SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2007 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressi­siivessä. Osoite on Messuaukio 1, Helsinki. Kokouk­seen ilmoittautuneiden vastaan­ottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.15.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksista
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:


2 §
Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta mukaan lukien tiedon­välitys-, kustannus- ja koulutustoiminta sekä jakelu ja erikoisvähittäiskauppa. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.


4 §
Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataamiljoonaa (300.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.


10 §
Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.


14 §
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta.


16 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjan pitäjän,
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
- esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
- esitetään tilintarkastuskertomus,
- päätetään tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
- määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä,
- määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
- valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- valitaan tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat, sekä
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.


3. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2008 yhtiökokoukseen saakka päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla.


4. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta, (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja (iii) osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.


Nähtävillä pidettävät asiakirjat
Yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tilinpäätöstiedote on yhtiön internetsivuilla www.sanomawsoy.fi. Hallituksen ehdotukset ovat myös yhtiön internetsivuilla keskiviikosta 28.3.2007 alkaen, ja ne sekä tilinpäätöstiedote lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiön painettu vuosikertomus, johon nämä tiedot pääosin sisältyvät, postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.


Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja äänestysoikeus kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka on
1. perjantaina 23.3.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja
2. ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 28.3.2007 kello 16.15 mennessä.


Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumi­sestaan joko
1. puhelimitse numeroon 010 519 5021 ma-pe klo 9.00-16.15,
2. faksitse numeroon 010 519 5058,
3. sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@sanomawsoy.fi tai
4. sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat tai muu luotettava selvitys edustamisoikeudesta pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY Oyj, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki. Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa toimistopäällikkö Kirsi Vainio, puh. 010 519 5055.


Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitaja­yhteisöönsä, jotta hänet voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön 23.3.2007 osakas­luetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.


Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista SanomaWSOY Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsen­määräksi vahvistetaan edelleen kymmenen (10), ja että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiökokoukseen 2010. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.


Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkona 0,95 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon­maksun täsmäytyspäivänä eli keskiviikkona 11.4.2007 merkittynä Suomen Arvo­paperi­keskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko makse­taan keskiviikkona 18.4.2007.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuus­järjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan, kun osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Helsingissä 8.2.2007


SanomaWSOY Oyj
Hallitus

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet