SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 2.8.2007 klo 11.00
Konsernin liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 1 408,0 (1 311,7) milj. euroa. Liikevoitto parani 186,9 (138,4) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, joista pääosa kertyi toisella neljänneksellä. Sanoma Magazines, Sanoma ja Rautakirja paransivat tuloksiaan. Toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 744,4 (699,2) milj. euroa ja liikevoitto nousi 133,0 (92,8) milj. euroon. Myyntivoitot sisältävä tulos osaketta kohden oli toisella neljänneksellä 0,58 (0,39) euroa.

AVAINLUVUT

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

2006

Liikevaihto

744,4

699,2

6,5

1 408,0

1 311,7

7,3

2 742,1

Liikevoitto

133,0

92,8

43,3

186,9

138,4

35,1

292,5

% liikevaihdosta

17,9

13,3

13,3

10,6

10,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

98,8

92,8

6,4

151,5

136,8

10,8

288,2

% liikevaihdosta

13,3

13,3

10,8

10,4

10,5

Taseen loppusumma

3 256,6

3 037,7

7,2

3 132,2

Investoinnit

28,1

17,7

58,4

43,2

33,0

30,8

81,9

% liikevaihdosta

3,8

2,5

3,1

2,5

3,0

Omavaraisuusaste, %

42,7

38,7

45,0

Velkaantumisaste (Gearing), %

71,5

90,0

59,2

Korollinen vieras pääoma

1 020,7

1 069,0

-4,5

863,9

Nettovelka

930,8

993,2

-6,3

782,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

19 267

17 958

7,3

18 434

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

16 566

15 282

8,4

15 732

Tulos/osake, euroa

0,58

0,39

47,6

0,80

0,60

32,5

1,32

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,57

0,38

49,6

0,79

0,59

33,7

1,31

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,12

0,27

-53,0

0,25

0,25

1,3

1,63

Oma pääoma/osake, euroa *

7,79

6,84

14,0

7,92

Osakekannan markkina-arvo

3 877,7

2 999,3

29,3

3 521,8

* Ei sisällä vähemmistön osuuttaToimitusjohtaja Hannu Syrjänen:
"Ensimmäinen vuosipuolisko 2007 on sujunut osaltamme hyvin. Orgaanisesti kasvoimme selvästi: liikevaihto konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna nousi 4,9 % ja liikevoitto ilman merkittävimpiä myyntivoittoja parani 10,8 %. Markkinat ovat kehittyneet myönteisesti, erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitustuotot kasvoivat vahvasti. Alkuvuoden aikana olemme panostaneet vahvasti sekä olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen että uusiin hankkeisiin: Olemme lanseeranneet lukuisia lehtiä, erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Verkkopalvelujen valikoimaa on kasvatettu sekä omien hankkeiden että yritysostojen avulla esimerkiksi Hollannissa, Suomessa, Bulgariassa ja Romaniassa. Perustimme Suomessa vuoden alussa uuden tv-kanavan ja kaksi uutta radiokanavaa, syksyllä tulossa on vielä uusi maksullinen digi-tv-kanava. Kasvumme painopisteet ovat Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Huhtikuussa Baltiassa laajennettiin elokuvien esitys- ja vuokraustoimintaa ja oppimateriaalien kesän 2006 yritysosto viimeisteltiin hankkimalla loppuosa unkarilaisen Lángin osakekannasta. Venäjällä ensimmäiset asiakkaat pääsivät R-kioskeihin kesäkuussa. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa hankittiin puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era. Jatkamme yhä aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan kansainvälistä laajentamista sekä kehitämme digitaalista liiketoimintaamme ja tehokkuuttamme. Monipuolinen liiketoimintakokonaisuutemme tasapainottaa vaihteluita neljännesten välillä. Markkinatilanne useimmissa toimintamaissamme näyttää myönteiseltä, joten kasvumme jatkuu hyvänä myös loppuvuonna 2007." Toimintaympäristö
Tammi-kesäkuussa 2007 mediamainonta kehittyi useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa myönteisesti. Mainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 7 %. Ilman vaalimainontaa kasvua oli 5 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi 8 %, mutta laski kaupunkilehdissä 2 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 23 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 4 % ja televisiossa 6 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2007 Hollannissa 2 %, mutta Belgiassa ja Unkarissa vain hieman alle 1 %. Tshekissä kasvua odotetaan 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan lisääntyvän 24 %. Verkkomainonnan arvioidaan kehittyvän kaikissa näissä maissa selvästi muuta mediamainontaa nopeammin. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi Suomessa tammi-toukokuussa 3 %. Liikevaihto
Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY:n liikevaihto nousi 7,3 % ja oli 1 408,0 (1 311,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä selvästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,9 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 (24) %. Liikevaihdosta 50 (51) % tuli Suomesta, 45 (45) % muista EU-maista ja 5 (4) % muista maista. Tulos
Konsernin liikevoitto kasvoi 186,9 (138,4) milj. euroon ja oli 13,3 (10,6) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 35,4 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka koostuivat mm. ristikkolehtien ja maa-alueen myynneistä. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 151,5 (136,8) milj. euroa. Tulosta paransi hyvä kehitys Sanoma Magazinesissä, Sanomassa ja Rautakirjassa. Myynnin kasvun lisäksi liikevoittoa nosti maltillinen kulukehitys ja mm. joidenkin markkinointipanostuksien siirtyminen vuoden loppupuoliskolle. SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -16,7 (-13,7) milj. euroa. Rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa korkotuotoista ja olivat 4,7 (3,4) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 21,3 (17,1) milj. euroa. Ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 19,8 (15,5) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 174,8 (128,9) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,80 (0,60) euroa. Tase ja rahoitusasema
Konsernitase kasvoi ja oli kesäkuun lopussa 3 256,6 (3 037,7) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 41,9 (39,4) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden 0,25 (0,25) euroa. Liiketoiminnan rahavirran kehitykseen vaikuttivat liiketoiminnan kausiluonteisuuden aiheuttamat käyttöpääoman voimakkaat heilahtelut sekä vertailukautta korkeammat verot ja korkokulut. SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani ja oli kesäkuun lopussa 42,7 (38,7) %. Velkaantumisaste laski 71,5 (90,0) %:iin. Oma pääoma kasvoi 1 301,6 (1 103,5) milj. euroon. Optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 1 020,7 (1 069,0) milj. euroon ja nettovelka 930,8 (993,2) milj. euroon. Kesäkuun lopussa rahavaroja oli 89,9 (75,8) milj. euroa. Investoinnit ja yritysostot
Tammi-kesäkuussa SanomaWSOY:n investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 43,2 (33,0) milj. euroa. Ne kohdistuivat esimerkiksi tietojärjestelmien hankintoihin ja korvausinvestointeihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 7,5 (7,4) milj. euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja kuten ei vertailukaudellakaan. Hallinto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen. Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin. 5.4.2007 alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muodostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pentikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johtoryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan. Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, Sanoman toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kalliojan sijaisena toimii teknologiajohtaja Pekka Jaakola ja Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen. Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Center) tukemaan liiketoimintaryhmiä. Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepääoman korottamisesta. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus ei käyttänyt valtuutuksiaan katsauskaudella. Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui tammi-kesäkuussa 28 % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 45,9 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 025,4 (958,4) milj. euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 877,7 (2 999,3) milj. euroa. Osakkeen katsauskauden päätöskurssi oli 23,47 (18,82). Osakkeen keskikurssi oli 22,34 euroa ja hinta vaihteli 20,56 ja 23,99 euron välillä. Yhtiöllä oli kauden lopussa 16 346 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 13,0 (10,6) % osakkeista ja äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan kesäkuun lopussa. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. Kesäkuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 043 801,49 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 218 143 kappaletta. SanomaWSOY Oyj:n vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika päättyi 20.6.2007. Pääomalainaa vaihdettiin vaihtoaikana 6.9.2001-20.6.2007 yhteensä 149 900 000 euroa 9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n osakkeita. Lisäksi SanomaWSOY oli lunastanut lainaa takaisin 49 440 000 euron arvosta ja mitätöinyt yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuutta. Katsauskauden lopulla 39 lainaosuutta vaihdettiin 24 507 osakkeeksi. Tätä vastaava osakepääoman korotus tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta elokuussa 2007. Vaihdettava pääomalaina laskettiin liikkeelle 31.8.2001 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta oli 15,91 euroa ja kunkin osuuden nimellisarvo 10 000 euroa. Laina-aika päättyi katsauskauden jälkeen 4.7.2007, jolloin myös maksettiin takaisin pääoma vaihtamattomien pääomalainan osuuksien osalta eli yhteensä 660 000 euroa. Osinko
SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2006 osinkoa 0,95 (0,90) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen. Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Mm. kustantamisen ja kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan karttuvat pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on pienin. Vuoden 2007 näkymät
SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa. Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen, erityisesti mainonnan kasvuvauhtiin ja sen jakautumiseen medioittain. Toimialaan ja konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä konsernin riskienhallintaa on esitetty tarkemmin SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006. Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,3 % ja Suomessa 3,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,7 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 6,5 %. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,9 %, Belgiassa 2,2 %, Tshekissä 5,2 % ja Venäjällä 10,4 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,6 %.
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.
- Verkkomainonnan kasvu jatkui merkittävänä, ryhmän sähköiset mainostuotot nousivat 48 %
- Panostukset lehtilanseerauksiin ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen jatkuivat, erityisesti Sanoma Magazines Internationalissa
- Ristisanalehdistä Hollannissa luovuttiin

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

2007

2006

%

2007

SanomaWSOY:n 2Q07 osavuosikatsaus