SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 2.8.2007 klo 11.00
SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 1 408,0 (1 311,7) milj. euroa. Liikevoitto parani 186,9 (138,4) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, joista pääosa kertyi toisella neljänneksellä. Sanoma Magazines, Sanoma ja Rautakirja paransivat tuloksiaan. Toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 744,4 (699,2) milj. euroa ja liikevoitto nousi 133,0 (92,8) milj. euroon. Myyntivoitot sisältävä tulos osaketta kohden oli toisella neljänneksellä 0,58 (0,39) euroa.

AVAINLUVUT

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

744,4

699,2

6,5

1 408,0

1 311,7

7,3

2 742,1

Liikevoitto

133,0

92,8

43,3

186,9

138,4

35,1

292,5

% liikevaihdosta

17,9

13,3

13,3

10,6

10,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

98,8

92,8

6,4

151,5

136,8

10,8

288,2

% liikevaihdosta

13,3

13,3

10,8

10,4

10,5

Taseen loppusumma

3 256,6

3 037,7

7,2

3 132,2

Investoinnit

28,1

17,7

58,4

43,2

33,0

30,8

81,9

% liikevaihdosta

3,8

2,5

3,1

2,5

3,0

Omavaraisuusaste, %

42,7

38,7

45,0

Velkaantumisaste (Gearing), %

71,5

90,0

59,2

Korollinen vieras pääoma

1 020,7

1 069,0

-4,5

863,9

Nettovelka

930,8

993,2

-6,3

782,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

19 267

17 958

7,3

18 434

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

16 566

15 282

8,4

15 732

Tulos/osake, euroa

0,58

0,39

47,6

0,80

0,60

32,5

1,32

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,57

0,38

49,6

0,79

0,59

33,7

1,31

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,12

0,27

-53,0

0,25

0,25

1,3

1,63

Oma pääoma/osake, euroa *

7,79

6,84

14,0

7,92

Osakekannan markkina-arvo

3 877,7

2 999,3

29,3

3 521,8

* Ei sisällä vähemmistön osuutta


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen:
"Ensimmäinen vuosipuolisko 2007 on sujunut osaltamme hyvin. Orgaanisesti kasvoimme selvästi: liikevaihto konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna nousi 4,9 % ja liikevoitto ilman merkittävimpiä myyntivoittoja parani 10,8 %. Markkinat ovat kehittyneet myönteisesti, erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitustuotot kasvoivat vahvasti.

Alkuvuoden aikana olemme panostaneet vahvasti sekä olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen että uusiin hankkeisiin: Olemme lanseeranneet lukuisia lehtiä, erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Verkkopalvelujen valikoimaa on kasvatettu sekä omien hankkeiden että yritysostojen avulla esimerkiksi Hollannissa, Suomessa, Bulgariassa ja Romaniassa. Perustimme Suomessa vuoden alussa uuden tv-kanavan ja kaksi uutta radiokanavaa, syksyllä tulossa on vielä uusi maksullinen digi-tv-kanava.

Kasvumme painopisteet ovat Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Huhtikuussa Baltiassa laajennettiin elokuvien esitys- ja vuokraustoimintaa ja oppimateriaalien kesän 2006 yritysosto viimeisteltiin hankkimalla loppuosa unkarilaisen Lángin osakekannasta. Venäjällä ensimmäiset asiakkaat pääsivät R-kioskeihin kesäkuussa. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa hankittiin puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era. Jatkamme yhä aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan kansainvälistä laajentamista sekä kehitämme digitaalista liiketoimintaamme ja tehokkuuttamme.

Monipuolinen liiketoimintakokonaisuutemme tasapainottaa vaihteluita neljännesten välillä. Markkinatilanne useimmissa toimintamaissamme näyttää myönteiseltä, joten kasvumme jatkuu hyvänä myös loppuvuonna 2007."


Toimintaympäristö
Tammi-kesäkuussa 2007 mediamainonta kehittyi useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa myönteisesti. Mainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 7 %. Ilman vaalimainontaa kasvua oli 5 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi 8 %, mutta laski kaupunkilehdissä 2 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 23 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 4 % ja televisiossa 6 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2007 Hollannissa 2 %, mutta Belgiassa ja Unkarissa vain hieman alle 1 %. Tshekissä kasvua odotetaan 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan lisääntyvän 24 %. Verkkomainonnan arvioidaan kehittyvän kaikissa näissä maissa selvästi muuta mediamainontaa nopeammin.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi Suomessa tammi-toukokuussa 3 %.


Liikevaihto
Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY:n liikevaihto nousi 7,3 % ja oli 1 408,0 (1 311,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä selvästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,9 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 (24) %. Liikevaihdosta 50 (51) % tuli Suomesta, 45 (45) % muista EU-maista ja 5 (4) % muista maista.


Tulos
Konsernin liikevoitto kasvoi 186,9 (138,4) milj. euroon ja oli 13,3 (10,6) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka koostuivat mm. ristikkolehtien ja maa-alueen myynneistä. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 151,5 (136,8) milj. euroa. Tulosta paransi hyvä kehitys Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja Rautakirjassa. Myynnin kasvun lisäksi liikevoittoa nosti maltillinen kulukehitys ja mm. joidenkin markkinointipanostuksien siirtyminen vuoden loppupuoliskolle.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -16,7 (-13,7) milj. euroa. Rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa korkotuotoista ja olivat 4,7 (3,4) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 21,3 (17,1) milj. euroa. Ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 19,8 (15,5) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 174,8 (128,9) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,80 (0,60) euroa.


Tase ja rahoitusasema
Konsernitase kasvoi ja oli kesäkuun lopussa 3 256,6 (3 037,7) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 41,9 (39,4) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden 0,25 (0,25) euroa. Liiketoiminnan rahavirran kehitykseen vaikuttivat liiketoiminnan kausiluonteisuuden aiheuttamat käyttöpääoman voimakkaat heilahtelut sekä vertailukautta korkeammat verot ja korkokulut.

SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani ja oli kesäkuun lopussa 42,7 (38,7) %. Velkaantumisaste laski 71,5 (90,0) %:iin. Oma pääoma kasvoi 1 301,6 (1 103,5) milj. euroon. Optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 1 020,7 (1 069,0) milj. euroon ja nettovelka 930,8 (993,2) milj. euroon. Kesäkuun lopussa rahavaroja oli 89,9 (75,8) milj. euroa.


Investoinnit ja yritysostot
Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY:n investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 43,2 (33,0) milj. euroa. Ne kohdistuivat esimerkiksi tietojärjestelmien hankintoihin ja korvausinvestointeihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 7,5 (7,4) milj. euroa.

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja kuten ei vertailukaudellakaan.


Hallinto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin. 5.4.2007 alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muodostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pentikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johtoryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, Sanoman toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kalliojan sijaisena toimii teknologiajohtaja Pekka Jaakola ja Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen. Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Center) tukemaan liiketoimintaryhmiä.


Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepääoman korottamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus ei käyttänyt valtuutuksiaan katsauskaudella.


Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui tammi-kesäkuussa 28 % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 45,9 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 025,4 (958,4) milj. euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 877,7 (2 999,3) milj. euroa. Osakkeen katsauskauden päätöskurssi oli 23,47 (18,82). Osakkeen keskikurssi oli 22,34 euroa ja hinta vaihteli 20,56 ja 23,99 euron välillä. Yhtiöllä oli kauden lopussa 16 346 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 13,0 (10,6) % osakkeista ja äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan kesäkuun lopussa.

Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. Kesäkuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 043 801,49 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 218 143 kappaletta.

SanomaWSOY Oyj:n vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika päättyi 20.6.2007. Pääomalainaa vaihdettiin vaihtoaikana 6.9.2001-20.6.2007 yhteensä 149 900 000 euroa 9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n osakkeita. Lisäksi SanomaWSOY oli lunastanut lainaa takaisin 49 440 000 euron arvosta ja mitätöinyt yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuutta. Katsauskauden lopulla 39 lainaosuutta vaihdettiin 24 507 osakkeeksi. Tätä vastaava osakepääoman korotus tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta elokuussa 2007.

Vaihdettava pääomalaina laskettiin liikkeelle 31.8.2001 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta oli 15,91 euroa ja kunkin osuuden nimellisarvo 10 000 euroa. Laina-aika päättyi katsauskauden jälkeen 4.7.2007, jolloin myös maksettiin takaisin pääoma vaihtamattomien pääomalainan osuuksien osalta eli yhteensä 660 000 euroa.


Osinko
SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2006 osinkoa 0,95 (0,90) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Mm. kustantamisen ja kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan karttuvat pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on pienin.


Vuoden 2007 näkymät
SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen, erityisesti mainonnan kasvuvauhtiin ja sen jakautumiseen medioittain. Toimialaan ja konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä konsernin riskienhallintaa on esitetty tarkemmin SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,3 % ja Suomessa 3,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,7 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 6,5 %. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,9 %, Belgiassa 2,2 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 10,4 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,6 %.


Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


-  Verkkomainonnan kasvu jatkui merkittävänä, ryhmän sähköiset mainostuotot nousivat 48 %
-  Panostukset lehtilanseerauksiin ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen jatkuivat, erityisesti Sanoma Magazines Internationalissa
-  Ristisanalehdistä Hollannissa luovuttiin

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA,

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

308,2

292,3

5,4

595,3

556,4

7,0

1 155,9

Liikevoitto

61,3

35,3

73,4

93,4

58,6

59,3

128,8

% liikevaihdosta

19,9

12,1

15,7

10,5

11,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

41,3

35,3

16,8

72,2

58,6

23,1

126,2

% liikevaihdosta

13,4

12,1

12,1

10,5

10,9

Taseen loppusumma

1 971,4

1 697,4

16,1

1 910,0

Investoinnit

10,1

7,8

30,3

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 532

5 140

7,6

5 302

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 085

4 680

8,7

4 848

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-6/2007

1-6/2006

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

311

235

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

214 786

216 145

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

30 973

27 236

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa 7,0 % ja oli 595,3 (556,4) milj. euroa. Kasvua toivat Sanoma Magazines International, Sanoma Magazines Belgium ja Sanoma Magazines Finland. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,8 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 17 (17) % tuli Suomesta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress siirtyi Rautakirjalle 1.1.2007 alkaen ja vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa 16 % ja olivat 30 (27) % liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti, mutta pääosin kasvua toivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa.

Sanoma Magazinesin levikkituotot nousivat 4 % ja olivat 57 (59) % ryhmän liikevaihdosta. Levikkituottoja lisäsivät mm. irtonumeromyynnin parantuminen Belgiassa ja tilaustuottojen kasvu Suomessa ja Belgiassa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 256,4 (255,4) milj. euroa. Ilmoitustuotot nousivat sekä aikakauslehtimainonnan tasaisen kasvun että verkkomainonnan vahvan kehityksen seurauksena. Tammi-kesäkuussa Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kasvoi 42 %. Lukijamarkkinoilla menestyivät vahvat lehtibrändit kuten Aku Ankka, Libelle ja Margriet, mutta irtonumeromyynti laski hieman ja levikkituotot kokonaisuudessaan jäivät hieman vertailukaudesta. Sanoma Magazines Netherlands vahvisti verkkoliiketoimintaansa ostamalla maaliskuussa taloussivusto Belegger.nl:n ja toukokuussa koulukavereita yhdistävän Schoolbank.nl-sivuston. Korkealuokkainen, psykologiaan keskittyvä Mind Magazine -lehti lanseerattiin toukokuussa. Kesäkuussa myytiin ristikkolehdet.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi 134,3 (117,8) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä ilmoitustuotot, jotka nousivat lähes kaikissa toimintamaissa. Erityisesti ilmoitustuotot kasvoivat Venäjällä ja Unkarissa, jossa verkkomainonta kehittyy myönteisesti. Levikkituotot nousivat hieman vertailukaudesta. Tammi-kesäkuussa Sanoma Magazines International teki useita lanseerauksia ja yritysostoja verkkoliiketoiminnassa. Lisäksi se kehitti lehtivalikoimaansa: Kahdeksan uutta lehteä lanseerattiin, mm. Venäjällä korkealuokkainen viikkolehti Grazia, jota kustannetaan yhteistyössä Mondadorin kanssa. Seitsemän lehteä myytiin tai lopetettiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa kasvoi 108,3 (92,9) milj. euroon osin syyskuussa 2006 hankittujen erikoislehtien ansiosta. Sekä ilmoitus- että levikkituotot nousivat. Erityisesti irtonumeromyynti parani. Vertailukaudella liikevaihtoa pienensivät irtonumerojakelun ongelmat. Sanoma Magazines Belgium lanseerasi tammikuussa yli 40-vuotiaille suunnatun naistenlehti Milon ja ilmoitti toukokuussa ostavansa 50 % tv-tuotantoyhtiö Jok Foe NV:stä sekä lanseeraavansa tv-kasvo Goedele Liekensiin liittyvän lehden.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 98,7 (92,8) milj. euroon. Ilmoitus- ja levikkituotot nousivat. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät hyvin. Sanoma Magazines Finlandin lehdet ovat onnistuneet jatkuvasti lisäämään levikkejään.

Tammi-kesäkuussa Sanoma Magazinesin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 93,4 (58,6) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 21,2 (0,0) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ristikko- ja muiden lehtien myynnistä. Vertailukaudella tulosta paransi 2,0 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani merkittävästi pääosin myyntivoittojen johdosta. Myös maltillinen kulukehitys paransi tulosta. Sanoma Magazines Internationalin liikevoitto parani myynnin vahvan kehityksen ja markkinointikustannusten vertailukaudesta poikkeavan ajoituksen seurauksena. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta paransivat huomattavasti irtonumeromyynnin kasvu ja syyskuussa 2006 hankitut erikoislehdet. Vertailukaudella liikevoittoa pienensivät ongelmat irtonumerojakelussa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoittoa nosti lähinnä myynnin hyvä kehitys. Myös markkinointikampanjoiden ajoituserot vaikuttivat myönteisesti tulokseen.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan verkkoliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kovana. Nopeinta mainonnan kasvu on verkkomedioissa, joissa Sanoma Magazinesillä on Hollannissa vahva asema.

Vuonna 2007 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


Sanoma
Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallis- ja kaupunkilehtiä ja tarjoaa digitaalisia palveluja.


-  Hyvä tuloskehitys jatkui
-  Ilmoitustuotot kasvoivat markkinoita nopeammin, kehitys erityisen myönteistä Sanoma Kaupunkilehdissä, Ilta-Sanomissa ja Sanoma Lehtimediassa
-  Sähköiset ilmoitustuotot kehittyivät edelleen vahvasti

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

119,8

113,8

5,2

242,2

226,4

6,9

457,1

Liikevoitto

17,3

15,0

15,2

36,8

31,1

18,4

62,7

% liikevaihdosta

14,4

13,2

15,2

13,7

13,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

17,3

15,0

15,2

36,8

29,5

25,1

61,0

% liikevaihdosta

14,4

13,2

15,2

13,0

13,3

Taseen loppusumma

514,4

491,3

4,7

526,6

Investoinnit

9,2

8,2

12,8

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 679

2 650

1,1

2 672

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 384

2 356

1,2

2 378

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

ILMOITUSVOLYYMI, PALSTAKILOMETRIÄ

1-6/2007

1-6/2006

Helsingin Sanomat

21,3

20,7

Ilta-Sanomat

3,6

3,5

Kaupunkilehdet

19,5

16,2

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

55,9

47,6

TARKASTETTU LEVIKKI

1-12/2006

1-12/2005

Helsingin Sanomat

426 117

430 785

Ilta-Sanomat

186 462

195 673

VERKKOPALVELUITA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

4-6/2007

4-6/2006

Iltasanomat.fi

889 873

757 520

HS.fi

703 245

561 277

Huuto.net

411 957

364 442

Oikotie.fi

302 816

234 734

Taloussanomat.fi

178 907

60 898

Keltainenpörssi.fi

130 161

102 611

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 6,9 % ja oli 242,2 (226,4) milj. euroa. Liikevaihtoa lisäsi ilmoitustuottojen voimakas kasvu Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Sanoma Kaupunkilehdissä, Sanoma Lehtimediassa sekä verkossa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat tammi-kesäkuussa yhteensä 11 % ja olivat 54 (52) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 2 % ja olivat 39 (40) % Sanoman liikevaihdosta.

Sanoman raportointirakennetta on uudistettu vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2006 on oikaistu vastaavasti. Sanoman raportoitavia liiketoimintoja ovat vuodesta 2007 alkaen Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, muu kustantaminen ja muut toiminnot, johon sisältyy Sanoman tietohallinto- ja painotoiminnot.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 140,3 (133,0) milj. euroon. Ilmoitustuotot nousivat selvästi. Vahvimmin kasvoivat työpaikkailmoittelu, 23 %, asuntoilmoittelu, 10 %, ja mainonta verkossa, 29 %. Myös Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat hieman. Huhtikuussa liiketoimintayksikkö nosti omistusosuutensa sähköisten rekrytointijärjestelmien toimittaja Skillnetissä 51 %:iin ja vahvisti näin Helsingin Sanomien ja Oikotie.fi:n markkinajohtajuutta työpaikkailmoittelussa. Skillnet siirtyy vaiheittain kokonaan Helsingin Sanomien omistukseen.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto kasvoi 48,3 (45,6) milj. euroon. Yksikön ilmoitustuotot ja irtonumerotuotot nousivat selvästi. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,7 (58,9) %. 75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ilta-Sanomat uudisti maaliskuussa viikonloppuliitteensä sekä verkkopalvelunsa, jonka kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Toukokuussa lehden vastaavaksi päätoimittajaksi nimitettiin Tapio Sadeoja. Luokitellun ilmoittelun asemaa vahvistettiin kevään aikana mm. hankkimalla 20 % johtavasta virolaisesta Auto24-verkkomarkkinapaikasta.

Muun kustantamisen liikevaihto nousi 48,8 (42,3) milj. euroon. Erityisesti kasvoivat ilmoitustuotot Sanoma Lehtimediassa ja Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikössä. Myös yritystietopalveluja tuottavan Esmerkin myynti kehittyi hyvin. Kaupunkilehtiä oli vertailukautta enemmän, sillä Sanoma hankki Metro-lehden Suomen toiminnot syyskuussa 2006. Kesäkuussa nuorille suunnattu kaupunkilehti V päätettiin muuttaa Metron viikkoliitteeksi. MBNetin Hintaseuranta -palvelu siirtyi Sanoma Digitalille kesäkuussa. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital aloitti toimintansa 1.1.2007.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto nousi 76,4 (73,9) milj. euroon lähinnä uusien painoasiakkaiden ansiosta.

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevoitto parani selvästi ja oli 36,8 (31,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 1,7 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Liikevoitto parani ilmoitustuottojen kasvun ansiosta selvästi Helsingin Sanomissa. Ilta-Sanomissa selvään tulosparannukseen vaikuttivat sekä ilmoitus- että irtonumerotuottojen kasvu. Myös muun kustantamisen liikevoitto ilman myyntivoittoja parani selvästi, kun kaikki yksiköt paransivat tulostaan. Muun toiminnan tulos heikkeni hieman.

Sanoma hakee kasvua mm. uusista liiketoiminnoista. Samalla mediamainonnan myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan kuluvalla tilikaudella ja irtonumerotuottojen jatkavan kasvuaan.

Vuonna 2007 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa ja Puolassa. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja, ja se tarjoaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja.


-  Oppimateriaalitoiminnot laajenevat, puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era hankittu katsauskauden jälkeen
-  Oppimateriaalien myynnissä ajoitus- ja rakenne-eroja

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

104,8

97,2

7,9

157,0

142,5

10,2

309,2

Liikevoitto

29,8

33,8

-11,8

23,3

29,5

-21,0

48,0

% liikevaihdosta

28,4

34,8

14,8

20,7

15,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

29,8

33,8

-11,8

23,3

29,5

-21,0

48,0

% liikevaihdosta

28,4

34,8

14,8

20,7

15,5

Taseen loppusumma

638,2

566,0

12,8

598,2

Investoinnit

2,9

5,3

-44,2

8,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 748

2 197

25,1

2 455

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 333

1 922

21,4

2 106

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2007

1-6/2006

OPPIMATERIAALIT

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

620

495

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

171

138

KUSTANTAMINEN

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

250

246

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

30

51

Myydyt kirjat, milj. kpl

10,5

8,1

Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi 10,2 % ja oli 157,0 (142,5) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi oppimateriaaleissa sekä yrityksille suunnatussa informaatiossa ja palveluissa. Ryhmän liikevaihdosta 56 (52) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,4 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi 98,4 (85,0) milj. euroon. Myynti kehittyi hyvin Hollannissa, jossa toimintaa myös täydennettiin ostamalla oppimisen konsultointiin keskittynyt TSM Consultants kesäkuussa. Oppimateriaalien liikevaihtoa kasvatti myös Unkarin toiminta, sillä unkarilaisesta oppimateriaalikustantaja Lángista tuli osa liiketoimintaa kesäkuussa 2006. Kokonaan SanomaWSOY Educationin omistukseen Láng siirtyi huhtikuussa 2007. Puolassa myynti kasvoi vertailukaudesta laskutuksen ajoituserojen seurauksena. Liikevaihto Belgiassa oli viime vuoden tasolla, mutta Suomessa myynti laski. Katsauskauden jälkeen oppimateriaalitoimintoja laajennettiin entisestään ostamalla puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era tytäryhtiöineen. Kauppa edellyttää Puolan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Kustantamisen liikevaihto oli alkuvuonna 47,1 (46,2) milj. euroa. Yleisen kirjallisuuden myynti jäi hieman vertailukaudesta. Liikevaihtoa kasvatti WSOYpron yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut, erityisesti hyvin menestyneet kielipalvelut. Helmikuussa 2006 hankittu yrityksille suunnattuja kielipalveluja tuottava AAC Global laajensi toimintaansa maaliskuussa 2007 ostamalla Käännöstoimisto Noodin. 

Muun toiminnan liikevaihto oli 22,9 (20,1) milj. euroa, ja se koostui lähinnä painamisesta. Kustantamisen ja oppimateriaalien kausiluonteisuus vaikuttaa osittain myös muun toiminnan liikevaihtoon.

Tammi-kesäkuussa ryhmän liikevoitto oli 23,3 (29,5) milj. euroa. Tulosta heikensi osin oppimateriaalitoiminnan kausiluonteisuus. Oppimateriaalien liikevoitto jäi vertailukaudesta. Tulokseen vaikuttivat erityisesti toimitusten ajoittuminen ja myynnin rakenne. Kustantamisen ja muun toiminnan tulokset laskivat vaisun kirjamyynnin seurauksena.

SanomaWSOY Education and Books jatkaa kolmen pääliiketoimintansa kehittämistä. Painopisteinä ovat oppimateriaalien kansainvälistäminen, yleisen kirjallisuuden markkinajohtajuuden säilyttäminen Suomessa sekä yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen, erityisesti kielipalvelujen laajentaminen.

Vuonna 2007 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan. Arvio ei sisällä Nowa Era -yrityskaupan vaikutusta.


SWelcom
Sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


-  SWelcomista Urheilukanavan enemmistöomistaja
-  Radio Rock markkinajohtajaksi kohderyhmässään, myös tv-kanava JIM tavoitti katsojansa erinomaisesti
-  Welhon tilausvideopalvelu aloitti toukokuussa

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

35,4

34,1

3,8

70,6

67,4

4,7

131,8

Liikevoitto

4,0

4,0

-0,4

6,9

7,2

-4,6

12,5

% liikevaihdosta

11,3

11,7

9,8

10,7

9,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

4,0

4,0

-0,4

6,9

7,2

-4,6

12,5

% liikevaihdosta

11,3

11,7

9,8

10,7

9,5

Taseen loppusumma

164,5

148,3

10,9

158,6

Investoinnit

7,4

3,9

89,7

15,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

473

438

8,1

437

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

438

397

10,2

398

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2007

1-6/2006

Nelosen ja JIMin osuus televisiomainonnasta

29,5 %

31,9 %

Nelosen ja JIMin päiväpeitto

41 %

43 %

Nelosen ja JIMin kaupallinen katseluosuus

23,7 %

25,6 %

Nelosen ja JIMin valtakunnallinen katseluosuus

11,3 %

12,1 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (30.6.)

312

298

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.6.)

70

44

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (30.6.)

93

75

SWelcomin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 4,7 % ja oli 70,6 (67,4) milj. euroa. Liikevaihtoa nosti erityisesti Welhon liikevaihdon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 7,9 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (60) %.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,4 (40,2) milj. euroa. Televisiokanavien Nelonen ja JIM yhteenlaskettu osuus tv-mainonnasta laski 29,5 %:iin (31,9 %), kun Nelosen katseluosuudet pienenivät katselun jakaantuessa yhä useammalle kanavalle. Syksyn ohjelmapanostuksien ansiosta Nelosen katseluosuuksien ennakoidaan kasvavan.

Radio Rock ja Radio Aalto tavoittivat viikoittain yhteensä yli miljoona kuuntelijaa, ja SWelcom nousi Suomen kolmanneksi suurimmaksi kaupalliseksi radiotoimijaksi. Radio Rock on markkinajohtaja kohderyhmässä 20-44-vuotiaat miehet.

Welhon liikevaihto kasvoi voimakkaasti erityisesti hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Welho toi toukokuussa markkinoille Welho Play -tilausvideopalvelun (VOD), jolla Welhon laajakaista-asiakkaat voivat tilata elokuvia ja tv-ohjelmia tietokoneelleen haluamaansa aikaan. Lisäksi Welho aloitti pääkaupunkiseudulla IPTV-palvelun, joka tuo Welhon tv-palvelut myös kaapeliverkon ulkopuolelle.

SWelcomin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 6,9 (7,2) milj. euroa. Liikevoittoa laskivat kehityspanokset vuoden 2007 alussa aloittaneisiin tv- ja radiokanaviin.

SWelcomista tulee Urheilukanavan ja maksullisen Urheilu+kanavan enemmistöomistaja, kun valtioneuvoston hyväksyntä kanavien määräysvallan muuttumisesta tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa.

SWelcom jatkaa edelleen digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä sekä verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämistä. SWelcom valmistelee valtakunnallisen sarja- ja elokuvaohjelmistoon painottuvan maksullisen tv-kanavan aloitusta. Kanava aloittaa toimintansa syksyllä 2007.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2007. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan hieman huolimatta merkittävistä kehityspanostuksista. Arvio ei sisällä Urheilukanava-kaupan vaikutusta.


Rautakirja
Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa sekä Romanian lehtijakelussa. Lisäksi Rautakirja on markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa sekä vuoden 2007 alusta Hollannin lehtijakelussa. Lehtijakelu ja kioskikauppa ovat laajentuneet myös Venäjälle.


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa
-  Elokuvakesä vahva Suomessa ja Baltiassa
-  Ensimmäiset kioskit Moskovaan

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

201,3

186,8

7,8

393,7

367,5

7,1

799,9

Liikevoitto

10,6

8,1

30,2

19,5

18,5

5,7

54,7

% liikevaihdosta

5,2

4,3

5,0

5,0

6,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

10,6

8,1

30,2

19,5

18,5

5,7

54,7

% liikevaihdosta

5,2

4,3

5,0

5,0

6,8

Taseen loppusumma

548,1

500,4

9,5

586,9

Investoinnit

11,9

8,0

48,1

23,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 750

7 461

3,9

7 496

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 247

5 856

6,7

5 932

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2007

1-6/2006

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

103 932

101 766

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

3 139

2 985

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

4 527

3 692

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

191 794

182 960

Tammi-kesäkuussa Rautakirjan liikevaihto nousi 7,1 % ja oli 393,7 (367,5) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa ja liiketoiminnoissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %. Liikevaihdosta 34 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen. Aldipressin luvut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin.

Kioskikaupan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 186,2 (176,6) milj. euroa. Myös asiakasmäärät kasvoivat kaikkialla. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy kesäkuussa 2006 myydyn Pizza Hut -ravintolaketjun liikevaihto. Suomen R-kioskeissa myönteisimmin kehittyivät perinteiset kioskituotteet, matkaviestintä ja matkaliput. R-kioskit lanseerasivat useita uusia palvelutuotteita mm. matkaviestintään. Maaliskuussa Rautakirja laajensi kioskikauppatoimintaansa Venäjälle perustamalla venäläisen Partner Service Groupin kanssa yhteisyrityksen, josta Rautakirja omistaa 70 %. Ensimmäiset kioskit Moskovassa avasivat ovensa kesäkuussa.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 117,2 (108,3) milj. euroon. Liikevaihto nousi Suomessa, Venäjällä, Baltiassa ja Romaniassa. Sekä Baltian että Romanian kasvu oli voimakasta. Hollannissa irtonumeromarkkinat ovat olleet haasteelliset jo pidemmän aikaa, ja Aldipressin jakelumäärät vähenivät jonkin verran vertailukaudesta. Suomessa lehtijakeluliikevaihtoa on kasvattanut erityisesti iltapäivälehtien arkinumeroiden hinnankorotus. Lehtien myynninedistämistä Suomessa kehitetään helmikuussa hankitun myymälämarkkinoinnin erityisosaaja Printcenterin kautta. 

Kirjakaupan liikevaihto oli 52,7 (52,7) milj. euroa. Suomessa myymälämyynti sujui hyvin, mutta liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta, johon sisältyi syksyllä 2006 myyty kirjastoliiketoiminta. Virossa liikevaihto nousi. Pärnussa avattiin uusi myymälä toukokuussa.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 45,4 (35,7) milj. euroa. Elokuvateattereiden kävijämäärät kasvoivat selvästi Suomessa, Latviassa ja Liettuassa. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kasvua ovat tuoneet erityisesti uudet toiminnot: Suomessa toiminta laajeni yritysostojen ja uusien monisaliteattereiden ansiosta vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla ja Liettuassa avattiin elokuvakeskus kuluvan vuoden huhtikuussa.

Rautakirjan liikevoitto alkuvuonna oli 19,5 (18,5) milj. euroa. Kioskikauppa sekä viihde ja vapaa-aika -liiketoiminta paransivat tuloksiaan selvästi, erityisesti toisella neljänneksellä. Lehtijakelun liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta. Kirjakaupan liikevoitto heikkeni mm. tilausmyynnin laskiessa alkuvuonna.

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet.

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.


Helsingissä
SanomaWSOY OYJ
Hallitus

Konsernitilinpäätös (tilintarkastamaton)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-6/2007

1-6/2006

Muutos,%

1-12/2006

LIIKEVAIHTO

1 408,0

1 311,7

7,3

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

62,3

28,2

120,7

57,2

Materiaalit ja palvelut

622,0

587,5

5,9

1 243,3

Henkilöstökulut

320,5

294,4

8,9

595,5

Liiketoiminnan muut kulut  

268,9

254,7

5,6

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

72,0

65,0

10,7

135,8

LIIKEVOITTO

186,9

138,4

35,1

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,5

4,2

7,7

8,4

Rahoituserät

-16,7

-13,7

21,9

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

174,8

128,9

35,6

276,3

Tuloverot

-44,3

-37,7

17,7

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

130,4

91,2

43,0

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

131,3

94,7

38,7

209,5

Vähemmistölle

-0,9

-3,4

-74,0

-1,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

0,80

0,60

32,5

1,32

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,79

0,59

33,7

1,31

KONSERNITASE

milj. euroa

30.6.2007

30.6.2006

Muutos,%

31.12.2006

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

566,8

559,5

1,3

572,3

Sijoituskiinteistöt

9,5

10,8

-11,3

10,0

Liikearvo

1 414,6

1 359,3

4,1

1 392,7

Muut aineettomat hyödykkeet

380,1

311,6

22,0

368,1

Osuudet osakkuusyrityksissä

70,0

64,7

8,3

68,2

Myytävissä olevat sijoitukset

16,3

15,9

2,5

16,4

Laskennalliset verosaamiset

53,5

54,2

-1,3

45,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

38,4

36,2

6,3

38,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 549,4

2 412,2

5,7

2 511,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 

170,9

153,1

11,6

150,1

Saamiset

446,4

396,1

12,7

389,3

Myytävissä olevat sijoitukset

0,6

-100,0

Rahavarat

89,9

75,8

18,6

81,5

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

707,2

625,6

13,0

620,9

VARAT YHTEENSÄ

3 256,6

3 037,7

7,2

3 132,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,1

68,5

3,7

70,9

Muu oma pääoma

1 216,7

1 021,0

19,2

1 234,8

1 287,8

1 089,5

18,2

1 305,7

Vähemmistön osuus

13,8

14,0

-1,1

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 301,6

1 103,5

18,0

1 322,7

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 

105,0

89,6

17,2

96,2

Eläkevelvoitteet

55,2

64,9

-14,9

57,6

Varaukset

8,0

11,2

-29,1

7,8

Korollinen vieras pääoma

40,9

130,1

-68,6

44,2

Muu vieras pääoma

34,5

30,9

11,3

36,0

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

9,4

10,3

-8,6

7,9

Korollinen vieras pääoma

979,8

938,9

4,4

819,7

Muu vieras pääoma

722,3

658,4

9,7

740,1

VELAT YHTEENSÄ

1 955,0

1 934,2

1,1

1 809,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 256,6

3 037,7

7,2

3 132,2

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake-pääoma

Muu oma pääoma

Vähemmistön osuus

Yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2005

67,5

1 074,0

16,3

1 157,7

Muuntoeron muutos

-9,6

-0,3

-9,9

Muut erät

-0,6

-0,6

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-10,2

-0,3

-10,5

Katsauskauden tulos

94,7

-3,4

91,2

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

84,4

-3,8

80,7

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

Optioiden käyttö

0,1

1,2

1,2

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

2,7

2,7

Osingonjako

-141,3

-1,3

-142,6

Muutos vähemmistön osuudessa

2,8

2,8

OMA PÄÄOMA 30.6.2006

68,5

1 021,0

14,0

1 103,5

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

1 234,8

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

1,6

0,2

1,8

Muut erät

-0,2

-0,2

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

1,4

0,2

1,6

Katsauskauden tulos

131,3

-0,9

130,4

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

132,8

-0,7

132,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

1,7

1,7

Optioiden käyttö

0,1

1,4

1,4

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

2,8

2,8

Osingonjako

-156,7

-2,1

-158,9

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,2

-0,2

OMA PÄÄOMA 30.6.2007

71,1

1 216,7

13,8

1 301,6

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-6/2007

1-6/2006

Muutos,%

1-12/2006

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

130,4

91,2

43,0

208,4

Oikaisut

71,3

85,6

-16,7

158,1

Käyttöpääoman muutos 

-87,2

-76,6

13,8

4,9

Rahoituserät ja verot

-72,6

-60,8

19,5

-111,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

41,9

39,4

6,1

259,9

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-42,3

-34,5

22,6

-81,2

Liiketoimintojen ja muiden yritysten hankinnat

-29,7

-28,2

6,5

-91,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

20,2

3,9

424,9

11,9

Liiketoimimintojen ja muiden yritysten myynnit

21,1

20,4

3,2

23,8

Myönnetyt lainat

-5,7

-10,3

-45,0

-9,5

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,6

3,4

6,1

3,4

Muu investointien rahavirta

8,6

5,3

61,0

9,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-24,2

-40,1

-39,5

-132,9

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

17,6

-0,6

127,0

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

1,4

2,2

-34,7

2,8

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

18,1

39,6

-54,2

7,1

Muiden lainojen nostot

152,9

109,1

40,1

328,3

Muiden lainojen takaisinmaksut

-23,4

-15,8

48,2

-329,1

Maksetut osingot

-158,9

-142,6

11,4

-142,7

Muu rahoituksen rahavirta

-2,2

-1,2

88,6

-2,3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-12,0

-8,6

38,9

-136,0

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

5,6

-9,3

-8,9

Rahavarojen kurssierot

0,4

-3,1

1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

6,0

-12,4

-7,8

Rahavarat 1.1.

77,1

84,9

-9,2

84,9

Rahavarat 30.6. / 31.12.

83,0

72,5

14,5

77,1


Tilinpäätösperiaatteet
SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2007 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

119,8

136,6

116,7

138,7

127,4

148,3

531,2

Sanoma Magazines International

65,8

68,5

58,1

59,7

57,9

71,9

247,6

Sanoma Magazines Belgium

52,5

55,8

44,7

48,2

43,8

51,9

188,6

Sanoma Magazines Finland

50,1

48,6

45,8

47,1

47,3

53,1

193,2

Eliminoinnit

-1,2

-1,2

-1,2

-1,3

-1,2

-0,9

-4,7

YHTEENSÄ

287,1

308,2

264,1

292,3

275,2

324,3

1 155,9

SANOMA

Helsingin Sanomat

72,3

68,0

66,8

66,2

62,9

71,4

267,3

Ilta-Sanomat

23,6

24,6

22,3

23,4

22,8

23,7

92,2

Muu kustantaminen

24,3

24,6

20,8

21,4

20,2

24,8

87,3

Muut

38,5

38,0

37,5

36,5

34,9

36,8

145,6

Eliminoinnit

-36,3

-35,4

-34,8

-33,6

-32,5

-34,2

-135,2

YHTEENSÄ

122,4

119,8

112,6

113,8

108,2

122,4

457,1

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Oppimateriaalit

20,0

78,5

15,3

69,7

77,3

25,4

187,7

Kustantaminen

26,3

20,8

24,2

22,1

19,0

30,7

96,0

Muut

12,0

11,0

10,3

9,7

11,3

12,0

43,3

Eliminoinnit

-6,0

-5,4

-4,5

-4,3

-4,3

-4,7

-17,8

YHTEENSÄ

52,2

104,8

45,4

97,2

103,3

63,4

309,2

SWELCOM

Tv ja radio

20,1

20,3

19,2

21,0

13,4

22,8

76,5

Muut

15,4

15,2

14,3

13,2

14,0

14,6

56,0

Eliminoinnit

-0,3

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

-0,6

YHTEENSÄ

35,2

35,4

33,3

34,1

27,2

37,2

131,8

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

86,9

99,3

82,3

94,4

91,4

101,0

369,1

Lehtijakelu

56,2

61,0

50,7

57,5

56,6

58,7

223,6

Kirjakauppa

29,6

23,1

30,2

22,5

37,2

49,0

138,9

Viihde ja vapaa-aika

23,5

22,0

20,1

15,7

18,0

28,0

81,7

Eliminoinnit

-3,9

-4,0

-2,6

-3,2

-3,6

-3,9

-13,4

YHTEENSÄ

192,4

201,3

180,7

186,8

199,6

232,9

799,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-25,6

-25,1

-23,6

-25,1

-25,3

-37,9

-111,9

YHTEENSÄ

663,7

744,4

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

Sanoma Magazines

32,1

61,3

23,3

35,3

28,2

41,9

128,8

Sanoma

19,6

17,3

16,1

15,0

15,0

16,5

62,7


SanomaWSOY Education
and Books

-6,5

29,8

-4,3

33,8

25,6

-7,1

48,0

SWelcom

2,9

4,0

3,2

4,0

0,4

4,8

12,5

Rautakirja

9,0

10,6

10,4

8,1

13,7

22,5

54,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

10,1

-3,1

-3,4

-2,9

-4,7

-14,1

YHTEENSÄ

54,0

133,0

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.6.2007

30.6.2006

Muutos,%

31.12.2006

Kirjanpitoarvo 1.1.

572,3

566,5

1,0

566,5

Lisäykset

29,3

20,6

42,7

59,4

Liiketoimintojen hankinta

0,7

4,5

-84,2

15,5

Vähennykset

-1,7

-0,7

148,7

-5,3

Liiketoimintojen myynti

-0,8

-0,4

79,8

-2,3

Tilikauden poistot

-32,7

-30,8

6,1

-62,9

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,0

-81,6

-0,2

Kurssierot ja muut muutokset

-0,3

-0,1

315,5

1,6

Kirjanpitoarvo 30.6. / 31.12.

566,8

559,5

1,3

572,3

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 6,3 milj. euroa (2006:10,9 milj. euroa).

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.6.2007

30.6.2006

Muutos,%

31.12.2006

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

9,8

9,6

1,3

10,5

Pantit

18,7

10,8

72,6

18,4

Muut

0,4

0,9

-54,5

0,4

YHTEENSÄ

28,9

21,4

34,9

29,4

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

7,9

7,9

7,9

YHTEENSÄ

7,9

7,9

7,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,1

0,2

-15,5

0,1

YHTEENSÄ

0,1

0,2

-15,5

0,1

MUUT VASTUUT

Vastuut muista vuokrasopimuksista

256,7

238,3

7,7

249,1

Rojaltit

22,5

18,1

24,5

15,9

Muut vastuut

49,5

42,1

17,8

47,2

YHTEENSÄ

328,7

298,5

10,1

312,2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

365,7

328,0

11,5

349,6

JOHDANNAISSOPIMUKSET

NIMELLISARVOT, milj. euroa

30.6.2007

30.6.2006

Muutos,%

31.12.2006

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

   Ostetut

100,0

-100,0

   Asetetut

54,8

-100,0

YHTEENSÄ

154,8

-100,0

KÄYVÄT ARVOT, milj. euroa

30.6.2007

30.6.2006

Muutos,%

31.12.2006

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

   Ostetut

0,0

   Asetetut

-0,0

-100,0

YHTEENSÄ

0,0

-100,0

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

LIIKEVAIHTO

663,7

744,4

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot

13,3

49,0

15,4

12,8

13,8

15,2

57,2

Materiaalit ja palvelut

294,9

327,1

280,9

306,6

322,0

333,8

1 243,3

Henkilöstökulut

158,4

162,2

145,6

148,7

142,0

159,1

595,5

Liiketoiminnan muut kulut

135,0

133,9

124,8

129,8

124,3

153,3

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

34,6

37,3

30,9

34,0

33,5

37,3

135,8

LIIKEVOITTO

54,0

133,0

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,8

2,7

1,9

2,3

3,4

0,8

8,4

Rahoituserät

-7,1

-9,6

-6,2

-7,5

-6,1

-4,7

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

48,6

126,1

41,3

87,6

77,4

70,1

276,3

Tuloverot

-13,7

-30,6

-12,4

-25,3

-18,2

-12,1

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

34,9

95,5

28,9

62,3

59,2

58,0

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

35,5

95,8

32,5

62,2

57,2

57,6

209,5

Vähemmistölle

-0,6

-0,3

-3,6

0,1

2,0

0,4

-1,1


Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 15.30 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Puhelun koodi on SanomaWSOY.

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.