SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä. Liikevoitto parani tammi - syyskuussa 67 %, 126,2 (75,8) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 101,2 (48,7) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,41 (0,00) euroon. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 583,3 (553,4) milj. euroa, liikevoitto 50,9 (19,1) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,17 (-0,14) euroa.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

1 746,5

1 696,9

2,9

2 357,8

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

274,1

233,4

17,4

346,4

% liikevaihdosta

15,7

13,8

14,7

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

219,3

175,1

25,2

269,2

% liikevaihdosta

12,6

10,3

11,4

Liikevoitto

126,2

75,8

66,5

134,4

% liikevaihdosta

7,2

4,5

5,7

Tulos ennen

satunnaisia eriä

101,2

48,7

107,6

106,7

% liikevaihdosta

5,8

2,9

4,5

Taseen loppusumma

2 467,2

2 722,3

-9,4

2 592,5

Bruttoinvestoinnit

67,4

73,9

-8,9

113,5

% liikevaihdosta

3,9

4,4

4,8

Omavaraisuusaste, % *)

47,3

41,2

45,2

Omavaraisuusaste, %

38,5

33,3

36,9

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

54,8

79,8

60,0

Velkaantumisaste

(Gearing), %

90,2

122,6

96,1

Vieraan pääoman

rahoituskulut

34,0

50,7

-33,0

64,3

Korollinen vieras pääoma

915,6

1 217,7

-24,8

1 006,2

Koroton vieras pääoma

644,6

632,4

1,9

666,8

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

97,2

148,5

-34,6

122,4

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

17 833

18 834

-5,3

18 657

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

14 427

15 300

-5,7

15 210


Tulos/osake, EUR

0,41

0,00

0,22

Rahavirta/osake, EUR

0,86

0,64

33,2

1,33

Oma pääoma/osake, EUR

5,82

5,42

7,4

5,70

Osakekannan markkina-arvo

1 837,3

1 337,4

37,4

1 319,1

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Vuoden 2003 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvaa vuonna 2003 maltillisesti, sillä mediamainonnan kehitys on edelleen vaisua useimmissa konsernin toimintamaissa. Kasvu on kuitenkin Suomen bruttokansantuotteen kasvua nopeampaa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen syyskuisen arvion mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,4 %.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvaa selvästi hyvin onnistuneen toiminnan tehostamisen, säästötoimien ja liiketoiminnan hallinnan ansiosta. Myös osakekohtainen tulos kasvaa merkittävästi.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2003 tammi - syyskuussa 3 %, 1 746,5 (1 696,9) milj. euroon. Suurin osa kasvusta syntyi SWelcomissa ja Rautakirjassa. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (21) %.

Tulos

Konsernin tuloskehitys jatkui hyvänä: SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi 67 % ja oli 126,2 (75,8) milj. euroa. Kulujen sopeuttaminen onnistui suunnitellusti, ja vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Merkittävimmät tulokseen sisältyvät kertaluontoiset myyntivoitot olivat noin 19 (26) milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 25 % ja oli 219,3 (175,1) milj. euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä nousi 101,2 (48,7) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,41 (0,00) euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 128,2 (88,9) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,86 (0,64) euroa.Tase ja rahoitusasema

Konsernitase pieneni edelleen kolmannella neljänneksellä ja oli syyskuun lopussa 2 467,2 (2 722,3; 30.6.2003: 2 526,3) milj. euroa. Rahoitusasema parani huomattavasti edellisvuotisesta. Omavaraisuusaste oli pääomalainat mukaan lukien 47,3 (41,2; 30.6.2003: 45,0) %. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus oli 8,8 prosenttiyksikköä. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 891,1 (749,7; 30.6.2003: 862,5) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien pieneni 915,6 (1 217,7; 30.6.2003: 1 007,7) milj. euroon ja nettovelka 818,4 (1 069,2; 30.6.2003: 855,7) milj. euroon. Konsernin kassavirta on tyypillisesti vahvin viimeisellä neljänneksellä, ja rahoitusaseman odotetaan paranevan edelleen selvästi loppuvuonna.

Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 97,2 (148,5) ja markkina-arvo 100,4 (158,5) milj. euroa. Osakesijoitusten kirjanpitoarvo oli 24,8 (58,8) ja markkina-arvo 28,0 (68,0) milj. euroa.

SanomaWSOY:n rahoitustuotot pienenivät katsauskaudella selvästi, 18,2 (58,0) milj. euroon, arvopaperisalkun realisoinneista syntyneiden merkittävien myyntivoittojen jäätyä pois. Tuotot koostuivat lähinnä pysyvien vastaavien osingoista, 5,6 (10,3) milj. euroa, sekä korkotuotoista ja osakkeiden myyntivoitoista, 7,1 (40,2) milj. euroa. Arvopaperisalkku on strategian mukaisesti lähes realisoitu. Rahoituskulut olivat 43,3 (85,1) milj. euroa ja koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista. Arvopapereiden realisoitumattomat arvonalentumiset olivat 0,5 (31,5) milj. euroa.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi - syyskuussa maltillisesti ja konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 67,4 (73,9) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanomalan painolaitoksen uudistukseen ja Rautakirjan kansainvälisten toimintojen laajentamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 5,6 (12,7) milj. euroa.

Markkinatilanne

Mediamainonta kasvoi alkuvuonna hitaasti. Suomessa kasvu oli TNS Gallup Adexin mukaan vajaat 3 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 4 %, mutta työpaikkailmoittelu laski 15 %. Televisiomainonta nousi 3 %, ja aikakauslehtimainonta väheni prosentin. Aikakauslehtimainonta väheni Suomen lisäksi myös Belgiassa ja Hollannissa, mutta kasvu jatkui itäisessä Keski-Euroopassa. Vähittäiskaupan myynti kasvoi Suomessa 4 %.

Keskeisiä tapahtumia

Vuonna 2003 SanomaWSOY on toteuttanut johdonmukaisesti strategiaansa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista:

-SanomaWSOY myi kesäkuussa 29,47 %:n osuutensa (2 624 276 osaketta) norjalaisesta viestintäyhtiö A-pressen ASA:sta hintaan 155 NOK/osake. Myyntipäivän kurssilla kauppahinta oli 49,1 milj. euroa.

-Sanoma myi jakeluyhtiönsä Leijonajakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Postille. Kauppa astui voimaan syyskuun alussa, ja järjestelyn myötä noin 1 900 Leijonajakelun työntekijää siirtyi Postin palvelukseen. Vuonna 2002 Leijonajakelun liikevaihto oli 69,7 milj. euroa, mistä suurin osa oli Sanoman sisäistä myyntiä.

-Sanoma solmi elokuussa ehdollisen myyntisopimuksen, jonka toteutuessa yhtiö myy 21,37 %:n omistusosuutensa Janton Oyj:stä (2 137 200 osaketta) 13 euron kappalehintaan. Mikäli sopimuksen ehdot täyttyvät, kaupan arvioidaan toteutuvan joulukuussa 2003.

SanomaWSOY:n aiemmin 57-prosenttisesti omistama Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003. Rautakirjan osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Sulautumisen yhteydessä Rautakirja Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi ja Rautakirjan liiketoiminta yhtiöitettiin uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta. Sulautuminen parantaa SanomaWSOY:n osakekohtaista tulosta jo kuluvana vuonna.

Osinko

SanomaWSOY jakoi vuodelta 2002 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4.4.2003 ja osinko maksettiin 10.4.2003.

Osakkeet

SanomaWSOY laski Rautakirjan sulautumisen yhteydessä liikkeelle yhteensä 33 550 850 uutta B-osaketta, joista SanomaWSOY:n tytäryhtiöt Sanoma Osakeyhtiö ja Werner Söderström Osakeyhtiö saivat sulautumisvastikkeena yhteensä 18 773 018 B-osaketta. SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 8 072 397,74 eurolla ja mitätöidä maksutta tytäryhtiöiden omistukseen tulleet osakkeet sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi. Mitätöityjen osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava 8 072 397,74 euroa siirrettiin ylikurssi­rahastoon, eikä alentamisella ollut vaikutusta SanomaWSOY:n sidottuun omaan pääomaan. Osakepääoman alentaminen rekisteröitiin 30.4.2003.

Osakepääoman alentamisen myötä SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä laski 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.

Vuoden 2003 tammi - syyskuussa SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 11,28 euroa ja osakkeen hinta vaihteli 9,00 ja 13,20 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 10,35 euroa ja hinta liikkui 7,62 ja 13,00 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 132,1 (57,5) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta käytiin B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 12,7 milj. kappaletta.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2003 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.IAS-raportointi

SanomaWSOY alkaa raportoida IAS/IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon, ja tärkeimmät siihen liittyvät laskentakäytännön muutokset toteutetaan Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla jo vuonna 2004. Suurimmat muutokset aiheutuvat lehtijakelun käsittelemisestä jatkossa välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

SanomaWSOY:n liikevaihto pienenee laskentakäytännön muutoksen myötä noin 40 milj. euroa vuoden 2003 tasosta. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousee noin 15 milj. euroa, ja muutokset liiketoimintaryhmän sisällä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvaa noin 80 milj. euroa mutta lehtitukkukaupan pienenee noin 110 milj. euroa. Sanoman liikevaihto alenee muutosten jälkeen noin 20 milj. euroa ja Rautakirjan noin 100 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, ja muutoksilla voi olla tuloslaskelma- tai tasevaikutuksia esimerkiksi suomalaisen eläkejärjestelmän (TEL) tai liikearvon käsittelyn osalta.

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 220 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Ruotsissa, Unkarissa, Tshekin tasavallassa, Kroatiassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

727,4

723,5

0,5

1 008,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

109,5

104,6

4,7

147,7

% liikevaihdosta

15,1

14,5

14,6

Liikevoitto

50,3

37,5

34,0

58,2

% liikevaihdosta

6,9

5,2

5,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

40,9

25,8

58,7

42,4

% liikevaihdosta

5,6

3,6

4,2

Taseen loppusumma

1 580,5

1 703,3

-7,2

1 654,5

Bruttoinvestoinnit

12,1

13,8

-12,6

18,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 437

4 877

-9,0

4 835

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 892

4 276

-9,0

4 228

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2003

2002*)

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

85 409

94 685

Julkaistuja

aikakauslehtiä, kpl

223

219

Myydyt

aikakauslehdet, tuhansia

308 378

283 793

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

32 672

30 377

*) Vuoden 2002 luvut on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentakäytäntöä


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi - syyskuussa 727,4 (723,5) milj. euroa. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 338,9 (347,2) milj. euroa. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 122,3 (118,5) milj. euroon ja Sanoma Magazines Belgiumin 112,6 (111,2) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi 73,7 (69,0) milj. euroon, vaikka Isossa-Britanniassa toimiva ristisanalehtikustantaja BEAP myytiin huhtikuussa 2002. Myös Aldipressin liikevaihto kasvoi ja oli 160,6 (159,3) milj. euroa.

Sanoma Magazinesin mainostuotot pienenivät kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 3 % edellisvuotisesta. Mainostuotot vähenivät Suomessa ja Hollannissa mutta kasvoivat itäisessä Keski-Euroopassa. Mainostuottojen osuus Sanoma Magazinesin liikevaihdosta oli alkuvuonna noin 22 (23) %. Sanoma Uitgevers ja Sanoma Magazines Finland kärsivät heikoista mainosmarkkinoista, mutta Sanoma Magazines Belgiumin mainostuotot olivat menestyksekkään kolmannen neljänneksen ansiosta lähes edellisvuotista tasoa. Mainostuotot kasvoivat voimakkaasti Tshekin tasavallassa ja erityisesti Unkarissa.

Levikkituotot kehittyivät mainostuottoja paremmin, ja vertailukelpoiset levikkituotot kasvoivat 4 % edellisvuotisesta. Luvusta on poistettu BEAP-yksikön vaikutus levikkiin. Levikkituotot nousivat kaikissa Sanoma Magazinesin toimintamaissa, nopeimmin Sanoma Magazines Internationalissa. Sanoma Uitgeversin levikkituotot kasvoivat muun muassa kahden uuden naistenlehden lanseerauksen myötä. Sanoma Magazines Finland menestyi puolestaan päänimikkeiden hyvän kehityksen ansiosta. Myös Belgian flaaminkielisellä alueella julkaistavien lehtien levikkituotot kasvoivat, mutta ranskankielisen alueen päänimikkeiden myynti väheni.

Sanoma Magazinesin vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi. Hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat kulujen sopeuttaminen sekä alhaisemmat paperi- ja painokustannukset. Tammi - syyskuun liikevoitto kasvoi 50,3 (37,5) milj. euroon ja EBITA 109,5 (104,6) milj. euroon. Vuoden 2002 lukuihin sisältyvät BEAP:n ja Sanoma Magazines Finlandin Blue Book -yksikön myyntivoitot.

Kolmannella neljänneksellä Sanoma Magazines lanseerasi kaksi uutta lehteä: Belgiassa lanseerattiin taskukirjakokoinen yleisaikakauslehti Glamo powered by Flair. Hollannissa lanseerattiin puolestaan televisiotähti Linda de Molin brändin ympärille rakentuva lehti yhteistyössä Mood for Magazines

-yhtiön kanssa.

Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan yltävän vuonna 2003 miljardiin euroon. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 7 % liikevaihdosta. Liikearvopoistot ovat vuonna 2003 noin 6 % liikevaihdosta.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös talouselämän päivälehti Taloussanomat, maakuntalehdet Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Etelä-Saimaa, ilmoituslehdet Keltainen Pörssi ja Palsta sekä urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

329,9

326,2

1,1

438,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

44,9

35,9

25,1

49,0

% liikevaihdosta

13,6

11,0

11,2

Liikevoitto

39,7

30,6

29,4

41,9

% liikevaihdosta

12,0

9,4

9,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

37,8

26,9

40,5

36,2

% liikevaihdosta

11,5

8,3

8,3

Taseen loppusumma

451,4

504,4

-10,5

508,5

Bruttoinvestoinnit

20,2

31,8

-36,4

48,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 476

5 047

-11,3

4 944

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 280

3 639

-9,9

3 578


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2003

2002

2001

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

431 262

436 009

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 150

507 011

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

31 691

32 000

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

204 820

218 829

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

5 178

5 255

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

32 513

31 192

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 712

2 153

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman liikevaihto nousi tammi - syyskuussa 329,9 (326,2) milj. euroon. Eniten kasvua syntyi IS liiketoimintayksikössä, jonka liikevaihto nousi 71,6 (68,3) milj. euroon vuonna 2002 ostetun IS Veikkaaja -lehden ansiosta. Helsingin Sanomien liikevaihto oli 190,9 (189,9) ja Kymen Lehtimedian 39,2 (38,2) milj. euroa. Leijonajakelu jäi pois Sanoman liikevaihdosta syyskuun alusta alkaen.

Toisella neljänneksellä vähentyneet ilmoitustuotot kasvoivat jälleen kolmannella neljänneksellä. Eniten kasvoi Helsingin Sanomien liiteilmoittelu. Tammi - syyskuussa ilmoitustuotot kasvoivat prosentin, ja niiden osuus Sanoman liikevaihdosta oli 49 (49) %. Vaalimainonta lisäsi lehtien ilmoitusmyyntiä, mutta etenkin Helsingin Sanomat kärsi työpaikkailmoittelun vähenemisestä. IS liiketoimintayksikön ilmoitustuotot lisääntyivät selvästi, ja myös Kymen Lehtimedian lehdet paransivat ilmoitustuottojaan.

Levikkituotot kasvoivat 3 % muun muassa IS Veikkaajan ansiosta. Useimpien lehtien levikit laskivat hieman edellisvuotisesta, mutta elokuussa Helsingin Sanomien levikki kääntyi lievään kasvuun. Sanomalan uusi painokone otettiin kokonaan käyttöön syyskuun lopussa, ja uuden painokoneen myötä uudistunut Helsingin Sanomat ilmestyi 30.9.

Sanoman liikevoitto kasvoi huomattavasti liikevaihtoa voimakkaammin, 39,7 (30,6) milj. euroon. Luku sisältää 1,0 (3,6) milj. euroa Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. Kasvaneen liikevaihdon lisäksi liikevoittoa paransivat myyntivoitot ja maltillinen kulukehitys. Liikevoitto nousi niin Helsingin Sanomissa, IS liiketoimintayksikössä kuin Kymen Lehtimediassakin. EBITA kasvoi 44,9 (35,9) milj. euroon.

Loppuvuotta leimaa edelleen sanomalehtimainonnan epävarmuus, eikä selkeää suhdannekäännettä ole vieläkään näkyvissä. Myönteisen vastaanoton saaneen lehtiuudistuksen ja uuden painokoneen lisääntyneen nelivärikapasiteetin odotetaan kuitenkin kasvattavan Helsingin Sanomien ilmoitusmyyntiä ja levikkiä.

Sanoman liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan vuonna 2003. Kasvua tuo muun muassa IS Veikkaaja -lehti, mutta liikevaihtoa pienentää Leijonajakelun myynti. Liikevoiton arvioidaan paranevan myyntivoittojen ja pitkän tähtäimen kehittämistoimien vaikutuksesta liikevaihtoa enemmän. Rautakirjan tulososuus jäi pois Sanoman liikevoitosta maaliskuusta alkaen.

WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja niin yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa kuin useissa erikoiskustanteissakin. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja digitaalisen painamisen markkinajohtaja Suomessa. Ryhmä on lisäksi Pohjoismaiden johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

147,9

150,2

-1,6

215,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

13,6

16,3

-16,5

26,4

% liikevaihdosta

9,2

10,9

12,2

Liikevoitto

9,9

11,8

-15,7

20,5

% liikevaihdosta

6,7

7,8

9,5

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

8,5

7,2

16,8

12,4

% liikevaihdosta

5,7

4,8

5,7

Taseen loppusumma

203,5

282,9

-28,1

280,8

Bruttoinvestoinnit

6,4

6,8

-5,9

8,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

1 951

1 938

0,6

1 937

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 874

1 834

2,2

1 836


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2003

2002

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

522

501

Sähköiset tuotteet, kpl

70

78

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

883

924

Sähköiset tuotteet, kpl

166

219

Painetut kirjat, milj. kpl

15,6

16,9

Paperin kulutus, tonnia

11 223

9 679


WSOY:n tammi - syyskuun liikevaihto oli 147,9 (150,2) milj. euroa. Kustantamisen liikevaihto kasvoi 104,6 (103,5) milj. euroon, mutta painamisen liikevaihto laski mainospainotuotteiden heikon kysynnän vuoksi ja oli 43,2 (46,8) milj. euroa. Kalenteritoiminnan liikevaihto oli 16,0 (17,1) milj. euroa.

Kustannustoiminnassa tietokirjat menestyivät hyvin, mutta käännetyn kaunokirjallisuuden ja lastenkirjojen myynti jäivät edellisvuotisesta. Kolmannen neljänneksen myyntiä laski myös uutuuskirjojen ilmestymisrytmi. Sekä myynti kirjakaupoille että kerhomyynti laskivat hieman tammi - syyskuussa. Kuntien säästötoimet heikensivät peruskoulukirjojen menekkiä, mutta WSOY pystyi säilyttämään selvän markkinajohtajuutensa oppikirjamarkkinoilla.

WSOY:n oman toiminnan liikevoitto kasvoi 8,5 (7,2) milj. euroon. Liikevoittoa paransivat kulujen hallinta ja sähköisen kustantamisen tappioiden pienentyminen, mutta kasvua pienensi kertaluontoinen 1,5 milj. euron poisto yritysten verkko-opetusta tarjoavan Everscreen AB:n liikearvosta. Sekä kustantamisen että kalenteritoiminnan liiketulos kasvoi mutta painamisen pieneni. WSOY:n koko toiminnan liikevoitto oli 9,9 (11,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy 1,4 (4,7) milj. euroa osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. EBITA oli 13,6 (16,3) milj. euroa.

WSOY:n koko vuoden liikevaihdon arvioidaan yltävän edellisvuotiselle tasolle. Oman toiminnan liikevoitto paranee, mutta kokonaisliikevoittoa laskee Rautakirjan tulososuuden poistuminen WSOY:n tuloksesta maaliskuun alusta alkaen.SWELCOM

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

75,1

61,8

21,5

86,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

20,8

4,5

357,2

9,0

% liikevaihdosta

27,6

7,3

10,5

Liikevoitto

1,0

-14,1

-18,0

% liikevaihdosta

1,3

-22,8

-20,9

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

1,0

-12,2

-15,6

% liikevaihdosta

1,3

-19,7

-18,1

Taseen loppusumma

136,5

123,8

10,2

138,2

Bruttoinvestoinnit

5,8

5,5

6,0

8,1

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

414

415

-0,3

413

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

390

385

1,4

384

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2003

2002

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

27,5 %

24,8 %

Nelosen päiväpeitto

41 %

42 %

Nelosen kaupallinen

katsojaosuus

22,1 %

23,7 %

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

11,2 %

11,6 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (30.9.)

249

228

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl (30.9.)

32

35

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (30.9.)

39

27


SWelcomin liikevaihto nousi tammi - syyskuussa voimakkaasti sekä Nelosen että HTV:n kasvun ansiosta ja oli 75,1 (61,8) milj. euroa. Nelosen mainosmyynti kasvoi selvästi toimialan kasvua nopeammin ja kanavan markkinaosuus oli elokuussa yli 30 %. Nelosen liikevaihto oli 40,4 (35,3) milj. euroa. HTV kasvoi erityisesti laajakaistaisten internetpalvelujen menestyksen ansiosta, ja liikevaihto nousi 28,2 (20,2) milj. euroon. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (56) %.

SWelcomin tuloskehitys jatkui erinomaisena: Tammi - syyskuun liikevoitto oli 1,0 (-14,1) milj. euroa, ja sekä HTV:n että Nelosen liiketulos parani selvästi. Kehitykseen vaikuttivat myös HTV:n liittymismaksujen kirjaaminen tulosvaikutteisesti vuoden alusta ja omistusosuuden pienentäminen Suomen Urheilutelevisiossa. Nelosen toimilupamaksun puolittuminen paransi liiketulosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. EBITA oli 20,8 (4,5) milj. euroa.

Vuonna 2003 SWelcomin liikevaihto kasvaa selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymäkehityksen ja laajakaistainternetin suosion ansiosta. Liiketulos paranee erittäin merkittävästi.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirjan R-kioski on Suomen johtava kioskiketju ja Lehtipiste maan suurin lehtijakeluliike. Suomalainen Kirjakauppa on Suomen laajin kirjakauppaketju ja elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino markkinajohtaja alallaan. Rautakirja on laajentanut toimintaansa Baltian maihin ja Tshekin tasavaltaan. Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, jolloin myös Rautakirjan osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

557,7

519,9

7,3

726,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

26,8

23,7

13,0

42,4

% liikevaihdosta

4,8

4,6

5,8

Liikevoitto

22,5

20,6

9,2

38,0

% liikevaihdosta

4,0

4,0

5,2

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

25,2

21,8

15,5

39,5

% liikevaihdosta

4,5

4,2

5,4

Taseen loppusumma

330,7

385,7

-14,3

410,4

Bruttoinvestoinnit

22,8

15,5

47,0

27,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 480

6 479

0,0

6 453

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 915

5 092

-3,5

5 110

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9. *)

2003

2002

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

89 612

91 488

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

4 166

4 190

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

2 577

2 593

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa,

tuhansia

96 265

94 714

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa selvästi ja oli 557,7 (519,9) milj. euroa. Kasvua syntyi kaikilla toimialoilla ja kaksi kolmannesta siitä tuli Suomesta.

Kioskikaupan liikevaihto nousi 286,0 (273,8) milj. euroon. Runsas kolmannes kasvusta tuli yhteisyrityksen toiminnan käynnistymisestä Tshekin tasavallassa. Lehtitukkukauppa kasvoi puolestaan Suomen lehti- ja keräilytuotemyynnin sekä kesällä 2002 laajentuneiden Viron ja Latvian toimintojen ansiosta, ja sen liikevaihto oli 142,8 (127,9) milj. euroa. Kirjakauppatoiminnan liikevaihto oli 79,3 (74,0) milj. euroa, ja suurin osa kasvusta tuli Suomessa tehdyistä yritys- ja liiketoimintaostoista. Elokuvateatteritoiminta kasvoi voimakkaimmin Liettuassa, ja sen liikevaihto oli 36,9 (34,9) milj. euroa. Ravintolatoiminnan liikevaihto nousi uusien yksiköiden haltuunoton myötä 47,4 (36,5) milj. euroon.

Myös Rautakirjan liikevoitto parani ja oli 22,5 (20,6) milj. euroa. Liiketulos parantui selvästi kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja kirjakaupassa, kun taas elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta jäivät edellisvuotisesta ketjujen laajennusinvestointien takia. Liikevoiton kasvua pienensi kiinteistötoiminnan tuottojen väheneminen, sillä sijoitusluontoinen kiinteistöomaisuus siirtyi sulautumisen yhteydessä SanomaWSOY Oyj:lle. EBITA oli 26,8 (23,7) milj. euroa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 päivittäistavarakaupan kehitystä voimakkaammin. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotista tasoa, vaikka osa kiinteistötoiminnan tuotoista siirtyi sulautumisen yhteydessä SanomaWSOY Oyj:lle.

Helsingissä 30.10.2003

SanomaWSOY Oyj


Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-9

1-9

1-12

milj. EUR

2003

2002

Muutos,%

2002

LIIKEVAIHTO

1 746,5

1 696,9

2,9

2 357,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,1

4,1

-0,2

1,0

Valmistus omaan käyttöön

0,8

0,3

174,5

0,8

Liiketoiminnan muut tuotot

43,2

50,1

-13,8

69,8

Osuus

osakkuusyritysten

tuloksista

6,4

9,2

-30,3

13,1

Materiaalit ja palvelut

756,1

748,5

1,0

1 026,0

Henkilöstökulut

421,6

421,6

0,0

585,8

Poistot ja arvonalentumiset

147,9

157,6

-6,1

212,0

Liiketoiminnan muut kulut

349,3

357,0

-2,2

484,3

LIIKEVOITTO

126,2

75,8

66,5

134,4

Rahoitustuotot

18,2

58,0

-68,6

70,8

Rahoituskulut

43,3

85,1

-49,1

98,5

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

101,2

48,7

107,6

106,7

Satunnaiset erät

6,1

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

101,2

48,7

107,6

112,7

Välittömät verot

-38,0

-42,1

-9,7

-64,2

Vähemmistön osuus

-1,7

-6,1

-72,2

-11,4

KATSAUSKAUDEN TULOS

61,5

0,6

37,2


KONSERNITASE

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

169,0

171,0

-1,2

174,6

Liikearvo

1 102,6

1 205,7

-8,6

1 148,5

Aineelliset hyödykkeet

455,7

471,2

-3,3

459,4

Sijoitukset

196,4

256,5

-23,4

254,6

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 923,8

2 104,5

-8,6

2 037,0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

103,6

100,6

3,0

94,8

Pitkäaikaiset saamiset

66,6

69,5

-4,2

72,0

Lyhytaikaiset saamiset

276,0

299,2

-7,8

266,2

Rahoitusarvopaperit

47,8

91,3

-47,6

63,1

Rahat ja pankkisaamiset

49,4

57,2

-13,8

59,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ

543,4

617,9

-12,1

555,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 467,2

2 722,3

-9,4

2 592,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

68,9

62,6

10,2

62,6

Ylikurssirahasto

31,8

16,1

97,4

16,1

Muut rahastot

369,4

364,4

1,4

364,4

Edellisten tilikausien

voitto

359,5

306,0

17,5

308,7

Katsauskauden voitto

61,5

0,6

37,2

Pääomalainat

207,4

207,3

0,1

207,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 098,6

957,0

14,8

996,3

VÄHEMMISTÖOSUUS

15,9

122,6

-87,1

130,6

PAKOLLISET VARAUKSET

13,5

17,4

-22,1

15,9

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

34,2

34,9

-1,9

37,1

Pitkäaikainen vieras pääoma

582,6

720,7

-19,2

695,1

Lyhytaikainen vieras pääoma

722,4

869,8

-16,9

717,5

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 467,2

2 722,3

-9,4

2 592,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

Liikevoitto

126,2

75,8

66,5

134,4

Oikaisut liikevoittoon

82,8

101,2

-18,2

133,8

Käyttöpääoman muutos

0,6

-47,1

-27,1

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä

ja veroja

209,7

130,0

61,3

241,0

Rahoituserät ja verot

-81,5

-41,1

-98,3

-56,8

Liiketoiminnan rahavirta

128,2

88,9

44,3

184,2

Investointien rahavirta

14,3

18,6

-23,2

48,1

Rahavirta ennen rahoitusta

142,5

107,4

32,7

232,4

Rahoituksen rahavirta

-161,1

-298,2

-46,0

-455,6

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

-18,6

-190,8

-90,3

-223,3

Rahavarojen kurssierot

-6,6

-25,7

-74,2

-19,4

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-25,2

-216,5

-88,4

-242,6

Taseen mukaiset

rahavarat 1.1.

122,4

365,0

-66,5

365,0

Taseen mukaiset

rahavarat 30.9. / 31.12.

97,2

148,5

-34,6

122,4


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

17,5

17,2

1,9

17,8

Rahalaitoslainat

2,1

5,7

-63,8

5,5

Muut lainat

6,4

14,1

-54,4

1,6

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset

yhteensä

10,8

14,2

-24,3

15,4

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset

yhteensä

2,5

2,7

-8,5

2,7

Pantatut arvopaperit

yhteensä

22,7

43,7

-48,1

27,6

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt

panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,0

0,9

Yrityskiinnitykset

1,0

4,8

-78,6

4,9

Pantattujen

arvopapereiden

kirjanpitoarvo

1,2

5,4

-78,5

3,5

Talletukset

2,5

1,1

123,9

1,1

YHTEENSÄ

5,6

12,3

-54,2

10,5

OSAKKUUSYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

16,6

8,9

85,3

8,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

19,7

24,5

-19,7

20,7

MUUT OMAT VASTUUT

Leasingvastuut

20,7

25,1

-17,4

23,7

Pääomalainojen korot

3,9

3,0

27,1

3,2

Eläkevastuut

Takaisinostovastuut

1,3

1,3

0,3

1,3

Muut vastuut

169,1

139,5

21,3

147,0

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

195,0

168,8

15,5

175,2

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

272,8

275,2

-0,9

261,0

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN

NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

580,0

480,0

20,8

480,0

Asetetut

254,8

200,0

27,4

200,0

Koronvaihtosopimukset

380,0

380,0

0,0

380,0

YHTEENSÄ

1 214,8

1 060,0

14,6

1 060,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

25,1

30,5

-17,6

45,1

YHTEENSÄ

25,1

30,5

-17,6

45,1

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

15,2

Asetetut

16,6

YHTEENSÄ

31,8

YHTEENSÄ

1 271,6

1 090,5

16,6

1 105,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN

MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.9.2003

30.9.2002

Muutos,%

31.12.2002

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,3

0,1

150,7

0,0

Asetetut

-4,4

-2,1

-112,9

-2,9

Koronvaihtosopimukset

-2,2

-3,7

41,7

-4,8

YHTEENSÄ

-6,2

-5,6

-10,5

-7,7

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,5

-0,1

-910,6

-0,8

YHTEENSÄ

-0,5

-0,1

-910,6

-0,8

Osakejohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,9

Asetetut

-0,3

YHTEENSÄ

0,5

YHTEENSÄ

-6,2

-5,7

9,1

-8,5


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

LIIKEVAIHTO

564,0

599,3

583,3

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8

Valmiiden ja

keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) /

vähennys (-)

4,4

-0,3

-0,1

4,7

-0,7

0,0

-3,1

1,0

Valmistus omaan

käyttöön

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,5

0,8

Liiketoiminnan

muut tuotot

7,1

20,3

15,9

25,2

16,5

8,4

19,6

69,8

Osuus

osakkuusyritysten

tuloksista

1,6

3,4

1,5

1,0

5,1

3,1

3,9

13,1

Materiaalit ja

palvelut

247,1

251,5

257,4

250,6

251,8

246,2

277,5

1 026,0

Henkilöstökulut

143,6

144,1

133,9

143,5

143,1

135,0

164,2

585,8

Poistot ja

arvonalentumiset

50,4

48,0

49,5

56,6

51,2

49,8

54,4

212,0

Liiketoiminnan

muut kulut

121,5

118,8

109,0

125,4

116,7

114,9

127,2

484,3

LIIKEVOITTO

14,8

60,5

50,9

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

Rahoitustuotot

4,7

6,8

6,7

31,4

16,4

10,2

12,8

70,8

Rahoituskulut

19,6

8,0

15,6

21,5

29,1

34,4

13,5

98,5

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA

ERIÄ

-0,1

59,3

42,0

23,9

30,0

-5,1

57,9

106,7

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

6,1

TULOS

SATUNNAISTEN ERIEN

JÄLKEEN

-0,1

59,3

42,0

23,9

30,0

-5,1

64,0

112,7

Välittömät verot

-6,1

-16,2

-15,7

-12,8

-17,8

-11,5

-22,1

-64,2

Vähemmistön osuus

-1,0

-0,6

-0,1

-1,1

-2,0

-3,0

-5,3

-11,4

KATSAUSKAUDEN

TULOS

-7,1

42,6

26,1

9,9

10,3

-19,6

36,6

37,2


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

SANOMA MAGAZINES

Sanoma

Uitgevers

110,3

114,8

113,7

110,7

124,2

112,3

143,8

491,1

Sanoma

Magazines

Finland

41,1

42,2

39,0

40,3

41,5

36,7

46,4

164,8

Sanoma

Magazines

Belgium

36,5

40,3

35,8

36,0

39,7

35,4

41,0

152,2

Sanoma

Magazines

International

22,4

27,8

23,5

25,0

23,9

20,2

26,9

95,9

Aldipress

48,6

51,0

61,0

50,1

53,9

55,3

55,7

215,0

Toimialojen

sisäinen

kaupankäynti

-26,6

-25,3

-28,7

-25,9

-27,2

-28,6

-29,2

-110,9

YHTEENSÄ

232,3

250,8

244,3

236,2

256,0

231,3

284,6

1 008,1

SANOMA

Helsingin

Sanomat

66,1

63,8

61,0

65,7

66,3

58,0

64,4

254,4

IS liiketoiminta

yksikkö

23,1

24,7

23,8

22,1

22,8

23,4

23,8

92,1

Kymen

Lehtimedia

12,7

13,7

12,8

12,3

13,4

12,4

13,5

51,7

Muut

50,2

50,7

42,3

51,1

51,7

48,0

50,0

200,7

Toimialojen

sisäinen

kaupankäynti

-40,7

-40,4

-34,0

-40,9

-41,1

-39,0

-39,8

-160,8

YHTEENSÄ

111,5

112,4

106,0

110,3

113,2

102,8

111,9

438,1

WSOY

Kustantaminen

31,3

44,2

29,2

30,3

42,5

30,7

40,0

143,5

Painotoiminta

15,1

13,4

14,7

15,9

15,6

15,3

15,9

62,7

Kalenteriliike-

toiminta

1,6

2,6

11,8

1,7

3,3

12,2

17,4

34,5

Muut

1,0

1,1

1,1

0,9

0,9

1,0

1,0

3,7

Toimialojen

sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,7

-5,9

-6,6

-6,4

-6,9

-8,7

-28,6

YHTEENSÄ

42,4

54,6

50,9

42,2

55,8

52,2

65,6

215,9


SWELCOM

Nelonen

13,6

15,2

11,7

12,7

12,5

10,1

14,0

49,3

HTV

9,2

9,5

9,4

6,5

6,7

7,0

7,9

28,1

Muut

2,8

2,8

2,7

3,3

2,3

2,6

3,1

11,3

Toimialojen

sisäinen

kaupankäynti

-0,7

-0,6

-0,5

-1,0

-0,4

-0,5

-0,6

-2,5

YHTEENSÄ

24,9

26,9

23,3

21,5

21,1

19,2

24,4

86,1

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

88,3

100,8

96,9

88,1

92,5

93,2

99,8

373,6

Lehtitukkukauppa

44,1

48,8

49,9

38,7

42,9

46,2

49,4

177,3

Kirjakauppa

31,7

17,8

29,8

30,8

17,3

26,0

41,1

115,2

Elokuvateatteri-

toiminta

14,6

10,6

11,8

14,6

9,1

11,1

14,7

49,6

Ravintola-

toiminta

13,4

16,6

17,4

10,7

12,5

13,3

13,7

50,2

Muut

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,2

0,0

0,8

Toimialojen

sisäinen

kaupankäynti

-11,3

-11,9

-11,7

-7,2

-9,7

-11,1

-12,2

-40,2

YHTEENSÄ

180,8

182,7

194,2

176,0

164,9

179,0

206,6

726,5

Konsernin

sisäinen

kaupankäynti

-27,9

-28,1

-35,4

-27,1

-26,6

-31,1

-32,1

-117,0

YHTEENSÄ

564,0

599,3

583,3

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Sanoma Magazines

5,9

26,1

18,3

7,7

26,9

2,9

20,6

58,2

Sanoma *)

10,7

11,0

17,9

7,9

13,0

9,8

11,3

41,9

WSOY *)

-1,6

6,9

4,7

-2,1

6,8

7,0

8,8

20,5

SWelcom

-1,1

1,8

0,3

-6,7

-4,8

-2,6

-4,0

-18,0

Rautakirja

7,3

5,2

10,0

7,5

3,7

9,4

17,4

38,0

Muut yhtiöt **)

-4,5

5,4

-1,2

-3,8

-1,9

-4,4

3,9

-6,3

Konserniyhtiöiden

väliset

eliminoinnit

-1,9

4,2

0,9

3,5

-1,0

-3,0

0,6

0,1

YHTEENSÄ

14,8

60,5

50,9

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet