SanomaWSOY Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt kaikki 11.4. - 10.5.2006 järjestetyssä osakeannissa annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä SanomaWSOY:n A-osakkeiden omistajille suunnattiin osakeanti hyvityksenä A-osakkeisiin liittyvän äänimäärän pienentymisestä. Osakeannissa merkintäoikeuksilla merkittiin 2 311 461 osaketta, mikä vastaa 99,9 % tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Näistä osakkeista Nordea Pankki Suomi Oyj osakeannin järjestäjänä merkitsi osakeannin ehtojen mukaisesti 5 847 osaketta (0,3 % tarjotuista osakkeista). Nämä osakkeet myydään Helsingin Pörssissä niiden merkintäoikeuksien haltijoiden lukuun, jotka eivät itse käyttäneet merkintäoikeuksiaan.

Osakeannissa merkityt väliaikaisosakkeet otettiin 11.5.2006 kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla arvo-osuuslajina SanomaWSOY Uudet ja kaupankäyntitunnuksella SWS1VN0106. Kaupankäynti väliaikaisosakkeilla jatkuu, kunnes väliaikaisosakkeet yhdistetään varsinaiseen osakelajiin sen jälkeen, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 17.5.2006.

A-osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä suunnatusta osakeannista johtuen SanomaWSOY:n osakepääoma nousee 67 478 860,26 eurosta 68 499 061,49 euroon ja osakkeiden lukumäärä 156 988 682 osakkeesta 159 300 143 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

Osakkeita tarjotaan Suomen lisäksi niille antiin oikeutetuille Yhtiön A-osakkeenomistajille, jotka asuvat muussa ETA alueen jäsenvaltioissa, jos kussakin jäsenvaltiossa asuvien A-osakkeenomistajien määrä on vähemmän kuin sata ja kyseinen jäsenvaltio on implementoinut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ja sen artiklan 3 kohdan 2.(b) säännön tai jäsenvaltio muutoin soveltaa vastaavaa sääntöä. Kyseisen kohdan mukaan arvopapereita voidaan tarjota ilman velvoitetta laatia esitettä, jos tarjous kohdistuu alle sataan, muuhun kuin kokeneeseen sijoittajaan, kussakin jäsenvaltiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous merkitä osakkeita tai ostaa merkintäoikeuksia. Osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä tarjouksesta laadittua esitettä ole hyväksynyt minkään muun maan kuin Suomen toimivaltainen viranomainen. Muut sijoittajat kuin Suomessa olevat sijoittajat ja edellisessä kappaleessa mainitut A-osakkeenomistajat eivät välttämättä saa ottaa vastaan esitettä, ostaa merkintäoikeuksia tai merkitä osakkeita. Osakkeita ei saa tarjota suoraan tai välillisesti eikä esitettä saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä.

TARJOTTAVIA UUSIA OSAKKEITA JA MERKINTÄOIKEUKSIA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (SECURITIES ACT OF 1933, "YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAKI") TAI MINKÄÄN OSAVALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI. UUSIA OSAKKEITA TAI MERKINTÄOIKEUKSIA EI VOIDA MYÖSKÄÄN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISILLE MUUTOIN KUIN YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAIN POIKKEUSSÄÄNNÖSTEN MUKAAN TAI KUTEN MÄÄRITELTY REGULATION S-SÄÄNNÖKSESSÄ YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLE.


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet