Vuonna 2006 SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 2 742,1 (2 622,3) milj. euroa. Liikevoitto oli 292,5 (301,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli kaikkien aikojen paras eli 288,2 (269,1) milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 1,32 (1,45) euroa. Osingoksi ehdotetaan 0,95 (0,90) euroa osakkeelta. Vuonna 2007 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuotta enemmän. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan.

AVAINLUVUT

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

milj. euroa

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

742,2

735,0

1,0

2 742,1

2 622,3

4,6

Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia

111,2

119,0

-6,6

428,2

431,9

-0,8

% liikevaihdosta

15,0

16,2

15,6

16,5

Liikevoitto

73,9

79,6

-7,2

292,5

301,3

-2,9

% liikevaihdosta

10,0

10,8

10,7

11,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

73,9

68,8

7,4

288,2

269,1

7,1

% liikevaihdosta

10,0

9,4

10,5

10,3

Tulos ennen veroja

70,1

74,7

-6,2

276,3

286,0

-3,4

% liikevaihdosta

9,4

10,2

10,1

10,9

Tilikauden tulos

58,0

73,6

-21,2

208,4

228,4

-8,8

% liikevaihdosta

7,8

10,0

7,6

8,7

Taseen loppusumma

3 132,2

2 972,5

5,4

Investoinnit *

81,9

93,8

-12,7

% liikevaihdosta

3,0

3,6


Oman pääoman tuotto
(ROE), %

17,7

22,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

14,3

15,4

Omavaraisuusaste, %

45,0

41,3

Velkaantumisaste (Gearing), %

59,2

72,9

Korollinen vieras pääoma

863,9

928,7

-7,0

Koroton vieras pääoma

945,5

886,1

6,7

Nettovelka

782,4

843,8

-7,3

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

18 434

16 885

9,2

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

15 732

14 256

10,4

Tulos/osake, euroa

0,36

0,46

-21,6

1,32

1,45

-9,3

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,35

0,44

-20,2

1,31

1,42

-8,0

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,84

0,80

5,7

1,63

1,69

-3,5

Oma pääoma/osake, euroa

7,92

7,27

8,8

Osinko/osake, euroa **

0,95

0,90

5,6

Osinko tuloksesta, % **

72,2

62,0

Osakekannan markkina-arvo

3 521,8

3 121,5

12,8

* Investointien määrittelyä on muutettu vuonna 2006 ja vertailuvuosi on oikaistu vastaavasti.

** Vuodelta 2006 hallituksen esitys yhtiökokoukselle


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen:

"Olen erittäin tyytyväinen SanomaWSOY:n vuoden 2006 tulokseen. Tuloksemme ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja nousi kaikissa liiketoimintaryhmissä ja saavutti uuden ennätyksen eli 288,2 milj. euroa.

Teimme vuoden aikana useita yrityskauppoja, joista merkittävin oli enemmistöosuuden osto unkarilaisesta oppimateriaali- ja koulutusyhtiö Lángista. Kauppa oli tärkeä askel matkallamme yhdeksi Euroopan johtavista oppimateriaalikustantajista.

Kulunut vuosi osoitti, että strategiamme panostaa itäisen Keski-Euroopan vahvasti kasvaviin markkinoihin on ollut oikea. Itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän osuus konsernin liikevaihdosta nousi 15 %:iin.

Panostimme myös vahvasti digitaaliseen mediaan. Hollannissa hankimme merkittävän tuote- ja hintavertailusivusto Kieskeurig.nl:n ja Suomessa perustimme uuden yhtiön, Sanoma Digitalin, jonka tehtävänä on kehittää verkkoon liittyviä kuluttajatuotteita ja -palveluja Suomessa ja Baltiassa. Tv-kanava Nelonen vahvisti markkinaosuuttaan edelleen ja Welhon laajakaista- ja maksu-tv-palvelut menestyivät hyvin. Sähköiset mediamme Suomessa täydentyvät kevään 2007 aikana, kun kaksi uutta kaupallista radiokanavaamme aloittivat tammikuussa ja uusi mainosrahoitteinen tv-kanava JIM käynnistää toimintansa helmikuussa.

Vuosi oli hyvä myös Rautakirjalle. Kioskikauppa, lehtijakelu, kirjakauppa ja elokuvateatterit menestyivät kaikki hyvin.

Vuonna 2007 jatkamme aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan laajentamista, erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Haemme kasvua aktiivisesti myös digitaalisesta mediasta, jossa meillä on jo nyt vahva asema Hollannissa, Suomessa ja Unkarissa.

Haluamme olla markkinajohtaja niillä alueilla, joilla toimimme. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoamme päämarkkina-alueiden bruttokansantuotetta nopeammin. Tavoitteenamme on myös parantaa nykyisten liiketoimintojen kannattavuutta. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %."

Toimintaympäristö

Vuonna 2006 bruttokansantuote kasvoi tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomessa 5,9 % ja Hollannissa 2,9 %. Belgiassa kasvua oli 2,6 %. Itäisen Keski-Euroopan maissa kasvu oli nopeampaa. BKT nousi arvioiden mukaan Unkarissa 3,9 %, Tshekissä 6,2 % ja Venäjällä 6,6 %.

Tutkimuslaitosten arvioiden mukaan yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2006 Suomessa 4,0 % ja Belgiassa 2,4 %. Hollannissa ja Unkarissa kasvua oli 1,9 % ja Tshekissä 3,7 %. Venäjällä yksityinen kulutus nousi 14 %.

Vuonna 2006 mediamainonta kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa noin 3 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä nousi 2,5 % ja kaupunkilehdissä 2 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi lähes 18 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 3 % ja televisiossa 5 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan aikakauslehtimainonta kasvoi vuonna 2006 Hollannissa 3 % ja Belgiassa 2 %. Unkarissa kasvua oli 9 % ja Tshekissä 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan kasvaneen 18 %. Aikakauslehtimainonnan osuus mainonnasta laski hieman Hollannissa ja Belgiassa.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan kirjojen myynti vuonna 2006 kasvoi 1 % ja oppimateriaalien myynti 2 %. Oppikirjamarkkinoiden arvioidaan kasvaneen hieman myös Hollannissa ja Belgiassa.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti vuonna 2006 kasvoi Suomessa 4 %.

Liikevaihto

Vuonna 2006 SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 2 742,1 (2 622,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä, erityisesti aikakauslehtiliiketoiminnassa Venäjällä sekä oppimateriaalitoiminnoissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,8 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 (22) %. Liikevaihdosta 49 (51) % tuli Suomesta, 45 (45) % muista EU-maista ja 6 (4) % muista maista.

Tulos

Vuonna 2006 konsernin liikevoitto oli 292,5 (301,3) milj. euroa eli 10,7 (11,5) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 4,3 (32,2) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Liikevoitto ilman näitä myyntivoittoja parani kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli kaikkien aikojen paras eli 288,2 (269,1) milj. euroa. Kasvu edellisvuodesta oli 7 %. Tulosta paransivat eniten SanomaWSOY Education and Books, Rautakirja ja SWelcom.

SanomaWSOY:n vuoden 2006 tulokseen vaikutti sijoituskiinteistöjen realisointi vuonna 2005. Vertailukauden tulokseen sisältyi 5,8 milj. euroa merkittävimpiä myyntivoittoja kiinteistömyynneistä. Näistä sijoituskiinteistöistä luopuminen on laskenut emoyhtiön muita tuottoja, kun vuokratuotot ovat vähentyneet.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -24,5 (-25,1) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 12,5 (10,6) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 37,0 (35,7) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 32,3 (30,3) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 276,3 (286,0) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 1,32 (1,45) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Yrityskaupat kasvattivat konsernin tasetta, joka oli vuoden 2006 lopussa 3 132,2 (2 972,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 259,9 (260,9) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,63 (1,69) euroa.

SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani ja oli katsauskaudella 45,0 (41,3) %. Velkaantumisaste laski 59,2 (72,9) %:iin. Oma pääoma nousi 1 322,7 (1 157,7) milj. euroon. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 17,7 (22,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 14,3 (15,4) %. Esimerkiksi optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 863,9 (928,7) milj. euroon ja nettovelka 782,4 (843,8) milj. euroon. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,8 (2,0). Rahavaroja oli vuoden 2006 lopussa 81,5 (84,9) milj. euroa.

Investoinnit ja yritysostot

Vuonna 2006 investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 81,9 (93,8) milj. euroa ja ne kohdistuivat mm. verkkosivu-uudistuksiin, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 11,3 (16,2) milj. euroa.

Vuoden 2006 suurin yritysosto oli unkarilaisen Láng Kiadó és Holdingin hankinta. Edellisen vuoden merkittävin yritysosto oli Venäjällä ja Ukrainassa toimiva aikakauslehtikustantaja Independent Media.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2006 vahvisti SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Konsernin johtoryhmässä vuonna 2006 olivat Hannu Syrjänen (pj.), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens (1.10.2006 alkaen), Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Jorma Kaimio (30.9.2006 saakka), Tapio Kallioja, Mikael Pentikäinen, Kerstin Rinne ja Matti Salmi.

SanomaWSOY:n tilintarkastajina toimivat 3.4.2006 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT, sekä Pekka Nikula, KHT. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Henkilöstö

Vuonna 2006 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 18 434 (16 885) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 15 732 (14 256). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 5 584 (5 275) henkilöä, Sanoman 2 672 (2 782), SanomaWSOY Education and Booksin 2 455 (2 311), SWelcomin 437 (425) ja Rautakirjan 7 214 (6 023). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 72 (70) henkilöä. Sanoma Magazinesin, SanomaWSOY Education and Booksin ja Rautakirjan henkilöstö kasvoi yritysostojen seurauksena.

SanomaWSOY:n henkilöstölle maksettiin vuonna 2006 palkkoja ja palkkioita, sisältäen myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen, yhteensä 482,9 (461,8) milj. euroa.

Hallituksen valtuudet

SanomaWSOY:n yhtiökokous valtuutti 3.4.2006 hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita tai niitä vastaavia, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 31 397 736 kappaletta. SanomaWSOY:n osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 501 026,48 eurolla. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan vuonna 2006.

Osakesarjojen yhdistäminen ja suunnattu osakeanti

Varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2006 SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin yhtiöjärjestyksen muutoksilla, joilla mm. osakkeiden väliset äänivaltaerot poistettiin. Uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 7.4.2006. SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä yhdeksi osakesarjaksi 7.4.2006, ja kaupankäynti tällä osakkeella alkoi Helsingin Pörssissä 10.4.2006.

Hyvityksenä osakesarjojen yhdistämisestä johtuvasta A-osakkeiden äänivallan pienentymisestä yhtiön osakepääomaa korotettiin A-osakkeiden omistajille suunnatulla osakeannilla, jossa A-osakkeiden omistaja pystyi merkitsemään yhden uuden osakkeen jokaista kymmentä omistamaansa A-osaketta kohden. Osakeannissa laskettiin liikkeelle 2 311 461 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa osakkeelta. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 993 928,23 eurolla.

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä varsinaiseen osakelajiin 17.5.2006, ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä on ollut 18.5.2006 alkaen vain yksi osakesarja, SWS1V.

Osakkeet ja omistus

Vuonna 2006 SanomaWSOY:n osakevaihto oli vilkasta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli 1 474,5 (1 591,7) milj. euroa. Vertailuvuoden luku sisältää vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon. Vuoden 2006 luku sisältää sekä osakeannissa merkittyjen väliaikaisosakkeiden että vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon ja niiden tilalle 10.4.2006 tulleen uuden, yhdistetyn SanomaWSOY:n osakkeen pörssivaihdon.

Vuoden 2006 lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 521,8 (3 121,5) milj. euroa. Osakkeen tilikauden päätöskurssi oli 21,35 (19,67). Osakkeen keskikurssi oli 20,19 euroa ja hinta vaihteli 17,80 ja 22,45 euron välillä. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 16 782 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 10,89 (8,97) % osakkeista ja äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan vuoden 2006 lopussa.

Vuonna 2006 vaihdettiin 8 792 vaihdettavan pääomalainan lainaosuutta 5 525 988 osakkeeksi. Lainapääomaa oli vuoden lopussa jäljellä 2,4 milj. euroa. Vuonna 2007 lainan vaihtoaika päättyy 20.6.2007. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan viimeisen kerran laina-ajan päättyessä 4.7.2007. Pääomalainan vaihdossa saadut uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Vuoden 2006 lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 70 931 532,79 euroa ja osakkeiden lukumäärä 164 957 053 kappaletta.

Katsauskaudella SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuulunut Patricia Seppälän kuolinpesä purettiin. Kuolinpesän osakeomistus jaettiin tasan kuolinpesän osakkaiden, Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän kesken, jolloin heidän omistuksensa yhtiön osakepääomasta ja äänistä nousivat yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). SanomaWSOY liputti myös osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden sekä Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston ja Suomen Kulttuurirahaston omistusosuuksien muutoksista. Aatos Erkon yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n kaikista äänistä laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen osuutensa yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden viidesosan (1/5). Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston osuus sekä Suomen Kulttuurirahaston osuus yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Optio-oikeudet

SanomaWSOY:llä on kaksi optiojärjestelmää. Optiojärjestelmissä ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoimintaryhmät. Vuoden 2006 lopussa Optiojärjestelmä 2001:stä liikkeellä oli yhteensä 2 531 028 optio-oikeutta ja niitä omisti 163 konsernin johtohenkilöä. Optiojärjestelmä 2004:stä oli liikkeellä yhteensä 3 491 400 optio-oikeutta 277 johtohenkilöllä.

Optiojärjestelmä 2001:n kaikki kolme erää on listattu Helsingin Pörssissä. Vuoden 2006 aikana 122 046 kappaleella 2001A- ja 69 976 kappaleella 2001B-optio-oikeuksia merkittiin yhteensä 192 022 osaketta. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet siitä päivästä alkaen, jolloin osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin.

Vuoden 2006 lopussa jaettujen ja varastoitujen optioiden sekä vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet olisivat olleet yhteensä 4,2 % SanomaWSOY:n osakkeista ja äänistä vaihdon jälkeen.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2005 osinkoa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2006 ja osinko maksettiin 19.4.2006. Vuodelta 2006 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 0,95 (0,90) euroa osakkeelta.

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Riskit ja riskienhallinta

Konserni ottaa hallittuja riskejä hyödyntääkseen liiketoimintamahdollisuudet parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Mediatoimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. SanomaWSOY:n liikevaihdosta kuitenkin vain noin viidennes tulee mediamainonnasta. Lisäksi SanomaWSOY:n laaja-alainen toiminta useilla eri viestinnän osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa tasapainottaa markkinaheilahtelujen vaikutusta. SanomaWSOY:n kansainvälisiin liiketoiminta-alueisiin (aikakauslehdet, oppimateriaalit, digitaalinen media sekä lehtijakelu) ei pääsääntöisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Tekniikan nopea kehitys sekä kulutustottumusten muutokset vaikuttavat mediatoimialan kehitykseen. SanomaWSOY seuraa aktiivisesti tekniikan ja kulutustottumusten muutoksia ja kehittää niitä vastaavia uusia tuotteita ja palveluja sekä kuluttaja- että ilmoittaja-asiakkailleen. Konsernin laaja tuote- ja palveluvalikoima pienentää tekniikan kehityksen ja kulutustottumusten muutosten aiheuttamia riskejä.

SanomaWSOY on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostoin. Yritysostojen myötä konsernin taseessa oli liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita hankittuihin yrityksiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 31.12.2006 noin 1,7 mrd. euroa, josta pääosa kohdistuu aikakauslehtiliiketoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaiseen raportointiin siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Tilikauden arvonalentumiset olivat 0,1 (1,8) milj. euroa, eikä viitteitä muista arvonalentumisista ole havaittu.

Konsernin liiketoiminnan kannalta useiden eri tietojärjestelmien toimivuus ja luotettavuus on keskeistä. SanomaWSOY on arvioinut tietojärjestelmiin liittyvien riskien merkittävyyttä ja määritellyt järjestelmien suojaustasot sekä laatinut konsernin kannalta kriittisille järjestelmille jatkuvuussuunnitelmat.

SanomaWSOY:n toiminta perustuu pääasiassa toimistotiloissa tehtävään työhön, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. SanomaWSOY:n toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus on muun graafisen alan tavoin vähäistä, eikä erityisiä ympäristöriskejä ole havaittu.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja toinen sekä viimeinen vahvimmat.

Vuoden 2007 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,6 %, Belgiassa 2,2 % ja Suomessa 3,0 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,6 %, Tshekissä 5,0 % ja Venäjällä 5,9 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2007. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 3,3 %, Hollannissa 2,3 %, Belgiassa 2,2 %, Tshekissä 3,9 % ja Venäjällä 13,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,5 %.

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.

- Liikevaihto kasvoi 3,1 % pääasiassa Venäjän ja Suomen toimintojen sekä Hollannin verkkoliiketoimintojen nopean kasvun ansiosta

- Sanoma Magazinesin verkkomainonta kasvoi Hollannissa 55 % vuonna 2006

- Huomattavia panostuksia lehtilanseerauksiin ja -uudistuksiin sekä verkkoliiketoimintojen kehittämiseen.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

340,1

351,6

-3,3

1 218,9

1 181,9

3,1

Liikevoitto

42,3

39,4

7,2

132,2

129,1

2,4

% liikevaihdosta

12,4

11,2

10,8

10,9

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

42,3

39,4

7,2

129,6

129,1

0,4

% liikevaihdosta

12,4

11,2

10,6

10,9

Taseen loppusumma

1 984,8

1 752,9

13,2

Investoinnit

17,5

36,6

-52,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

10,9

11,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 584

5 275

5,9

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 095

4 716

8,0


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1‑12/2006

1‑12/2005

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

101 683

116 106

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl **

307

236

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

433 526

442 632

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut, kpl

57 700

53 474* Sisältää yhteisyritykset
** Julkaistujen aikakauslehtien määrän laskentatapa on muuttunut vuoden 2006 alusta. Vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 1 218,9 (1 181,9) milj. euroon pääasiassa Venäjän ja Suomen toimintojen sekä verkkoliiketoiminnan kasvun ansiosta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto Sanoma Magazinesissä kasvoi 0,8 %. Liiketoimintaryhmän liikevaihdosta 16 (15) % tuli Suomesta.

Ilmoitustuotot kasvoivat edellisvuodesta 11 % lähinnä Venäjän uusien liiketoimintojen ja Hollannin kasvaneen verkkomainonnan ansiosta ja olivat 26 (24) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Levikkituotot kasvoivat 1 % huolimatta Hollannin haasteellisista irtonumeromarkkinoista ja olivat 55 (56) % ryhmän liikevaihdosta.

Hollantilaisen Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski 531,2 (541,2) milj. euroon lähinnä, koska irtonumeromarkkinat jatkoivat laskuaan ja joitakin lehtiä lopetettiin.Tilaustuotot laskivat hieman, joten Sanoma Magazines Netherlandsin levikkituotot kokonaisuudessaan laskivat, vaikka lukijat ottivat hyvin vastaan lehtiuudistukset mm. Libelle- ja Margriet-naistenlehdissä. Ilmoitustuotot, 22 (20) % liikevaihdosta, kasvoivat pääasiassa verkkomainonnan vahvan kasvun ansiosta. Vuonna 2006 verkkomainonta kasvoi 55 % ja oli noin kolmasosa Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotoista.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 247,6 (212,4) milj. euroa. Kasvua toivat pääasiassa Venäjän ja Ukrainan uudet toiminnot: Venäläisen Independent Median liikevaihto kasvoi vuonna 2006 noin 20 % ja oli 90,2 milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat merkittävästi ja olivat 48 (45) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Suurin osa kasvusta tuli maaliskuussa 2005 konserniin yhdistetystä Venäjän liiketoiminnasta. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin myös Bulgariassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Adrianmeren alueella (Kroatia, Serbia ja Slovenia), jossa Sanoma Magazines International, Gruner + Jahr ja Styria aloittivat yhteisyrityksen elokuussa. Myös levikkituotot kasvoivat lähinnä Venäjän, Bulgarian, Romanian ja Adrianmeren alueen kehittyessä myönteisesti. Vuoden aikana tehtiin viisi merkittävää lehtilanseerausta, tärkeimpänä venäläisen naisten viikkolehden, Glorian, lanseeraus toukokuussa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 188,6 (184,4) milj. euroon lähinnä erikoiskustantamisen kasvun ja syyskuussa ostetun, pääasiassa sisustuslehtiä kustantavan EPN Internationalin ansiosta. Haasteellinen tilanne jatkui Belgian mainosmarkkinoilla, mutta Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot kasvoivat erikoiskustantamisen kasvaessa ja olivat 30 (29) % liikevaihdosta. EPN:n osto kasvatti levikkituottoja. Irtonumerotuotot säilyivät vakaina ja tilaustuotot kasvoivat. Alkuvuoden 2006 jakeluongelmat on nyt ratkaistu.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 193,2 (184,3) milj. euroon kasvaneiden levikki- ja ilmoitustuottojen ansiosta. Erityisesti naisten- ja nuortenlehdet menestyivät, ja mm. Aku Ankka saavutti kaikkien aikojen levikin. Irtonumeromyynti väheni hieman, mutta tilaustuotot kasvoivat edelleen selvästi. Ilmoitustuotot olivat 15 (16) % liikevaihdosta. Sanoma Magazines Finland teki vuoden aikana yhden merkittävän lehtilanseerauksen, kun uusi 40+ naistenlehti Sara aloitti lokakuussa.

Aldipressin liikevaihtoon, 115,6 (118,6) milj. euroa , vaikutti Hollannin irtonumeromarkkinoiden haasteellisena jatkunut tilanne. Osana SanomaWSOY:n lehtijakelun keskittämistä Aldipress siirrettiin osaksi Rautakirjaa 1.1.2007 alkaen.

Sanoma Magazinesin liikevoitto oli 132,2 (129,1) milj. euroa. Tulosta paransi 2,4 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti. Liikevoitto sisältää myös 2,6 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja Sanoma Magazines Finlandin myymistä Suomen Asiakastiedon osakkeista.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto laski lähinnä irtonumeromyynnin vaisun kehityksen vuoksi. Sanoma Magazines Internationalin tulosta laskivat voimakkaat panostukset lehtilanseerauksiin. Lanseerausten vaikutus Sanoma Magazines Internationalin tulokseen vuonna 2006 oli runsaat 6 milj. euroa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto nousi myynnin hyvän kehityksen ja myyntivoiton ansiosta. Jakeluongelmat alkuvuonna ja vaikea tilanne mainosmarkkinoilla laskivat Sanoma Magazines Belgiumin tulosta. Sanoma Magazines Belgium on vaihtanut jakelijaa, ja sekä Sanoma Magazines Belgium että entinen jakelija ovat jättäneet välimiesoikeudelle vaihdoksesta johtuvat korvausvaatimukset. Mahdollisilla korvauksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta SanomaWSOY:n tulokseen. Aldipressin liikevoitto kasvoi.

Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 17,5 (36,6) milj. euroa ja ne kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Merkittävimmät yritysostot olivat Kieskeurig.nl, EPN International ja Wegener Golf. Vuoden 2005 merkittävin yritysosto oli venäläisen Independent Median osto.

Panostukset verkkoliiketoimintaan jatkuivat vuonna 2006: ilse media hankki merkittävän hollantilaisen tuote- ja hintavertailusivusto Kieskeurig.nl:n ja yritysostoja tehtiin myös esim. Tshekissä. Yritysostojen lisäksi ryhmä kehitti omaa verkkotoimintaansa lanseeraamalla mm. hyvinvointiin keskittyvät sivustot Suomessa, Belgiassa ja Unkarissa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan verkkoliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kovana. Nopeinta kasvu on kuitenkin verkkomedioissa, joissa Sanoma Magazinesillä on Hollannissa vahva asema.

Vuonna 2007 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

Sanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallis- ja kaupunkilehtiä sekä digitaalisia palveluja.

- Liikevaihto nousi 2,4 % Sanoma Kaupunkilehtien ja Helsingin Sanomien ilmoitustuottojen kasvun ja verkkoliiketoimintojen hyvän kehityksen ansiosta

- Sähköiset ilmoitustuotot nousivat vuonna 2006 42 %

- Liikevoitto kasvoi 6 %, tulos kasvoi selvästi Helsingin Sanomissa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

122,4

115,6

5,9

457,1

446,4

2,4

Liikevoitto

16,5

12,2

35,1

62,7

59,1

6,0

% liikevaihdosta

13,5

10,6

13,7

13,2

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

16,5

12,2

35,1

61,0

58,1

4,9

% liikevaihdosta

13,5

10,6

13,3

13,0

Taseen loppusumma

526,6

471,6

11,7

Investoinnit

16,5

21,9

-24,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

17,9

17,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 672

2 782

-4,0

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 378

2 388

-0,4


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑12/2006

1‑12/2005

Lehtien levikit, kpl

Helsingin Sanomat *

426 117

430 785

Ilta-Sanomat

186 516

195 673

Taloussanomat

35 857

38 505

Muut päivälehdet *

86 884

88 450

Paikallislehdet

31 769

32 518

Lehtien jakelumäärä, milj. kpl

Kaupunkilehdet

101,8

52,7

Ilmoitusvolyymi, palstakilometriä

Helsingin Sanomat

42,5

41,5

Ilta-Sanomat

6,8

7,1

Taloussanomat

2,6

2,3

Muut päivälehdet

22,0

22,2

Paikallislehdet

8,4

9,2

Kaupunkilehdet

35,6

16,6

* Levikit ovat tarkastettuja


Vuonna 2006 Sanoman liikevaihto nousi 457,1 (446,4) milj. euroon. Erityisesti ilmoitustuottojen kasvu Sanoma Kaupunkilehdissä ja Helsingin Sanomissa sekä verkkoliiketoimintojen hyvä kehitys nostivat liikevaihtoa.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana 5 % ja olivat 52 (51) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat erityisesti Sanoma Kaupunkilehdet - ja Helsingin Sanomat -liiketoimintayksiköissä. Sähköiset ilmoitustuotot nousivat vuoden aikana voimakkaasti, 42 %.

Ryhmän levikkituotot laskivat 1,5 % ja olivat 41 (42) % liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat hieman, mutta iltapäivälehtien vaisu kysyntä ja Ilta-Sanomien levikin lasku laskivat irtonumeromyyntiä. Levikkien lievästä laskusta huolimatta Sanoman lehtien lukijamäärät säilyivät edellisvuosien tasolla ja verkkokävijämäärien vahvan kasvun ansiosta lehtibrändien kokonaistavoittavuus on kasvanut merkittävästi.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 267,3 (261,1) milj. euroon ilmoitus- ja levikkituottojen kasvun ansiosta. Erityisesti sähköiset ilmoitustuotot kasvoivat voimakkaasti. Työpaikkailmoittelu kasvoi 14 %. Lievästä levikin laskusta huolimatta myös Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat hieman.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 92,2 (93,7) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi.Irtonumeromyynnin väheneminen laski levikkituottoja, vaikka lokakuussa tehdyn hinnankorotuksen ansiosta viimeisen neljänneksen levikkituotot ylittivät edellisvuoden vastaavan ajanjakson. Iltapäivälehtimarkkinat Suomessa laskivat 2 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 58,6 (60,3) %.

Sanoma Lehtimedian liikevaihto laski 45,9 (48,0) milj. euroon, kun Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminta myytiin Postille 1.9.2005 ja Kaupunkilehti Seiska ja Lappeenrantalainen siirtyivät vuoden 2006 alusta Sanoma Kaupunkilehdille. Lehtien siirtyminen laski liiketoimintayksikön ilmoitustuottoja. Levikkituotot kasvoivat.

Sanoman liikevoitto oli 62,7 (59,1) milj. euroa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,7 (1,0) milj. euroa ja koostuivat Sanoma Lehtimedian helmikuussa 2006 myymien Aina Group Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta. Tulos kasvoi selvästi Helsingin Sanomissa ja Sanoma Lehtimediassa, mutta laski Ilta-Sanomissa irtonumeromyynnin vähentymisen vuoksi. Muista liiketoimintayksiköistä Sanoma Business Services ja Sanomapaino kehittyivät myönteisesti. Kaupunkilehtiä kehitettiin voimakkaasti.

Vuonna 2006 Sanoman investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 16,5 (21,9) milj. euroa ja ne koostuivat pääasiassa korvausluonteisista hankinnoista ja panostuksista verkkosivu-uudistuksiin. Merkittävin yritysosto oli kaupunkilehti Metron Suomen liiketoiminnan hankinta. Vuoden 2005 merkittävin yritysosto oli Huuto.Net-verkkohuutokauppapalvelun osto.

Sanoma kehitti vuoden aikana voimakkaasti sähköistä liiketoimintaansa ja vahvisti markkina-asemaansa. Marraskuussa julkistettiin verkkoliiketoimintoihin Suomessa ja Baltiassa keskittyvän uuden yhtiön, Sanoma Digitalin, perustaminen 1.1.2007 alkaen. Yhtiön omistavat yhdessä Sanoma, Sanoma Magazines Finland ja SWelcom. Sanoma omistaa yhtiöstä enemmistön. Taloussanomat puolestaan uudisti lokakuussa verkkopalveluaan ja kävijämäärät kasvoivat selvästi. Taloussanomat kasvatti myös osuuttaan taloussanomalehtien mediamarkkinasta.

Myös kaupunkilehtivalikoimaa kehitettiin edelleen, kun Sanoma osti syyskuussa Metro-lehden Suomen toiminnot. Lisäksi useiden kaupunkilehtien ulkoasu uudistettiin vuoden aikana.

Sanoma hakee kasvua mm. uusista liiketoiminnoista. Myös mediamainonnan myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan ja irtonumerotuottojen kääntyvän kasvuun.


Vuonna 2007 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

SanomaWSOY Education and Books

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa ja Puolassa. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja ja tarjoaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja.

- Liikevaihto kasvoi 5,0 % ja liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja parani merkittävästi, pääasiassa oppimateriaalien menestyksen sekä Unkarin, Hollannin ja Suomen yritysostojen ansiosta

- Toimintaa laajennettiin ammatinvalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyviin palveluihin sekä kielipalveluihin.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

63,4

65,2

-2,8

309,2

294,4

5,0

Liikevoitto

-7,1

4,7

48,0

55,8

-13,9

% liikevaihdosta

-11,2

7,2

15,5

19,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

-7,1

-1,2

477,6

48,0

39,3

22,2

% liikevaihdosta

-11,2

-1,9

15,5

13,4

Taseen loppusumma

598,2

485,1

23,3

Investoinnit

8,9

8,1

9,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

12,7

15,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 455

2 311

6,2

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 106

2 123

-0,8


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑12/2006

1‑12/2005

Oppimateriaalit, kpl

Julkaistut uutuudet, kirjat

1 162

1 214

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet

202

357

Kustantaminen, kpl

Julkaistut uutuudet, kirjat

565

577

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet

93

77

Myydyt kirjat, milj. kpl

24,2

14,7


Vuonna 2006 SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän (aik. WSOY) liikevaihto oli 309,2 (294,4) milj. euroa. Kasvua toivat oppimateriaalitoiminnot sekä yritysostot Unkarissa, Hollannissa ja Suomessa. Loppuvuonna 2005 myytiin kalenteritoiminta ja osa painotoiminnasta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,8 %. Ryhmän liikevaihdosta 62 (55) % tuli Suomen ulkopuolelta.

Oppimateriaalit menestyivät vuonna 2006 hyvin. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 187,7 (151,2) milj. euroa. Unkarin kilpailuviranomaiset hyväksyivät kesäkuussa Láng Kiadó és Holdingin oston. Hollannissa erityisesti peruskoulujen materiaalien myynti kehittyi hyvin. Malmberg laajensi toimintaansa ammatinvalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyviin palveluihin ostamalla elokuussa Aromedia Educatiefin ja syyskuussa LDC Publicatiesin. Yritysostojen jälkeen Malmberg on alan johtava toimija Hollannissa. Belgiassa Van In kasvatti myyntiään sekä flaamin- että ranskankielisillä markkinoilla. Suomessa opetussuunnitelmauudistus on parantanut lukion oppimateriaalien myyntiä. Sähköisiin oppimistuotteisiin keskittyvän Young Digital Planetin (YDP) liikevaihto kasvoi.

Kustantamisen liikevaihto kasvoi 95,9 (87,2) milj. euroon. Liikevaihto nousi erityisesti yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja tuottavassa WSOYpro-liiketoimintayksikössä, jossa kasvua toi helmikuussa ostettu, kielipalveluja tarjoava AAC Global. Vaikka suomalainen kaunokirjallisuus myi hyvin vuonna 2006, kustantajille tärkeä joulumyynti ei yltänyt edellisvuoden lukuihin. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille laski 5 %. WSOY:n kirjakerhomyynti laski hieman.

Muun toiminnan liikevaihto, 43,4 (73,0) milj. euroa, muodostui pääosin kirjojen painamisesta, joka kehittyi myönteisesti. Vertailuvuoden liikevaihto sisältää myös liikevaihdon vuonna 2005 myydyistä paino- ja kalenteritoiminnoista.

Ryhmän liikevoitto vuonna 2006 oli 48,0 (55,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja kehittyi hyvin ja kasvoi 22 % oppimateriaalien myynnin kasvun sekä Unkarin, Hollannin ja Suomen yritysostojen ansiosta. Vuonna 2005 liikevoittoon sisältyi 16,5 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja.

Vuonna 2006 liiketoimintaryhmän investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 8,9 (8,1) milj. euroa ja ne koostuivat pääasiassa korvausluontoisista hankinnoista, Bulevardin toimitalon peruskorjauksesta ja tietojärjestelmähankkeista. Merkittävimmät yritysostot olivat Láng Kiadó és Holding ja AAC Global. Edellisenä vuonna ei ollut merkittäviä yritysostoja.


Ryhmän rakennetta uudistettiin syyskuussa. Uudella SanomaWSOY Education and Books
-liiketoimintaryhmällä on kolme pääliiketoimintaa: oppimateriaalien kustantaminen, yleisen kirjallisuuden kustantaminen ja yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut. Liiketoimintaryhmää johtaa 1.10.2006 alkaen Jacques Eijkens, varamiehenään Veli-Pekka Elonen. Eijkens on SanomaWSOY:n johtoryhmän jäsen ja jatkaa myös oppimateriaalien eli SanomaWSOY Educationin toimitusjohtajana. WSOY:n toimitusjohtajana 1.10.2006 aloittanut Elonen on vastuussa kustantamisesta ja muista toiminnoista. Liiketoimintaryhmän johtaja Jorma Kaimio jäi eläkkeelle 30.9.2006.


Vuonna 2007 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

SWelcom

SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja. Lisäksi SWelcom on aloittanut radiotoiminnan kahdella kaupallisella radiokanavalla.

- Liikevaihto nousi 7,6 % Nelosen ja Welhon voimakkaan kasvun ansiosta

- Liikevoitto parani myynnin kasvun johdosta merkittävästi

- Panostuksia alkuvuonna 2007 aloittaviin radiokanaviin ja uuteen mainosrahoitteiseen tv‑kanavaan.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

37,2

35,3

5,5

131,8

122,5

7,6

Liikevoitto

4,8

3,8

26,8

12,5

9,6

30,2

% liikevaihdosta

12,9

10,7

9,5

7,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

4,8

3,8

26,8

12,5

9,6

30,2

% liikevaihdosta

12,9

10,7

9,5

7,8

Taseen loppusumma

158,6

143,5

10,5

Investoinnit

15,2

10,1

50,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

12,3

9,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

437

425

3,0

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

398

385

3,6


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑12/2006

1‑12/2005

Nelosen osuus televisiomainonnasta

31,4 %

31,0 %

Nelosen päiväpeitto

42 %

41 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

25,0 %

23,8 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

12,1 %

11,5 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

305

293

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (31.12.)

58

44

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

86

67


SWelcomin liikevaihto vuonna 2006 kasvoi merkittävästi 131,8 (122,5) milj. euroon, Nelosen ja Welhon kasvun ansiosta. SWelcom myi televisio- ja ääniohjelmatuotannon teknisiin palveluihin erikoistuneen Wernen syyskuussa 2006. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 9,3 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 58 (58) %.

Nelosen liikevaihto kasvoi selvästi ja oli 76,5 (71,5) milj. euroa. Tv-kanavan markkinaosuus televisiomainonnasta vahvistui 31,4 %:iin (31,0 %). Vuonna 2006 Nelonen panosti merkittävästi ulkomaisiin laatusarjoihin. Kanavan kaupallinen katseluosuus nousi kaikissa ikäryhmissä.

Nelonen laajensi netti-tv:n tarjontaansa tuomalla ensimmäisenä Suomessa mahdollisuuden katsoa ohjelmia ennakkoon verkossa. Nelonen tarjosi katsojilleen myös mahdollisuuden osallistua sisällöntuotantoon: katsojien itsensä tuottama videomateriaali otettiin osaksi paitsi netti-tv:ssä, myös televisiossa näytettävää viihdeohjelmaa.

Welhon liikevaihto kasvoi hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Vuonna 2006 Welhon laajakaista- ja maksu-tv-tilauksien määrä kasvoi noin 30 % ja kaapeliverkkoon liitettyjen kotitalouksien määrä ylitti 300 000 rajan. Loppuvuonna Welhon tarjoamien digitaalisten tv-kanavien määrä nousi sataan ja Welho aloitti ensimmäisenä Suomessa teräväpiirtotelevisio- eli HDTV-palvelun.

Welho avasi ensimmäiset kymmenen langatonta lähiverkkoaluettaan eli Welho HotSpotia Helsingin keskustassa, ja vuoden 2007 aikana Welho HotSpoteja tulee pääkaupunkiseudulla olemaan kaikkiaan sata. HotSpotit mahdollistavat langattoman laajakaistayhteyden toiminta-alueellaan. Welho toi markkinoille myös PCTV-palvelun, joka helpottaa yrityksiä ja yhteisöjä niiden siirtymisessä digi-tv-aikaan.

SWelcomin liikevoitto parani myynnin voimakkaan kasvun johdosta merkittävästi ja oli 12,5 (9,6) milj. euroa. Sekä Nelosen että Welhon liikevoitto kasvoi.

Vuonna 2006 SWelcomin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 15,2 (10,1) milj. euroa, joista suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen. Vuosina 2006 ja 2005 ei ollut merkittäviä yritysostoja.

Katsauskauden jälkeen, tammikuussa 2007, SWelcom aloitti radiotoiminnan. Radio Aalto on kaupunkilaisille edelläkävijöille suunnattu kanava ja Radio Rock keskittyy rock-musiikkiin ja sen ilmiöihin. Molempien kanavien kuuluvuusalue kattaa suurimman osan Suomesta. Uusi mainosrahoitteinen tv-kanava JIM puolestaan aloittaa helmikuussa 2007.

SWelcom panostaa yhä enemmän monipuoliseen ohjelmistotarjontaan. Valtioneuvosto myönsi SWelcomille toimiluvan valtakunnalliselle sarja- ja elokuvaohjelmistoon painottuvalle maksulliselle digitaaliselle tv-kanavalle. Kanava aloittaa toimintansa syksyllä 2007.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2007 ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan hieman merkittävistä kehityspanostuksista huolimatta.Rautakirja

Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa sekä vuoden 2007 alusta myös Hollannin lehtijakelussa. Lisäksi lehtijakelu on laajentunut Venäjälle ja Romaniaan.

- Liikevaihto kasvoi 7,6 %, kasvua kaikissa liiketoiminnoissa

- Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja nousi 21,3 %, kun kaikki liiketoiminnat paransivat tulostaan

- Elokuvateattereille vuosi 2006 kaikkien aikojen paras.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

10‑12/

10‑12/

Muutos

1‑12/

1‑12/

Muutos

2006

2005

%

2006

2005

%

Liikevaihto

203,4

184,4

10,3

684,3

635,9

7,6

Liikevoitto

22,2

23,0

-3,6

51,3

51,2

0,2

% liikevaihdosta

10,9

12,5

7,5

8,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

22,2

18,1

22,5

51,3

42,3

21,3

% liikevaihdosta

10,9

9,8

7,5

6,6

Taseen loppusumma

474,4

397,0

19,5

Investoinnit

22,1

16,6

33,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

20,7

20,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 214

6 023

19,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 684

4 577

24,2


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑12/2006

1‑12/2005

Asiakkaita kioskeissa, tuhansia *

111 492

110 492

Asiakkaita kirjakaupoissa, tuhansia *

6 678

6 400

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

8 163

6 195

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

273 155

244 377

* Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto vuonna 2006 kasvoi 684,3 (635,9) milj. euroon kaikkien liiketoimintojen kasvattaessa liikevaihtoaan. Liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa. Liikevaihdosta 23 (18) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja nousi 369,1 (345,8) milj. euroon. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy loppuvuonna 2005 myyty Tshekin kioskitoiminta. Lietuvos Spaudan runsaan 500 kioskin ketju yhdistettiin kioskikauppaan vuoden 2006 alusta ja Pizza Hut ‑ketjusta luovuttiin kesäkuussa. Erityisesti perinteisten kioskituotteiden myynti kehittyi myönteisesti. Asiakasmäärät kasvoivat Liettuaa lukuun ottamatta kaikissa toimintamaissa. Suomessa R-kioskien uusi myymäläjärjestelmä on mahdollistanut uudenlaiset tuotteet, mm. erilaisten matka- ja tapahtumalippujen lunastuspalvelut.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 108,0 (98,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, Romaniassa ja Venäjällä, mutta laski hieman Suomessa. Loka-marraskuussa Suomessa toteutettu iltapäivälehtien hinnankorotus vaikutti lehtijakeluun myönteisesti. Baltiassa toimintaa selkeytettiin keväällä, kun Liettuan lehtijakeluyhtiö otti hoitoonsa maan kioskiketjun lehtitukkuasiakkaat ja Virossa kirjakaupan kirjojen tukkumyynti ja logistiikka siirtyivät lehtijakeluyhtiön hoitoon. Aikaisemmin Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmään kuulunut hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress siirtyy osaksi Rautakirjan lehtijakeluliiketoimintaa 1.1.2007 alkaen.

Vuonna 2006 kirjakaupan liikevaihto nousi 138,9 (135,3) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Sekä Suomalainen Kirjakauppa että virolainen Apollo Raamatud -ketju laajenivat kahdella myymälällä. Suomessa erityisesti oppikirjojen ja kuluttajille suunnattujen paperitarvikkeiden myynti kehittyi myönteisesti. Liikevaihdon nousuun vaikuttivat mm. myymälämäärän lisääntyminen ja onnistuneet markkinointitoimenpiteet, jotka kasvattivat markkinaosuutta molemmissa toimintamaissa. Kirjakaupoille tärkeä joulumyynti kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Verkkokirjakauppa kasvatti myyntiään selvästi.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Ryhmän liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 81,7 (65,0) milj. euroa. Elokuvateattereille vuosi 2006 oli kaikkien aikojen paras. Menestyselokuvat vetivät ennätysyleisöjä ja kävijämäärät kasvoivat voimakkaasti. Elokuvateatteritoiminta laajeni Suomessa: Finnkino osti Sandrew Metronome Finlandin elokuvateatterit, avasi kaksi uutta monisalielokuvateatteria sekä allekirjoitti alkukesästä sopimuksen United International Picturesin teatterielokuvien levityksestä. Lisäksi Virossa avattiin uusi elokuvateatteri Narvaan.

Vuonna 2006 Rautakirjan investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 22,1 (16,6) milj. euroa ja ne kohdistuivat pääasiassa liiketoiminnan järjestelmähankkeisiin sekä uusien liikepaikkojen hankintaan ja vanhojen kunnostukseen. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja. Vuoden 2005 merkittävimmät yritysostot olivat lehtijakeluyhtiöiden ostot Romaniassa ja Venäjällä sekä kioskiketjun osto Liettuassa.

Rautakirjan liikevoitto oli 51,3 (51,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja parani merkittävästi, sillä vertailuvuonna oli 8,9 milj. euroa myyntivoittoja ravintolatoiminnan ja Tshekin kioskien myynnistä. Liikevoitto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa. Kioskikaupan tulosta paransi huomattavasti myynnin ja asiakasmäärien kasvu. Lehtijakelun liikevoitto parani Baltian lehtijakelun kehittyessä myönteisesti. Myös kirjakaupan tulos parani. Elokuvateattereiden kävijämäärien vahva kasvu kaikissa toimintamaissa paransi merkittävästi viihde- ja vapaa-aika -liiketoiminnan tulosta.

Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan Rautakirjan kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Hollantilaisen lehtijakeluyhtiö Aldipressin siirto Rautakirjaan kasvattaa selvästi kansainvälisen liiketoiminnan painoarvoa Rautakirjassa ja mahdollistaa entistä tehokkaamman parhaiden käytäntöjen levittämisen.

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Arviot sisältävät Sanoma Magazinesistä Rautakirjaan 1.1.2007 siirtyneen Aldipressin vaikutuksen.

Helsingissä

SanomaWSOY Oyj


Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑12/2006

1‑12/2005

Muutos, %

LIIKEVAIHTO

2 742,1

2 622,3

4,6

Liiketoiminnan muut tuotot

57,2

80,7

-29,1

Materiaalit ja palvelut

1 243,3

1 177,8

5,6

Henkilöstökulut

595,5

574,7

3,6

Liiketoiminnan muut kulut

532,2

518,6

2,6

Poistot ja arvonalentumiset

135,8

130,6

3,9

LIIKEVOITTO

292,5

301,3

-2,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

8,4

9,8

-14,5

Rahoitustuotot

12,5

10,6

17,5

Rahoituskulut

37,0

35,7

3,7

TULOS ENNEN VEROJA

276,3

286,0

-3,4

Tuloverot

-68,0

-57,6

17,9

TILIKAUDEN TULOS

208,4

228,4

-8,8

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

209,5

224,0

-6,5

Vähemmistölle

-1,1

4,4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

1,32

1,45

-9,3

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

1,31

1,42

-8,0


KONSERNITASE

milj. euroa

31.12.2006

31.12.2005

Muutos, %

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

572,3

566,5

1,0

Sijoituskiinteistöt

10,0

12,1

-17,4

Liikearvo

1 392,7

1 329,3

4,8

Muut aineettomat hyödykkeet

368,1

313,0

17,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

68,2

61,0

11,8

Myytävissä olevat sijoitukset

16,4

22,8

-27,8

Laskennalliset verosaamiset

45,2

53,8

-15,9

Muut saamiset

38,4

37,7

1,8

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 511,3

2 396,1

4,8

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

150,1

144,0

4,3

Verosaamiset

20,1

16,8

19,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

369,2

330,2

11,8

Myytävissä olevat sijoitukset

0,0

0,5

-100,0

Rahavarat

81,5

84,9

-4,0

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

620,9

576,4

7,7

VARAT YHTEENSÄ

3 132,2

2 972,5

5,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

70,9

67,5

5,1

Ylikurssirahasto

181,0

93,7

93,0

Muut rahastot

6,9

363,8

-98,1

Muuntoerot

17,6

15,9

10,8

Kertyneet voittovarat

1 029,3

600,5

71,4

1 305,7

1 141,5

14,4

Vähemmistön osuus

17,0

16,3

4,2

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 322,7

1 157,7

14,3

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

96,2

90,4

6,4

Eläkevelvoitteet

57,6

64,8

-11,1

Varaukset

7,8

12,3

-36,8

Korollinen vieras pääoma

44,2

132,0

-66,5

Ostovelat ja muut velat

36,0

26,0

38,4

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

7,9

9,9

-19,7

Korollinen vieras pääoma

819,7

796,8

2,9

Verovelat

28,8

37,5

-23,2

Ostovelat ja muut velat

711,2

645,2

10,2

VELAT YHTEENSÄ

1 809,5

1 814,8

-0,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 132,2

2 972,5

5,4


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa

Osa

ke

pää

oma

Yli

kurssi

rahas

to

Muut rahas

tot

Muun

to

erot

Kerty

neet voit

to

varat

Yht.

Vähem

mistön

osuus

Yht.

Oma pääoma 31.12.2004

65,8

34,9

369,4

5,8

494,8

970,7

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

10,1

-11,0

-0,9

-0,9

Henkilöstön palvelusvuosipalkkiot *

-1,3

-1,3

-1,3

Oma pääoma 1.1.2005, oikaistu

65,8

34,9

379,5

5,8

481,4

967,3

15,3

982,6

Konserniyhtiöiden myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatut muuntoerot

-1,3

-1,3

-1,3

Muuntoeron muutos

11,4

11,4

0,3

11,7

Muut erät

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,6

-0,6

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

0,0

0,0

0,0

10,1

-0,6

9,5

0,3

9,7

Tilikauden tulos

224,0

224,0

4,4

228,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

0,0

0,0

0,0

10,1

223,3

233,4

4,7

238,1

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

1,6

58,6

-2,0

58,3

0,0

58,3

Optioiden käyttö

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

4,6

4,6

0,0

4,6

Osingonjako

-122,5

-122,5

-0,2

-122,7

Muutos vähemmistön osuudessa

-3,4

-3,4

Muut muutokset

0,0

0,0

-13,7

0,0

13,7

0,0

0,0

0,0

Oma pääoma 31.12.2005

67,5

93,7

363,8

15,9

600,5

1 141,5

16,3

1 157,7


Oma pääoma 1.1.2006

67,5

93,7

363,8

15,9

600,5

1 141,5

16,3

1 157,7

Konserniyhtiöiden myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatut muuntoerot

0,0

0,0

0,0

Muuntoeron muutos

1,7

1,7

0,3

2,0

Muut erät

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

0,0

0,0

0,0

1,7

-0,5

1,2

0,3

1,5

Tilikauden tulos

209,5

209,5

-1,1

208,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

0,0

0,0

0,0

1,7

209,0

210,7

-0,8

209,9

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

2,4

85,5

-1,2

86,7

0,0

86,7

Optioiden käyttö

0,1

1,7

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

1,8

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

5,4

5,4

0,0

5,4

Osingonjako

-141,3

-141,3

-1,4

-142,7

Muutos vähemmistön osuudessa

3,0

3,0

Muut muutokset

0,0

0,0

-355,6

0,0

355,6

0,0

0,0

Oma pääoma 31.12.2006

70,9

181,0

6,9

17,6

1 029,3

1 305,7

17,0

1 322,7

* Palvelusvuosipalkkioiden kirjauskäytäntöä on täsmennetty kahdessa toimintamaassa.


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1‑12/2006

1‑12/2005

Muutos, %

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

208,4

228,4

-8,8

Oikaisut

Tuloverot

68,0

57,6

17,9

Rahoituskulut

37,0

35,7

3,7

Rahoitustuotot

-12,5

-10,6

17,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-8,4

-9,8

-14,5

Poistot ja arvonalentumiset

135,8

130,6

3,9

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-8,2

-37,6

-78,2

Muut oikaisut

-53,6

-44,7

19,8

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-27,9

-13,2

111,9

Vaihto-omaisuuden muutos

2,3

-7,4

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

30,5

22,5

35,5

Maksetut korot

-34,9

-30,3

15,1

Muut rahoituserät

1,3

-1,0

Maksetut verot

-77,9

-59,3

31,4

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

259,9

260,9

-0,4

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-81,2

-90,0

-9,8

Hankitut liiketoiminnot

-88,5

-154,8

-42,8

Hankitut osakkuusyritykset

-2,5

-1,3

84,7

Muiden sijoitusten hankinnat

-0,2

-1,1

-84,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

11,9

29,3

-59,4

Myydyt liiketoiminnot

11,5

37,6

-69,4

Myydyt osakkuusyritykset

0,3

0,0

Muiden sijoitusten myynnit

11,9

0,7

Myönnetyt lainat

-9,5

-11,0

-13,3

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,4

19,3

-82,1

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,5

0,0

Saadut korot

4,8

3,6

33,0

Saadut osingot

4,6

3,0

53,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-132,9

-164,7

-19,3

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

127,0

96,2

32,1

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

2,8

0,3

895,2

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

0,2

-8,5

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

7,1

135,4

-94,7

Muiden lainojen nostot

328,3

367,3

-10,6

Muiden lainojen takaisinmaksut

-329,1

-463,7

-29,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2,2

-1,5

47,9

Maksetut osingot

-142,7

-122,7

16,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,4

-0,4

7,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-136,0

-93,8

45,0

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos

-8,9

2,4

Rahavarojen kurssierot

1,1

-1,1

Rahavarojen nettolisäys(+)/-vähennys(-)

-7,8

1,3

Rahavarat 1.1.

84,9

83,6

1,6

Rahavarat 31.12.

77,1

84,9

-9,2

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

116,7

138,7

127,4

148,3

117,8

134,7

123,4

165,4

Sanoma Magazines International

58,1

59,7

57,9

71,9

39,7

53,1

50,8

68,8

Sanoma Magazines Belgium

44,7

48,2

43,8

51,9

47,3

46,0

43,1

48,0

Sanoma Magazines Finland

45,8

47,1

47,3

53,1

41,4

46,5

43,9

52,6

Aldipress

26,4

29,8

30,0

29,4

28,0

29,8

29,0

31,7

Eliminoinnit

-13,4

-14,2

-15,1

-14,6

-14,7

-14,3

-15,2

-14,9

Yhteensä

278,2

309,2

291,4

340,1

259,5

295,8

275,0

351,6

Sanoma

Helsingin Sanomat

66,8

66,2

62,9

71,4

64,6

66,2

61,6

68,6

Ilta-Sanomat

22,3

23,4

22,8

23,7

22,1

24,2

24,5

22,9

Sanoma Lehtimedia

11,0

11,6

10,9

12,3

11,7

12,7

11,3

12,3

Muut

47,4

46,4

44,2

49,4

42,2

44,1

42,0

47,0

Eliminoinnit

-34,9

-33,7

-32,6

-34,3

-32,0

-32,8

-31,6

-35,2

Yhteensä

112,6

113,8

108,2

122,4

108,6

114,4

107,8

115,6

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit

15,3

69,7

77,3

25,4

12,8

61,3

47,8

29,3

Kustantaminen

24,1

22,0

19,0

30,7

23,4

19,9

16,2

27,7

Muut

10,3

9,7

11,3

12,1

16,0

17,4

27,4

12,3

Eliminoinnit

-4,4

-4,3

-4,3

-4,8

-3,9

-4,7

-4,3

-4,1

Yhteensä

45,4

97,2

103,3

63,4

48,3

93,9

87,0

65,2

SWelcom

Nelonen

19,2

21,0

13,4

22,8

17,2

18,9

13,9

21,6

Muut

14,3

13,2

14,0

14,6

13,0

12,6

12,9

14,2

Eliminoinnit

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

Yhteensä

33,3

34,1

27,2

37,2

29,8

31,1

26,3

35,3

Rautakirja

Kioskikauppa

82,3

94,4

91,4

101,0

81,9

86,7

85,6

91,7

Lehtijakelu

24,4

27,7

26,6

29,3

22,7

24,4

25,6

25,8

Kirjakauppa

30,2

22,5

37,2

49,0

27,9

22,6

35,8

49,1

Viihde ja vapaa-aika

20,1

15,7

18,0

28,0

16,2

13,7

14,1

21,1

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

Eliminoinnit

-2,6

-3,2

-3,6

-3,9

-2,6

-2,9

-2,5

-3,3

Yhteensä

154,3

157,0

169,6

203,4

148,6

144,5

158,5

184,4

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-11,3

-12,2

-11,5

-24,3

-12,5

-12,2

-17,0

-17,1

Yhteensä

612,5

699,2

688,2

742,2

582,1

667,5

637,7

735,0


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1‑12/

1‑12/

2006

2005

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

531,2

541,2

Sanoma Magazines International

247,6

212,4

Sanoma Magazines Belgium

188,6

184,4

Sanoma Magazines Finland

193,2

184,3

Aldipress

115,6

118,6

Eliminoinnit

-57,3

-59,0

Yhteensä

1 218,9

1 181,9

Sanoma

Helsingin Sanomat

267,3

261,1

Ilta-Sanomat

92,2

93,7

Sanoma Lehtimedia

45,9

48,0

Muut

187,3

175,2

Eliminoinnit

-135,6

-131,6

Yhteensä

457,1

446,4

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit

187,7

151,2

Kustantaminen

95,9

87,2

Muut

43,4

73,0

Eliminoinnit

-17,8

-17,1

Yhteensä

309,2

294,4

SWelcom

Nelonen

76,5

71,5

Muut

56,0

52,6

Eliminoinnit

-0,6

-1,6

Yhteensä

131,8

122,5

Rautakirja

Kioskikauppa

369,1

345,8

Lehtijakelu

108,0

98,5

Kirjakauppa

138,9

135,3

Viihde ja vapaa-aika

81,7

65,0

Muut

0,0

2,6

Eliminoinnit

-13,4

-11,3

Yhteensä

684,3

635,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-59,3

-58,8

Yhteensä

2 742,1

2 622,3


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

23,5

37,1

29,3

42,3

25,5

40,3

23,9

39,4

Sanoma

16,1

15,0

15,0

16,5

13,9

16,6

16,4

12,2

SanomaWSOY Education and Books

-4,3

33,8

25,6

-7,1

-7,1

28,1

30,1

4,7

SWelcom

3,2

4,0

0,4

4,8

2,7

2,1

1,0

3,8

Rautakirja

10,1

6,3

12,6

22,2

13,8

4,0

10,3

23,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

-3,4

-2,9

-4,7

0,0

-1,9

1,8

-3,5

Yhteensä

45,6

92,8

80,1

73,9

48,9

89,2

83,5

79,6


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑12/

1‑12/

2006

2005

Sanoma Magazines

132,2

129,1

Sanoma

62,7

59,1

SanomaWSOY Education and Books

48,0

55,8

SWelcom

12,5

9,6

Rautakirja

51,3

51,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-14,1

-3,5

Yhteensä

292,5

301,3


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2006

31.12.2005

Muutos, %

Kirjanpitoarvo 1.1.

566,5

496,7

14,1

Lisäykset

59,4

67,6

-12,1

Liiketoimintojen hankinta

15,5

81,7

-81,0

Vähennykset

-5,3

-4,5

18,0

Liiketoimintojen myynti

-2,3

-18,6

-87,6

Tilikauden poistot

-62,9

-62,2

1,1

Tilikauden arvonalentumiset

-0,2

-0,1

134,5

Kurssierot ja muut muutokset

1,6

5,9

-73,5

Kirjanpitoarvo 31.12.

572,3

566,5

1,0

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat tilinpäätöshetkellä 6,3 milj. euroa (2005: 7,8 milj. euroa).


VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.12.2006

31.12.2005

Muutos, %

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

10,5

7,3

43,4

Pantit

18,4

10,8

70,0

Muut

0,4

1,6

-72,7

Yhteensä

29,4

19,8

48,6

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

7,9

0,0

Yhteensä

7,9

7,9

0,0

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,1

0,2

-15,5

Yhteensä

0,1

0,2

-15,5

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

249,1

225,6

10,4

Rojaltit

15,9

19,2

-17,1

Muut vastuut

47,2

49,6

-4,9

Yhteensä

312,2

294,4

6,1

Yhteensä

349,6

322,2

8,5

JOHDANNAISSOPIMUKSET

Nimellisarvot, milj. euroa

31.12.2006

31.12.2005

Muutos, %

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

100,0

-100,0

Asetetut

0,0

54,8

-100,0

Yhteensä

0,0

154,8

-100,0

Yhteensä

154,8

-100,0

Käyvät arvot, milj. euroa

31.12.2006

31.12.2005

Muutos, %

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

0,0

-100,0

Asetetut

0,0

-0,2

-100,0

Yhteensä

0,0

-0,2

-100,0

Yhteensä

-0,2

-100,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot kirjataan taseeseen. Konsernilla ei ollut avoinna olevia johdannaissopimuksia tilinpäätöshetkellä.


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

LIIKEVAIHTO

612,5

699,2

688,2

742,2

582,1

667,5

637,7

735,0

Liiketoiminnan muut tuotot

15,4

12,8

13,8

15,2

14,5

12,5

28,1

25,6

Materiaalit ja palvelut

280,9

306,6

322,0

333,8

263,6

284,7

292,2

337,4

Henkilöstökulut

145,6

148,7

142,0

159,1

143,0

147,3

137,2

147,2

Liiketoiminnan muut kulut

124,8

129,8

124,3

153,3

111,7

125,8

124,1

157,0

Poistot ja arvonalentumiset

30,9

34,0

33,5

37,3

29,4

33,0

28,8

39,4

LIIKEVOITTO

45,6

92,8

80,1

73,9

48,9

89,2

83,5

79,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

2,3

3,4

0,8

3,3

2,5

3,2

0,8

Rahoituserät

-6,2

-7,5

-6,1

-4,7

-6,1

-8,6

-4,6

-5,8

TULOS ENNEN VEROJA

41,3

87,6

77,4

70,1

46,0

83,1

82,2

74,7

Tuloverot

-12,4

-25,3

-18,2

-12,1

-12,0

-28,7

-15,8

-1,1

TILIKAUDEN TULOS

28,9

62,3

59,2

58,0

34,0

54,4

66,4

73,6

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

32,5

62,2

57,2

57,6

34,4

52,2

66,3

71,1

Vähemmistölle

-3,6

0,1

2,0

0,4

-0,4

2,2

0,1

2,5


Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään torstaina 8.2.2007 klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin vuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen. Tilaisuudesta tehdään webcast, jota voi seurata suorana tai tallenteena konsernin internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee vuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 20 3003 2666 (UK) ja +1 866 966 5335 (US). Puhelun koodi on Sanoma. Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko suorana tai tallenteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet