Osavuosikatsaus 6.8.2009 8:30 - Sanoma-konsernin liikevaihto pieneni alkuvuonna 8,2 % ja oli 1 333,2 (1 452,8) milj. euroa. Toisella neljänneksellä liikevaihto pieneni 9,4 % ja oli 697,2 (769,8) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 95,8 (146,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -9,7 (25,0) milj. euroa. Toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 72,5 (97,0) milj. euroa.
- Tammi-kesäkuun tulos osaketta kohden oli 0,32 (0,74) euroa. Toisen neljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,27 (0,40) euroa.
- Sanoman näkymät vuodelle 2009 ovat ennallaan.

AVAINLUKUJA

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

697,2

769,8

-9,4

1 333,2

1 452,8

-8,2

3 030,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

72,5

97,0

-25,2

95,8

146,2

-34,5

295,7

% liikevaihdosta

10,4

12,6

7,2

10,1

9,8

Liikevoitto

65,1

98,5

-33,9

86,1

171,2

-49,7

236,3

Tilikauden tulos

43,7

65,3

-33,2

51,3

119,7

-57,1

120,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

41,8

49,4

-15,3

109,9

% liikevaihdosta

3,1

3,4

3,6

Omavaraisuusaste, %

37,3

40,8

40,0

Nettovelkaantumisaste, %

103,0

81,6

78,5

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

17 725

17 693

0,2

18 168

Tulos/osake, euroa

0,27

0,40

-32,8

0,32

0,74

-56,4

0,72

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,10

-0,06

278,6

0,05

0,23

-79,9

1,56


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen "Sanoman kehitys vuoden toisella neljänneksellä osoittaa, että olemme monilla alueilla onnistuneet sopeuttamaan toimintamme haasteelliseen talousympäristöön. Hyvän kannattavuustason säilyttämiseksi on kuitenkin tehtävä vielä enemmän. Vuonna 2009 Sanoma toteuttaa rakennemuutoksia, karsii tappiollisia toimintoja ja tehostaa toimintaa kaikissa liiketoiminnoissaan. Olemme aloittaneet rakennemuutoksien toteuttamisen Sanoma Newsissä, Sanoma Magazines Belgiumissa ja Viron vähittäiskauppatoiminnoissa. Tehostamistoimenpiteet ja rakennemuutokset parantavat pitkällä aikavälillä konsernin toimintaedellytyksiä mediamarkkinoiden muuttuessa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla olemme lopettaneet 26 aikakauslehteä ja sulkeneet tappiollisia kioskeja Venäjällä. Jatkamme liiketoiminnan kulujen karsimista ja pyrimme painamaan ne selvästi alle vuoden 2008 tason. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös henkilöstövähennyksiä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liiketoiminnan kulut ovat pienentyneet yli 5 %. Oppimateriaaliliiketoiminta, joka on yksi painopistealueistamme, ei ole kovin altis yleisen taloudellisen taantuman vaikutuksille. Sanoma Learning & Literature menestyykin edelleen hyvin suurimmilla oppimateriaalimarkkinoillaan. Suomessa aikakauslehdet ja Sanoma Entertainmentin tv- ja laajakaistaliiketoiminta ovat kehittyneet erittäin hyvin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Toisella neljänneksellä Sanoman verkkomainostuotot jatkoivat kasvuaan eri puolilla Eurooppaa. Sanoman digitaaliset tuotot kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3 % ja olivat yli 12 % konsernin liikevaihdosta. Sanoman asema markkinajohtajana tuo meille lisäarvoa. Olemme pystyneet vahvistamaan markkina-asemaamme useilla eri alueilla. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme Belgian ja Suomen aikakauslehtimarkkinoilla ja televisiokanaviemme osuus Suomen televisiomainonnasta on kasvanut. Kannattavuuden parantamisen ohella etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia, joiden avulla voimme kehittää edelleen liiketoimintaamme ja vahvistaa markkina-asemiamme." Vuoden 2009 näkymät Vuonna 2009 Sanoman liikevaihdon arvioidaan laskevan. Konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2009 jäävän selvästi edellisvuodesta. Vertailuvuonna 2008 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 295,7 milj. euroa. Konsernin korkokulujen arvioidaan vähenevän merkittävästi ja sen seurauksena Sanoman vuoden 2009 nettotuloksen ennakoidaan heikkenevän liikevoittoa vähemmän. Konserni tehostaa toimintaansa merkittävästi kaikilla markkina-alueilla. Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2009 vaikuttaa mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen konsernin toimintamaissa. Vuonna 2009 mainonnan ja yksityisen kulutuksen uskotaan laskevan vuodesta 2008 kaikilla Sanoman markkina-alueilla. Liikevaihto Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevaihto laski 8,2 % ja oli 1 333,2 (1 452,8) milj. euroa. Jos valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei oteta huomioon, liikevaihto oli 6,6 % vertailukautta pienempi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 9,1 %. Sanoma Entertainmentin myynti oli vertailuvuoden tasolla. Muiden ryhmien liikevaihto laski, sillä yleinen taloudellinen tilanne vaikutti erityisesti ilmoitustuottoihin. Mainostuotot laskivat selvästi, ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (26) %. Verkkomainostuotot kuitenkin nousivat edelleen, eniten kasvua toi Sanoma Magazines Netherlands. Kasvua vertailukaudesta oli 4 %. Konsernin tilaustuotot olivat edellisen vuoden tasolla, ja irtonumeromyynti laski vain hieman. Liikevaihdosta 52 (51) % tuli Suomesta, 45 (44) % muista EU-maista ja 3 (5) % muista maista. Tulos Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 95,8 (146,2) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi -9,7 (25,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset kulut liittyvät toimintojen rakennejärjestelyihin ja työntekijöille tarjottuihin vapaaehtoisiin eropaketteihin. Vertailukaudella kertaluonteisia tuloja kirjattiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin ja yhden kiinteistön myynnistä.

KERTALUONTEISET ERÄT

4-6/

4-6/

1-6/

1-6/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

2008

Magazines

Uudelleenjärjestelykulut

-1,3

-1,3

Myyntivoitto R.C.V. Entertainmentistä

23,5

23,5

Myyntivoitto Payback-yhtiöstä

7,0

Nuorisosivuston sulkemiseen liittyvät

kulut ja arvonalentuminen

-5,1

Aineettomien oikeuksien ja

liikearvon arvonalentuminen

-78,6

News

Tehostamisohjelman kulut

-6,1

-8,4

Learning & Literature

Varaston arvonalentuminen ja

uudelleenjärjestelykulut

-7,6

Muut yhtiöt

Myyntivoitto maa-alueen myynnistä

1,5

1,5

1,5

KERTALUONTEISET ERÄT YHTEENSÄ

-7,4

1,5

-9,7

25,0

-59,3


Konsernin liikevoitto oli yhteensä 86,1 (171,2) milj. euroa eli 6,5 (11,8) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani Sanoma Entertainmentissä, jossa kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Muissa ryhmissä liikevoitto väheni liikevaihdon pienentymisen ja valuuttakurssimuutosten seurauksena. Sanoman nettorahoituserät olivat -13,8 (-20,6) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 15,5 (6,6) milj. euroa, josta valuuttakurssivoitot olivat 10,4 (4,6) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 29,3 (27,2) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 16,9 (23,9) milj. euroa. Valuuttakurssitappiot olivat 11,2 (5,8) milj. euroa. Konsernin rahoitusrakenteiden tehostaminen ja viitekorkojen lasku ovat selvästi alentaneet konsernin korkokuluja. Tulos ennen veroja oli 72,0 (155,2) milj. euroa. Sanoman efektiivinen veroaste oli vertailukautta korkeampi ennen kaikkea vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä syntyneen verottoman myyntivoiton seurauksena. Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli 0,32 (0,74) euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli 51,3 (119,7) milj. euroa. Toiminnan tehostaminen Vuonna 2009 Sanoma toteuttaa rakennemuutoksia, karsii tappiollisia toimintoja ja tehostaa toimintaa kaikissa liiketoiminnoissaan. Sanomassa on käynnistetty useita toiminnan tehostamisohjelmia, joiden tavoitteena on toiminnan kehittäminen pidemmällä aikavälillä sekä kustannussäästöt. Säästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää konsernin henkilöstömäärän vähentämistä edelleen. Esimerkiksi Sanoma Newsin tehostamisohjelman tavoitteena on rakenteellisten uudistusten lisäksi ryhmän henkilöstökulujen vähentäminen noin 300 henkilötyövuodella mm. vapaaehtoisilla eropaketeilla ja vaihtamalla lomarahoja vapaaksi. Sanoma Magazines Belgium on uudistanut strategiaansa. Strategian toteuttaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Uusi organisaatiorakenne alentaa kustannuksia 12 milj. eurolla vuodessa vuodesta 2010 alkaen ja merkitsee noin 70 työsuhteen päättymistä. Henkilöstövähennyksiä toteutetaan myös useissa muissa yksiköissä joko talousnäkymien heikentymisen seurauksena tai liiketoiminnan muuttuneiden tarpeiden edellyttämien organisaatiomuutoksien yhteydessä esimerkiksi Venäjällä, Tshekissä ja Suomessa. Sanoma Trade on aloittanut uudelleenjärjestelyt Viron liiketoiminnoissa ja saattanut päätökseen yli vuosi sitten aloitetun Hollannin jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyohjelman. Sanoma Learning & Literature jatkaa uudelleenjärjestelyjä kustantaminen ja muut liiketoiminnat -yksikössään sekä kielipalvelujen sopeuttamista nykyiseen markkinaympäristöön. Kaiken kaikkiaan Sanoma-konsernissa on nyt yli 1 100 työntekijää vähemmän kuin viime vuoden lopussa. Tase ja rahoitusasema Kesäkuun lopussa konsernitase oli 3 211,1 (3 369,2) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 7,5 (37,3) milj. euroa, ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,05 (0,23) euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski tammi-kesäkuun liiketuloksen pienenemisen vuoksi. Liiketoiminnan rahavirran kehitystä tasapainotti rahoituserien ja maksettujen verojen väheneminen. Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut tammi-kesäkuussa merkittäviä muutoksia. Sanoman omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,3 (40,8) %. Muutokset vertailukauteen ja vuoden 2008 loppuun nähden johtuivat pääasiassa toisella neljänneksellä tapahtuneesta osingon maksusta. Vuoden 2008 tulokseen vaikuttivat viimeisellä neljänneksellä kirjatut arvonalentumiset. Nettovelkaantumisaste nousi 103,0 (81,6) %:iin. Oma pääoma oli 1 127,6 (1 297,1) milj. euroa. Korolliset velat kasvoivat 1 220,3 (1 148,5) milj. euroon ja korollinen nettovelka 1 161,0 (1 058,4) milj. euroon. Kesäkuun lopussa taseessa oli rahavaroja 59,3 (90,2) milj. euroa. Sanoman rahoitusasema on vakaa. Olemassa olevat luottosopimukset, kuten yhteensä 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät Sanoman kaikki rahoitustarpeet, eikä yhtiö tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa. Kesäkuun lopussa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 3,0. Konsernin tavoitteena on pitää suhde alle 3.5:n. Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 41,8 (49,4) milj. euroa, ja ne koostuivat pääasiassa tietojärjestelmistä sekä korvausluontoisista hankinnoista ja korjauksista. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yrityskauppoja. Vertailukaudella Sanoma Magazines myi hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin, ja kaupasta kirjattiin 23,5 milj. euron myyntivoitto. Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. SANOMA MAGAZINES Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 13:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan. - Sanoma Magazinesin verkkomainostuotot jatkoivat kasvuaan toisella neljänneksellä.
- Sanoma Magazines Belgium ja Sanoma Magazines Finland vahvistivat johtavia markkina-asemiaan entisestään.
- Tuotevalikoiman aktiivista kehittämistä jatkettiin: toisella neljänneksellä lanseerattiin neljä uutta verkkopalvelua ja lopetettiin kuusi lehteä.

Avainlukuja

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

275,9

318,5

-13,4

538,1

603,9

-10,9

1 246,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

31,5

46,6

-32,3

47,1

71,2

-34,0

138,9

% liikevaihdosta

11,4

14,6

8,7

11,8

11,1

Liikevoitto

30,2

46,6

-35,1

45,8

94,7

-51,7

85,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

12,3

12,2

1,5

26,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 611

5 520

1,7

5 731


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia Sanoma Magazines Belgiumissa ja vuonna 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä.

Toiminnalliset tunnusluvut *

1-6/

1-6/

2009

2008

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

306

323

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

187 066

205 160

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

26 284

33 153


* Sisältää yhteisyritykset Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 10,9 % ja oli 538,1 (603,9) milj. euroa. Yleinen taloudellinen tilanne vaikutti ilmoitustuottoihin kaikissa toimintamaissa. Erityisesti tämä näkyi Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdossa. Liiketoimintaryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 12,0 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 18 (17) % tuli Suomesta. Ryhmän liikevaihto väheni huhti-kesäkuussa 13,4 % ja oli 275,9 (318,5) milj. euroa. Eniten laski Sanoma Magazines International, mutta liikevaihto pieneni myös Hollannissa. Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot laskivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 21 % ja olivat 29 (33) % liikevaihdosta. Talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti Sanoma Magazines Internationalin ilmoitustuottoihin. Liiketoimintaryhmän verkkomainostuotot kasvoivat 5 %, mutta kasvuvauhti hidastui toisella neljänneksellä. Levikkituotot laskivat 4 % ja olivat 60 (56) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla ja jopa kasvoivat Belgiassa. Irtonumeromyynti laski selvästi itäisen Keski-Euroopan maissa ja Hollannissa. Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 233,9 (246,9) milj. euroa. Uudet verkkopalvelut kasvattivat Sanoma Magazines Netherlandsin verkkotuottoja, jotka nousivat 12 %. Kokonaisilmoitustuotot vähenivät painettujen lehtien ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands menestyi kuitenkin markkinoiden yleistä kehitystä paremmin. Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta väheni tammi-toukokuussa 18 % Hollannissa ja aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista pieneni. Yhteensä Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 27 (27) % liikevaihdosta. Hollannin lukijamarkkinat jatkoivat laskuaan. Sanoma Magazines Netherlandsin tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta irtonumerotuotot vähenivät, mikä pienensi kokonaislevikkituottoja. Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi toisella neljänneksellä neljä verkkopalvelua. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 104,0 (146,9) milj. euroa. Talouden taantuma on vaikuttanut voimakkaasti Sanoma Magazines Internationalin liiketoimintaan. Ilmoitustuotot pienenivät kaikissa maissa, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa sekä Tshekissä, jossa lopetettiin useita lehtiä. Liikevaihtoon vaikutti selvästi myös valuuttakurssien epäedullinen kehitys erityisesti Venäjällä ja Unkarissa. Ilmoitustuotot olivat 49 (55) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat selvästi vertailukaudesta, osin siksi että lehtien ja joissain tapauksissa vuodessa ilmestyvien numeroiden määrää vähennettiin. Ilmestymistiheyttä on muutettu useissa lehdissä kustannusten säästämiseksi. Toisella neljänneksellä Sanoma Magazines International lopetti kuusi lehteä. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli 104,0 (109,7) milj. euroa. Ilmoitustuotot pienenivät ja olivat 27 (29) % Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta. Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla, kun tilaustuotot kasvoivat ja irtonumeromyynti jäi hieman vertailukaudesta. Belgiassa sekä mainos- että lukijamarkkinat laskivat. Vahvojen brändien avulla Sanoma Magazines Belgium on kyennyt kasvattamaan osuuttaan mainosmarkkinoista ja säilyttämään vahvan asemansa lukijamarkkinoilla. Vastatakseen mediamarkkinoiden muutokseen Sanoma Magazines Belgium on uudistanut strategiansa ja aloittanut rakennemuutoksen. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 98,3 (102,6) milj. euroa ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot olivat 14 (17) % Sanoma Magazines Finlandin liikevaihdosta. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä tammi-kesäkuussa väheni 22 % ja aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 21 %. Sanoma Magazines Finland menestyi markkinoita paremmin sekä mainos- että lukijamarkkinoilla ja on kasvattanut markkinaosuuksiaan. Erityisesti päänimikkeet, kuten naisten viikkolehti Me Naiset, ovat vahvistaneet asemaansa molemmilla markkinoilla. Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski tammi-kesäkuussa 34,0 % ja oli 47,1 (71,2) milj. euroa. Ilmoitustuottojen väheneminen vaikutti kaikkien liiketoimintojen tulokseen, ja kustannussäästöt korvasivat vain osittain tuloksen laskun. Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -1,3 milj. euroa ja liittyivät Sanoma Magazines Belgiumin rakennejärjestelyihin. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi 23,5 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 45,8 (94,7) milj. euroa. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa laski 32,3 % ja oli 31,5 (46,6) milj. euroa. Sanoma Magazines Netherlandsin toiminnalliseen tulokseen vaikuttivat myynnin lasku ja henkilöstökulujen kasvu. Liikevoitto pieneni merkittävästi, koska vertailukauteen sisältyi R.C.V. Entertainmentin myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto. Sanoma Magazines Internationalin liiketulos heikkeni merkittävästi ilmoitustuottojen laskun seurauksena. Sanoma Magazines Belgium paransi tulostaan. Tehokkaiden säästötoimenpiteiden ansiosta Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla. Sanoma Magazines jatkaa panostuksia aikakauslehtiportfolioon ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä markkina-asemien vahvistamiseen kaikissa toimintamaissaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kunkin toimintamaan päälehtiin. Samalla Sanoma Magazines määrätietoisesti tehostaa toimintaansa ja toteuttaa kustannussäästöjä. Ryhmä on käynnistänyt useita ohjelmia, joiden tavoitteena on parantaa liiketoimintayksiköiden kannattavuutta. Vuonna 2009 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.
SANOMA NEWS Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä on yksi Suomen merkittävimmistä digitaalisista toimijoista. - Sanoma News laajensi toimintansa tehostamisohjelmaa toukokuussa. Yhteensä ohjelman vuosittainen kokonaissäästötavoite on 30 milj. euroa.
- Ilta-Sanomien levikin kehitys osoitti myönteisiä merkkejä toisella neljänneksellä lehden irtonumeromyynnin kasvaessa touko- ja kesäkuussa edellisvuodesta. Liiketoimintayksikön verkkomainonta kasvoi toisella neljänneksellä 38 %.
- Verkossa ilmestyvän Taloussanomat.fi-sanomalehden sivuilla vieraili toisella neljänneksellä ennätysmäärä kävijöitä, ja se oli useiden viikkojen ajan maan suosituin talousalan verkkopalvelu.

Avainlukuja

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

107,1

121,1

-11,6

214,8

242,0

-11,2

474,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

9,6

14,7

-34,4

18,0

32,6

-44,9

57,3

% liikevaihdosta

9,0

12,1

8,4

13,5

12,1

Liikevoitto

3,5

14,7

-75,9

9,6

32,6

-70,6

57,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,6

9,7

-42,0

19,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 421

2 456

-1,4

2 491


* Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut

1-6/

1-6/

2009

2008

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

37,5

49,1

1-12/

1-12/

Tarkastettu levikki

2008

2007

Helsingin Sanomat

412 421

419 791

Ilta-Sanomat

161 615

176 531

1-6/

1-6/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2009

2008

Iltasanomat.fi

1 628 730

1 385 758

HS.fi

1 075 308

931 577

Huuto.net

420 069

416 724

Oikotie.fi

325 617

311 541

Taloussanomat.fi

413 964

280 286

Keltainenporssi.fi

191 324

164 407


Sanoma Newsin liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 11,2 % ja oli 214,8 (242,0) milj. euroa. Suurin osa laskusta tuli Helsingin Sanomat -liiketoimintayksiköstä, jonka ilmoitustuotot pienenivät merkittävästi. Myös muiden liiketoimintayksiköiden liikevaihdot jäivät vertailukaudesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 12,1 %. Ryhmän liikevaihto laski huhti-kesäkuussa ilmoitustuottojen vähenemisen seurauksena 11,6 % ja oli 107,1 (121,1) milj. euroa. Suomessa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup Adexin mukaan tammi-kesäkuussa 24 %. Yhteensä työpaikkailmoittelu Suomessa väheni 54 % ja asuntoilmoittelu 38 %. Mainonta kaupunkilehdissä pieneni 17 %. Yleisen mainontaympäristön mukaisesti myös tilastoitu verkkomainonta väheni 9 %. Sanoma Newsin ilmoitustuotot pienenivät 26 % vertailukaudesta sanomalehtimainonnan vähenemisen johdosta. Suurin vaikutus oli luokiteltujen ilmoitusten vähenemisellä. Verkkomainostuotot kehittyivät selvästi markkinoita paremmin ja olivat vertailukauden tasolla. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 46 (55) % Sanoma Newsin liikevaihdosta. Suomen painettujen iltapäivälehtien markkinat osoittivat keväällä myönteisiä merkkejä, mutta lukijoiden siirtyminen verkkoon jatkuu ja painettujen iltapäivälehtien markkinat pienenivät tammi-kesäkuussa 8 %. Verkkopalvelujen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Sanoma Newsin levikkituotot kasvoivat 2 % ja olivat 43 (37) % ryhmän liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat. Irtonumerotuotot olivat vertailukauden tasolla touko- ja kesäkuun irtonumeromyynnin myönteisen kehityksen ansiosta. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 120,1 (145,3) milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat vertailukaudesta uusien tilaustuotteiden ja hinnankorotusten ansiosta. Ilmoitustuotot vähenivät selvästi, ja yleinen talouden tilanne vaikutti edelleen erityisesti Helsingin Sanomien työpaikka- ja asuntoilmoitteluun. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -päivälehdessä laski 55 % ja asuntoilmoittelu 55 %. Yksikön verkkomainonta väheni 18 %, mutta luokiteltujen ilmoitusten verkkopalvelu Oikotie.fi vahvisti asemaansa markkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 54 (64) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomat jatkoi organisaationsa uudistamista ja toiminnan tehostamista tekemällä uudelleenjärjestelyjä muun muassa toimituksessa ja markkinointiosastoilla. Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 38,3 (42,4) milj. euroa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,0 (57,4) %. Levikkituotot kasvoivat vertailukaudesta toisen neljänneksen hyvän kehityksen ansiosta. Kokonaistavoittavuus jatkoi nousuaan verkkolukijoiden määrän jatkuvan kasvun ansiosta. Yksikön ilmoitustuotot pienenivät painetun lehden ilmoitustuottojen vähenemisen seurauksena. Iltasanomat.fi verkkopalvelun mainostuotot kehittyivät toisella neljänneksellä myönteisesti. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 23 (26) % liiketoimintayksikön tammi-kesäkuun liikevaihdosta. Muun kustantamisen liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 46,7 (48,9) milj. euroa. Ilmoitustuotot vähenivät erityisesti Sanoma Lehtimedian maakuntalehdissä. Maakuntalehtien levikkituotot kasvoivat hieman. Sanoma Lehtimedia on uudistanut organisaatiotaan palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin, karsiakseen päällekkäisiä toimintoja ja tehostaakseen toimintaa ja yhteistyötä. Sanoma Kaupunkilehtien liikevaihto pieneni hieman ennen kaikkea liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena, sillä kaupunkilehdet Metro ja Uutislehti 100 yhdistyivät viime syksynä. Sanoma Kaupunkilehdet on kuitenkin kasvattanut markkinaosuuttaan mediamarkkinoista kaupunkilehtien yleistä markkinakehitystä paremman kehityksen ansiosta. Paikallisuutisia sisältävästä Vartti.fi-uutispalvelusta on muodostunut Suomen suosituin paikallisuutissivusto. Sanoma Kaupunkilehdet tehosti tuotevalikoimaansa monin eri tavoin vuonna 2008. Verkossa ilmestyvän Taloussanomat-sanomalehden organisaatiota tehostettiin yhä. Sanoma Digital -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi uusien toimintojen ansiosta, ja sen palvelutarjoomaa on laajennettu. Yksikön vertailusivusto Hintaseuranta.fi vahvisti edelleen johtavaa markkina-asemaansa. Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 72,2 (75,4) milj. euroa. Liikevaihto pieneni sisäisten painotöiden vähenemisen johdosta. Ulkoiset painopalvelut kehittyivät hyvin ja kasvoivat 41 % viime vuodesta. Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa laski 44,9 % ja oli 18,0 (32,6) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi -8,4 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä, ja ne koostuivat tehostamisohjelmaan liittyvistä kustannuksista, kuten työntekijöille tarjotuista vapaaehtoisista eropaketeista. Liikevoitto kertaluonteiset erät mukaan luettuna oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9,6 (32,6) milj. euroa. Ilmoitustuottojen väheneminen alensi kaikkien raportoitavien liiketoimintayksiköiden tuloksia. Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa laski 34,4 % ja oli 9,6 (14,7) milj. euroa. Erilaisten kustannussäästötoimenpiteiden avulla Sanoma News tehosti toimintaansa edelliseen neljännekseen verrattuna. Kertaluonteiset erät mukaan luettuna ryhmän toisen neljänneksen liikevoitto oli 3,5 (14,7) milj. euroa. Sanoma News kehittää määrätietoisesti painettuja tuotteitaan ja digitaalisia palvelujaan. Kaikissa yksiköissä on meneillään tuoteuudistuksia, joiden tavoitteena on vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö on myös päättänyt panostaa uuteen lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään, joka mm. tukee sanomalehtien kehitysmahdollisuuksia multimediaympäristössä. Mediamainosmarkkinat ovat kuitenkin haasteelliset vuonna 2009. Sanoma News on aloittanut rakenteellisen uudistuksen, jonka tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen alemmalle tuottotasolle. Vuonna 2009 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuodesta mainosmarkkinoiden laskun seurauksena.
SANOMA ENTERTAINMENT Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa sekä mobiili- ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat pääasiassa tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoiminta-alue on verkkopelaaminen. - Sanoma Entertainmentin liikevoiton kasvu jatkui toisella neljänneksellä, ja kaikki toiminnot paransivat tulostaan vuodesta 2008.
- Nelonen Media kasvatti osuuttaan Suomen televisiomainonnasta merkittävästi, 33,5 %:iin. - Welhon laajakaistaliittymien myynti kasvoi.
- Nelonen Media lanseerasi uuden netti-tv-palvelun Ruutu.fi:n kesäkuussa.

Avainlukuja

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

40,6

40,9

-0,7

81,0

81,4

-0,6

157,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

6,9

6,3

8,1

13,0

10,4

25,3

17,3

% liikevaihdosta

16,9

15,5

16,1

12,8

11,0

Liikevoitto

6,9

6,3

8,1

13,0

10,4

25,3

17,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

4,1

7,5

-44,3

13,5

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

481

471

2,2

482


Toiminnalliset tunnusluvut

1-6/

1-6/

2009

2008

Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta

33,5 %

29,8 %

Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus

29,6 %

30,3 %

Tv-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,7 %

14,6 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (30.6.)

324

321

Maksu-tv-asiakkaat, 1 000 kpl (30.6.)

67

68

Laajakaistaiset internetliittymät, 1 000 kpl (30.6.)

110

102


Sanoma Entertainmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa säilyi vertailukauden tasolla ja oli 81,0 (81,4) milj. euroa. Myös konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 51 (51) %. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 40,6 (40,9) milj. euroa. Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 47,1 (47,1) milj. euroa, vaikka televisiomainonta TNS Gallup Adexin mukaan väheni Suomessa 13 %. Monikanavastrategian ansiosta Nelonen Media on kasvattanut markkinaosuuttaan tv-toiminnassa 33,5 %:iin (29,8 %). Uudet, kohdennetut tv-kanavat, valtakunnalliset radiokanavat ja netti-tv ovat kaikki kasvattaneet mainosmyyntiään. Sanoma Entertainmentin netti-tv-palvelut ja niiden suosio ovat jatkaneet kasvuaan, ja kesäkuussa Nelonen Media lanseerasi uuden netti-tv-palvelun nimeltään Ruutu.fi. Ruutu.fi-palvelun tarjonta koostuu Nelonen Median tv-kanavilla esitetyistä sarjoista, joita on mahdollista katsella maksuttomasti ns. catch-up-palveluna, sekä suosittujen ohjelmien lisämateriaaleista ja podcasteista. Nelonen Median helmikuussa menestyksekkäästi lanseeraamalle uudelle, maksuttomalle Liv-tv-kanavalle, joka näkyy kaapeliverkoissa, myönnettiin yksivuotinen toimilupa myös maanpäällisessä verkossa tapahtuviin lähetyksiin. Kesäkuussa Sanoma Entertainment lunasti vähemmistöosuuden Suomen Urheilutelevisiosta, joka operoi Nelonen Median kahta urheilukanavaa. Radiomainonnan osuus koko mainosmarkkinoista on jatkanut kasvuaan. Nelonen Median radiokanavat ovat menestyneet hyvin, ja keväällä Radio Rockin viikkotavoittavuus nousi uusiin ennätyslukemiin. Muun toiminnan liikevaihto oli 34,7 (34,7) milj. euroa. Welhon laajakaistatilauksien määrä kasvoi edelleen. Mobiililaajakaistamarkkinat ovat kasvussa, ja Welho on vastannut tähän kysyntään tammikuussa 2009 lanseeratulla Wekkula-mobiililaajakaistalla. Suomen maksu-tv-markkinoiden yleisen kehityksen mukaisesti Welhon maksu-tv-toiminnot olivat vertailukauden tasolla. Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 25,3 % ja oli 13,0 (10,4) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Sekä tv- ja radiotoiminta että muu toiminta kasvattivat liikevoittoaan. Tulosparannukseen vaikuttivat kustannusten yleinen aleneminen ja säästötoimenpiteet. Sekä tv- ja radiotoiminnan että muiden toimintojen hyvä kehitys jatkui huhti-kesäkuussa. Ryhmän liikevoitto parani 8,1 % ja oli 6,9 (6,3) milj. euroa. Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy ydinliiketoimintoihinsa: televisioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Sanoma Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä, panostaa verkkopalvelujensa kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksiensa kasvattamiseen. Lisäksi Sanoma Entertainment kehittää prosessejaan ja palvelutarjoomaansa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita sekä tehostaakseen toimintaansa. Vuonna 2009 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. SANOMA LEARNING & LITERATURE Sanoma Learning & Literature on johtava eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Yhdeksässä maassa toimiva ryhmä on kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava kirjankustantaja. - Oppimateriaalimarkkinat eivät ole kovin alttiita taloudellisen taantuman vaikutuksille; Sanoma Learning & Literature menestyi hyvin suurimmilla markkinoillaan.
- Kielipalvelut-liiketoiminta kärsii selvästi nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. Kielipalvelujen organisaatiota mukautetaan tilanteeseen sopivaksi.
- Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt jatkuvat.

Avainlukuja

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

101,9

110,5

-7,7

162,8

168,8

-3,6

390,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

25,1

26,4

-4,9

18,2

22,0

-17,4

53,2

% liikevaihdosta

24,6

23,9

11,2

13,0

13,6

Liikevoitto

25,1

26,4

-4,9

18,2

22,0

-17,4

45,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit

4,4

7,4

-40,5

15,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 847

2 618

8,8

2 737


Toiminnalliset tunnusluvut

1-6/

1-6/

2009

2008

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

756

803

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

228

236

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

181

215

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

42

41

Myydyt kirjat, milj. kpl

12,9

12,9


Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto tammi-kesäkuussa väheni 3,6 % ja oli 162,8 (168,8) milj. euroa. Liikevaihto laski erityisesti kustantaminen ja muut -liiketoiminnassa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,3 %. Ryhmän liikevaihdosta 59 (57) % tuli Suomen ulkopuolelta. Ryhmän liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 7,7 % ja oli 101,9 (110,5) milj. euroa. Tämä oli pitkälti seurausta oppiminen-liiketoiminnan ajoituseroista. Sanoma Learning & Literaturen raportointirakennetta on uudistettu vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2008 on oikaistu vastaavasti. Sanoma Learning & Literaturella on nyt kolme raportointitasoa: oppiminen, kielipalvelut sekä kustantaminen ja muut, joka sisältää yleisen kirjallisuuden, painamisen ja logistiikan. Oppimisen liikevaihto oli 112,2 (115,2) milj. euroa. Suurimmalla markkina-alueella Hollannissa myynti oli vertailukautta parempi lähinnä tilausten aikaistumisen seurauksena. Belgiassa liikevaihto kasvoi. Suomessa liikevaihto laski toisen asteen oppimateriaalien tilausajankohdan siirtymisen ja yrityksille oppimateriaaleja tuottavan WSOYpro-yksikön myynnin vähenemisen vuoksi. Puolassa liikevaihto laski: Digitaalisiin oppimateriaaleihin keskittyvän YDP:n myynti väheni vertailukaudesta, jolloin Puolan markkinoilla oli avoinna enemmän tarjouskilpailuja. Nowa Eran liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta, koska muutokset opetussuunnitelmissa viivästyttivät koulujen tilauksia. Valuuttakurssien kehitys vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti Puolassa ja Unkarissa. Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi 14,5 (11,9) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi vuonna 2008 tehtyjen yritysostojen seurauksena. Yleisellä taloudellisella tilanteella on ollut merkittävä vaikutus kielipalvelujen myyntiin. Liiketoimintayksikössä keskitytään nyt vuonna 2008 ostettujen Ruotsin liiketoimintojen integrointiin ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen uuteen markkinatilanteeseen. Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto oli 41,6 (48,3) milj. euroa. Suurin osa liikevaihdon laskusta tuli suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoista sekä painotoiminnan myynnin pienenemisestä. Suomen yleisen kirjallisuuden markkinat ovat hidastuneet merkittävästi, mutta WSOY Yleinen kirjallisuus on menestynyt markkinoiden yleistä kehitystä paremmin. Tammi-kesäkuussa ryhmän liikevoitto laski 17,4 % ja oli 18,2 (22,0) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Suurin osa laskusta tuli kielipalvelutoiminnoista, joiden myyntiin talouden taantuma on vaikuttanut merkittävästi. Nowa Eran ensimmäisen neljänneksen kausiluonteisten tappioiden yhdistämisen seurauksena oppimisen liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Kustannussäästöt ovat korvanneet myynnin pienenemisen vaikutuksen tulokseen. Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevoitto laski. Liiketoimintaryhmän liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 4,9 % ja oli 25,1 (26,4) milj. euroa kielipalvelujen ja kirjallisuuden tulosten heikkenemisen vuoksi. Sanoma Learning & Literaturen liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppiminen-liiketoiminnan tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvatti oppiminen-liiketoimintaa ja samalla liiketoimintaryhmän toiminnan kausiluonteisuutta. Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen oppimisen kansainvälistämiseen, kielipalvelujen laajentamiseen ja markkinajohtajuuden säilyttämiseen yleisessä kirjallisuudessa Suomessa. Vuonna 2009 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttavat merkittävästi myös valuuttakurssimuutokset Sanoma Learning & Literaturen toimintamaissa.
SANOMA TRADE Kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan yli 200 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Seitsemässä maassa toimiva lehtijakelu on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä. - Suomen kioskikaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä.
- Elokuvissakäynnit lisääntyivät Suomessa 11 % toisella neljänneksellä.
- Sanoma Traden liiketoiminta Suomessa on kehittynyt hyvin, mutta taloudellisella tilanteella on ollut merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan Baltian maissa ja Itä-Euroopassa. Venäjällä kioskiverkostoa on pienennetty.

Avainlukuja

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2009

2008

%

2009

2008

%

2008

Liikevaihto

195,7

203,2

-3,7

383,4

405,8

-5,5

866,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3,8

7,4

-48,8

7,6

17,3

-56,2

45,1

% liikevaihdosta

1,9

3,6

2,0

4,3

5,2

Liikevoitto

3,8

7,4

-48,8

7,6

17,3

-56,2

45,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

15,2

12,4

22,7

33,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 282

6 527

-3,7

6 633


Toiminnalliset tunnusluvut

1-6/

1-6/

Tuhansia

2009

2008

Asiakasmäärät kioskikaupassa

97 764

104 435

Asiakasmäärät kirjakaupassa

3 083

3 218

Elokuvateattereissa kävijät

4 515

4 799

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

171 302

194 982


Sanoma Traden liikevaihto pieneni tammi-kesäkuussa 5,5 % ja oli 383,4 (405,8) milj. euroa. Kioskikaupan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Lehtijakelun ja kirjakauppojen liikevaihto pieneni, ja myös elokuvatoimintojen liikevaihto laski hieman. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,9 %. Sanoma Traden liikevaihdosta 32 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Huhti-kesäkuussa ryhmän liikevaihto laski 3,7 % ja oli 195,7 (203,2) milj. euroa. Suurin osa laskusta tuli Suomen ulkopuolisista toiminnoista. Kioskikaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä. Kioskikaupan liikevaihto oli 197,6 (197,1) milj. euroa. Suomessa ja Virossa kioskikauppa oli vertailukauden tasolla. Suomessa asiakasmäärät alkoivat kasvaa toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi hieman Liettuassa sekä Venäjän ja Romanian uusissa toiminnoissa. Venäjällä lopetettiin tappiollisia kioskeja. Kioskien myynti laski Latviassa. Tämä johtui ennen kaikkea pikaruoan vahvasta asemasta kioskien tuotevalikoimassa. Lehtijakelun liikevaihto oli 105,0 (118,4) milj. euroa. Liikevaihto laski kaikissa toimintamaissa - lukuun ottamatta Venäjää, jossa se oli vertailukauden tasolla. Lisäksi lehtijakelun kumulatiiviset jakelumäärät laskivat kaikissa maissa, vaikkakin iltapäivälehtien myynti kasvoi Suomessa selvästi touko-kesäkuussa. Useimmilla markkinoilla irtonumerojen hintoja nostettiin arvolisäveron korotusten vuoksi, ja tämä vaikutti myös myynnin määrään. Kirjakaupan liikevaihto oli 46,9 (55,0) milj. euroa. Vertailuvuonna liikevaihtoon sisältyi toukokuussa 2008 myyty lehtivuosikertaliiketoiminta. Vaisuilla kirjamarkkinoilla myös kirjakauppojen liikevaihto laski sekä Suomessa että Virossa. Kesäkuussa kuluttajat äänestivät Suomalaisen Kirjakaupan Suomen arvostetuimmaksi ketjubrändiksi. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 41,7 (43,8) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa. Vuosi 2008 oli Suomessa elokuvissakäyntien suhteen ennätysvuosi, ja kävijämäärät ovat jatkaneet tasaista kasvuaan vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Finnkinon e-lippukonsepti valittiin Suomen suositeltavimmaksi nettikaupaksi. Talouden taantuma ja yksityisen kulutuksen väheneminen ovat vaikuttaneet elokuvateattereiden kävijämääriin Baltian maissa. Liikevaihto laski erityisesti Latviassa, jossa myös alan kilpailu on lisääntynyt. Sanoma Traden liikevoitto tammi-kesäkuussa laski 56,2 % ja oli 7,6 (17,3) milj. euroa. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Kioskikaupan liikevoiton laskuun vaikuttivat talouden hidastuminen, myynnin väheneminen Baltiassa sekä aiemmat panostukset Venäjällä ja Romaniassa. Lehtijakelun liikevoitto laski kaikilla markkina-alueilla. Kirjakauppojen liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Elokuvatoimintojen tulosta laski Baltian myynnin heikkeneminen. Sanoma Tradellä on kustannussäästöohjelmia kaikissa toiminnoissaan. Tiukan kustannuskurin lisäksi toteutetaan rakennejärjestelyjä, jotka aloitetaan Virosta. Huhti-kesäkuussa ryhmän liikevoitto laski 48,8 % ja oli 3,8 (7,4) milj. euroa. Kioskikauppa ja elokuvatoiminnot menestyivät hyvin Suomessa, mutta muiden maiden heikot tulokset laskivat koko liiketoimintaryhmän tulosta toisella neljänneksellä. Sanoma Trade jatkaa ketjukonseptien kehittämistä kaikissa liiketoiminnoissa. Ketjunhallinnan tehostaminen sekä asiakkaiden tarpeiden mukaiset tuote- ja palvelutarjoomat ovat tärkeimmät menestystekijät kaikilla markkinoilla, ja niillä varmistetaan Sanoma Traden kilpailukyky. Vuonna 2009 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan selvästi. SANOMA-KONSERNI Osinko Hallituksen esityksen mukaisesti Sanoma Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,90 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2009, ja Suomessa osingot maksettiin 15.4.2009. Lahjoitusvaraukseen siirrettiin 0,5 milj. euroa ja omaan pääomaan jätettiin 511,5 milj. euroa. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen. Osakkeet ja omistus Tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin yhteensä 43 578 137 (57 365 039) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 27 (35) % kauden keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 428,2 (960,2) milj. euroa. Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 9,76 euroa, ja hinta vaihteli 8,02 ja 11,87 euron välillä. Katsauskauden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1 778,4 (2 260,3) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 11,05 (14,07). Kesäkuun lopussa Sanomalla oli 20 924 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,7 (10,9) % kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Katsauskaudella hallituksella oli valtuutus omien osakkeiden hankintaan. Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ei hankittu omia osakkeita, ja vuonna 2008 hankitut omat osakkeet mitätöitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Myös osakkeiden määrä muuttui ensimmäisellä neljänneksellä, koska optio-oikeuksilla merkittiin osakkeita. Toisella neljänneksellä ei tapahtunut muutoksia, joten kesäkuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 160 943 658 osaketta ja yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa. Hallitus ja tilintarkastajat Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2009 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen sekä uutena jäsenenä Annet Aris. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä ja Hannu Syrjänen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Hallituksen valtuudet Varsinainen yhtiökokous 1.4.2009 valtuutti Sanoman hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Yhtiön vapaalla omalla pääomalla voidaan hankkia omia osakkeita enintään 16 000 000 kappaletta, ja hankinnat pienentävät osingonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisia yritysostoja tai muita liiketoimintajärjestelyjä varten tai siirrettäviksi muihin tarkoituksiin, pidettäväksi omina osakkeina tai mitätöitäviksi. Nämä osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille tehtävän tasapuolisen ostotarjouksen perusteella tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingistä. Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan Sanoman osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti valtuutuksen nojalla 19.12.2008 Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta. Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella, ja sen voimassaolo loppui 1.4.2009. Liiketoiminnan kausiluonteisuus Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kaupan alalla puolestaan kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärällä, esim. pyhäpäivien sijoittumisella eri neljänneksille, on luonnollisesti vaikutusta myös kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä. Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Liiketoimintaan liittyvien riskien hallinta ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen on osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Johto ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi. Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen sekä valuuttakurssien kehittymiseen. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi luotettavia ennusteita esimerkiksi mediamainonnan kehityksestä konsernin eri markkinoilla ei ole saatavilla. Sanoma uskoo mediamainonnan laskun jatkuvan vuonna 2009. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopea muutos voi vaikuttaa konsernin tulokseen. Sanoman vakaa liiketoiminta, vahva tase ja olemassa olevat lainasopimukset turvaavat konsernin rahoitusaseman myös siinä tapauksessa, että finanssimarkkinoiden epävarmuus jatkuu.
OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON) Tilinpäätösperiaatteet Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.6.2009 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Sanoma Learning & Literaturessa on 1.1.2009 siirrytty aktivoimaan oppimateriaalien sisällöntuotantoon liittyvät menot taseen aineettomiin hyödykkeisiin. Aiemmin ne käsiteltiin osana vaihto-omaisuuden hankintamenoa. Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Sanoman tulokseen tai taseeseen. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-6/

1-6/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

LIIKEVAIHTO

1 333,2

1 452,8

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

33,5

55,8

97,1

Materiaalit ja palvelut

591,3

642,8

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

351,0

349,8

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

257,2

272,5

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

81,2

72,4

231,9

LIIKEVOITTO

86,1

171,2

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,3

4,6

4,9

Rahoitustuotot

15,5

6,6

18,9

Rahoituskulut

29,3

27,2

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

72,0

155,2

190,3

Tuloverot

-20,7

-35,5

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

51,3

119,7

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

51,6

118,9

115,7

Vähemmistölle

-0,3

0,7

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,32

0,74

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,32

0,73

0,72

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1-6/

1-6/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

Tilikauden tulos

51,3

119,7

120,8

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos

-14,7

14,5

-39,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

36,7

134,1

81,7

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

37,4

132,8

77,5

Vähemmistölle

-0,7

1,4

4,2KONSERNITASE

milj. euroa

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

500,4

506,8

510,4

Sijoituskiinteistöt

9,4

9,8

10,2

Liikearvo

1 487,7

1 504,1

1 491,6

Muut aineettomat hyödykkeet

397,1

380,1

379,7

Osuudet osakkuusyrityksissä

67,3

70,4

69,9

Myytävissä olevat sijoitukset

20,7

21,4

20,6

Laskennalliset verosaamiset

39,4

45,7

36,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

38,8

42,2

41,0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 560,8

2 580,5

2 560,0

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

152,7

196,1

173,2

Verosaamiset

28,2

42,2

24,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

409,4

459,2

409,1

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

1,1

0,5

Rahavarat

59,3

90,2

110,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

650,2

788,7

718,7

VARAT YHTEENSÄ

3 211,1

3 369,2

3 278,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Ylikurssirahasto

187,6

Omat osakkeet

-31,2

-37,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

192,7

0,0

192,7

Muu oma pääoma

850,2

1 048,4

993,7

1 114,1

1 276,1

1 220,1

Vähemmistön osuus

13,4

21,0

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 127,6

1 297,1

1 237,1

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

105,0

106,1

106,2

Eläkevelvoitteet

36,8

43,7

37,9

Varaukset

6,2

8,4

6,0

Korolliset velat

713,1

448,7

449,0

Ostovelat ja muut velat

35,9

28,3

34,6

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

10,2

9,3

10,9

Korolliset velat

507,2

699,8

633,6

Verovelat

19,9

29,2

11,7

Ostovelat ja muut velat

649,0

698,6

751,7

VELAT YHTEENSÄ

2 083,5

2 072,1

2 041,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 211,1

3 369,2

3 278,7


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Yli-

kurssi

Omat

SVOP-

Muu

Vähem-

Osake-

rahas-

osak-

rahas-

oma

mistön

pääoma

to

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

OMA PÄÄOMA

1.1.2008

71,3

187,6

-51,6

1 138,6

1 345,9

18,3

1 364,2

Rekisteröimätön

optioiden käyttö

-0,1

-2,4

-2,6

-2,6

Omien osakkeiden

hankinta

-41,2

-41,2

-41,2

Omien osakkeiden

mitätöinti

61,6

-61,6

Osakkeiden

rekisteröinti

0,1

2,4

2,6

2,6

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

2,6

2,6

2,6

Osingonjako

-160,8

-160,8

-2,2

-163,0

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-3,1

-3,1

3,5

0,4

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

132,8

132,8

1,4

134,1

OMA PÄÄOMA

30.6.2008

71,3

187,6

-31,2

1 048,4

1 276,1

21,0

1 297,1

OMA PÄÄOMA

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Rekisteröimätön

optioiden käyttö

-1,8

-1,8

-1,8

Omien osakkeiden

mitätöinti

37,5

-37,5

Osakkeiden

rekisteröinti

1,8

1,8

1,8

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

2,0

2,0

2,0

Osingonjako

-144,9

-144,9

-0,9

-145,8

Muutos

vähemmistön

osuudessa

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

-0,5

-0,5

-0,5

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

37,4

37,4

-0,7

36,7

OMA PÄÄOMA

30.6.2009

71,3

192,7

850,2

1 114,1

13,4

1 127,6


*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

LIIKEVAIHTO

636,0

697,2

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1

Liiketoiminnan muut tuotot

14,1

19,4

38,1

17,7

14,8

26,5

97,1

Materiaalit ja palvelut

286,4

304,8

309,4

333,4

352,0

372,6

1 367,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

176,2

174,8

172,2

177,5

167,8

185,2

702,8

Liiketoiminnan muut kulut

128,2

129,0

131,1

141,5

141,9

174,3

588,8

Poistot ja arvonalentumiset

38,4

42,8

35,8

36,6

37,7

121,9

231,9

LIIKEVOITTO

20,9

65,1

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

-0,6

3,0

1,6

0,4

-0,1

4,9

Rahoitustuotot

6,7

8,8

3,5

3,1

6,1

6,2

18,9

Rahoituskulut

17,0

12,3

12,7

14,5

15,3

27,4

69,9

TULOS ENNEN VEROJA

10,9

61,1

66,5

88,7

85,2

-50,1

190,3

Tuloverot

-3,2

-17,4

-12,2

-23,4

-24,1

-9,8

-69,4

TILIKAUDEN TULOS

7,7

43,7

54,4

65,3

61,1

-59,9

120,8

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

8,3

43,3

54,5

64,4

59,0

-62,2

115,7

Vähemmistölle

-0,6

0,3

-0,2

0,9

2,1

2,3

5,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,34

0,40

0,37

-0,39

0,72

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,05

0,27

0,34

0,40

0,37

-0,39

0,72KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-6/

1-6/

1-12/

milj. euroa

2009

2008

2008

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

51,3

119,7

120,8

Oikaisut

Tuloverot

20,7

35,5

69,4

Rahoituskulut

29,3

27,2

69,9

Rahoitustuotot

-15,5

-6,6

-18,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,3

-4,6

-4,9

Poistot ja arvonalentumiset

81,2

72,4

231,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-1,9

-27,8

-34,2

Muut oikaisut

-28,7

-18,5

-40,1

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-0,5

-38,6

-18,5

Vaihto-omaisuuden muutos

-6,4

-15,5

-0,5

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-78,4

-43,7

3,6

Maksetut korot

-24,6

-27,5

-53,4

Muut rahoituserät

-0,2

4,4

-4,5

Maksetut verot

-19,1

-39,2

-70,2

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

7,5

37,3

250,3

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-43,1

-49,9

-113,3

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-17,8

-75,4

-162,3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

2,7

9,7

12,7

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

0,0

39,6

49,2

Myönnetyt lainat

-2,1

-20,2

-19,8

Lainasaamisten takaisinmaksut

1,6

3,3

8,8

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,5

Saadut korot

3,6

1,5

7,4

Saadut osingot

3,1

5,9

7,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-51,9

-85,5

-209,3

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-44,4

-48,3

41,1

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

5,1

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

0,0

1,0

Omien osakkeiden hankkiminen

-40,9

-48,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

0,0

106,9

-53,8

Muiden lainojen nostot

366,5

167,9

525,1

Muiden lainojen takaisinmaksut

-245,1

-6,0

-264,6

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1,6

-1,3

-2,8

Maksetut osingot

-145,8

-163,0

-164,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-26,6

63,0

-3,1

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

-71,0

14,7

38,0

Rahavarojen kurssierot

-2,4

-0,5

0,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-73,4

14,2

38,1

Rahavarat kauden alussa

110,5

72,4

72,4

Rahavarat kauden lopussa

37,0

86,6

110,5


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

110,6

123,2

111,7

135,2

124,8

143,9

515,7

Sanoma Magazines International

50,9

53,2

70,1

76,8

77,4

82,4

306,7

Sanoma Magazines Belgium

51,3

52,6

54,2

55,5

53,7

59,8

223,2

Sanoma Magazines Finland

50,3

48,0

50,7

51,9

49,1

53,9

205,6

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,3

-0,9

-1,0

-1,1

-4,3

YHTEENSÄ

262,1

275,9

285,5

318,5

304,0

338,9

1 246,8

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

61,7

58,3

74,1

71,2

65,6

68,6

279,5

Ilta-Sanomat

18,4

19,8

20,5

21,9

20,6

20,2

83,2

Muu kustantaminen

22,9

23,8

23,9

24,9

23,5

25,8

98,2

Muut

36,2

35,9

37,9

37,5

36,5

38,2

150,1

Eliminoinnit

-31,7

-30,8

-35,5

-34,5

-32,7

-33,5

-136,2

YHTEENSÄ

107,7

107,1

120,8

121,1

113,5

119,2

474,7

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

23,5

23,6

22,6

24,5

18,0

23,8

88,9

Muut

17,3

17,4

18,0

16,7

16,8

17,9

69,4

Eliminoinnit

-0,5

-0,3

-0,1

-0,3

-0,1

-0,6

-1,1

YHTEENSÄ

40,3

40,6

40,5

40,9

34,7

41,0

157,1

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

30,6

81,6

27,8

87,5

105,9

52,2

273,3

Kielipalvelut

8,3

6,2

6,2

5,8

7,5

9,3

28,8

Kustantaminen ja muut

24,6

17,0

27,8

20,4

23,3

29,7

101,2

Eliminoinnit

-2,6

-2,8

-3,4

-3,2

-3,5

-3,2

-13,3

YHTEENSÄ

60,8

101,9

58,3

110,5

133,2

88,0

390,0

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,1

106,6

94,6

102,5

103,8

108,6

409,4

Lehtijakelu

49,6

55,5

58,2

60,2

61,8

61,3

241,5

Kirjakauppa

27,3

19,7

31,0

24,0

36,9

47,3

139,2

Elokuvatoiminnot

23,6

18,0

24,4

19,4

23,8

26,7

94,3

Eliminoinnit

-3,8

-4,0

-5,5

-3,0

-4,8

-4,5

-17,8

YHTEENSÄ

187,7

195,7

202,7

203,2

221,4

239,3

866,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-22,7

-24,1

-24,8

-24,4

-28,2

-27,9

-105,2

YHTEENSÄ

636,0

697,2

683,1

769,8

778,6

798,7

3 030,1


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

Sanoma Magazines

15,5

30,2

48,2

46,6

31,6

-40,6

85,7

Sanoma News

6,0

3,5

17,9

14,7

15,2

9,4

57,3

Sanoma Entertainment

6,1

6,9

4,0

6,3

2,8

4,1

17,3

Sanoma Learning & Literature

-6,9

25,1

-4,3

26,4

36,3

-12,7

45,6

Sanoma Trade

3,8

3,8

9,9

7,4

13,0

14,7

45,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,3

-3,0

-2,9

-5,0

-3,7

-14,6

YHTEENSÄ

20,9

65,1

72,7

98,5

94,0

-28,8

236,3SEGMENTTITIEDOT Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv- ja laajakaistaliiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt. Toimintasegmenttejä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2008 liitetiedossa 2. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet eivät poikkea konsernin laskentaperiaatteista eivätkä ne muuttuneet IFRS 8:n käyttöönoton myötä. Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevoittoon. Konsernissa ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä on konsernin johtoryhmä. Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. Segmenttien varat eivät sisällä korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman liiketoimintaryhmät

1.1.-30.6.2009

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

536,8

210,7

80,3

157,0

348,5

-0,2

1 333,2

Sisäinen liikevaihto

1,2

4,1

0,6

5,8

34,9

-46,6

LIIKEVAIHTO

538,1

214,8

81,0

162,8

383,4

-46,7

1 333,2

LIIKEVOITTO

45,8

9,6

13,0

18,2

7,6

-8,1

86,1

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-0,5

0,0

0,1

0,1

-0,3

Rahoitustuotot

15,5

Rahoituskulut

29,3

TULOS ENNEN VEROJA

72,0

VARAT

1 563,4

357,5

128,9

607,7

449,6

19,6

3 126,8


Sanoman liiketoimintaryhmät

1.1.-30.6.2008

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

602,3

238,1

80,5

162,9

369,0

0,0

1 452,8

Sisäinen liikevaihto

1,6

3,9

1,0

5,9

36,8

-49,1

LIIKEVAIHTO

603,9

242,0

81,4

168,8

405,8

-49,1

1 452,8

LIIKEVOITTO

94,7

32,6

10,4

22,0

17,3

-5,9

171,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

4,3

0,0

-0,3

-0,1

0,2

0,4

4,6

Rahoitustuotot

6,6

Rahoituskulut

27,2

TULOS ENNEN VEROJA

155,2

VARAT

1 644,1

369,9

121,0

638,7

458,6

28,3

3 260,6AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

510,4

498,7

498,7

Lisäykset

26,2

37,9

81,2

Liiketoimintojen hankinta

0,0

6,5

7,3

Vähennykset

-1,1

-3,7

-7,0

Liiketoimintojen myynti

-0,2

-0,2

Tilikauden poistot

-34,1

-32,0

-66,4

Tilikauden arvonalentumiset

-0,2

-0,7

-0,7

Kurssierot ja muut muutokset

-0,9

0,3

-2,6

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

500,4

506,8

510,4


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä. Vertailukaudella ne olivat 3,1 milj. euroa.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-6/2009

Hankintahinta

4,3

Hankitun omaisuuden käypä arvo

1,9

Syntynyt liikearvo

2,4

Konsernireservin tuloutus

-0,9

Liikearvon muutos

3,3

1-12/2008

1-12/2008

Nowa Era

Muut

Hankintahinta

62,5

128,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

7,8

39,4

Liikearvo

54,6

88,8


VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

26,4

23,2

23,7

Pantit

6,0

5,8

6,0

Muut

0,4

0,4

0,4

YHTEENSÄ

32,8

29,4

30,1

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

10,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,1

0,2

0,2

YHTEENSÄ

0,1

0,2

0,2

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

256,0

261,1

263,8

Rojaltit

18,3

23,4

23,6

Muut vastuut

35,3

38,2

38,1

YHTEENSÄ

309,6

322,7

325,5

YHTEENSÄ

353,1

362,8

366,2


Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia raportointikauden aikana eikä vertailuvuonna.


KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

1-6/

1-6/

1-12/

Kauden keskikurssi

2009

2008

2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

27,09

25,35

25,16

EUR/HUF (Unkarin forintti)

288,31

252,41

251,25

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,48

3,49

3,53

EUR/RUB (Venäjän rupla)

44,11

36,63

36,69

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,86

9,41

9,66

Kauden päätöskurssi

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,88

23,89

26,88

EUR/HUF (Unkarin forintti)

271,55

235,43

266,70

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,45

3,35

4,15

EUR/RUB (Venäjän rupla)

43,88

36,95

41,28

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

10,81

9,47

10,87


Helsingissä Sanoma Oyj
Hallitus Tiedotustilaisuus Sanomatalossa Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 10.30 alkaen. Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 15 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut. Sanoman kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 6.11. noin klo 8 Suomen aikaa. Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com Sanoma.com Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.

Sanoma 2Q09 osavuosikatsaus