SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 31.10.2007 klo 8.30
 

SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 2 126,7 (1 999,8) milj. euroa. Liikevoitto parani 275,5 (218,5) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (4,3) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, joista pääosa kertyi toisella neljänneksellä. Sanoma Magazines, Sanoma, SWelcom ja Rautakirja paransivat tuloksiaan. Kolmannella neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 718,6 (688,2) milj. euroa ja liikevoitto nousi 88,5 (80,1) milj. euroon. Tulos osaketta kohden oli kolmannella neljänneksellä 0,36 (0,36) euroa.

AVAINLUVUT

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

718,6

688,2

4,4

2 126,7

1 999,8

6,3

2 742,1

Liikevoitto

88,5

80,1

10,5

275,5

218,5

26,1

292,5

% liikevaihdosta

12,3

11,6

13,0

10,9

10,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

88,5

77,5

14,2

240,1

214,3

12,0

288,2

% liikevaihdosta

12,3

11,3

11,3

10,7

10,5

Taseen loppusumma

3 283,0

3 181,8

3,2

3 132,2

Investoinnit

14,4

18,3

-21,4

57,6

51,4

12,2

81,9

% liikevaihdosta

2,0

2,7

2,7

2,6

3,0

Omavaraisuusaste, %

44,0

39,9

45,0

Velkaantumisaste (Gearing), %

65,0

79,6

59,2

Korollinen vieras pääoma

968,6

1 066,9

-9,2

863,9

Nettovelka

879,8

947,5

-7,2

782,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

19 470

18 277

6,5

18 434

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

16 603

15 565

6,7

15 732

Tulos/osake, euroa

0,36

0,36

1,0

1,16

0,96

20,6

1,32

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,36

0,35

1,9

1,15

0,94

21,6

1,31

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,46

0,53

-13,4

0,71

0,78

-9,1

1,63

Oma pääoma/osake, euroa *

8,11

7,33

10,6

7,92

Osakekannan markkina-arvo

3 599,9

3 243,7

11,0

3 521,8

* Ei sisällä vähemmistön osuutta


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen:
"Vuoden yhdeksän ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet hyvin. Olemme onnistuneet kehittämään edelleen toimintaamme kaikissa liiketoimintaryhmissä - liikevaihto konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna nousi 4 % ja liikevoitto ilman merkittävimpiä myyntivoittoja parani 12 %. Myös markkinat kehittyivät myönteisesti. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi, vahvimmin alkuvuonna.

Vuoden aikana olemme panostaneet kasvuun sekä painetuissa että sähköisissä välineissä. Lehtilanseeraukset ovat painottuneet erityisesti Venäjälle ja itäiseen Keski-Eurooppaan. Myös digitaalisten palvelujen valikoimaa on kasvatettu. Kolmannella neljänneksellä aloittivat esimerkiksi kuluttajasivusto Kirakat.hu Unkarissa ja taloussivusto rb.ru Venäjällä. Itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän lisäksi uusia hankkeita ja yritysostoja on ollut myös Hollannissa ja Suomessa, jossa Sanoma Digital toi kesällä markkinoille ensimmäiset uudet palvelunsa ja SWelcom laajensi toimintaansa verkkopelaamiseen. Perustimme Suomessa vuoden alussa myös uuden tv-kanavan ja kaksi uutta radiokanavaa, syksyllä puolestaan aloitti maksullinen digi-tv-kanava.

Oppimateriaalien kesän 2006 yritysosto viimeisteltiin hankkimalla huhtikuussa loppuosa unkarilaisen Lángin osakekannasta. Heinäkuussa puolestaan ostimme puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Ensimmäiset R-kioskit aloittivat Moskovassa kesäkuussa ja elokuussa Rautakirja laajensi toimintaansa ostamalla Venäjällä toimivat kioski- ja lehtijakeluyhtiöt Press Point Internationalin ja HDS CIS:in. Jatkamme edelleen aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan kansainvälistä laajentamista, kehitämme erityisesti kansainvälistä digitaalista liiketoimintaamme sekä parannamme tehokkuuttamme.

Monipuolinen liiketoimintakokonaisuutemme tasapainottaa vaihteluita neljännesten välillä. Vaikka epävarmuus tulevasta on kasvanut alkuvuodesta, markkinatilanne useimmissa toimintamaissamme vaikuttaa jatkuvan myönteisenä. Vuodesta 2007 tulee meille hyvä."


Toimintaympäristö
Tammi-syyskuussa 2007 mediamainonta kehittyi useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa myönteisesti. Mainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 6 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi 6 %, mutta kaupunkilehdissä vain hieman. Työpaikkailmoittelu kasvoi 23 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 3 % ja televisiossa 8 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2007 sekä Hollannissa että Belgiassa 2 %, mutta laskevan hieman Unkarissa. Tshekissä kasvua odotetaan 8 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan lisääntyvän 24 %. Verkkomainonnan arvioidaan kehittyvän kaikissa näissä maissa selvästi muuta mediamainontaa nopeammin.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi Suomessa tammi-syyskuussa 3 %.


Liikevaihto
Tammi-syyskuussa SanomaWSOY:n liikevaihto nousi 6,3 % ja oli 2 126,7 (1 999,8) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 (22) %. Liikevaihdosta 50 (51) % tuli Suomesta, 45 (45) % muista EU-maista ja 5 (4) % muista maista.


Tulos
Konsernin liikevoitto kasvoi 275,5 (218,5) milj. euroon ja oli 13,0 (10,9) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (4,3) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka koostuivat pääosin toisella neljänneksellä tehdyistä ristikkolehtien ja maa-alueen myynneistä. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 240,1 (214,3) milj. euroa eli 11,3 (10,7) % liikevaihdosta. Tulosta paransi hyvä kehitys Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja SWelcomissa. Myynnin kasvun lisäksi liikevoittoa nosti maltillinen kulukehitys ja mm. joidenkin markkinointipanostuksien siirtyminen loppuvuoteen.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -25,4 (-19,8) milj. euroa. Rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa korkotuotoista ja olivat 7,1 (7,7) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 32,5 (27,5) milj. euroa. Ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 30,1 (25,0) milj. euroa. Yleinen korkotason nousu on kasvattanut konsernin korkokuluja.

Tulos ennen veroja oli 256,6 (206,3) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 1,16 (0,96) euroa.


Tase ja rahoitusasema
Konsernitase kasvoi ja oli syyskuun lopussa 3 283,0 (3 181,8) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 117,3 (123,8) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden 0,71 (0,78) euroa. Liiketoiminnan rahavirran kehitykseen vaikuttivat käyttöpääomaan liittyvien erien ajoituserot, vertailukautta korkeammat verojen maksut ja korkokulut sekä osin myös käyttöpääoman kasvu.

SanomaWSOY:n omavaraisuusaste parani ja oli syyskuun lopussa 44,0 (39,9) %. Velkaantumisaste laski 65,0 (79,6) %:iin. Oma pääoma kasvoi 1 353,6 (1 190,9) milj. euroon. Optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 968,6 (1 066,9) milj. euroon ja nettovelka 879,8 (947,5) milj. euroon. Syyskuun lopussa rahavaroja oli 88,8 (119,4) milj. euroa.

Elokuun lopussa SanomaWSOY korvasi aiemmat lyhytaikaiset kahdenkeskiset lainasopimukset pitkäaikaisemmalla järjestelyllä, jolla voidaan lisäksi joustavasti rahoittaa mahdollisia yritysostoja. Uusi lainajärjestely on 802 milj. euron syndikoitu viisivuotinen luottosopimus 12 yhteistyöpankin kanssa. Lisäksi yhtiöllä on halutessaan optio kahteen lisävuoteen. Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Lainan lähtömarginaali on 0,175 %.


Investoinnit ja yritysostot
Tammi-syyskuussa SanomaWSOY:n investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 57,6 (51,4) milj. euroa. Ne kohdistuivat esimerkiksi tietojärjestelmien hankintoihin ja korvausinvestointeihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 9,9 (8,9) milj. euroa.

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja kuten ei vertailukaudellakaan.


Hallinto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin. 5.4.2007 alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muodostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pentikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johtoryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Eija Ailasmaa, Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen ja Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen. Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Centre) tukemaan liiketoimintaryhmiä.


Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepääoman korottamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päätti 2.8. aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman, joka alkoi 10.8. Valtuutusta osakepääoman korottamisesta ei käytetty katsauskaudella.


Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui tammi-syyskuussa 41 % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 68,3 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 525,2 (1 134,1) milj. euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 3 599,9 (3 243,7) milj. euroa. Osakkeen katsauskauden päätöskurssi oli 21,81 (20,23). Osakkeen keskikurssi oli 22,35 euroa ja hinta vaihteli 20,56 ja 24,51 euron välillä. Yhtiöllä oli kauden lopussa 16 057 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 13,2 (10,7) % osakkeista ja äänistä.

SanomaWSOY aloitti omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla 10.8. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli 334 000 SanomaWSOY:n osaketta eli 0,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 143 620 euroa. Omien osakkeiden ostot ovat jatkuneet katsauskauden päättymisen jälkeen ja lokakuun lopussa yhtiön hallussa oli 537 000 osaketta eli 0,3 % osakkeista ja äänistä.

Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. Syyskuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 118 685,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 392 292 kappaletta.

SanomaWSOY Oyj:n vaihdettava pääomalaina laskettiin liikkeelle 31.8.2001 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta oli 15,91 euroa ja kunkin osuuden nimellisarvo 10 000 euroa.

Lainan vaihtoaika päättyi 20.6.2007. Pääomalainaa vaihdettiin vaihtoaikana 6.9.2001-20.6.2007 yhteensä 149 900 000 euroa 9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n osakkeita. Lisäksi SanomaWSOY oli lunastanut lainaa takaisin 49 440 000 euron arvosta ja mitätöinyt yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuutta. Laina-aika päättyi 4.7.2007, jolloin myös maksettiin takaisin pääoma vaihtamattomien pääomalainan osuuksien osalta eli yhteensä 660 000 euroa.


Osinko
SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2006 osinkoa 0,95 (0,90) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Mm. kustantamisen ja kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan karttuvat pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on pienin.


Vuoden 2007 näkymät
SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen, erityisesti mainonnan kasvuvauhtiin ja sen jakautumiseen medioittain. Toimialaan ja konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä konsernin riskienhallintaa on esitetty tarkemmin SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,4 % ja Suomessa 4,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,7 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 6,9 %. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,3 %, Belgiassa 2,6 %, Tshekissä 5,7 % ja Venäjällä 10,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,7 %.


Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


-  Panostukset lehtilanseerauksiin ja verkkopalveluiden kehittämiseen jatkuvat: tammi-syyskuussa tuotevalikoima kasvoi 19 uudella lehdellä ja useilla verkkopalveluilla
-  Venäjän aikakauslehtimainonnan vahva kasvu jatkuu
-  Verkkomainonta kasvaa markkinoita nopeammin, yhteensä ryhmän sähköiset mainostuotot kasvoivat 45 %
-  Ristisanalehdistä Hollannissa luovuttiin

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

290,4

275,2

5,5

885,7

831,7

6,5

1 155,9

Liikevoitto

30,4

28,2

7,7

123,8

86,8

42,5

128,8

% liikevaihdosta

10,5

10,2

14,0

10,4

11,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

30,4

25,6

18,6

102,6

84,2

21,8

126,2

kertaluonteisia myyntivoittoja

% liikevaihdosta

10,5

9,3

11,6

10,1

10,9

Taseen loppusumma

1 900,9

1 798,0

5,7

1 910,0

Investoinnit

14,0

11,8

18,4

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 577

5 241

6,4

5 302

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 127

4 781

7,3

4 848

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-9/2007

1-9/2006

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

313

275

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

320 645

329 422

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

44 382

41 411

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 6,5 % ja oli 885,7 (831,7) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa, pääosin ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,6 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 17 (17) % tuli Suomesta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress siirtyi Rautakirjalle 1.1.2007 alkaen ja vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 16 % ja olivat 29 (27) % liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti, mutta pääosin kasvua toivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa.

Sanoma Magazinesin levikkituotot nousivat 3 % ja olivat 57 (60) % ryhmän liikevaihdosta. Levikkituottoja lisäsivät mm. irtonumeromyynnin parantuminen Belgiassa ja tilaustuottojen kasvu Suomessa ja Belgiassa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 385,6 (382,8) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat sekä aikakauslehdissä että verkkopalveluissa. Tammi-syyskuussa Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kasvoi 39 %. Lukijamarkkinoilla menestyivät vahvat lehtibrändit kuten Aku Ankka, Libelle ja Margriet, mutta irtonumeromyynti laski lähes kaikissa lehdissä ja levikkituotot kokonaisuudessaan jäivät hieman vertailukaudesta. Sanoma Magazines Netherlands jatkoi verkkoliiketoimintansa vahvistamista mm. avaamalla syyskuussa Maakjezo.nl-palvelun, johon käyttäjät itse tuottavat sisällön. Maaliskuussa hankittu taloussivusto Belegger.nl laajeni kolmannella neljänneksellä myös painetuksi aikakauslehdeksi. Sanoma Uitgevers toi syyskuussa Hollannin markkinoille korkealuokkaisen, muotiin keskittyvän viikkolehti Grazian. Uuden lehden markkinointikustannukset toteutuvat pääosin neljännellä neljänneksellä.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines Netherlands ilmoitti mahdollisesti keskittävänsä toimintojaan edelleen ja harkitsevansa elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainment B.V.:n myyntiä. Yhtiö on Benelux-maiden suurin itsenäinen elokuvien jakelija. 

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 200,3 (175,7) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä ilmoitustuotot, jotka nousivat kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Tshekkiä. Vahvinta kasvu oli Venäjän aikakauslehtimainonnassa ja Unkarissa, jossa verkkomainonta jatkaa myönteistä kehitystään. Levikkituotot kasvoivat hieman, mutta kilpailu irtonumeromarkkinoilla on kovaa esimerkiksi Tshekissä ja Unkarissa. Sanoma Magazines International kehittää aktiivisesti lehti- ja verkkopalveluvalikoimaansa: kolmannella neljänneksellä lanseerattiin neljä uutta lehteä sekä avattiin ja ostettiin useita verkkopalveluja. Yhteensä tammi-syyskuussa lanseerattiin 14 lehteä, mm. uusi viikkolehti Grazia Venäjälle yhdessä Mondadorin kanssa. Seitsemän lehteä myytiin tai lopetettiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa kasvoi 156,4 (136,7) milj. euroon osin syyskuussa 2006 hankittujen erikoislehtien sekä kasvaneiden levikkituottojen ansiosta. Erityisesti irtonumeromyynti parani. Vertailukaudella liikevaihtoa pienensivät irtonumerojakelun ongelmat. Sanoma Magazines Belgiumin tärkein lanseeraus oli yli 40-vuotiaille suunnattu naistenlehti Milo tammikuussa.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 146,8 (140,1) milj. euroon. Sekä ilmoitus- että levikkituotot nousivat. Erityisen hyvin kehittyivät tilaustuotot niin perinteisissä kuin uudemmissa tuotteissa, kuten Sarassa. Sanoma Magazines Finlandin lehdet ovat onnistuneet jatkuvasti lisäämään levikkejään. Parhaiten ovat kehittyneet perhelehdet. 

Tammi-syyskuussa Sanoma Magazinesin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 123,8 (86,8) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 21,2 (2,6) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ristikko- ja muiden lehtien myynnistä. Vertailukaudella tulosta paransi 2,0 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani merkittävästi pääosin myyntivoittojen johdosta. Myös maltillinen kulukehitys paransi tulosta. Neljännellä neljänneksellä markkinointikulujen arvioidaan kuitenkin kasvavan. Sanoma Magazines Internationalin liikevoitto parani myynnin vahvan kehityksen ja markkinointikustannusten vertailukaudesta poikkeavan ajoituksen seurauksena. Vuonna 2007 markkinointikustannukset painottuvat vuoden loppupuolelle. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta paransivat huomattavasti irtonumeromyynnin kasvu ja syyskuussa 2006 hankitut erikoislehdet. Vertailukaudella liikevoittoa pienensivät ongelmat irtonumerojakelussa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoittoa nostivat lähinnä myynnin kasvu ja maltillinen kulukehitys.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan aikakauslehtiportfolioonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2007 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Huolimatta loppuvuoteen ajoittuvista merkittävistä markkinointipanostuksista, liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan selvästi.


Sanoma
Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallis- ja kaupunkilehtiä ja tarjoaa digitaalisia palveluja.


-  Hyvä tuloskehitys jatkui
-  Ilmoitustuotot kasvoivat markkinoita nopeammin, kehitys myönteistä myös kolmannella neljänneksellä
-  Sähköiset mainostuotot kehittyivät vahvasti; Sanoma Digital lanseerasi uusia kuluttajapalveluja
-  Iltasanomat.fi syyskuussa Suomen suurimmaksi sanomalehdeksi verkossa

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

114,0

108,2

5,4

356,2

334,7

6,4

457,1

Liikevoitto

17,2

15,0

14,7

54,1

46,1

17,2

62,7

% liikevaihdosta

15,1

13,9

15,2

13,8

13,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

17,2

15,0

14,7

54,1

44,5

21,6

61,0

kertaluonteisia myyntivoittoja

% liikevaihdosta

15,1

13,9

15,2

13,3

13,3

Taseen loppusumma

525,9

501,4

4,9

526,6

Investoinnit

11,4

11,3

1,0

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 715

2 679

1,4

2 672

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 422

2 392

1,3

2 378

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

ILMOITUSVOLYYMI, PALSTAKILOMETRIÄ

1-9/2007

1-9/2006

Helsingin Sanomat

30,9

30,3

Ilta-Sanomat

5,4

5,1

Kaupunkilehdet

27,7

24,0

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

78,6

70,8

TARKASTETTU LEVIKKI

1-12/2006

1-12/2005

Helsingin Sanomat

426 117

430 785

Ilta-Sanomat

186 462

195 673

VERKKOPALVELUJA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

7-9/2007

7-9/2006

Iltasanomat.fi

943 675

659 852

HS.fi

700 994

471 167

Huuto.net

397 541

322 016

Oikotie.fi

302 355

251 449

Taloussanomat.fi

214 639

44 325

Keltainenpörssi.fi

145 396

91 861

Sanoman liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 6,4 % ja oli 356,2 (334,7) milj. euroa. Liikevaihtoa lisäsi erityisesti ilmoitustuottojen vahva kehitys katsauskaudella. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi lähes kaikissa lehdissä sekä verkkotuotteissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,3 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat tammi-syyskuussa yhteensä 10 % ja olivat 53 (51) % liikevaihdosta. Kolmannella neljänneksellä kasvu oli 8 %. Levikkituotot kasvoivat 2 % ja olivat 40 (41) % Sanoman liikevaihdosta.

Sanoman raportointirakennetta on uudistettu vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2006 on oikaistu vastaavasti. Sanoman raportoitavia liiketoimintoja ovat vuodesta 2007 alkaen Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, muu kustantaminen ja muut toiminnot, johon sisältyy Sanoman tietohallinto- ja painotoiminnot.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 206,5 (195,9) milj. euroon pääasiassa ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Työpaikkailmoittelu (+ 23 %), asuntoilmoittelu (+ 12 %) ja mainonta verkossa (+ 30 %) kasvoivat voimakkaimmin. Myös Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat. Helsingin Sanomat jatkoi sähköisten palveluidensa kehittämistä lanseeraamalla syyskuussa Oikotie.fi-palvelussa uudenlaisen asuntokaupan tarjouspalvelun. 

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto kasvoi 71,2 (68,4) milj. euroon. Yksikön ilmoitustuotot nousivat selvästi. Tammi-syyskuussa Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,6 (59,1) %. 75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ilta-Sanomat lisäsi kesän jälkeen merkittävästi panostuksia verkkopalveluunsa. Syyskuussa Iltasanomat.fi nousi Suomen suurimmaksi sanomalehden ylläpitämäksi verkkopalveluksi 1,1 miljoonalla eri kävijällä viikossa. Luokitellun ilmoittelun asemaa kehitetään: huhtikuussa hankittiin 20 % johtavasta virolaisesta Auto24-verkkomarkkinapaikasta ja syyskuussa Huuto.net-palveluun tuotiin uusi hinnoittelumalli ja postipakettipalvelu.

Muun kustantamisen liikevaihto nousi 71,6 (62,8) milj. euroon. Erityisesti kasvoivat ilmoitustuotot Sanoma Lehtimediassa ja Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikössä. Kaupunkilehtiä oli vertailukautta enemmän, sillä Sanoma hankki Metro-lehden Suomen toiminnot syyskuussa 2006. Taloussanomat uudisti painetun lehtensä elokuussa. Taloussanomat.fi-verkkopalvelu jatkoi kasvuaan. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital aloitti toimintansa 1.1.2007 ja kehittää nyt uusia verkkomainontatuotteita sekä yhdessä käyttäjien kanssa teemallisia palveluja mm. autoista, tyylistä ja ruuanlaitosta kiinnostuneille.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto nousi 113,5 (108,8) milj. euroon.

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevoitto parani selvästi ja oli 54,1 (46,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 1,7 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Helsingin Sanomien liikevoitto parani selvästi ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Ilta-Sanomissa tulosparannukseen vaikuttivat sekä ilmoitus- että irtonumerotuottojen kasvu. Myös muun kustantamisen toiminnallinen tulos parani huolimatta panostuksista Sanoma Digitaliin. Muun toiminnan tulos parani hieman.

Sanoma hakee kasvua mm. uusista liiketoiminnoista. Mediamainonnan myönteisen kehityksen ennakoidaan hieman hidastuvan loppuvuonna ja irtonumerotuottojen kasvun tasaantuvan.

Vuonna 2007 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa ja Puolassa. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja, ja se tarjoaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja.


-  Yrityksille suunnatut kielipalvelut laajenevat yhä: heinäkuussa ostettiin The Works, Sweden -yhtiö
-  Kilpailuviranomaiset hyväksyneet puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran hankinnan

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

97,0

103,3

-6,1

254,0

245,8

3,3

309,2

Liikevoitto

27,9

25,6

8,8

51,2

55,1

-7,1

48,0

% liikevaihdosta

28,8

24,8

20,1

22,4

15,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

27,9

25,6

8,8

51,2

55,1

-7,1

48,0

kertaluonteisia myyntivoittoja

% liikevaihdosta

28,8

24,8

20,1

22,4

15,5

Taseen loppusumma

655,9

588,7

11,4

598,2

Investoinnit

4,8

6,9

-30,6

8,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 754

2 353

17,0

2 455

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 328

2 033

14,5

2 106

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-9/2007

1-9/2006

OPPIMATERIAALIT

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 082

803

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

293

142

KUSTANTAMINEN

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

430

436

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

44

58

Myydyt kirjat, milj. kpl

21,0

21,4

Tammi-syyskuussa SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi 3,3 % ja oli 254,0 (245,8) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi oppimateriaaleissa sekä yrityksille suunnatussa informaatiossa ja palveluissa. Ryhmän liikevaihdosta 58 (59) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,5 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi 167,1 (162,3) milj. euroon. Liikevaihto Hollannissa oli vertailukauden tasolla. Toimintaa laajennettiin Hollannissa hankkimalla oppimisen konsultointiin keskittynyt TSM Consultants kesäkuussa. Belgiassa liikevaihto kasvoi selvästi ja Van In on kasvattanut markkinaosuuttaan. Suomessa oppimateriaalien myynti jäi hieman vertailukaudesta. Unkarilaisesta oppimateriaalikustantaja Lángista tuli osa liiketoimintaa kesäkuussa 2006, mikä on osaltaan kasvattanut liikevaihtoa. Puolassa liikevaihto laski. Suuri osa Young Digital Planetin myynnistä kertyy julkisista tarjouskilpailuista ja muista merkittävistä projekteista. Näiden projektien ajoittuminen ja vaikutus tulokseen vaihtelee vuosittain merkittävästi.

Kesäkuussa ostettiin puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era tytäryhtiöineen. Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät saatiin lokakuun lopussa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2008 alussa.

Kustantamisen liikevaihto oli 67,7 (65,3) milj. euroa tammi-syyskuussa. Yleisen kirjallisuuden liikevaihto jäi vertailukaudesta. Kustantamisen liikevaihtoa kasvatti WSOYpron yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut, erityisesti hyvin menestyneet räätälöidyt oppimistuotteet sekä kielipalvelut. Helmikuussa 2006 hankittu yrityksille suunnattuja kielipalveluja tuottava AAC Global laajensi toimintaansa maaliskuussa 2007 ostamalla Käännöstoimisto Noodin ja heinäkuussa Ruotsissa toimivan kielipalveluyhtiö The Works, Swedenin. Tietotekniikkakirjallisuutta kustantava Docendo Sverige Ab myytiin elokuussa. 

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 37,1 (31,3) milj. euroa.

Tammi-syyskuussa ryhmän liikevoitto oli 51,2 (55,1) milj. euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja, kuten ei ollut vertailukaudellakaan. Oppimateriaalien liikevoitto jäi vertailukaudesta. Tulokseen vaikuttivat ajoituserot sekä erityisesti Puolassa myynnin rakenteen muutokset. Kustantamisen liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Muun toiminnan tulos laski.

SanomaWSOY Education and Books jatkaa kolmen pääliiketoimintansa kehittämistä. Painopisteinä ovat oppimateriaalien kansainvälistäminen, yleisen kirjallisuuden markkinajohtajuuden säilyttäminen Suomessa sekä yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen, erityisesti kielipalvelujen laajentaminen.

Vuonna 2007 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.


SWelcom
Sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.

 


-  Maksullinen elokuva- ja tv-sarjakanava KinoTV aloitti
-  SWelcom laajensi toimintaansa verkkopelaamiseen ja hankki Suomen suurimman tietovisasivuston, Älypään
-  Welho uudisti maksu-tv-tarjontansa

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

32,8

27,2

20,7

103,4

94,6

9,3

131,8

Liikevoitto

3,5

0,4

683,8

10,4

7,7

35,6

12,5

% liikevaihdosta

10,7

1,7

10,1

8,1

9,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

3,5

0,4

683,8

10,4

7,7

35,6

12,5

kertaluonteisia myyntivoittoja

% liikevaihdosta

10,7

1,7

10,1

8,1

9,5

Taseen loppusumma

171,9

145,5

18,2

158,6

Investoinnit

10,0

7,9

26,3

15,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

488

439

11,1

437

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

448

400

12,2

398

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-9/2007

1-9/2006

Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,4 %

31,7 %

Tv-kanavien päiväpeitto

43 %

41 %

Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus

25,5 %

25,7 %

Tv-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

11,8 %

12,2 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

318

301

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.9.)

81

49

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

97

82

SWelcomin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 9,3 % ja oli 103,4 (94,6) milj. euroa. Liikevaihtoa nosti erityisesti Welhon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 10,2 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 53 (57) %.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto nousi 56,7 (53,6) milj. euroon lähinnä uusien kanavien ansiosta. Tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta laski 29,4 (31,7) %:iin. Nelosen katseluosuudet pienenivät katselun jakautuessa yhä useammalle kanavalle. Syksyn ohjelmapanostuksien ansiosta Nelosen katseluosuuksien ennakoidaan kasvavan. Helmikuussa aloittanut JIM on kasvattanut katseluosuuttaan vuoden aikana.

Syyskuun lopussa Nelonen käynnisti Hot from the US -tilausvideopalvelun (VOD), jossa suosittuja tv-sarjoja voi katsoa netti-tv:ssä tekstitettyinä vain muutaman päivän viiveellä niiden ensiesityksestä Yhdysvalloissa. Syyskuussa alkoivat myös maksullisen tv-kanava KinoTV:n valtakunnalliset lähetykset. KinoTV näkyy sekä antenni- että kaapelitalouksissa, ja sen ohjelmatarjonta koostuu elokuvista ja tv-sarjoista. SWelcomilla on nyt viisi tv-kanavaa, joista kaksi on maksullista.

Vuoden 2007 alussa toimintansa aloittanut Radio Aalto kaksinkertaisti kuuntelijamääränsä alkuvuoteen verrattuna. Kanava tavoitti heinäkuun mittauksessa 460 000 kuuntelijaa viikossa. Radio Aalto on kasvattanut kuuntelua erityisesti yli 25-vuotiaiden naisten keskuudessa. Myös Radio Rock tavoittaa kohderyhmänsä, 20-44-vuotiaat miehet, erinomaisesti.

Welhon liikevaihto kasvoi voimakkaasti erityisesti hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Welho uudisti maksu-tv-tarjontansa uusilla kanavapaketeilla, joita asiakkaat voivat täydentää yksittäisillä lisäkanavilla. Welho tarjoaa myös neljä teräväpiirtokanavaa (HDTV).

SWelcomin liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 10,4 (7,7) milj. euroon. Tulosta nosti erityisesti Welhon myönteinen kehitys, mutta myös tv-toiminnan parantunut kannattavuus.

SWelcom laajensi toimintaansa verkkopelaamiseen. Elokuussa julkaistiin Pelikone.fi-palvelu, jossa pelaajat voivat ilmaiseksi pelata pelejä ja ladata niitä palveluun muiden käytettäväksi. Syyskuussa SWelcom hankki Suomen suurimman tietovisasivuston, Alypaa.comin. SWelcom jatkaa edelleen digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä sekä verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämistä.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi vuonna 2007. Myös liikevoiton ilman merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan selvästi huomattavista kehityspanostuksista huolimatta.


Rautakirja
Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa sekä Romanian lehtijakelussa. Lisäksi Rautakirja on markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa sekä vuoden 2007 alusta Hollannin lehtijakelussa. Lehtijakelu ja kioskikauppa ovat laajentuneet myös Venäjälle.

 


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa
-  Kioskikauppa ja lehtijakelu laajentuivat Venäjällä
-  Katsauskauden jälkeen Rautakirja myi Hampurin monitoimiareenan

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

214,5

199,6

7,5

608,2

567,0

7,3

799,9

Liikevoitto

13,0

13,7

-5,7

32,5

32,2

0,8

54,7

% liikevaihdosta

6,0

6,9

5,3

5,7

6,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

13,0

13,7

-5,7

32,5

32,2

0,8

54,7

kertaluonteisia myyntivoittoja

% liikevaihdosta

6,0

6,9

5,3

5,7

6,8

Taseen loppusumma

540,4

535,2

1,0

586,9

Investoinnit

16,3

12,5

30,7

23,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 847

7 492

4,7

7 496

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 193

5 888

5,2

5 932

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-9/2007

1-9/2006

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

156 481

155 517

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

4 988

4 789

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

7 120

5 746

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

289 609

281 634

Tammi-syyskuussa Rautakirjan liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 608,2 (567,0) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisesti kasvoivat kioskikauppa, viihde ja vapaa-aika sekä lehtijakelu, jossa kasvua toi mm. helmikuussa hankittu myymälämarkkinointiyhtiö Printcenter. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,5 %. Liikevaihdosta 34 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen. Aldipressin luvut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin.

Kioskikaupan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 281,7 (268,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy kesäkuussa 2006 myydyn Pizza Hut -ravintolaketjun liikevaihto. Suomen R-kioskeissa myönteisimmin kehittyivät perinteiset kioskituotteet, matkaviestintä ja matkaliput. R-kioskeissa jatkui uusien palvelutuotteiden lanseeraaminen.

Maaliskuussa Rautakirja laajensi kioskikauppatoimintaansa Venäjälle. Ensimmäiset R-kioskit Moskovassa avasivat ovensa kesäkuussa. Elokuussa Rautakirja osti Lagardère Services -yhtiöltä lehtijakeluyhtiö Press Point Internationalin ja kioskikauppaan keskittyneen HDS CIS:in. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 milj. euroa ja ne työllistävät noin 180 henkeä. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan elokuussa ja toiminnot yhdistettiin Rautakirjan kioskikauppaan ja lehtijakeluun lokakuussa. Rautakirja sai kaupassa 25 liikepaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Moskovassa ja loput Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa sekä Nizhni Novgorodissa. Ostetut myymälät muutetaan R-kioskeiksi.

Tammi-syyskuussa lehtijakelun liikevaihto kasvoi 178,9 (164,8) milj. euroon. Liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa Hollantia lukuun ottamatta. Sekä Baltian että Romanian kasvu oli voimakasta. Suomessa lehtijakeluliikevaihtoa kasvatti helmikuussa hankittu myymälämarkkinoinnin erityisosaaja Printcenter sekä iltapäivälehtien arkinumeroiden hinnankorotus. Hollannissa irtonumeromarkkinat ovat olleet haasteelliset jo pidemmän aikaa, ja Aldipressin jakelumäärät vähenivät jonkin verran vertailukaudesta. Syyskuussa Aldipressissä päätettiin aloittaa tehostamisohjelma, minkä seurauksena henkilöstö vähenee noin kolmanneksella vuoden 2008 aikana.

Kirjakaupan liikevaihto oli 90,4 (89,9) milj. euroa. Suomessa myymälämyynti sujui hyvin. Kolmannella neljänneksellä myyntiä vauhditti erityisesti Harry Potterin ilmestyminen. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi syksyllä 2006 myyty kirjastoliiketoiminta. Myös Virossa liikevaihto nousi, osin toukokuussa avatun Pärnun uuden myymälän ansiosta.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 69,4 (53,7) milj. euroa. Kesän hittielokuvien siivittämänä teattereissa tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätyksiä heinäkuussa Suomessa ja Baltian maissa. Elokuvateattereiden kävijämäärät kasvoivat katsauskaudella selvästi kaikissa toimintamaissa. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kasvua ovat tuoneet erityisesti uudet toiminnot: Suomessa toiminta laajeni yritysostojen ja uusien monisaliteattereiden ansiosta vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla ja Liettuan Kaunasissa avattiin elokuvakeskus kuluvan vuoden huhtikuussa.

Katsauskauden jälkeen Rautakirja myi Hampurin monitoimiareenasta vastaavan D+J Arena Hamburg GmbH:n. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 12,7 milj. euroa. Kaupasta saatava myyntivoitto on noin 2 milj. euroa.

Rautakirjan liikevoitto oli 32,5 (32,2) milj. euroa. Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminta paransi tulostaan selvästi, erityisesti toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kioskikaupan liikevoitto parani hieman. Lehtijakelun liikevoitto jäi vertailukaudesta lähinnä Aldipressin toiminnan tehostamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten vuoksi. Kirjakaupan liikevoitto heikkeni mm. tilausmyynnin laskiessa alkuvuonna.

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet.

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-9/2007

1-9/2006

Muutos,%

1-12/2006

LIIKEVAIHTO

2 126,7

1 999,8

6,3

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

74,6

42,0

77,8

57,2

Materiaalit ja palvelut

945,3

909,5

3,9

1 243,3

Henkilöstökulut

472,3

436,4

8,2

595,5

Liiketoiminnan muut kulut 

399,2

378,9

5,3

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

109,0

98,5

10,7

135,8

LIIKEVOITTO

275,5

218,5

26,1

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

6,5

7,5

-13,8

8,4

Rahoituserät

-25,4

-19,8

28,2

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

256,6

206,3

24,4

276,3

Tuloverot

-64,6

-55,9

15,6

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

192,0

150,4

27,7

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

191,0

151,9

25,8

209,5

Vähemmistölle

0,9

-1,5

-1,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

1,16

0,96

20,6

1,32

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

1,15

0,94

21,6

1,31

KONSERNITASE

milj. euroa

30.9.2007

30.9.2006

Muutos,%

31.12.2006

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

560,6

558,9

0,3

572,3

Sijoituskiinteistöt

9,5

10,6

-9,9

10,0

Liikearvo

1 418,5

1 376,1

3,1

1 392,7

Muut aineettomat hyödykkeet

375,4

357,9

4,9

368,1

Osuudet osakkuusyrityksissä

72,2

67,9

6,3

68,2

Myytävissä olevat sijoitukset

15,8

16,2

-2,7

16,4

Laskennalliset verosaamiset

55,9

56,5

-1,1

45,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

44,7

37,6

18,9

38,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 552,6

2 481,6

2,9

2 511,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 

168,5

148,2

13,7

150,1

Saamiset

473,0

432,6

9,3

389,3

Myytävissä olevat sijoitukset

0,1

0,0

272,9

0,0

Rahavarat

88,8

119,4

-25,6

81,5

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

730,4

700,2

4,3

620,9

VARAT YHTEENSÄ

3 283,0

3 181,8

3,2

3 132,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,1

69,1

2,9

70,9

Omat osakkeet

-7,2

Muu oma pääoma

1 274,2

1 105,7

15,2

1 234,8

1 338,1

1 174,9

13,9

1 305,7

Vähemmistön osuus

15,5

16,0

-3,2

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 353,6

1 190,9

13,7

1 322,7

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 

106,3

94,9

12,1

96,2

Eläkevelvoitteet

53,8

63,4

-15,1

57,6

Varaukset

8,5

11,6

-27,1

7,8

Korollinen vieras pääoma

41,1

43,3

-5,0

44,2

Muu vieras pääoma

36,0

31,1

15,9

36,0

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

9,6

9,5

0,6

7,9

Korollinen vieras pääoma

927,5

1 023,6

-9,4

819,7

Muu vieras pääoma

746,7

713,5

4,6

740,1

VELAT YHTEENSÄ

1 929,4

1 990,9

-3,1

1 809,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 283,0

3 181,8

3,2

3 132,2

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake-

Omat

Muu oma

Vähemmistön

pääoma

osakkeet

pääoma

osuus

Yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2005

67,5

1 074,0

16,3

1 157,7

Muuntoeron muutos

-4,7

-0,2

-4,9

Muut erät

0

-0,7

-0,7

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

0

-5,4

-0,2

-5,6

Katsauskauden tulos

151,9

-1,5

150,4

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

146,5

-1,7

144,8

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,6

21,2

21,8

Optioiden käyttö

0,1

1,4

1,5

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,

4,1

4,1

Osingonjako

-141,3

-1,4

-142,7

Muutos vähemmistön osuudessa

2,8

2,8

OMA PÄÄOMA 30.9.2006

69,1

1 105,7

16,0

1 190,9

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

1 234,8

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

-2,4

0,1

-2,3

Muut erät

-0,8

-0,8

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-3,2

0,1

-3,1

Katsauskauden tulos

191,0

0,9

192,0

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

187,8

1,0

188,8

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

1,7

1,7

Omien osakkeiden hankinta

-7,2

-7,2

Optioiden käyttö

0,1

2,4

2,6

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

4,2

4,2

Osingonjako

-156,7

-2,3

-159,0

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,2

-0,2

OMA PÄÄOMA 30.9.2007

71,1

-7,2

1 274,2

15,5

1 353,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-9/2007

1-9/2006

Muutos,%

1-12/2006

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

192,0

150,4

27,7

208,4

Oikaisut

124,7

122,6

1,7

158,1

Käyttöpääoman muutos

-98,8

-56,2

75,7

4,9

Rahoituserät ja verot

-100,6

-93,0

8,2

-111,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

117,3

123,8

-5,2

259,9

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-57,6

-57,7

-0,3

-81,2

Liiketoimintojen ja muiden yritysten hankinnat

-39,1

-71,7

-45,5

-91,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

18,3

10,7

70,7

11,9

Liiketoimintojen ja muiden yritysten myynnit

23,6

20,6

14,6

23,8

Myönnetyt lainat

-3,3

-11,6

-71,3

-9,5

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,6

3,3

8,5

3,4

Muu investointien rahavirta

10,5

7,2

45,9

9,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-43,9

-99,2

-55,7

-132,9

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

73,4

24,5

199,0

127,0

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

2,6

2,5

4,8

2,8

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

107,3

77,3

38,7

7,1

Muiden lainojen nostot

155,0

141,2

9,7

328,3

Muiden lainojen takaisinmaksut

-178,8

-73,6

143,0

-329,1

Omat osakkeet

-5,1

0,0

0,0

Maksetut osingot

-159,0

-142,7

11,4

-142,7

Muu rahoituksen rahavirta

-2,2

-1,8

22,7

-2,3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-80,3

3,0

-136,0

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

-6,9

27,5

-125,1

-8,9

Rahavarojen kurssierot

-0,8

-1,1

-30,0

1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-7,7

26,4

-129,0

-7,8

Rahavarat 1.1.

77,1

84,9

-9,2

84,9

Rahavarat 30.9. / 31.12.

69,4

111,3

-37,7

77,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


Tilinpäätösperiaatteet
SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2007 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

119,8

136,6

129,2

116,7

138,7

127,4

148,3

531,2

Sanoma Magazines International

65,8

68,5

66,0

58,1

59,7

57,9

71,9

247,6

Sanoma Magazines Belgium

52,5

55,8

48,1

44,7

48,2

43,8

51,9

188,6

Sanoma Magazines Finland

50,1

48,6

48,1

45,8

47,1

47,3

53,1

193,2

Eliminoinnit

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

-1,3

-1,2

-0,9

-4,7

YHTEENSÄ

287,1

308,2

290,4

264,1

292,3

275,2

324,3

1 155,9

SANOMA

Helsingin Sanomat

72,3

68,0

66,2

66,8

66,2

62,9

71,4

267,3

Ilta-Sanomat

23,6

24,6

22,9

22,3

23,4

22,8

23,7

92,2

Muu kustantaminen

24,3

24,7

22,6

20,9

21,5

20,3

24,8

87,6

Muut

38,5

38,0

37,0

37,5

36,5

34,9

36,8

145,6

Eliminoinnit

-36,4

-35,5

-34,8

-34,9

-33,7

-32,6

-34,3

-135,6

YHTEENSÄ

122,4

119,8

114,0

112,6

113,8

108,2

122,4

457,1

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Oppimateriaalit

20,0

78,5

68,7

15,3

69,7

77,3

25,4

187,7

Kustantaminen

26,3

20,8

20,7

24,2

22,1

19,0

30,7

96,0

Muut

12,0

11,0

14,2

10,3

9,7

11,3

12,0

43,3

Eliminoinnit

-6,0

-5,4

-6,5

-4,5

-4,3

-4,3

-4,7

-17,8

YHTEENSÄ

52,2

104,8

97,0

45,4

97,2

103,3

63,4

309,2

SWELCOM

Tv ja radio

20,1

20,3

16,3

19,2

21,0

13,4

22,8

76,5

Muut

15,4

15,2

16,7

14,3

13,2

14,0

14,6

56,0

Eliminoinnit

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

-0,6

YHTEENSÄ

35,2

35,4

32,8

33,3

34,1

27,2

37,2

131,8

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

86,9

99,3

95,5

82,3

94,4

91,4

101,0

369,1

Lehtijakelu

56,2

61,0

61,8

50,7

57,5

56,6

58,7

223,6

Kirjakauppa

29,6

23,1

37,7

30,2

22,5

37,2

49,0

138,9

Viihde ja vapaa-aika

23,5

22,0

24,0

20,1

15,7

18,0

28,0

81,7

Eliminoinnit

-3,9

-4,0

-4,3

-2,6

-3,2

-3,6

-3,9

-13,4

YHTEENSÄ

192,4

201,3

214,5

180,7

186,8

199,6

232,9

799,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-25,6

-25,1

-30,1

-23,6

-25,1

-25,3

-37,9

-111,9

YHTEENSÄ

663,7

744,4

718,6

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

Sanoma Magazines

32,1

61,3

30,4

23,3

35,3

28,2

41,9

128,8

Sanoma

19,6

17,3

17,2

16,1

15,0

15,0

16,5

62,7

SanomaWSOY Education and Books

-6,5

29,8

27,9

-4,3

33,8

25,6

-7,1

48,0

SWelcom

2,9

4,0

3,5

3,2

4,0

0,4

4,8

12,5

Rautakirja

9,0

10,6

13,0

10,4

8,1

13,7

22,5

54,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

10,1

-3,4

-3,1

-3,4

-2,9

-4,7

-14,1

YHTEENSÄ

54,0

133,0

88,5

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2007

30.9.2006

Muutos,%

31.12.2006

Kirjanpitoarvo 1.1.

572,3

566,5

1,0

566,5

Lisäykset

40,8

32,7

24,7

59,4

Liiketoimintojen hankinta

0,8

9,6

-92,1

15,5

Vähennykset

-2,2

-3,0

-26,6

-5,3

Liiketoimintojen myynti

-0,8

-0,7

25,9

-2,3

Tilikauden poistot

-49,4

-46,5

6,3

-62,9

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,0

21,2

-0,2

Kurssierot ja muut muutokset

-0,7

0,3

-302,9

1,6

Kirjanpitoarvo 30.9. / 31.12.

560,6

558,9

0,3

572,3

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 6,3 milj. euroa (2006:10,4 milj. euroa).

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.9.2007

30.9.2006

Muutos,%

31.12.2006

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

18,2

10,3

75,7

10,5

Pantit

16,5

10,9

50,9

18,4

Muut

0,4

0,4

-4,4

0,4

YHTEENSÄ

35,1

21,7

61,6

29,4

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

7,9

7,9

0,0

7,9

YHTEENSÄ

7,9

7,9

0,0

7,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,1

0,2

-15,5

0,1

YHTEENSÄ

0,1

0,2

-15,5

0,1

MUUT VASTUUT

Vastuut muista vuokrasopimuksista

261,7

214,5

22,0

249,1

Rojaltit

20,9

16,1

29,8

15,9

Muut vastuut

49,8

43,6

14,2

47,2

YHTEENSÄ

332,4

274,2

21,2

312,2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

375,6

304,0

23,5

349,6

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

LIIKEVAIHTO

663,7

744,4

718,6

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot

13,3

49,0

12,4

15,4

12,8

13,8

15,2

57,2

Materiaalit ja palvelut

294,9

327,1

323,3

280,9

306,6

322,0

333,8

1 243,3

Henkilöstökulut

158,4

162,2

151,8

145,6

148,7

142,0

159,1

595,5

Liiketoiminnan muut kulut

135,0

133,9

130,3

124,8

129,8

124,3

153,3

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

34,6

37,3

37,1

30,9

34,0

33,5

37,3

135,8

LIIKEVOITTO

54,0

133,0

88,5

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,8

2,7

2,0

1,9

2,3

3,4

0,8

8,4

Rahoituserät

-7,1

-9,6

-8,7

-6,2

-7,5

-6,1

-4,7

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

48,6

126,1

81,9

41,3

87,6

77,4

70,1

276,3

Tuloverot

-13,7

-30,6

-20,3

-12,4

-25,3

-18,2

-12,1

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

34,9

95,5

61,5

28,9

62,3

59,2

58,0

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

35,5

95,8

59,7

32,5

62,2

57,2

57,6

209,5

Vähemmistölle

-0,6

-0,3

1,8

-3,6

0,1

2,0

0,4

-1,1


Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 13.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat).

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.


Seuraava tulosjulkistus
SanomaWSOY julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2007 torstaina 7.2.2008 noin kello 11.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi/
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.