SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,21 (0,22) euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi 612,5 (582,1) milj. euroon. Liikevoitto oli 45,6 (48,9) milj. euroa ja merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot 1,7 (4,0) milj. euroa.


AVAINLUVUT
milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

612,5

582,1

5,2

2 622,3

Liikevoitto

45,6

48,9

-6,8

301,3

% liikevaihdosta

7,4

8,4

11,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

43,9

44,9

-2,1

269,1

% liikevaihdosta

7,2

7,7

10,3

Taseen loppusumma

2 984,7

2 930,8

1,8

2 972,0

Investoinnit

15,3

15,9

-3,8

93,8

% liikevaihdosta

2,5

2,7

3,6

Omavaraisuusaste, %

42,7

36,8

41,3

Velkaantumisaste (Gearing), %

71,7

99,1

72,8

Korollinen vieras pääoma

920,5

1 061,3

-13,3

928,7

Nettovelka

851,6

1 002,2

-15,0

843,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

17 613

16 149

9,1

16 885

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

15 124

13 626

11,0

14 256

Tulos/osake, euroa

0,21

0,22

-8,0

1,45

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,21

0,22

-6,6

1,42

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

-0,02

0,11

1,69

Oma pääoma/osake, euroa *

7,49

6,56

14,2

7,28

Osakekannan markkina-arvo

3 519,1

2 959,7

18,9

3 121,5

* Ei sisällä vähemmistöosuutta


Vuoden 2006 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Arviot SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuvat oletukseen sekä orgaanisesta että pienten yrityskauppojen aikaansaamasta kasvusta. Vuonna 2005 konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 % ja koko liikevaihto 4,7 %. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin

toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,3 %, Belgiassa 2,1 % ja Suomessa 3,8 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 4,4 %, Tshekissä 5,5 % ja Venäjällä 6,0 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2006 Suomessa 3,7 %, Belgiassa 2,2 %, Unkarissa 4,7 %, Tshekissä 2,9 % ja Venäjällä 10,3 %, mutta Hollannissa vain 1,3 %.

Keskeiset tapahtumat ja konsernin tavoitteet

Tammi-maaliskuussa 2006 SanomaWSOY-konserni kehitti tuote- ja palveluvalikoimaansa ja laajeni edelleen kansainvälisesti.

WSOY vahvisti ja kansainvälisti osaamistaan oppimateriaali- ja koulutustoiminnassa. Helmikuussa ryhmä hankki 51 % Suomessa ja Ruotsissa toimivasta AAC Globalista, joka tarjoaa mm. kielikoulutus- ja käännöspalveluita. Maaliskuussa WSOY osti enemmistöosuuden Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja koulutusyhtiöstä Láng Kiadó és Holdingista. Kauppa edellyttää Unkarin kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Helmikuussa SanomaWSOY myi vähemmistöosuutensa media-, tietotekniikka- ja tietoliikenneyhtiö Aina Groupista.

Katsauskauden jälkeen varsinainen yhtiökokous päätti osakesarjojen yhdistämisestä, joka parantaa yhtiön asemaa pääomamarkkinoilla.

SanomaWSOY jatkaa aikakauslehtien, oppimateriaalien ja lehtijakelun laajentamista uusille markkinoille lisäarvoa tuottavalla tavalla. Kansainvälinen painopiste toiminnoissa on Venäjä ja itäinen Keski-Eurooppa. Konserni haluaa olla markkinajohtaja niillä alueilla, joilla se toimii. Taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa päämarkkina-alueiden bruttokansantuotetta nopeammin.

SanomaWSOY:n tavoitteena on parantaa nykyisten liiketoimintojen kannattavuutta ja luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja liiketoiminnoista. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.

Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 5 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä kasvoi 3 %. Työpaikkailmoittelu nousi 17 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 9 % ja televisiossa 4 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2006 Hollannissa 1 %, Belgiassa 2 %, Unkarissa 6 % ja Tshekissä 13 %. Mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä Venäjällä ennakoidaan kasvavan 18 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 4 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 5,2 % ja oli 612,5 (582,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta WSOY:tä. Suurin osa kasvusta tuli uusista toiminnoista mm. Venäjällä. WSOY:n liikevaihtoa laski kalenterien ja painotoimintojen myynti vuoden 2005 loppupuolella. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,2 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 (22) %. Liikevaihdosta 53 (55) % tuli Suomesta, 41 (43) % muista EU-maista ja 5 (2) % muista maista.

Tulos

Konsernin liikevoitto oli 45,6 (48,9) milj. euroa eli 7,4 (8,4) % liikevaihdosta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,7 (4,0) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 43,9 (44,9) milj. euroa. Tulos parani Sanomassa, SWelcomissa ja WSOY:ssä, jossa kalentereista luopuminen vähensi alkuvuoden liiketappiota. Tulos laski Sanoma Magazinesissä lähinnä Belgian jakeluongelmien vuoksi. Rautakirjan vertailukelpoinen tulos oli edellisvuoden tasolla.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -6,2 (-6,1) milj. euroa. Rahoitustuotot koostuivat pääasiassa korkotuotoista ja olivat 3,4 (2,6) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 9,7 (8,8) milj. euroa. Ne koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 6,9 (7,6) milj. euroa.

Tulos ennen veroja laski 41,3 (46,0) milj. euroon. Tulos osaketta kohden oli 0,21 (0,22) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli maaliskuun lopussa 2 984,7 (2 930,8) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -2,5 (16,9) milj. euroa. Konsernin rahavirtaa laskivat erityisesti Belgian jakeluongelmien tilapäinen vaikutus käyttöpääomaan sekä käyttöpääoman kausivaihtelut. Rahavirta osaketta kohden oli -0,02 (0,11) euroa. SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste nousi 42,7 (36,8) %:iin. Velkaantumisaste oli 71,7 (99,1) %. Oma pääoma nousi 1 187,8 (1 010,9) milj. euroon. Esimerkiksi optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi parantaa omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 920,5 (1 061,3) milj. euroon ja nettovelka 851,6 (1 002,2) milj. euroon. Alkuvuonna ei tehty suuria yritysostoja. Rahavaroja konsernilla oli maaliskuun lopussa 68,9 (59,1) milj. euroa.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi-maaliskuussa maltillisesti. Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöpääomaan olivat 15,3 (15,9) milj. euroa. Ne kohdistuivat pääasiassa korvausluontoisiin hankintoihin. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja. Vertailukaudella merkittävin yritysosto oli Venäjällä ja Ukrainassa toimiva aikakauslehtikustantaja Independent Media. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 2,6 (4,3) milj. euroa.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2006 vahvisti SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

SanomaWSOY:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Osakesarjojen yhdistäminen ja suunnattu osakeanti

Varsinainen yhtiökokous päätti katsauskauden jälkeen 3.4.2006 SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin yhtiöjärjestykseen tehtävillä muutoksilla, joilla mm. osakkeiden väliset äänivaltaerot poistettiin. Uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 7.4.2006. SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä yhdeksi osakesarjaksi 7.4.2006, ja kaupankäynti tällä osakkeella alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 10.4.2006.

Hyvityksenä osakesarjojen yhdistämisestä johtuvasta A-osakkeiden äänivallan pienentymisestä yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa A-osakkeiden omistajille suunnattavalla osakeannilla. Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 2 312 731 B-sarjan osaketta vastaavaa uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma nousee enintään 994 474,33 eurolla.

Osakeannissa saaduilla merkintäoikeuksilla voi merkitä yhden uuden, aiempaa B-osaketta vastaavan osakkeen kutakin 6.4.2006 omistuksessa olevaa kymmentä A-osaketta kohden. Uusien osakkeiden merkintähinta on 0,43 euroa osakkeelta ja merkintäaika 11.4.2006-10.5.2006.

Osakeannissa merkityt väliaikaisosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena 11.5.2006 lähtien. Uudet osakkeet yhdistetään arvo-osuusjärjestelmässä varsinaiseen osakelajiin arviolta 17.5.2006, ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla on vain yksi osakesarja arviolta 18.5.2005 alkaen. Osakeannissa annetut osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä lukien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY:n osakevaihto oli vilkasta tammi-maaliskuussa. Osakkeiden pörssivaihto oli 425,2 (638,6) milj. euroa. Pääosin vaihdettiin B-osaketta, yhteensä 20,2 miljoonaa kappaletta. SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 24,16 euroa ja hinta vaihteli 21,88 ja 26,30 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 20,87 euroa ja hinta liikkui 19,63 eurosta 22,45 euroon. Maaliskuun lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 519,1 (2 959,7) milj. euroa eikä yhtiö omistanut omia osakkeitaan.

Katsauskauden jälkeen osakesarjat yhdistettiin ja kaupankäynti uudella, aiempaa B-osaketta vastaavalla osakkeella alkoi Helsingin Pörssissä 10.4.2006.

Vaihdettavaa pääomalainaa ei alkuvuonna vaihdettu osakkeiksi. Lainapääomaa oli maaliskuun lopussa jäljellä 90,3 milj. euroa.

Katsauskaudella SanomaWSOY:n osakkeista annettiin yksi liputusilmoitus. SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuuluva Patricia Seppälän kuolinpesä purettiin 3.3.2006 ja kuolinpesän osakeomistus, yhteensä 8 696 400 osaketta, jaettiin tasan kuolinpesän osakkaiden, Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän kesken, jolloin heidän omistuksensa yhtiön osakepääomasta ja äänistä nousivat yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Katsauskauden jälkeen SanomaWSOY liputti Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden, Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston sekä Suomen Kulttuurirahaston omistusosuuksien muutoksista osakesarjojen yhdistämiseen ja suunnattuun osakeantiin liittyen. Olettaen, että anti merkitään kokonaisuudessaan ja nämä osakkaat käyttävät kaikki merkintäoikeutensa, Aatos Erkon yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n kaikista äänistä laskee alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen osuutensa yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden viidesosan (1/5). Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston osuus sekä Suomen Kulttuurirahaston osuus yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2005 osinkoa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2006 ja osinko maksettiin 19.4.2006. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Hallituksen valtuudet

SanomaWSOY:n yhtiökokous 3.4.2006 valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita tai niitä vastaavia, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 31 397 736 kappaletta. SanomaWSOY:n osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 501 026,48 eurolla. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokouksen 2005 antamia valtuutuksia korottaa osakepääomaa ja hankkia omia osakkeita ei käytetty. Valtuudet päättyivät 12.4.2006.

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman kuluttaja-aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä toimii 12 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

278,2

259,5

7,2

1 181,9

Liikevoitto

23,5

25,5

-7,6

129,1

% liikevaihdosta

8,5

9,8

10,9

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

23,5

25,5

-7,6

129,1

% liikevaihdosta

8,5

9,8

10,9

Taseen loppusumma

1 764,5

1 622,3

8,8

1 752,5

Investoinnit

4,3

2,3

83,7

36,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 377

4 774

12,6

5 275

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 902

4 247

15,4

4 716TOIMINNALLISET
TUNNUSLUVUT *

1‑3/2006

1‑3/2005

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

25 905

27 476

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

232

224

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

107 328

103 901

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

12 082

11 296

* Sisältää yhteisyritykset


Julkaistujen aikakauslehtien määrän laskentatapa on muuttunut. Vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 278,2 (259,5) milj. euroon. Hollannissa toimivan Sanoma Magazines Netherlandsin (aiemmin Sanoma Uitgevers) liikevaihto oli 116,7 (117,8) milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa toimintamaissa ja nousi 58,1 (39,7) milj. euroon. Eniten kasvua tuli maaliskuussa 2005 yhdistetyistä Venäjän ja Ukrainan uusista liiketoiminnoista. Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa kasvoi 45,8 (41,4) milj. euroon lähinnä lehtien edellisvuodesta eroavien ilmestymiskertojen vuoksi. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 44,7 (47,3) milj. euroon uuteen jakelukumppaniin liittyneiden ongelmien vuoksi. Aldipressin liikevaihto oli 26,4 (28,0) milj. euroa. Liiketoimintaryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli kohonneista mainostuotoista, erityisesti uusissa toimintamaissa kuten Venäjällä ja Ukrainassa. Myös verkkomainonta kasvoi. Mainostuotot nousivat 27 % ja olivat 26 (22) % ryhmän liikevaihdosta. Hollannin talous kehittyi suotuisasti, mutta mainosmarkkinat olivat edelleen haastavat. Verkkomainonta kuitenkin kasvoi Hollannissa. Markkinat kehittyivät myönteisesti Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Mainostuotot kasvoivat kaikissa maissa, erityisesti Venäjällä, Ukrainassa ja Unkarissa. Mainostuotot kasvoivat myös Sanoma Magazines Belgiumissa ja Sanoma Magazines Finlandissa.

Ryhmän levikkituotot kasvoivat 3 % ja olivat 58 (60) % liikevaihdosta. Pääosa kasvusta tuli Sanoma Magazines Internationalista, kun irtonumeromyynti menestyi erityisesti Venäjällä ja Bulgariassa. Sanoma Magazines Netherlandsin levikkituottoja laski irtonumeromyynnin heikkona jatkunut kehitys. Levikkituotot vähenivät myös Belgiassa, jossa uusi jakelija ei alkuvuonna pystynyt täysin huolehtimaan lehtien jakelusta. Sanoma Magazines Belgium on vaihtanut jakelijaa ja ongelmat on ratkaistu. Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot olivat edellisvuoden tasolla. Alhainen yksityinen kulutus Hollannissa vaikutti myös Aldipressin irtonumerojakeluun.

Sanoma Magazinesin liikevoitto laski 23,5 (25,5) milj. euroon. Tulosta paransi vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukainen, 2,4 milj. euron suuruinen kauppahinnan oikaisu. Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla. Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi ensimmäisellä neljänneksellä kolme uutta lehteä. Tulos Sanoma Magazines Belgiumissa laski lähinnä jakeluongelmien vuoksi. Sanoma Magazines Internationalin tulos säilyi edellisvuoden tasolla huolimatta voimakkaista investoinneista uusiin tuotteisiin. Sanoma Magazines International teki alkuvuonna kaksi merkittävää lehtilanseerausta. Myös venäläisen naisten viikkolehden, Glorian, koemarkkinointi on tärkeä askel tulevan kasvun turvaamiseksi. Sanoma Magazines Finlandin tulos kasvoi hieman ja Aldipressin tulos säilyi edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazinesin Hollannissa toimivan aikakauslehtiyhtiö Sanoma Uitgeversin toimitusjohtajaksi nimitettiin Dick Molman.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Myös sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla odotetaan säilyvän kovana. Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasollaSanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä sekä näihin liittyviä verkkopalveluita.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

112,6

108,6

3,7

446,4

Liikevoitto

16,1

13,9

15,8

59,1

% liikevaihdosta

14,3

12,8

13,2

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

14,5

13,9

3,9

58,1

% liikevaihdosta

12,8

12,8

13,0

Taseen loppusumma

489,5

459,1

6,6

471,6

Investoinnit

4,0

6,9

-42,9

21,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 598

2 730

-4,8

2 782

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 298

2 313

-0,7

2 388TOIMINNALLISET
TUNNUSLUVUT

1‑3/2006

1‑3/2005

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

Helsingin Sanomat

10,4

10,1

Ilta-Sanomat

1,7

1,6

Kaupunkilehdet

7,6

2,9

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

25,3

7,5

Tarkastettu levikki

1-12/2005

1-12/2004

Helsingin Sanomat

430 785

434 472

Ilta-Sanomat

195 673

201 281


Sanoman liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 112,6 (108,6) milj. euroon. Helsingin Sanomien liikevaihto nousi ilmoitus- ja levikkituottojen kasvaessa ja oli 66,8 (64,6) milj. euroa. Ilta-Sanomien ilmoitustuotot kasvoivat ja liikevaihto nousi 22,3 (22,1) milj. euroon. Sanoma Lehtimedian liikevaihto laski 11,0 (11,7) milj. euroon, kun ilmoitustuotot vähenivät. Ilmoitustuottojen lasku johtui pääasiassa Kaupunkilehti Seiskan ja Lappeenrantalaisen siirrosta Sanoma Kaupunkilehdille. Ryhmän ilmoitustuottoihin vertailukaudella vaikutti pääsiäisen ajoittuminen vuonna 2005 ensimmäiselle neljännekselle.


Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot nousivat tammi-maaliskuussa 6 % ja olivat 52 (50) % liikevaihdosta. Kasvua toivat mm. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Sanoma Kaupunkilehdet. Erityisen voimakkaasti kasvoivat Sanoma Kaupunkilehdet ja Helsingin Sanomat -liiketoiminta-yksikköön kuuluvan Oikotien sähköiset ilmoitustuotot. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksikössä kasvoi 13 %.

Sanoman levikkituotot säilyivät vertailukauden tasolla ja olivat 41 (43) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat hieman Helsingin Sanomissa. Sanoma Lehtimedian levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynnin vähentyminen edelleen laski Ilta-Sanomien levikkituottoja, ja lehden osuus iltapäivälehtimarkkinoista oli katsauskaudella 59,3 (60,4) %. Levikkien laskusta huolimatta Sanoman lehtien lukijamäärät säilyivät edellisvuosien tasolla. Verkkokävijämäärien vahvan kasvun ansiosta lehtien kokonaistavoittavuus on kuitenkin kasvanut merkittävästi. Taloussanomien arkilevikki nousi. Kaupunkilehtien jakelumäärät kasvoivat selvästi mm. vuoden 2005 puolivälissä tehtyjen jakelusopimusten ja uusien lehtien ansiosta.

Sanoman liikevoitto tammi-maaliskuussa kasvoi 16,1 (13,9) milj. euroon ja liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 14,5 (13,9) milj. euroon. Tulosta paransi Helsingin Sanomien hyvä kehitys ja kustannussäästötoimenpiteet. Myös yritysasiakkaille palveluja tuottavan Sanoma Business Servicen tulos parani. Tulosta puolestaan heikensivät panostukset kaupunkilehtien kehittämiseen: Sanoma Kaupunkilehdet mm. lanseerasi nuorille suunnatun noutopistelehti V:n pääkaupunkiseudulla. Tulos laski myös Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikössä. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,7 (0,0) milj. euroa, ja ne koostuivat Sanoma Lehtimedian helmikuussa myymien Aina Group Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta.

Vuonna 2006 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti myönteisenä jatkuvan yleisen mediamainonnan kehityksen ja uusien liiketoimintojen seurauksena. Liikevoiton arvioidaan paranevan hieman toiminnan tehostamisen sekä liikevaihdon kasvun ansiosta.

WSOY

WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Belgiassa, Hollannissa, Puolassa ja Suomessa.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

45,4

48,3

-6,0

294,4

Liikevoitto

-4,3

-7,1

-39,0

55,8

% liikevaihdosta

-9,5

-14,6

19,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

-4,3

-7,1

-39,0

39,3

% liikevaihdosta

-9,5

-14,6

13,4

Taseen loppusumma

484,3

478,3

1,3

485,0

Investoinnit

1,7

2,1

-19,2

8,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 039

2 368

-13,9

2 311

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

1 854

2 185

-15,2

2 123


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑3/2006

1‑3/2005

Oppimateriaalit

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

177

218

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

39

65

Kustantaminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

151

142

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

50

14

Myydyt kirjat, milj. kpl

1,4

1,5


WSOY:n tammi-maaliskuun liikevaihto oli 45,4 (48,3) milj. euroa. Sekä oppimateriaalit että yleinen kustantaminen kehittyivät hyvin, mutta liikevaihto laski, sillä WSOY myi loppuvuonna 2005 kalenterit ja osan painotoimintojaan. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,3 %.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 15,3 (12,8) milj. euroon. Oppimateriaalimarkkinat kehittyivät myönteisesti kaikissa SanomaWSOY Educationin toimintamaissa ja tilauskanta vuodelle 2006 on hyvä. Suomessa opetussuunnitelmauudistukset ovat parantaneet mm. lukion oppimateriaalien myyntiä. Hollannissa peruskoulujen materiaalien markkinaosuudet kehittyvät myönteisesti. Erityisesti Young Digital Planetin (YDP) sähköiset oppimistuotteet menestyivät.

Kustantamisen liikevaihto oli 24,1 (23,4) milj. euroa. Kotimaisen kaunokirjallisuuden ja tietokirjojen myynti kasvoi, mutta lasten ja nuorten kirjojen ja käännetyn kaunokirjallisuuden myynti jäi vertailukaudesta. Kokonaisuudessaan myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille laski alkuvuonna 8 %. WSOYpron yrityksille suunnattujen tietopalveluiden myynti kehittyi hyvin.

Muun toiminnan liikevaihto oli 10,3 (16,0) milj. euroa, josta pääosa tuli kirjojen painamisesta. Kirjapaino WS Bookwellin toiminta kehittyi alkuvuonna myönteisesti. Vertailukauden liikevaihto sisältää myös vuonna 2005 myydyt paino- ja kalenteritoiminnot.

WSOY:n liiketulos oli -4,3 (-7,1) milj. euroa. Sekä oppimateriaalit että kustantaminen paransivat liiketulostaan. Ensimmäisen neljänneksen liiketappiota pienentää myös kalenteriliiketoiminnasta luopuminen, sillä kalenterien liiketulos tehdään perinteisesti kokonaan viimeisellä vuosineljänneksellä. WSOY:n liiketoiminnan kausiluonteisuus on näin yritysmyyntien seurauksena muuttunut hieman. Oppimateriaalien liikevaihto ja -voitto kertyy pääasiassa toisella ja kolmannella neljänneksellä, kun kustantamisen liikevaihto ja -voitto puolestaan on vahvinta viimeisellä neljänneksellä.

WSOY osti maaliskuussa enemmistöosuuden Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja koulutusyhtiö Láng Kiadó és Holding Zrt:stä. Lángin pro forma konsolidoitu liikevaihto vuonna 2005 oli noin 27,5 milj. euroa ja se työllistää noin 300 henkeä. Kaupan toteutuminen edellyttää Unkarin kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Myös kustantaminen-liiketoiminnan organisaatiota kehitettiin alkuvuonna. Tammikuussa WSOYpro-liiketoimintayksikköön siirrettiin sähköisiä palveluita tuottava Everscreen ja tietotekniikkakirjoja tuottava Docendo. Helmikuussa ostettiin mm. kielikoulutuspalveluita tarjoava AAC Global.

Vuonna 2005 tehdyistä yritysmyynneistä johtuen WSOY:n liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan laskevan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa. Arvio ei sisällä Unkarin toimintojen vaikutusta.

SWelcom

SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho (aik. Helsinki Televisio, HTV) on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

33,3

29,8

11,8

122,5

Liikevoitto

3,2

2,7

19,4

9,6

% liikevaihdosta

9,7

9,1

7,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

3,2

2,7

19,4

9,6

% liikevaihdosta

9,7

9,1

7,8

Taseen loppusumma

150,4

142,5

5,6

143,5

Investoinnit

1,4

2,2

-35,5

10,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

435

415

4,8

425

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

393

377

4,2

385TOIMINNALLISET
TUNNUSLUVUT

1‑3/2006

1‑3/2005

Nelosen osuus televisiomainonnasta

32,0 %

29,7 %

Nelosen päiväpeitto

45 %

44 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

23,6 %

22,0 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

10,8 %

11,1 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (31.3.)

295

284

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (31.3.)

46

36

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.3.)

72

56


SWelcomin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi selvästi, 33,3 (29,8) milj. euroon, erityisesti Nelosen televisiomainonnan myynnin ansiosta. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 58 (58) %.

Nelosen liikevaihto nousi katsauskaudella 19,2 (17,2) milj. euroon. Kanavan osuus tv-mainonnasta kehittyi erinomaisesti ja oli 32,0 (29,7) %. Nelosen kaupallinen katseluosuus kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Eniten kasvua oli mainosmyynnin kannalta tärkeässä 25-44-vuotiaiden naisten ryhmässä. Tammikuussa aloittanut Lost sai ulkomaisten sarjojen korkeimman katsojamäärän kanavan historiassa, 733 000 katsojaa. Unelmakämppä ja Hauskat kotivideot ovat puolestaan hyviä esimerkkejä ohjelmista, joissa toteutetaan Nelosen strategian mukaista monimediaisuutta. Katsauskauden jälkeen Nelonen näytti yksinoikeudella jääkiekon SM-liigan välierä- ja finaalipelit. Nelosen koko ohjelmistoa voi huhtikuun alusta alkaen seurata myös 3G-verkon mobiili-tv:stä.

Welhon liikevaihto parani maksu-tv- ja laajakaistatilausten sekä digisovitinmyynnin hyvän kasvun ansiosta. Laajakaistapalvelujen kilpailutilanne jatkui edelleen kovana. Welho avasi maaliskuun lopussa verkkomusiikkikaupan, josta Welho Laajakaista -asiakkaat saavat ostaa musiikkia muita käyttäjiä edullisemmin.

SWelcomin liikevoitto kasvoi ja oli 3,2 (2,7) milj. euroa. Nelosen tulos parani vaikka kanavan ohjelmapanostukset painottuvat tänä vuonna kevätkaudelle. Welhon tulos oli vertailukauden tasolla huolimatta laajakaistaliittymien hintakilpailusta.

SWelcom hakee toimilupaa kaupalliseen radiotoimintaan. Nykyisten paikallisradioiden toimiluvat umpeutuvat vuoden lopussa ja Valtioneuvosto myöntänee uudet luvat vielä kevään aikana. Ensisijaisesti SWelcom hakee valtakunnallista toimilupaa, toissijaisesti kahta rinnakkaista, osavaltakunnallista toimilupaa. Sanoma puolestaan hakee paikallista toimilupaa Radio Helsingille. SWelcom ilmoitti olevansa mukana myös toukokuussa käynnistyvässä digitaalisen televisioverkon ohjelmistolupahaussa.

Vuonna 2006 SWelcomin liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kasvavan selvästi.

Rautakirja

Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltian maissa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on Suomen markkinajohtaja kirjakaupassa. Lehtijakelu on laajentunut myös Venäjälle sekä Romaniaan ja kirjakaupat Viroon.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

154,3

148,6

3,9

635,9

Liikevoitto

10,1

13,8

-26,7

51,2

% liikevaihdosta

6,6

9,3

8,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

10,1

9,8

3,1

42,3

% liikevaihdosta

6,6

6,6

6,6

Taseen loppusumma

389,7

438,9

-11,2

397,0

Investoinnit

3,9

2,7

46,9

16,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 092

5 793

22,4

6 023

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 607

4 439

26,3

4 577TOIMINNALLISET
TUNNUSLUVUT

1‑3/2006

1‑3/2005

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia*

26 642

27 477

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia*

1 569

1 433

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

2 041

1 719

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

66 490

57 911

* Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto oli alkuvuonna 154,3 (148,6) milj. euroa. Kaikki liiketoiminnat kasvattivat liikevaihtoaan. Liikevaihdosta 20 (15) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,8 %.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi 82,3 (81,9) milj. euroon. Liikevaihto laski hieman Suomessa, mutta kasvoi muissa toimintamaissa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy loppuvuonna 2005 myyty Tshekin kioskitoiminta. Liikevaihtoa vuonna 2005 paransi myös pääsiäisen ajoittuminen ensimmäiselle neljännekselle. Lietuvos Spauda -kioskiketjun haltuunotto käynnistyi vauhdilla kilpailuviranomaisten hyväksyttyä kaupan joulukuussa 2005 ja Liettuan toiminta yhdistettiin kioskikauppaan vuoden 2006 alusta. Suomessa uusi myymäläjärjestelmä asennettiin viimeisiin R-kioskeihin huhtikuussa ja nyt järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden valtakunnallisen myynnin, välityksen ja markkinoinnin. VR:n lippujen lunastaminen käynnistyy kaikilla R-kioskeilla toukokuun puolivälissä.

Lehtijakelun laajentuminen Liettuassa ja Venäjällä kasvatti liikevaihdon 24,4 (22,7) milj. euroon. Suomessa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta, kun irtonumeroiden kansihintainen myynti laski lähes 3 %. Sekä sanoma- että aikakauslehtien myynti väheni. Muissa toimintamaissa liikevaihto kasvoi selvästi.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi 30,2 (27,9) milj. euroon. Kirjakaupan myyntiä Suomessa vauhditti hyvin sujunut kirja-ale tammikuussa sekä uusimman Harry Potter -kirjan suomennoksen ilmestyminen. Vuoden 2005 loppupuoliskolla avattujen uusien myymälöiden myynti on kehittynyt myönteisesti. Liikevaihto kehittyi erittäin hyvin myös Virossa.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Viihde ja vapaa-ajan liikevaihto oli 20,1 (16,2) milj. euroa. Elokuvissakäynnit kasvoivat selvästi sekä Suomessa että kaikissa Baltian maissa. Suomessa kotimaiset elokuvat nostivat koko alan merkittävään nousuun ja keräsivät yli puolet alkuvuoden kävijöistä, mikä oli selvästi enemmän kuin vuonna 2005 yhteensä. Finnkino allekirjoitti tammikuussa vuokrasopimuksen Vantaalle kauppakeskus Jumbon laajennuksen yhteyteen rakennettavasta 6-salisesta elokuvakeskuksesta, joka avautuu vuoden 2008 alkupuolella.

Rautakirjan liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 10,1 (13,8) milj. euroa. Liikevoittoa kioskikaupassa laski uuden myymäläjärjestelmän käyttöönotto. Tulos oli edellisvuoden tasolla kirjakaupassa ja lehtijakelussa, jossa tulokseen vaikutti irtonumeromyynnin väheneminen alkuvuonna Suomessa. Liikevoitto nousi viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnassa selvästi. Kasvua toi erityisesti kotimaisten elokuvien menestys Suomessa. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja parani, sillä vertailukauden tulokseen sisältyi 4,0 milj. euroa myyntivoittoa ravintolatoiminnan myynnistä.

Kilpailutilanne Rautakirjan toimialoilla kiristyy edelleen kaikissa toimintamaissa. Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan liiketoiminnan kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Vuonna 2006 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Se on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin periaatteita.

Helsingissä


SANOMAWSOY OYJ
Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

612,5

582,1

5,2

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

15,4

14,5

6,4

80,7

Materiaalit ja palvelut

280,9

263,6

6,6

1 177,8

Henkilöstökulut

145,6

143,0

1,8

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

124,8

111,7

11,8

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

30,9

29,4

5,0

130,6

Liikevoitto

45,6

48,9

-6,8

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

3,3

-41,7

9,8

Rahoituserät

-6,2

-6,1

1,4

-25,1

Tulos ennen veroja

41,3

46,0

-10,3

286,0

Tuloverot

-12,4

-12,0

3,2

-57,6

Tilikauden tulos

28,9

34,0

-15,1

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

32,5

34,4

-5,7

224,0

Vähemmistölle

-3,6

-0,4

810,3

4,4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,21

0,22

-8,0

1,45

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,21

0,22

-6,6

1,42


KONSERNITASE

milj. euroa

31.3.2006

31.3.2005

Muutos,%

31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

562,2

569,0

-1,2

566,5

Sijoituskiinteistöt

10,9

25,9

-57,8

12,1

Liikearvo

1 335,0

1 317,6

1,3

1 329,3

Muut aineettomat hyödykkeet

312,6

282,0

10,9

313,0

Osuudet osakkuusyhtiöissä

62,5

63,7

-1,8

61,0

Myytävissä olevat sijoitukset

16,6

21,9

-24,4

22,8

Laskennalliset verosaamiset

53,3

61,9

-13,9

53,2

Muut saamiset

35,1

40,9

-14,2

37,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 388,3

2 383,0

0,2

2 395,6

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

145,8

148,1

-1,6

144,0

Saamiset

381,7

340,1

12,2

347,0

Myytävissä olevat sijoitukset

0,0

0,5

-96,8

0,5

Rahavarat

68,9

59,1

16,6

84,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä

596,4

547,8

8,9

576,4

Varat yhteensä

2 984,7

2 930,8

1,8

2 972,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

67,5

65,8

2,5

67,5

Muu oma pääoma

1 107,9

938,3

18,1

1 075,3

1 175,5

1 004,2

17,1

1 142,8

Vähemmistön osuus

12,3

6,7

83,4

16,3

Oma pääoma yhteensä

1 187,8

1 010,9

17,5

1 159,1

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat

90,4

101,3

-10,8

90,4

Eläkevelvoitteet

64,8

60,6

7,0

64,8

Varaukset

10,9

16,6

-34,5

12,3

Korollinen vieras pääoma

129,6

362,2

-64,2

132,0

Muu vieras pääoma

24,5

30,1

-18,5

24,2

Lyhytaikaiset velat

Varaukset

10,4

13,7

-24,6

9,9

Korollinen vieras pääoma

790,9

699,1

13,1

796,8

Muu vieras pääoma

675,5

636,4

6,2

682,8

Velat yhteensä

1 797,0

1 919,9

-6,4

1 813,0

Oma pääoma ja velat yhteensä

2 984,7

2 930,8

1,8

2 972,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma

milj. euroa


Osake-
pääoma

Muu oma pääoma

Vähem-mistön osuus

Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004

65,8

904,9

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

-0,9

-0,9

Oma pääoma 1.1.2005, oikaistu

65,8

902,8

15,3

983,9

Muuntoeron muutos

-0,1

0,0

-0,1

Muut erät

-0,1

-0,1

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-0,2

0,0

-0,2

Katsauskauden tulos

34,4

-0,4

34,0

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

34,2

-0,3

33,8

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

0,1

0,1

Optioiden käyttö

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

1,2

1,2

Osingonjako

0,0

0,0

Muutos vähemmistöosuudessa

-8,2

-8,2

Oma pääoma 31.3.2005

65,8

938,3

6,7

1 010,9

Oma pääoma 1.1.2006

67,5

1 075,3

16,3

1 159,1

Muuntoeron muutos

-1,5

0,0

-1,4

Muut erät

-0,3

-0,3

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-1,8

0,0

-1,8

Katsauskauden tulos

32,5

-3,6

28,9

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

30,7

-3,5

27,1

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

Optioiden käyttö

0,0

0,6

0,6

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

1,3

1,3

Osingonjako

-0,6

-0,6

Muutos vähemmistöosuudessa

0,2

0,2

Oma pääoma 31.3.2006

67,5

1 107,9

12,3

1 187,8


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1‑3/2006

1‑3/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Tilikauden tulos

28,9

34,0

-15,1

228,4

Oikaisut

36,0

26,7

35,2

121,2

Käyttöpääoman muutos

-50,3

-30,2

66,8

2,0

Rahoituserät ja verot

-17,1

-13,6

25,8

-90,7

Liiketoiminnan rahavirta

-2,5

16,9

260,9

Investointien rahavirta

-3,8

-140,9

-97,3

-164,7

Rahavirta ennen rahoitusta

-6,3

-124,0

-94,9

96,2

Rahoituksen rahavirta

-15,0

93,4

-93,8

Rahoituslaskelman mukainen rahavarojen muutos

-21,3

-30,6

-30,5

2,4

Rahavarojen kurssierot

-1,2

0,2

-1,1

Rahavarojen nettomuutos

-22,5

-30,4

-25,9

1,3

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

84,9

83,6

1,6

83,6

Taseen mukaiset rahavarat 31.3. / 31.12.

62,4

53,2

17,3

84,9


TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.3.2006 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2006 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. euroa

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

116,7

117,8

134,7

123,4

165,4

541,2

Sanoma Magazines International

58,1

39,7

53,1

50,8

68,8

212,4

Sanoma Magazines Belgium

44,7

47,3

46,0

43,1

48,0

184,4

Sanoma Magazines Finland

45,8

41,4

46,5

43,9

52,6

184,3

Aldipress

26,4

28,0

29,8

29,0

31,7

118,6

Eliminoinnit

-13,4

-14,7

-14,3

-15,2

-14,9

-59,0

Yhteensä

278,2

259,5

295,8

275,0

351,6

1 181,9


Sanoma

Helsingin Sanomat

66,8

64,6

66,2

61,6

68,6

261,1

Ilta-Sanomat

22,3

22,1

24,2

24,5

22,9

93,7

Sanoma Lehtimedia

11,0

11,7

12,7

11,3

12,3

48,0

Muut

47,4

42,2

44,1

42,0

47,0

175,2

Eliminoinnit

-34,9

-32,0

-32,8

-31,6

-35,2

-131,6

Yhteensä

112,6

108,6

114,4

107,8

115,6

446,4

WSOY

Oppimateriaalit

15,3

12,8

61,3

47,8

29,3

151,2

Kustantaminen

24,1

23,4

19,9

16,2

27,7

87,2

Muut

10,3

16,0

17,4

27,4

12,3

73,0

Eliminoinnit

-4,4

-3,9

-4,7

-4,3

-4,1

-17,1

Yhteensä

45,4

48,3

93,9

87,0

65,2

294,4

SWelcom

Nelonen

19,2

17,2

18,9

13,9

21,6

71,5

Muut

14,3

13,0

12,6

12,9

14,2

52,6

Eliminoinnit

-0,2

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

-1,6

Yhteensä

33,3

29,8

31,1

26,3

35,3

122,5

Rautakirja

Kioskikauppa

82,3

81,9

86,7

85,6

91,7

345,8

Lehtijakelu

24,4

22,7

24,4

25,6

25,8

98,5

Kirjakauppa

30,2

27,9

22,6

35,8

49,1

135,3

Viihde ja vapaa-aika

20,1

16,2

13,7

14,1

21,1

65,0

Muut

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2,6

Eliminoinnit

-2,6

-2,6

-2,9

-2,5

-3,3

-11,3

Yhteensä

154,3

148,6

144,5

158,5

184,4

635,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-11,3

-12,5

-12,2

-17,0

-17,1

-58,8

Yhteensä

612,5

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. euroa

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

23,5

25,5

40,3

23,9

39,4

129,1

Sanoma

16,1

13,9

16,6

16,4

12,2

59,1

WSOY

-4,3

-7,1

28,1

30,1

4,7

55,8

SWelcom

3,2

2,7

2,1

1,0

3,8

9,6

Rautakirja

10,1

13,8

4,0

10,3

23,0

51,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

0,0

-1,9

1,8

-3,5

-3,5

Yhteensä

45,6

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2006

31.3.2005

Muutos,%

31.12.2005

Kirjanpitoarvo 1.1.

566,5

496,7

14,1

496,7

Lisäykset

10,4

10,3

1,2

67,6

Liiketoimintojen hankinta

1,2

77,9

-98,5

81,7

Vähennykset

-0,3

-1,9

-81,6

-4,5

Liiketoimintojen myynti

0,0

-2,8

-99,8

-18,6

Tilikauden poistot

-15,4

-15,6

-1,2

-62,2

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,0

-35,2

-0,1

Kurssierot ja muut muutokset

0,0

4,5

-100,7

5,9

Kirjanpitoarvo 31.3 / 31.12.

562,2

569,0

-1,2

566,5VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa

31.3.2006

31.3.2005

Muutos,%

31.12.2005

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

9,7

6,6

47,0

7,3

Pantit

10,8

15,2

-28,7

10,8

Muut

1,0

0,1

1 642,2

1,6

Yhteensä

21,5

21,9

-1,6

19,8

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

13,6

-41,7

7,9

Yhteensä

7,9

13,6

-41,7

7,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,2

1,1

-85,8

0,2

Yhteensä

0,2

1,1

-85,8

0,2

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

234,0

278,4

-15,9

225,6

Rojaltit

20,3

26,2

-22,6

19,2

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ml. ohjelmaoikeudet)

22,0

21,6

2,1

23,5

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset

7,8

7,8

Muut vastuut

43,7

47,3

-7,6

49,6

Yhteensä

327,8

373,5

-12,2

325,6

Vastuusitoumukset yhteensä

357,4

410,1

-12,8

353,4


JOHDANNAISSOPIMUKSET


NIMELLISARVOT
milj. euroa

31.3.2006

31.3.2005

Muutos,%

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

100,0

100,0

Asetetut

54,8

54,8

54,8

Koronvaihtosopimukset

20,0

-100,0

Yhteensä

154,8

174,8

-11,4

154,8

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

5,6

-100,0

Yhteensä

5,6

-100,0

Yhteensä

154,8

180,3

-14,2

154,8KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa

31.3.2006

31.3.2005

Muutos,%

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

-100,0

0,0

Asetetut

-0,1

-0,6

-82,7

-0,2

Koronvaihtosopimukset

-0,1

-100,0

Yhteensä

-0,1

-0,6

-84,6

-0,2

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,0

-100,0

Yhteensä

-0,0

-100,0

Yhteensä

-0,1

-0,7

-85,5

-0,2KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. euroa

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Liikevaihto

612,5

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

15,4

14,5

12,5

28,1

25,6

80,7

Materiaalit ja palvelut

280,9

263,6

284,7

292,2

337,4

1 177,8

Henkilöstökulut

145,6

143,0

147,3

137,2

147,2

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

124,8

111,7

125,8

124,1

157,0

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

30,9

29,4

33,0

28,8

39,4

130,6

Liikevoitto

45,6

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

3,3

2,5

3,2

0,8

9,8

Rahoituserät

-6,2

-6,1

-8,6

-4,6

-5,8

-25,1

Tulos ennen veroja

41,3

46,0

83,1

82,2

74,7

286,0

Tuloverot

-12,4

-12,0

-28,7

-15,8

-1,1

-57,6

Tilikauden tulos

28,9

34,0

54,4

66,4

73,6

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

32,5

34,4

52,2

66,3

71,1

224,0

Vähemmistölle

-3,6

-0,4

2,2

0,1

2,5

4,4
Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa talousjohtaja Matti Salmi esittelee osavuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 (0) 20 7162 0125. Puhelun koodi on SanomaWSOY.

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.


Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.

SanomaWSOY julkaisee seuraavan osavuosikatsauksensa 1.1. - 30.6.2006 torstaina 3.8. noin klo 11.30.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet