema on vakaa. Olemassa olevat luottosopimukset, kuten yhteensä 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät Sanoman kaikki rahoitustarpeet, eikä yhtiö tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa. Syyskuun lopussa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,8. Konsernin tavoitteena on pitää suhde alle 3,5:n.

Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 61,2 (77,6) milj. euroa. Ne koostuivat pääasiassa tietojärjestelmistä sekä korvausluontoisista hankinnoista ja korjauksista. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa. Vuonna 2009 konsernin käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan selvästi pienemmät.

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yrityskauppoja. Vertailukaudella Sanoma Magazines myi hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin, ja kaupasta kirjattiin 23,5 milj. euron myyntivoitto. Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Sanoma Magazinesin vahvat brändit ovat kehittyneet markkinoita paremmin yhtiön tärkeimmissä toimintamaissa.
- Toiminnan tehostaminen alkaa näkyä: Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kehittyi kolmannella neljänneksellä edellisiä neljänneksiä paremmin.
- Sanoma Magazines valmistautuu tulevaisuuteen organisoimalla uudelleen Hollannin painetut tuotteet ja verkkoliiketoiminnan.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

 %

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

266,1

304,0

-12,5

804,2

907,9

-11,4

1 246,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

27,9

31,6

-11,6

75,0

102,8

-27,1

138,9

  % liikevaihdosta

10,5

10,4

9,3

11,3

11,1

Liikevoitto

23,1

31,6

-26,8

68,9

126,3

-45,5

85,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

17,8

19,9

-10,7

26,8

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 355

5 911

-9,4

5 900

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 521

5 668

-2,6

5 731

* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä. Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä.

Toiminnalliset tunnusluvut *

1-9/

1-9/

2009

2008

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

298

333

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

280 874

312 835

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

37 788

49 123

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 804,2 (907,9) milj. euroa eli 11,4 % pienempi kuin vertailukaudella. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti ilmoitustuottoihin kaikissa toimintamaissa. Erityisesti tämä näkyi Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdossa. Liiketoimintaryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 12,2 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 18 (17) % tuli Suomesta. Ryhmän liikevaihto väheni heinä-syyskuussa 12,5 % ja oli 266,1 (304,0) milj. euroa, mikä johtui pääasiassa Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdon laskusta.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot laskivat 24 % tammi-syyskuussa ja olivat 28 (32) % liikevaihdosta. Talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti Sanoma Magazines Internationalin ilmoitustuottoihin. Liiketoimintaryhmän verkkomainostuotot olivat vertailukauden tasolla.

Levikkituotot laskivat 4 % ja olivat 61 (57) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla ja jopa kasvoivat hieman Hollannissa, Belgiassa ja Suomessa. Irtonumeromyynti laski lähinnä itäisen Keski-Euroopan maissa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 354,5 (371,7) milj. euroa painettujen lehtien ilmoitustuottojen laskiessa vertailukaudesta. Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta väheni Hollannissa 17 % tammi-elokuussa 2009. Sanoma Magazines Netherlandsin vahvat lehti- ja verkkobrändit menestyivät kuitenkin ilmoitusmarkkinoiden yleistä kehitystä paremmin. Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kasvoi yli 7 %, osin uusien palvelujen seurauksena. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 26 (27) % liikevaihdosta. Sanoma Magazines Netherlands paransi markkina-asemaansa myös lukijamarkkinoilla. Liiketoiminnan levikkituotot olivat lähes vertailukauden tasolla, vaikka joitakin lehtiä on lopetettu vuoden aikana. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät myönteisesti. Päänimikkeistä huolehtiminen on tärkeää Sanoma Magazinesin kaikilla markkinoilla, ja Hollannissa suosituimpiin naisten viikkolehtiin kuuluva Margriet uudistettiin heinäkuussa. Tarkoituksena on vahvistaa sen asemaa lukija- ja mainosmarkkinoilla. Sanoma Magazines Netherlands on päättänyt selkeyttää organisaatiotaan ja yhdistää kaikki painetut tuotteet Sanoma Uitgeversiin ja koko verkkoliiketoiminnan Sanoma Digital Netherlandsiin. Tämän ansiosta Sanoma Magazines Netherlands pystyy vastaamaan entistä paremmin kuluttajien ja ilmoittajien tarpeisiin, jakamaan tietoa sisäisesti ja parantamaan tehokkuutta.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 152,8 (224,3) milj. euroa. Talouden taantuma on vaikuttanut voimakkaasti Sanoma Magazines Internationalin liikevaihtoon. Liikevaihtoon vaikutti selvästi myös erityisesti Venäjän ruplan ja Unkarin forintin epäedullinen vaihtosuhde. Ilmoitustuotot pienenivät kaikissa maissa ja erityisesti Venäjällä, Unkarissa ja Ukrainassa. Sanoma Magazines International reagoi nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin vuoden alussa ja lopetti useita kannattamattomia lehtiä, mikä myös pienensi ilmoitustuottoja erityisesti Tshekissä. Ilmoitustuotot olivat 48 (55) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat selvästi vertailukaudesta, mikä johtuu osittain julkaistavien lehtien määrän, ja joissakin tapauksissa ilmestymiskertojen, vähentämisestä. Ilmestymistiheyttä on muutettu useissa lehdissä kustannusten säästämiseksi. Sanoma Magazines International on parantanut markkinaosuuttaan Romaniassa ja on nyt maan johtava aikakauslehtikustantaja. Unkarissa yhtiön johtava asema verkossa vahvistui entisestään, kun vertailusivusto Olcsobbat.hu ostettiin syyskuussa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli 154,8 (163,3) milj. euroa. Lukijamarkkinoilla Sanoma Magazines Belgium kehittyi markkinoita paremmin. Levikkituotot pysyivät vertailukauden tasolla ja tilaustuotot jopa kasvoivat. Ilmoitustuotot laskivat markkinakehityksen mukaisesti vertailukaudesta ja olivat 25 (27 %) liikevaihdosta. Sanoma Magazines Belgiumin uudistettu strategia rakentuu vahvoille brändeille, laadukkaille lehdille ja vahvoille lukijasuhteille. Sanoma Magazines Belgium on uudistamassa organisaatiotansa hyödyntääkseen paremmin mahdollisuuksiaan muuttuvassa mediaympäristössä.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 145,3 (151,7) milj. euroa. Suomessa levikkituotot säilyivät hyvällä tasolla, mutta ilmoitustuotot laskivat vertailukaudesta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni tammi-syyskuussa 21 % ja aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 9 %. Ilmoitustuotot olivat 13 (16) % Sanoma Magazines Finlandin liikevaihdosta. Sanoma Magazines Finland menestyi markkinoita paremmin sekä mainos- että lukijamarkkinoilla ja on kasvattanut markkinaosuuksiaan. Erityisesti päänimikkeet, kuten naisten viikkolehti Me Naiset sekä Gloria-tuoteperhe ovat kasvattaneet lukijakuntaansa. Lisäksi Sanoma Magazines Finlandin yritysjulkaisutoiminta on saanut uusia asiakkaita ja kasvattanut markkinaosuuttaan.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 75,0 (102,8) milj. euroa eli 27,1 % vertailukautta vähemmän. Ilmoitustuottojen väheneminen vaikutti tulokseen kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Sanoma Magazines Internationalissa ja myös Sanoma Magazines Netherlandsissä. Suomessa liikevoitto parani hieman. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -6,1 (23,5) milj. euroa ja liittyivät rakennejärjestelyihin Sanoma Magazines Belgiumissa ja Hollannin suoramarkkinointiorganisaatiossa. Vertailukaudella liikevoittoa paransi 23,5 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli 68,9 (126,3) milj. euroa. Ryhmä on käynnistänyt useita ohjelmia, joiden tavoitteena on parantaa liiketoimintayksiköiden kannattavuutta. Näiden kaikilla markkinoilla toteutettujen ohjelmien vaikutus on alkanut näkyä. Heinä-syyskuussa ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kehittyi selvästi edellisiä neljänneksiä paremmin ja oli 27,9 (31,6) milj. euroa eli 11,6 % vähemmän kuin vertailukaudella.

Sanoma Magazines jatkaa aikakauslehtiportfolionsa kehittämistä ja panostuksia markkina-asemiensa vahvistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa asemaansa digitaalisessa mediassa, mikä onnistuu käyttämällä nykyisiä resursseja tehokkaammin. Digitaalisen toiminnan kasvua vauhdittavat organisaatiomuutokset. Samalla Sanoma Magazines jatkaa määrätietoisesti toimintansa tehostamista ja kustannussäästöjen toteuttamista.

Vuonna 2009 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisiin toimijoihin.


- Sanoma News uudistaa organisaatiotaan vastatakseen paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja parantaakseen tehokkuutta. Säästötavoite, 30 milj. euroa, saavutetaan vuonna 2009. Tehostamistoimet näkyvät Sanoma Newsin kolmannen neljänneksen tuloksessa.
- Helsingin Sanomat valmistautuu 120-vuotisjuhliinsa sisältöuudistuksella, jota tuetaan uudistetuilla toimitusprosesseilla.
- Ilta-Sanomien levikkikehitys osoitti edelleen rohkaisevia merkkejä kolmannella neljänneksellä. Liiketoimintayksikön verkkomainonta kasvoi kolmannella neljänneksellä 45 %.
- Verkon display- eli näyttöpohjainen mainonta menestyi hyvin osin Sanoma Outletin piristämänä. Sanoma Outlet on tulospohjainen verkkomainonnan myyntijärjestelmä, joka lanseerattiin kesällä erittäin lupaavin tuloksin.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

101,2

113,5

-10,8

316,0

355,5

-11,1

474,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

11,8

15,2

-22,7

29,8

47,9

-37,8

57,3

  % liikevaihdosta

11,6

13,4

9,4

13,5

12,1

Liikevoitto

11,8

15,2

-22,7

21,4

47,9

-55,4

57,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

8,0

13,5

-40,5

19,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 322

2 433

-4,6

2 449

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 431

2 504

-2,9

2 491

* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2009

2008

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

56,0

70,2

 

1-12/

1-12/

Tarkastettu levikki

2008

2007

Helsingin Sanomat

412 421

419 791

Ilta-Sanomat

161 615

176 531

 

7-9/

7-9/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2009

2008

Iltasanomat.fi

1 603 731

1 364 050

HS.fi

1 094 630

939 063

Huuto.net

429 449

437 834

Oikotie.fi

347 121

317 769

Taloussanomat.fi

444 694

286 012

Keltainenporssi.fi

184 658

196 560

Sanoma Newsin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 316,0 (355,5) milj. euroa eli 11,1 % vertailukautta pienempi. Suurin osa laskusta tuli Helsingin Sanomat -liiketoimintayksiköstä, jonka ilmoitustuotot pienenivät merkittävästi. Myös muiden liiketoimintayksiköiden liikevaihdot jäivät vertailukaudesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 11,7 %. Ilmoitusmarkkinat olivat heinä-syyskuussa edelleen heikot. Ryhmän liikevaihto laski 10,8 % ja oli 101,2 (113,5) milj. euroa.

Vaikka mainosmarkkinoiden supistuminen näyttää tasaantuneen Suomessa viime kuukausina, markkinat ovat selvästi vertailukautta pienemmät. Suomessa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup Adexin mukaan tammi-syyskuussa 24 %. Yhteensä työpaikkailmoittelu Suomessa väheni 55 % ja asuntoilmoittelu 38 %. Mainonta kaupunkilehdissä pieneni 18 %. Myös tilastoitu verkkomainonta väheni 7 %. Yleisen mainontaympäristön mukaisesti Sanoma Newsin ilmoitustuotot pienenivät 25 % vertailukaudesta. Eniten vaikutti luokiteltujen ilmoitusten väheneminen. Verkkomainostuotot ja erityisesti näyttöpohjainen mainonta kehittyivät selvästi markkinoita paremmin ja olivat lähes vertailukauden tasolla. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 45 (53) % Sanoma Newsin tammi-syyskuun liikevaihdosta.

Suomessa lukijoiden siirtyminen verkkoon vaikuttaa painettujen iltapäivälehtien markkinoihin, jotka pienenivät 8 % tammi-syyskuussa. Levikin kehitys osoitti kuitenkin myönteisiä merkkejä kesän aikana. Verkkopalvelujen kävijämäärät kasvavat jatkuvasti, mikä lisää Sanoma Newsin tavoittavuutta. Ryhmän levikkituotot kasvoivat 3 %. Sekä tilaus- että irtonumerotuotot kasvoivat. Yhteensä levikkituotot olivat 44 (38) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 176,3 (210,9) milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat vertailukaudesta, mikä johtui painetut ja digitaaliset tuotteet yhdistävistä uusista tilausmalleista sekä tilaushintojen noususta. Ilmoitustuotot vähenivät merkittävästi, ja yleinen talouden tilanne vaikutti edelleen vahvasti erityisesti Helsingin Sanomien työpaikka- ja asuntoilmoitteluun. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -päivälehdessä laski 56 % vertailukaudesta ja asuntoilmoittelu 55 %. Helsingin Sanomien liikevaihdosta ilmoitustuotot olivat 53 (62) %. Kansallisen Mediatutkimuksen uusimman lukijatutkimuksen mukaan Helsingin Sanomat -päivälehden lukijamäärä kasvoi. Kasvavan verkkolukijakunnan myötä Helsingin Sanomien lukijamäärä on suurempi kuin koskaan. Helsingin Sanomat on uudistanut organisaatiotaan kehittääkseen edelleen monikanavaista uutistuotantoa, jotta se voisi vastata paremmin lukijoiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi uudistuksella vahvistetaan mediamyyntiä ja tehostetaan toimintaa. 

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 57,9 (63,0) milj. euroa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 56,9 (57,1) %. Irtonumeromarkkinoiden myönteinen kehitys, sisältöuudistus vuonna 2008, hinnankorotus vuoden 2008 lopussa ja onnistunut kampanjointi vuoden 2009 aikana nostivat Ilta-Sanomien irtonumeromyynnin vertailukauden tasolle. Kokonaistavoittavuus jatkoi nousuaan verkkolukijoiden määrän jatkuvan kasvun ansiosta. Yksikön ilmoitustuotot pienenivät painetun lehden ilmoitustuottojen vähenemisen seurauksena. Iltasanomat.fi-verkkopalvelun mainostuotot kehittyivät toisella ja kolmannella neljänneksellä myönteisesti. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 22 (28) % liiketoimintayksikön tammi-syyskuun liikevaihdosta.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 68,0 (72,8) milj. euroon erityisesti maakuntalehtien ilmoitustuottojen vähenemisen vuoksi. Maakuntalehtien levikkituotot kuitenkin kasvoivat hieman. Sanoma Lehtimedia on uudistanut organisaatiotaan ja rakentaa nyt yhteistä virtuaalista uutistoimitusta kaikille maakuntalehdilleen. Sanoma Kaupunkilehtien liikevaihto pieneni, mikä johtui Metron ja Uutislehti 100:n viimesyksyisestä yhdistymisestä. Sanoma Kaupunkilehdet on tehostanut vuoden aikana toimintaansa ja kasvattanut osuuttaan kaupunkilehtimarkkinoilla. Sanoma Digital -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja mainostuotot kehittyivät myönteisesti erityisesti kolmannella neljänneksellä.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 107,1 (111,8) milj. euroa. Liikevaihto pieneni sisäisten painotöiden vähenemisen vuoksi. Ulkoiset painopalvelut kehittyivät hyvin ja kasvoivat 26 % vertailukaudesta.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 29,8 (47,9) milj. euroa eli 37,8 % vertailukautta vähemmän. Liikevoittoon sisältyi -8,4 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä tehostamisohjelmaan liittyvistä kustannuksista, kuten työntekijöille tarjotuista vapaaehtoisista eropaketeista. Nämä kertaluonteiset kulut toteutuivat ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 21,4 (47,9) milj. euroa. Toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt korvasivat vain osittain vähentyneiden ilmoitustuottojen vaikutukset, ja kaikkien raportoitavien liiketoimintayksiköiden tulokset olivat vertailukautta alemmat. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa laski 22,7 % ja oli 11,8 (15,2) milj. euroa. Erilaisten säästötoimenpiteiden avulla Sanoma News tehosti toimintaansa edellisiin neljänneksiin verrattuna.

Sanoma News kehittää määrätietoisesti painettuja tuotteitaan ja digitaalisia palvelujaan. Kaikissa yksiköissä on meneillään tuoteuudistuksia, joiden tavoitteena on vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö on myös päättänyt panostaa uuteen lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään, joka mm. tukee sanomalehtien kehitysmahdollisuuksia monimediaympäristössä. Mediamainosmarkkinat ovat kuitenkin haasteelliset vuonna 2009. Sanoma News jatkaa siksi rakenteellisia uudistuksiaan ja toimintansa sopeuttamista alemmalle tuottotasolle.

Vuonna 2009 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuodesta mainosmarkkinoiden laskun vuoksi.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa sekä mobiili- ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoimintayksikkö on verkkopelaamiseen keskittyvä Sanoma Games.


- Sanoma Entertainment menestyy edelleen hyvin. Liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvoi merkittävästi myös kolmannella neljänneksellä, ja kaikki toiminnot paransivat tulostaan vuodesta 2008.
- Welho lanseerasi uuden maksu-tv-kanavapaketin, Welho Mixin, joka mahdollistaa räätälöidyt kanavavalinnat.
- Nelonen Median osuus Suomen tv-mainonnasta oli elokuussa 36,7 %, mikä on kaikkien aikojen suurin markkinaosuus.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

35,0

34,7

0,9

115,9

116,1

-0,1

157,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3,8

2,8

33,9

16,8

13,2

27,1

17,3

  % liikevaihdosta

10,8

8,2

14,5

11,4

11,0

Liikevoitto

3,8

2,8

33,9

16,8

13,2

27,1

17,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

6,1

9,4

-35,1

13,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

445

487

-8,6

488

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

474

478

-0,9

482

Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

 

 

 

 

2009

2008

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

33,6 %

29,8 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

29,8 %

30,2 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,7 %

14,2 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (30.9.)

326

322

Maksu-tv-asiakkaat, 1 000 kpl (30.9.)

67

68

Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl (30.9.)

112

103

Sanoma Entertainmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli vertailukauden tasolla, 115,9 (116,1) milj. euroa. Myös konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 49 (50) %. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 35,0 (34,7) milj. euroa.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 64,5 (65,1) milj. euroa, vaikka televisiomainonta TNS Gallup Adexin mukaan väheni Suomessa 13 %. Nelonen Median mainostuotot kehittyivät markkinoita paremmin erityisesti monikanavastrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta. Uudet, kohdennetut tv-kanavat, valtakunnalliset radiokanavat ja netti-tv ovat kaikki kasvattaneet mainosmyyntiään. Nelonen Median markkinaosuus Suomen televisiomainonnasta kasvoi merkittävästi tammi-syyskuussa, 33,6 %:iin (29,8 %).

Nelonen Median kesäkuussa 2009 lanseeraamasta uudesta netti-tv-palvelusta Ruutu.fi on nopeasti tullut hyvin suosittu. Ruutu.fi-palvelun tarjonta koostuu tv-sarjoista, joita voi katsella maksuttomasti ns. catch-up-palveluna, sekä suosittujen tv- ja radio-ohjelmien lisämateriaaleista ja podcasteista. Liv-televisiokanavalle myönnettiin yksivuotinen toimilupa myös maanpäällisessä verkossa, ja lähetykset alkavat joulukuussa. Tämä vahvistaa entisestään kanavan ensimmäisenä toimintavuotena saavuttamia hyviä katseluosuuksia.

Valtakunnallinen radiomainonta laski Suomen Radioiden Liiton mukaan tammi-syyskuussa 1 %:n. Nelonen Median osuus valtakunnallisesta radiomainonnasta kasvoi 12,7 %:iin (11,3 %). Nelonen Media asemoi uudelleen Radio Aallon elokuussa. Jatkossa Radio Aalto keskittyy rockiin ja tyylikkääseen pop-musiikkiin. Sekä Radio Aallon että Radio Rockin viikoittaiset kuuntelijaluvut ovat kehittyneet myönteisesti.

Muun toiminnan liikevaihto oli 52,4 (51,5) milj. euroa ja sisältää kaapeli- ja laajakaistaoperaattori Welhon ja Sanoma Gamesin, ryhmän uuden verkkopelaamiseen keskittyvän liiketoimintayksikön. Welhon nopeat ja helppokäyttöiset laajakaistapalvelut sekä palkittu asiakaspalvelu ovat olleet avainasemassa kiinteän laajakaistan asiakasmäärän kasvattamisessa pienenevillä markkinoilla. Welho sai neljättä kertaa peräkkäin parhaimmat arviot suomalaisten laajakaistaoperaattorien asiakastyytyväisyyskyselyssä. Suomen maksu-tv-markkinoiden yleisen kehityksen mukaisesti Welhon maksu-tv-toiminta oli vertailukauden tasolla. Räätälöitävä maksu-tv-kanavapaketti Welho Mix lanseerattiin onnistuneesti syyskuussa. Sanoma Games lanseerasi uudet versiot päätuotteistaan sekä uuden Gamer.fi-palvelun syyskuussa.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi selvästi tammi-syyskuussa, 27,1 %, ja oli 16,8 (13,2) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Sekä tv- ja radiotoiminta että muu toiminta kasvattivat liikevoittoaan. Tulosparannukseen vaikuttivat kustannusten yleinen aleneminen ja tehokkaat säästötoimenpiteet. Sekä tv- ja radiotoiminnan että muiden toimintojen hyvä kehitys jatkui heinä-syyskuussa. Ryhmän liikevoitto parani 33,9 % ja oli 3,8 (2,8) milj. euroa.

Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy ydinliiketoimintoihinsa: televisioon, laajakaistapalveluihin, verkkopelaamiseen ja nettivideoihin. Sanoma Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystä, panostaa verkkopalvelujensa kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksiensa kasvattamiseen. Lisäksi Sanoma Entertainment kehittää prosessejaan ja palvelutarjoomaansa vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä tehostaakseen toimintaansa.

Vuonna 2009 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan nousevan selvästi.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Sanoma Learning & Literature on johtava eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Yhdeksässä maassa toimiva ryhmä on kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava kirjankustantaja.


- Oppiminen-liiketoiminta menestyi hyvin.
- Taloudellinen ympäristö vaikutti kielipalvelut-liiketoimintaan, joka keskittyy rakentamaan vahvaa pohjoismaista toimijaa.
- Rakennejärjestelyt jatkuivat suurteosliiketoiminnassa Suomessa ja ydinliiketoiminnan ulkopuolisissa toiminnoissa Hollannissa.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

117,6

133,2

-11,7

280,4

302,0

-7,1

390,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

35,7

42,8

-16,6

53,8

64,8

-16,9

53,2

  % liikevaihdosta

30,3

32,1

19,2

21,5

13,6

Liikevoitto

33,1

36,3

-8,9

51,2

58,3

-12,1

45,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit

9,8

10,9

-9,9

15,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 683

2 854

-6,0

2 908

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 801

2 684

4,3

2 737

* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua. Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy kolmannella neljänneksellä 6,5 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

2009

2008

Oppiminen

 

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 199

1 191

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

332

357

 

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

342

383

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

46

47

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

31,6

32,1

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 280,4 (302,0) milj. euroa eli 7,1 % vähemmän kuin vertailukaudella. Tämä johtui pääasiassa valuuttakursseista, kustantamisen ja painotoiminnan liikevaihdon laskusta sekä Suomen ja Unkarin yrityskoulutuksen myynnin vähenemisestä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 9,7 %. Ryhmän liikevaihdosta 65 (63) % tuli Suomen ulkopuolelta. Ryhmän liikevaihto oli heinä-syyskuussa 117,6 (133,2) milj. euroa. 11,7 %:n lasku vertailukaudesta johtui kustantamisen liikevaihdon pienenemisestä ja ajoituseroista Hollannissa, jossa oppimisen myynti aikaistui osin toiselle neljännekselle. Lisäksi liikevaihtoon vaikuttivat Puolan zlotyn ja Unkarin forintin epäedulliset vaihtokurssit.

Oppimisen liikevaihto oli 206,4 (221,1) milj. euroa. Hollannissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Malmberg kasvatti markkinaosuuttaan peruskoulumateriaaleissa ja luopui kannattamattomista, oppimista lähellä olevista liiketoiminnoista, kuten koululaisille suunnatuista lehdistä ja opiskelijatapahtumien järjestämisestä. Suomessa yrityskoulutuksen ja -kirjojen myynnin lasku vaikutti selvästi liikevaihtoon. Lukion oppikirjojen kierrätyksen lisääntyminen vaikutti toisen asteen oppimateriaalien myyntiin. Liikevaihto kasvoi selvästi Belgiassa, jossa Van Inin oppimisratkaisut ovat menestyneet kaikilla kouluasteilla. Myös puolalaisen Nowa Eran markkinaosuus on kasvanut. Unkarissa oppimateriaalien myynti oli vertailukauden tasolla, mutta yrityskoulutuksen myynnin voimakas lasku vaikutti liikevaihtoon. Valtion investoinnit verkko-opetushankkeisiin ovat viivästyneet Puolassa. Tämä vähensi YDP:n myyntiä vertailukaudesta, jolloin avoimia tarjouskilpailuja oli runsaasti jo toisella neljänneksellä.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi 21,2 (19,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tehtyjen yritysostojen seurauksena. Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut merkittävästi kielipalvelujen myyntiin. Kielipalvelut-liiketoiminnassa keskitytään nyt kuuden maaorganisaation ja prosessien integrointiin. Tarkoituksena on rakentaa tehokas ja erottuva kielipalvelujen tarjoaja pohjoismaisille markkinoille.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto oli 60,9 (71,5) milj. euroa. WSOY Yleisen kirjallisuuden liikevaihtoon kohdistui paineita, sillä kirjakaupat ovat vähentäneet ostojaan pyrkiessään välttämään varastojen kertymistä. Suomessa yleisen kirjallisuuden markkinat ovat hidastuneet merkittävästi, mutta WSOY Yleinen kirjallisuus on menestynyt markkinoilla suhteellisen hyvin. Suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen liikevaihto oli selvästi pienempi kuin vertailukaudella, ja näiden toimintojen rakennejärjestelyt jatkuvat Suomessa. Painotoiminnan liikevaihto laski.

Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 53,8 (64,8) milj. euroa eli 16,9 % vertailukautta vähemmän. Suurin osa laskusta tuli kielipalveluista, joiden myyntiin talouden taantuma on vaikuttanut merkittävästi. Myös oppimisen liikevoitto laski, mikä johtui pääasiassa valuuttakurssien epäedullisesta kehityksestä, mutta myös Nowa Eran ensimmäisen neljänneksen kausiluonteisten tappioiden yhdistämisestä ja tuloksen pienenemisestä Suomessa. Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevoitto nousi. Kustannussäästöt ovat osittain korvanneet myynnin laskun vaikutuksen tulokseen. Kertaluonteiset erät olivat -2,6 (-6,5) milj. euroa, ja ne liittyivät kannattamattomien yksiköiden rakennejärjestelyihin sekä katsaus- että vertailukaudella. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 51,2 (58,3) milj. euroa. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa 16,6 %, 35,7 (42,8) milj. euroon liikevaihdon vähenemisen vuoksi. Oppiminen-liiketoiminnassa myynti ja tulos kertyivät joissakin maissa jo toisella neljänneksellä, kun vuonna 2008 ne keskittyivät vahvemmin kolmannelle neljännekselle. Sanoma Learning & Literaturen liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppiminen-liiketoiminnan tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen oppimisen kansainvälistämiseen, kielipalvelujen laajentamiseen ja markkinajohtajuuden säilyttämiseen yleisessä kirjallisuudessa Suomessa. Sekä oppimateriaalien että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä enemmän räätälöityjä ratkaisuja. Näiden tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä asemassa ja voi parantaa kannattavuuttaan kehittäessään teknisiä alustoja samanaikaisesti useille markkinoille.

Vuonna 2009 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttavat merkittävästi myös valuuttakurssimuutokset Sanoma Learning & Literaturen toimintamaissa.

SANOMA TRADE

Kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 230 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Seitsemässä maassa toimiva lehtijakelu on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Kioskikauppa menestyi suhteellisen hyvin, liikevaihto kasvoi esimerkiksi Liettuassa.
- Hyvä sisältö ja konsepti täyttivät elokuvateatterit. Suomessa elokuvissakäynnit ovat lisääntyneet 7 % vuonna 2009, ja kolmannella neljänneksellä tehtiin kaikkien aikojen lipunmyyntiennätys.
- Baltian maiden lama vaikuttaa kaikkien liiketoimintojen myyntiin, mutta kustannussäästöt tasapainottavat osin sen vaikutusta tulokseen.

Avainlukuja

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

209,2

221,4

-5,5

592,6

627,3

-5,5

866,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

9,7

13,0

-25,4

17,3

30,4

-42,9

45,1

  % liikevaihdosta

4,7

5,9

2,9

4,8

5,2

Liikevoitto

9,7

13,0

-25,4

17,3

30,4

-42,9

45,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

19,3

23,2

-16,7

33,8

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

6 118

6 930

-11,7

6 626

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

6 201

6 598

-6,0

6 633

Toiminnalliset tunnusluvut

1-9/

1-9/

Tuhansia

2009

2008

Asiakasmäärät kioskikaupassa

147 117

159 173

Asiakasmäärät kirjakaupassa

4 857

5 082

Elokuvateattereissa kävijät

7 061

7 487

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

263 205

292 288

Sanoma Traden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 592,6 (627,3) milj. euroa eli 5,5 % pienempi kuin vertailukaudella. Kioskikaupan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ryhmän liikevaihtoon vaikutti pääasiassa lehtijakelun liikevaihdon lasku. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5,3 %. Sanoma Traden liikevaihdosta 32 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Heinä-syyskuussa ryhmän liikevaihto laski 5,5 % ja oli 209,2 (221,4) milj. euroa.

Kioskikaupan liikevaihto oli 298,3 (300,9) milj. euroa. Suomessa kioskikauppa oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto kasvoi 5 % Liettuassa. Myös Romanian uusien toimintojen myynti kasvoi. Kioskien myynti laski Latviassa ja Venäjällä. Sanoma Trade on lopettanut yli sata tappiollista kioskia enimmäkseen Latviassa ja Liettuassa. R-kioskin konsepti uudistetaan tulevina vuosina, ja uuden konseptin mukaiset ensimmäiset pilotit käynnistetään Suomessa marraskuussa. Romaniassa saatiin päätökseen lanseerausvaihe, joka käynnistyi vuonna 2008, kun maassa avattiin ensimmäiset 18 kioskia.

Lehtijakelun liikevaihto oli 163,1 (180,2) milj. euroa. Suomessa iltapäivälehtien myynti on kehittynyt myönteisesti kesästä lähtien. Myös Hollannissa irtonumeromäärät ovat osoittaneet viime kuukausina merkkejä elpymisestä. Lehtijakelun kumulatiiviset määrät laskivat kuitenkin kaikkialla. Baltian maissa irtonumerojen hintoja nostettiin arvonlisäveron korotusten vuoksi, mikä myös vaikutti myynnin määrään.

Kirjakaupan liikevaihto oli 78,8 (91,9) milj. euroa. Vertailuvuonna liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty lehtivuosikertaliiketoiminta. Kirjamarkkinoiden vaisun kehityksen myötä kirjakaupan liikevaihto laski sekä Suomessa että Virossa. Syyskuussa julkaistiin monien suosittujen suomalaisten kirjailijoiden uutuuksia, minkä odotetaan vaikuttavan liikevaihtoon myönteisesti.

Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 64,4 (67,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa. Vuosi 2008 oli Suomessa elokuvissakäyntien osalta ennätysvuosi, ja kävijämäärät ovat jatkaneet tasaista kasvuaan tammi-syyskuussa 2009. Toiminta kehittyi myönteisesti myös Virossa, missä kilpailun odotetaan kuitenkin lisääntyvän uuden toimijan aloittaessa toimintansa viimeisellä neljänneksellä. Elokuvateattereiden vaihtoehtoinen sisältö ja 3D-elokuvat kiinnostavat selvästi asiakkaita. Talouden taantuma ja yksityisen kulutuksen väheneminen ovat vaikuttaneet elokuvateattereiden kävijämääriin Baltian maissa. Liikevaihto laski erityisesti Latviassa, jossa myös alan kilpailu on lisääntynyt.

Sanoma Traden liikevoitto laski tammi-syyskuussa 42,9 % ja oli 17,3 (30,4) milj. euroa, mikä johtui pääasiassa ulkomaisista toiminnoista. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Kioskikaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat myynnin väheneminen ja aiemmat panostukset Venäjällä ja Romaniassa. Myös lehtijakelun liikevoitto laski kaikilla markkina-alueilla. Kirjakaupan ja elokuvatoimintojen liikevoitto jäi vertailukaudesta. Suomen ja Viron elokuvateatterit menestyivät kuitenkin hyvin. Heinä-syyskuussa ryhmän liikevoitto laski 25,4 % ja oli 9,7 (13,0) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen kehitys on tulosta Sanoma Traden intensiivisistä kustannussäästöohjelmista kaikissa liiketoiminnoissa. Sanoma Traden tavoitteena on noin 20 milj. euron säästöt vuonna 2009. Sanoma Trade on myös aloittanut rakennejärjestelyt. Virossa liiketoimintaryhmä yhdistää kaikki toimintonsa varmistaakseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa sekä tuottaakseen lisäarvoa kuluttajille. Tavoitteena on etsiä kasvumahdollisuuksia, tehostaa markkinointia ja konseptin kehitystä sekä karsia kuluja. Lehtijakelu ja elokuvatoiminnot menestyivät hyvin Suomessa, mutta ulkomaisten toimintojen heikot tulokset laskivat koko liiketoimintaryhmän tulosta kolmannella neljänneksellä.

Sanoma Trade jatkaa konseptien, erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien, kehittämistä kaikissa liiketoiminnoissa. Ketjunhallinnan tehostaminen sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset tuote- ja palvelutarjoomat ovat tärkeimmät menestystekijät kaikilla markkinoilla, ja niillä varmistetaan Sanoma Traden kilpailukyky. Sanoma Traden 230 miljoonaa vuotuista asiakaskontaktia tarjoaa arvokasta asiakasymmärrystä ja hyvät mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman kehittämiseen.

Vuonna 2009 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan merkittävästi.

SANOMA-KONSERNI

Osinko

Hallituksen esityksen mukaisesti Sanoma Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,90 (1,00) euroa osakkeelta. Osingot maksettiin toisella neljänneksellä. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Osakkeet ja omistus

Tammi-syyskuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin yhteensä 57 269 565 (80 877 526) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 36 (50) % kauden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 609,7 (1 285,1) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa oli 10,61 euroa, ja hinta vaihteli 8,02 ja 15,65 euron välillä. Katsauskauden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2 428,6 (2 128,7) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 15,09 (13,29). Syyskuun lopussa Sanomalla oli 20 922 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 10,1 (10,9) % kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia.

Katsauskaudella hallituksella oli valtuutus omien osakkeiden hankintaan. Vuoden 2009 tammi-syyskuussa ei hankittu omia osakkeita, ja vuonna 2008 hankitut omat osakkeet mitätöitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Myös osakkeiden määrä muuttui ensimmäisellä neljänneksellä, koska optio-oikeuksilla merkittiin osakkeita. Seuraavilla neljänneksillä ei tapahtunut muutoksia, joten syyskuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 160 943 658 osaketta ja yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2009 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2009 valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.

Lisäksi hallituksella on voimassa oleva valtuutus korottaa osakepääomaa enintään 82 000 000 uudella osakkeella ja luovuttaa enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevaa Sanoman osaketta. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 19.12.2008 Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta.

Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella, ja sen voimassaolo loppui 1.4.2009.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti myös kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen ovat osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Johto ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Myös valuuttakurssien kehittymiseen liittyy epävarmuutta. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi luotettavia ennusteita esimerkiksi mediamainonnan kehityksestä konsernin eri markkinoilla ei ole saatavilla. Sanoma uskoo mediamainonnan laskun jatkuvan vuonna 2009. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopea muutos voi vaikuttaa konsernin tulokseen.

Sanoman suhteellisen vakaa liiketoiminta ja vahva tase sekä olemassa olevat lainasopimukset turvaavat konsernin rahoitusaseman myös siinä tapauksessa, että finanssimarkkinoiden epävarmuus jatkuu.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.9.2009 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2009 lukien soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja: IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS 8 Toimintasegmentit. IAS 1 tilinpäätöksen esittäminen -standardin käyttöönottaminen on vaikuttanut tilinpäätöksessä käytettäviin termeihin ja joidenkin laskelmien esitysmuotoon. IFRS 8 -standardin käyttöönottamisella ei ollut merkittävää vaikutusta Sanoman osavuosikatsaukseen.

Sanoma Learning & Literaturessa on 1.1.2009 siirrytty aktivoimaan oppimateriaalien sisällöntuotantoon liittyvät menot taseen aineettomiin hyödykkeisiin. Aiemmin ne käsiteltiin osana vaihto-omaisuuden hankintamenoa. Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Sanoman tulokseen tai taseeseen.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-9/

1-9/

1-12/

 

2009

2008

2008

 

LIIKEVAIHTO

2 034,4

2 231,4

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

46,7

70,6

97,1

Materiaalit ja palvelut

906,3

994,8

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

511,4

517,6

702,8

Liiketoiminnan muut kulut 

379,4

414,4

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

120,9

110,0

231,9

LIIKEVOITTO

163,1

265,2

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-2,3

5,0

4,9

Rahoitustuotot

19,6

12,7

18,9

Rahoituskulut

41,3

42,5

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

139,2

240,4

190,3

Tuloverot

-40,6

-59,6

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

98,5

180,7

120,8

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

99,2

177,9

115,7

Vähemmistölle

-0,6

2,8

5,1

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,62

1,10

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,62

1,10

0,72

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

milj. euroa

1-9/

1-9/

1-12/

 

2009

2008

2008

 

 

 

 

Tilikauden tulos

98,5

180,7

120,8

Muut laajan tuloksen erät:

 

Muuntoerojen muutos

-8,7

8,7

-39,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

89,8

189,4

81,7

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

90,6

186,4

77,5

Vähemmistölle

-0,8

3,1

4,2

KONSERNITASE

milj. euroa

30.9.2009

30.9.2008

31.12.2008

 

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

Aineelliset hyödykkeet

490,7

510,9

510,4

Sijoituskiinteistöt

9,4

10,0

10,2

Liikearvo

1 494,2

1 567,6

1 491,6

Muut aineettomat hyödykkeet

402,3

400,3

379,7

Osuudet osakkuusyrityksissä

65,4

70,9

69,9

Myytävissä olevat sijoitukset

16,0

20,9

20,6

Laskennalliset verosaamiset

40,5

46,4

36,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

38,5

38,9

41,0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 557,0

2 665,9

2 560,0

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

Vaihto-omaisuus

150,5

180,1

173,2

Verosaamiset

15,6

45,2

24,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

396,0

452,2

409,1

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

0,5

0,5

Rahavarat

66,4

305,1

110,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

629,1

983,2

718,7

 

VARAT YHTEENSÄ

3 186,0

3 649,1

3 278,7

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

OMA PÄÄOMA

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Omat osakkeet

 

-37,5

-37,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

176,6

187,8

192,7

Muu oma pääoma

920,5

1 103,3

993,7

1 168,3

1 324,9

1 220,1

Vähemmistön osuus

13,3

21,4

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 181,7

1 346,2

1 237,1

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Laskennalliset verovelat 

102,8

110,3

106,2

Eläkevelvoitteet

36,3

42,7

37,9

Varaukset

6,9

7,3

6,0

Korolliset velat

640,3

613,0

449,0

Ostovelat ja muut velat

32,8

34,9

34,6

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

Varaukset

19,5

12,2

10,9

Korolliset velat

493,1

713,7

633,6

Verovelat

21,8

45,6

11,7

Ostovelat ja muut velat

650,8

723,2

751,7

 

VELAT YHTEENSÄ

2 004,4

2 302,9

2 041,6

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 186,0

3 649,1

3 278,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli-

Omat

SVOP-

Muu

 

Vähem-

 

 

Osake-

kurssi

osak-

rahas-

oma

 

mistön

 

 

pääoma

rahas-

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

to

OMA PÄÄOMA

1.1.2008

71,3

187,6

-51,6

 

1 138,6

1 345,9

18,3

1 364,2

Rekisteröimätön 

optioiden

käyttö

-0,1

-2,4

0,1

-2,4

-2,4

Omien osakkeiden

hankinta

-47,6

-47,6

-47,6

Omien osakkeiden

mitätöinti

61,6

-61,6

Osakkeiden

rekisteröinti

0,1

2,4

0,1

2,7

2,7

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

3,9

3,9

3,9

Osingonjako

-160,8

-160,8

-3,0

-163,9

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-3,1

-3,1

3,0

-0,1

Ylikurssirahaston

siirto

-187,6

187,6

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

186,4

186,4

3,1

189,4

OMA PÄÄOMA

30.9.2008

71,3

 

-37,5

187,8

1 103,3

1 324,9

21,4

1 346,2

 

OMA PÄÄOMA

1.1.2009

71,3

 

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Rekisteröimätön

optioiden

käyttö

-1,8

-1,8

-1,8

Omien osakkeiden

mitätöinti

37,5

-37,5

Osakkeiden

rekisteröinti

1,8

1,8

1,8

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

3,0

3,0

3,0

Osingonjako

-144,9

-144,9

-0,9

-145,8

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

-0,5

-0,5

-0,5

Rahasto-

siirto

-16,1

16,1

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

90,6

90,6

-0,8

89,8

OMA PÄÄOMA

30.9.2009

71,3

 

 

176,6

920,5

1 168,3

13,3

1 181,7

* sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO 

636,0

697,2

701,1

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

14,1

19,4

13,3

38,1

17,7

14,8

26,5

97,1

Materiaalit ja palvelut

286,4

304,8

315,0

309,4

333,4

352,0

372,6

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

176,2

174,8

160,5

172,2

177,5

167,8

185,2

702,8

Liiketoiminnan muut kulut 

128,2

129,0

122,1

131,1

141,5

141,9

174,3

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

42,8

39,8

35,8

36,6

37,7

121,9

231,9

LIIKEVOITTO

20,9

65,1

77,1

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

-0,6

-2,0

3,0

1,6

0,4

-0,1

4,9

Rahoitustuotot

6,7

8,8

4,1

3,5

3,1

6,1

6,2

18,9

Rahoituskulut

17,0

12,3

12,0

12,7

14,5

15,3

27,4

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

61,1

67,2

66,5

88,7

85,2

-50,1

190,3

Tuloverot

-3,2

-17,4

-20,0

-12,2

-23,4

-24,1

-9,8

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

7,7

43,7

47,2

54,4

65,3

61,1

-59,9

120,8

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

8,3

43,3

47,6

54,5

64,4

59,0

-62,2

115,7

Vähemmistölle

-0,6

0,3

-0,3

-0,2

0,9

2,1

2,3

5,1

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,30

0,34

0,40

0,37

-0,39

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,30

0,34

0,40

0,37

-0,39

0,72

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-9/

1-9/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

LIIKETOIMINTA

 

Tilikauden tulos

98,5

180,7

120,8

Oikaisut

 

Tuloverot

40,6

59,6

69,4

Rahoituskulut

41,3

42,5

69,9

Rahoitustuotot

-19,6

-12,7

-18,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

2,3

-5,0

-4,9

Poistot ja arvonalentumiset

120,9

110,0

231,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-1,9

-27,9

-34,2

Muut oikaisut

-43,3

-28,2

-40,1

Käyttöpääoman muutos

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

10,7

-40,1

-18,5

Vaihto-omaisuuden muutos

-3,7

-3,8

-0,5

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-67,6

-26,9

3,6

Maksetut korot

-30,6

-42,4

-53,4

Muut rahoituserät

0,0

2,6

-4,5

Maksetut verot

-28,1

-53,0

-70,2

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

119,6

155,4

250,3

 

INVESTOINNIT

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-61,5

-74,4

-113,3

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-25,5

-139,9

-162,3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

3,8

11,5

12,7

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

0,3

42,4

49,2

Myönnetyt lainat

-0,3

-18,7

-19,8

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,9

8,0

8,8

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 

0,5

0,5

Saadut korot

4,1

4,1

7,4

Saadut osingot

4,0

7,2

7,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-71,1

-159,1

-209,3

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

48,5

-3,7

41,1

 

RAHOITUS

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

 

0,2

5,1

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

 

0,9

1,0

Omien osakkeiden hankkiminen

 

-48,2

-48,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-22,4

8,5

-53,8

Muiden lainojen nostot

402,5

521,3

525,1

Muiden lainojen takaisinmaksut

-352,2

-96,2

-264,6

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2,7

-0,6

-2,8

Maksetut osingot

-145,8

-163,9

-164,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-121,1

221,7

-3,1

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

-72,6

218,0

38,0

Rahavarojen kurssierot

-0,6

1,2

0,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-73,2

219,2

38,1

 

Rahavarat kauden alussa

110,5

72,4

72,4

Rahavarat kauden lopussa

37,2

291,6

110,5

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

110,6

123,2

120,7

111,7

135,2

124,8

143,9

515,7

Sanoma Magazines International

50,9

53,2

48,8

70,1

76,8

77,4

82,4

306,7

Sanoma Magazines Belgium

51,3

52,6

50,8

54,2

55,5

53,7

59,8

223,2

Sanoma Magazines Finland

50,3

48,0

46,9

50,7

51,9

49,1

53,9

205,6

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,2

-1,3

-0,9

-1,0

-1,1

-4,3

YHTEENSÄ

262,1

275,9

266,1

285,5

318,5

304,0

338,9

1 246,8

 

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

61,7

58,3

56,2

74,1

71,2

65,6

68,6

279,5

Ilta-Sanomat

18,4

19,8

19,6

20,5

21,9

20,6

20,2

83,2

Muu kustantaminen

22,9

23,8

21,3

23,9

24,9

23,5

25,8

98,2

Muut

36,2

35,9

34,9

37,9

37,5

36,5

38,2

150,1

Eliminoinnit

-31,7

-30,8

-30,8

-35,5

-34,5

-32,7

-33,5

-136,2

YHTEENSÄ

107,7

107,1

101,2

120,8

121,1

113,5

119,2

474,7

 

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

23,5

23,6

17,4

22,6

24,5

18,0

23,8

88,9

Muut

17,3

17,4

17,8

18,0

16,7

16,8

17,9

69,4

Eliminoinnit

-0,5

-0,3

-0,2

-0,1

-0,3

-0,1

-0,6

-1,1

YHTEENSÄ

40,3

40,6

35,0

40,5

40,9

34,7

41,0

157,1

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

30,6

81,6

94,3

27,8

87,5

105,9

52,2

273,3

Kielipalvelut

8,3

6,2

6,7

6,2

5,8

7,5

9,3

28,8

Kustantaminen ja muut

24,6

17,0

19,3

27,8

20,4

23,3

29,7

101,2

Eliminoinnit

-2,6

-2,8

-2,7

-3,4

-3,2

-3,5

-3,2

-13,3

YHTEENSÄ

60,8

101,9

117,6

58,3

110,5

133,2

88,0

390,0

 

 

 

 

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,1

106,6

100,7

94,6

102,5

103,8

108,6

409,4

Lehtijakelu

49,6

55,5

58,1

58,2

60,2

61,8

61,3

241,5

Kirjakauppa

27,3

19,7

31,8

31,0

24,0

36,9

47,3

139,2

Elokuvatoiminnot

23,6

18,0

22,7

24,4

19,4

23,8

26,7

94,3

Eliminoinnit

-3,8

-4,0

-4,1

-5,5

-3,0

-4,8

-4,5

-17,8

YHTEENSÄ

187,7

195,7

209,2

202,7

203,2

221,4

239,3

866,6

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-22,7

-24,1

-28,0

-24,8

-24,4

-28,2

-27,9

-105,2

YHTEENSÄ

636,0

697,2

701,1

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Magazines

15,5

30,2

23,1

48,2

46,6

31,6

-40,6

85,7

Sanoma News

6,0

3,5

11,8

17,9

14,7

15,2

9,4

57,3

Sanoma Entertainment

6,1

6,9

3,8

4,0

6,3

2,8

4,1

17,3

Sanoma Learning & Literature

-6,9

25,1

33,1

-4,3

26,4

36,3

-12,7

45,6

Sanoma Trade

3,8

3,8

9,7

9,9

7,4

13,0

14,7

45,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,3

-4,4

-3,0

-2,9

-5,0

-3,7

-14,6

YHTEENSÄ

20,9

65,1

77,1

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja laajakaistaliiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt. Toimintasegmenttejä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2008 liitetiedossa 2.

IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin.

Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista eivätkä ne muuttuneet IFRS 8 käyttöönoton myötä. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevoittoon. Konsernissa ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä on konsernin johtoryhmä. Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2009

 

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

802,6

310,1

115,1

269,8

537,5

-0,8

2 034,4

Sisäinen liikevaihto

1,5

5,9

0,9

10,6

55,1

-74,0

LIIKEVAIHTO

804,2

316,0

115,9

280,4

592,6

-74,8

2 034,4

LIIKEVOITTO

68,9

21,4

16,8

51,2

17,3

-12,5

163,1

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-2,7

0,2

0,1

0,1

-2,3

Rahoitustuotot

19,6

Rahoituskulut

41,3

TULOS ENNEN VEROJA

139,2

VARAT

1 528,0

351,4

131,3

593,7

438,8

6,9

3 050,0

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2008

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

905,7

349,9

114,9

290,3

570,8

-0,2

2 231,4

Sisäinen liikevaihto

2,2

5,6

1,2

11,7

56,4

-77,1

LIIKEVAIHTO

907,9

355,5

116,1

302,0

627,3

-77,3

2 231,4

LIIKEVOITTO

126,3

47,9

13,2

58,3

30,4

-10,9

265,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

4,3

0,1

-0,3

-0,1

0,4

0,6

5,0

Rahoitustuotot

12,7

Rahoituskulut

42,5

TULOS ENNEN VEROJA

240,4

VARAT

1 675,3

376,6

126,6

609,3

434,7

13,3

3 235,8

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2009

30.9.2008

31.12.2008

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

510,4

498,7

498,7

Lisäykset

34,7

59,7

81,2

Liiketoimintojen hankinta

0,0

7,7

7,3

Vähennykset

-2,0

-5,9

-7,0

Liiketoimintojen myynti

 

-0,2

-0,2

Tilikauden poistot

-51,1

-48,9

-66,4

Tilikauden arvonalentumiset

-0,2

-0,7

-0,7

Kurssierot ja muut muutokset

-1,0

0,5

-2,6

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

490,7

510,9

510,4

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-9/2009

 

 

 

 

 

Hankintahinta

8,3

Hankitun omaisuuden käypä arvo

2,6

Syntynyt liikearvo

5,8

Konsernireservin tuloutus

-0,9

Liikearvon muutos

6,7

 

 

 

1-12/2008

 

1-12/2008

Nowa Era

 

Muut

Hankintahinta

62,5

128,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

7,8

39,4

Liikearvo

54,6

88,8

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.9.2009

30.9.2008

31.12.2008

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

 

Kiinnitykset

26,7

23,4

23,7

Pantit

6,0

5,9

6,0

Muut

0,5

0,4

0,4

YHTEENSÄ

33,2

29,7

30,1

 

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

 

Takaukset

10,5

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

10,5

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

 

Takaukset

0,1

0,2

0,2

YHTEENSÄ

0,1

0,2

0,2

 

Muut vastuut

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

245,0

262,9

263,8

Rojaltit

16,4

23,9

23,6

Muut vastuut

29,0

36,1

38,1

YHTEENSÄ

290,5

322,9

325,5

 

 

YHTEENSÄ

334,3

363,3

366,2

Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden aikana eikä vertailuvuonna.

KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1-9/

1-9/

1-12/

Kauden keskikurssi

2009

2008

2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

26,58

25,08

25,16

EUR/HUF (Unkarin forintti)

282,63

247,86

251,25

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,38

3,44

3,53

EUR/RUB (Venäjän rupla)

44,27

36,57

36,69

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,68

9,46

9,66

Kauden päätöskurssi

30.9.2009

30.9.2008

31.12.2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,16

24,66

26,88

EUR/HUF (Unkarin forintti)

269,70

242,83

266,70

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,23

3,40

4,15

EUR/RUB (Venäjän rupla)

43,98

36,41

41,28

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,23

9,79

10,87

Helsingissä


Sanoma Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 9.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa talousjohtaja Kim Ignatius esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 15.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi ja puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Sanoman tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 julkistetaan 11.2.2010 noin klo 11.00 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.