SanomaWSOY:n liikevoitto parani tammi - kesäkuussa 33 %, 75,3 (56,8) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 59,2 (53,9) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,24 (0,15) euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 599,3 (584,5) milj. euroa, liikevoitto 60,5 (42,7) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,29 (0,07) euroa.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

1 163,3

1 143,5

1,7

2 357,8

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

173,7

164,5

5,6

346,4

% liikevaihdosta

14,9

14,4

14,7

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

137,5

125,0

10,0

269,2

% liikevaihdosta

11,8

10,9

11,4

Liikevoitto

75,3

56,8

32,7

134,4

% liikevaihdosta

6,5

5,0

5,7

Tulos ennen

satunnaisia eriä

59,2

53,9

9,9

106,7

% liikevaihdosta

5,1

4,7

4,5

Taseen loppusumma

2 526,3

2 774,2

-8,9

2 592,5

Bruttoinvestoinnit

45,7

52,8

-13,4

113,5

% liikevaihdosta

3,9

4,6

4,8

Omavaraisuusaste, % *)

45,0

40,8

45,2

Omavaraisuusaste, %

36,4

33,1

36,9

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

59,7

78,8

60,0

Velkaantumisaste

(Gearing), %

97,5

120,6

96,1

Vieraan pääoman

rahoituskulut

21,6

33,4

-35,1

64,3

Korollinen vieras pääoma

1 007,7

1 269,4

-20,6

1 006,2

Koroton vieras pääoma

640,8

617,7

3,7

666,8

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

152,0

199,4

-23,8

122,4

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

17 945

18 681

-3,9

18 657


Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

14 451

15 263

-5,3

15 210

Tulos/osake, EUR

0,24

0,15

63,7

0,22

Rahavirta/osake, EUR

0,50

0,46

9,3

1,33

Oma pääoma/osake, EUR

5,63

5,55

1,5

5,70

Osakekannan markkina-arvo

1 575,7

1 494,0

5,5

1 319,1

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Vuoden 2003 näkymät

Euroalueen talous kasvaa hitaasti vuonna 2003. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos arvioi kesäkuussa bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2003 euroalueella vain 0,5 % ja Suomessa 1,6 %. Mediamainonnan kehitys on edelleen vaisua useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kehitykseen vaikuttavat ratkaisevasti sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonta, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen, säästötoimien ja liiketoiminnan hallinnan ansiosta selvästi.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2003 tammi - kesäkuussa 2 % ja oli 1 163,3 (1 143,5) milj. euroa. Kasvu syntyi lähinnä SWelcomissa ja Rautakirjassa. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (22) %.

Tulos

Konsernin liikevoitto parani erittäin merkittävästi, 33 %, ja oli 75,3 (56,8) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vieläkin enemmän ja kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Alkuvuoden liikevoittoon sisältyi noin 12 milj. euron myyntivoitto norjalaisen A-pressen ASA:n osakkeista, kun taas vuoden 2002 tammi - kesäkuussa merkittävimmät myyntivoitot olivat noin 25 milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja(EBITA) oli 137,5 (125,0) milj. euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 59,2 (53,9) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,24 (0,15) euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 73,8 (63,0) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,50 (0,46) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli kesäkuun lopussa 2 526,3 (2 774,2; 31.3.2003: 2 529,8) milj. euroa. Rahoitusasema parani selvästi edellisvuotisesta. Toisella neljänneksellä rahoitusasemaan vaikutti osinkojen maksu. Omavaraisuusaste oli pääomalainat mukaan lukien 45,0 (40,8; 31.3.2003: 46,3) %. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus oli 8,6 prosenttiyksikköä. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 862,5 (768,1; 31.3.2003: 889,3) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma oli pääomalainat mukaan lukien 1 007,7 (1 269,4; 31.3.2003: 941,5) ja nettovelka 855,7 (1 069,9; 31.3.2003: 840,3) milj. euroa.

Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 152,0 (199,4) ja markkina-arvo 153,4 (219,7) milj. euroa. Luvut sisältävät 49,1 milj. euron kauppahinnan katsauskauden viimeisenä päivänä toteutuneesta A-pressen ASA:n osakkeiden myynnistä. Osakesijoitusten kirjanpitoarvo oli 33,7 (85,7) ja markkina-arvo 35,1 (105,3) milj. euroa.

SanomaWSOY:n rahoitustuotot pienenivät alkuvuonna selvästi, 11,5 (47,8) milj. euroon, arvopaperisalkun realisoinneista syntyneiden merkittävien myyntivoittojen jäätyä pois. Tuotot koostuivat lähinnä pysyvien vastaavien osingoista, 4,7 (6,2) milj. euroa, sekä korkotuotoista ja osakkeiden myyntivoitoista, 3,9 (39,4) milj. euroa.Arvopaperisalkku on strategian mukaisesti lähes realisoitu. Rahoituskulut olivat 27,6 (50,6) milj. euroa ja koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista. Arvopapereiden realisoitumattomat arvonalentumiset olivat 0,6 (14,7) milj. euroa.

Investoinnit

SanomaWSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat alkuvuonna 45,7 (52,8) milj. euroa. Eniten (16,3 milj. euroa) investoi Rautakirja, joka laajensi toimintaansa sekä Suomessa että Baltian maissa ja Tshekin tasavallassa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 3,3 (11,2) milj. euroa.

Markkinatilanne

Vaalien ansiosta alkuvuonna nopeutunut mediamainonnan kasvu hidastui Suomessa vuoden toisella neljänneksellä. TNS Gallup Adexin mukaan mediamainonta kasvoi tammi - kesäkuussa 3 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 4 %, mutta työpaikkailmoittelu väheni 17 %. Televisiomainonta kasvoi 3 %, ja aikakauslehtimainonta oli edellisvuotista tasoa. Aikakauslehtimainonta väheni alkuvuonna useimmissa Sanoma Magazinesin toimintamaissa itäistä Keski-Eurooppaa lukuun ottamatta.Vähittäiskauppa kasvoi alkuvuonna Suomessa 4 %.

Keskeisiä tapahtumia

SanomaWSOY jatkoi strategiansa mukaisesti ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntejä ja myi kesäkuussa 29,47 prosentin osuutensa (2 624 276 osaketta) norjalaisesta viestintäyhtiö A-pressen ASA:sta hintaan 155 NOK/osake.

Sanoma myi huhtikuussa jakeluyhtiönsä Leijonajakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Postille. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Järjestelyn myötä noin 1 900 Leijonajakelun työntekijää siirtyy Postin palvelukseen. Vuonna 2002 Leijonajakelun liikevaihto oli 69,7 milj. euroa, josta suurin osa oli Sanoman sisäistä myyntiä.

SanomaWSOY:n aiemmin 57-prosenttisesti omistama Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003. Rautakirjan osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Sulautumisen yhteydessä Rautakirja Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi ja Rautakirjan liiketoiminta yhtiöitettiin uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta.

Hallinto

Huhtikuussa pidetty SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön uuteen hallitukseen kymmenen jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Baldauf, Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Seppo Kievari ja Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2004 aloittava Sakari Tamminen. Uudessa hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajana Paavo Hohti sekä jäseninä Robert Castrén, Jane Erkko, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld ja Hannu Syrjänen. Hallituksen jättivät Aatos Erkko, Esko Koivusalo, Marjukka af Heurlin ja Rafaela Seppälä.

Osinko

SanomaWSOY jakoi vuodelta 2002 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4.4.2003 ja osinko maksettiin 10.4.2003.

Osakkeet

SanomaWSOY laski Rautakirjan sulautumisen yhteydessä liikkeelle yhteensä 33 550 850 uutta B-osaketta, joista SanomaWSOY:n tytäryhtiöt Sanoma Osakeyhtiö ja Werner Söderström Osakeyhtiö saivat sulautumisvastikkeena yhteensä 18 773 018 B-osaketta. SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 8 072 397,74 eurolla ja mitätöidä maksutta tytäryhtiöiden omistukseen tulleet osakkeet sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi. Mitätöityjen osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava 8 072 397,74 euroa siirrettiin ylikurssi­rahastoon, eikä alentamisella ollut vaikutusta SanomaWSOY:n sidottuun omaan pääomaan. Osakepääoman alentaminen rekisteröitiin 30.4.2003.

Osakepääoman alentamisen myötä SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä laski 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. Mitätöinnin jälkeen SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.

Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 10,04 euroa, ja osakkeen hinta vaihteli 9,00:n ja 10,98 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 8,66 euroa ja hinta liikkui 7,62:n ja 10,40 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 42,0 (50,0) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta käytiin B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 4,8 milj. kappaletta. Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa.

SanomaWSOY:n suurten osakkeenomistajien 14.5.1998 allekirjoittama osakassopimus päättyi 14.5.2003, kun sovittu viiden vuoden sopimusaika täyttyi, eikä uutta osakassopimusta solmita. Yhtiöllä ei ole tiedossa muita osakassopimuksia.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2003 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.

IAS-raportointi

SanomaWSOY:n IAS-projekti on edennyt suunnitellusti. Konserni alkaa raportoida IAS/IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Joitakin muutoksia laskentakäytäntöön tulee jo vuoden 2004 raportoinnissa. IAS-raportoinnin aiheuttamista muutoksista kerrotaan tarkemmin kolmannen neljänneksen jälkeen julkaistavassa osavuosikatsauksessa.

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa. Sanoma Magazines on Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtien kustantaja. Ryhmä julkaisee noin 220 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Ruotsissa, Unkarissa, Tshekin tasavallassa, Kroatiassa, Romaniassa ja Slovakiassa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

483,1

492,2

-1,9

1 008,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

72,0

80,7

-10,8

147,7

% liikevaihdosta

14,9

16,4

14,6

Liikevoitto

32,0

34,6

-7,5

58,2

% liikevaihdosta

6,6

7,0

5,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

24,7

26,8

-7,7

42,4

% liikevaihdosta

5,1

5,4

4,2

Taseen loppusumma

1 555,1

1 710,0

-9,1

1 654,5

Bruttoinvestoinnit

7,1

11,9

-40,4

18,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 452

4 862

-8,4

4 835


Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 900

4 296

-9,2

4 228

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2003

2002*)

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

54 784

63 590

Julkaistuja

aikakauslehtiä, kpl

218

214

Myydyt

aikakauslehdet, tuhansia

204 538

209 713

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

22 674

24 715

*) Vuoden 2002 luvut on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentakäytäntöä.


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli vuoden 2003 tammi - kesäkuussa 483,1 (492,2) milj. euroa. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 225,1 (234,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 83,3 (81,8) milj. euroon ja Sanoma Magazines Belgiumin 76,8 (75,8) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi 50,2 (48,9) milj. euroon, vaikka Isossa-Britanniassa toimiva ristisanalehtikustantaja BEAP myytiin huhtikuussa 2002. Aldipressin liikevaihto oli 99,6 (104,0) milj. euroa.

Sanoma Magazinesin mainostuotot pienenivät alkuvuonna 5 % edellisvuotisesta. Mainostuotot vähenivät monissa toimintamaissa, mutta kasvoivat kuitenkin useimmissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Mainostuottojen osuus Sanoma Magazinesin liikevaihdosta oli alkuvuonna noin 23 (24) %.

Levikkituotot kehittyivät mainostuottoja paremmin, ja vertailukelpoiset levikkituotot kasvoivat 3 % edellisvuotisesta. Luvusta on poistettu BEAP-yksikön vaikutus levikkiin. Levikkituotot kasvoivat Hollannissa ja Suomessa. Lisäksi Tshekin tasavallassa, Romaniassa ja Kroatiassa levikkituotot nousivat lähinnä uusien lanseerauksien ansiosta.

Liikevoitto laski 32,0 (34,6) milj. euroon, ja Sanoma Magazinesin EBITA oli 72,0 (80,7) milj. euroa eli noin 15 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin kasvoi kustannussäästöjen ja paperin hinnanlaskun ansiosta. Vuonna 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoon sisältyi BEAP-yksikön tulos tammi - maaliskuulta sekä BEAP:n ja Sanoma Magazines Finlandin maaliskuussa 2002 myydyn Blue Book -yksikön myyntivoitot. Hyvä tuloskehitys johtui Sanoma Magazinesin onnistuneesta integraatiosta ja toiminnan tehostumisesta.

Sanoma Magazines lanseerasi toisella neljänneksellä National Geographic -lehden ensimmäisen romanialaisen painoksen. Kroatiassa tuotiin puolestaan markkinoille Elle Dekor, paikallinen versio kansainvälisestä Elle Decoration -sisustuslehdestä, ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan yltävän vuonna 2003 miljardiin euroon. Liikevoiton arvioidaan olevan noin 6 % liikevaihdosta. Liikearvopoistot ovat vuonna 2003 noin 6 % liikevaihdosta.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös talouselämän päivälehti Taloussanomat, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Etelä-Saimaa, ilmoita ilmaiseksi -lehdet Keltainen Pörssi ja Palsta sekä urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

223,9

223,4

0,2

438,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

25,2

24,4

3,3

49,0

% liikevaihdosta

11,3

10,9

11,2

Liikevoitto

21,7

20,9

4,1

41,9

% liikevaihdosta

9,7

9,3

9,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

20,1

18,7

7,4

36,2

% liikevaihdosta

9,0

8,4

8,3

Taseen loppusumma

443,6

502,6

-11,7

508,5

Bruttoinvestoinnit

13,8

23,3

-40,6

48,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 617

4 975

-7,2

4 944

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 333

3 587

-7,1

3 578

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2003

2002

2001

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

431 262

436 009

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 150

507 011

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

21 701

21 974

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

204 820

218 829

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

3 651

3 609


TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

32 513

31 192

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 120

1 498

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman tammi - kesäkuun liikevaihto oli 223,9 (223,4) milj. euroa. Eniten kasvua syntyi IS-liiketoimintayksikössä, jonka liikevaihto nousi 47,8 (44,9) milj. euroon vuonna 2002 ostetun IS Veikkaaja -lehden ansiosta. Helsingin Sanomien liikevaihto oli 129,9 (132,0) milj. euroa ja Kymen Lehtimedian 26,4 (25,7) milj. euroa.

Ilmoitustuotot vähenivät prosentin ja niiden osuus Sanoman liikevaihdosta oli 50 (50) %. Vaalimainonta lisäsi lehtien ilmoitusmyyntiä, mutta etenkin Helsingin Sanomat kärsi työpaikkailmoittelun vähenemisestä. IS-liiketoimintayksikön ja Kymen Lehtimedian ilmoitustuotot kasvoivat selvästi. Kasvua toivat IS Veikkaaja ja helmikuussa 2002 Kymen Lehtimediaan ostettu Kaupunkilehti Seiska.

Levikkituotot kasvoivat 3 % lähinnä IS Veikkaajan ja lehtien hinnan nousun vaikutuksesta. Taloussanomien levikki nousi selvästi edellisvuotisesta, mutta muiden lehtien levikit laskivat hieman.

Sanoman liikevoitto kasvoi liikevaihtoa voimakkaammin, 21,7 (20,9) milj. euroon. Luku sisältää 1,0 (2,1) milj. euroa Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. Liikevoiton kasvua pienensivät myös myyntivoittojen väheneminen ja kertaluonteiset eläkejärjestelyt. Niin Helsingin Sanomat, IS-liiketoimintayksikkö kuin Kymen Lehtimediakin paransivat liikevoittoaan. EBITA nousi 25,2 (24,4) milj. euroon.

Loppuvuotta leimaa edelleen sanomalehtimainonnan epävarmuus, eikä selkeää työpaikkailmoitteluun vaikuttavaa suhdannekäännettä ole vielä näkyvissä. Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin odotetaan kuitenkin piristyvän syksyn lehtiuudistuksen ja uuden painokoneen myötä lisääntyvän nelivärikapasiteetin ansiosta. Sanoman liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan vuonna 2003. Kasvua tuo mm. IS Veikkaaja -lehti, mutta liikevaihtoa pienentää Leijonajakelun myynti. Liikevoiton arvioidaan paranevan pitkän tähtäimen kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Rautakirjan tulososuus jäi pois Sanoman liikevoitosta maaliskuusta alkaen.WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja niin yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa kuin useissa erikoiskustanteissakin. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja digitaalisen painamisen markkinajohtaja Suomessa. Ryhmä on lisäksi Pohjoismaiden johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

97,0

98,0

-1,1

215,9

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

6,7

7,0

-4,5

26,4

% liikevaihdosta

6,9

7,2

12,2

Liikevoitto

5,3

4,8

10,3

20,5

% liikevaihdosta

5,4

4,9

9,5

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

3,8

2,3

66,5

12,4

% liikevaihdosta

3,9

2,3

5,7

Taseen loppusumma

190,9

268,7

-29,0

280,8

Bruttoinvestoinnit

5,0

3,8

31,5

8,6

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

1 946

1 936

0,5

1 937

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 864

1 830

1,9

1 836

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2003

2002

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

302

282

Sähköiset tuotteet, kpl

50

57

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

670

671

Sähköiset tuotteet, kpl

107

148

Painetut kirjat, milj. kpl

9,5

11,0

Paperin kulutus, tonnia

5 972

5 919


WSOY:n alkuvuoden liikevaihto oli 97,0 (98,0) milj. euroa. Kustantamisen liikevaihto kasvoi 75,5 (72,8) milj. euroon mutta painamisen pieneni 28,5 (31,5) milj. euroon etenkin toisen neljänneksen heikon kysynnän myötä. Kalenteritoiminnan liikevaihto oli 4,2 (4,9) milj. euroa.

Myynti kirjakaupoille kasvoi tammi - kesäkuussa 5 %, mutta kerhomyynti jäi edellisvuotisesta. Tietokirjat menestyivät hyvin sekä kirjakaupoissa että suoraan kuluttajille myytyinä. Kuntien säästöt vähensivät peruskoulukirjojen kysyntää, mutta WSOY pystyi edelleen säilyttämään selvän markkinajohtajuutensa koulukirjamarkkinoilla.

WSOY:n oman toiminnan liikevoitto kasvoi 3,8 (2,3) milj. euroon myynnin laskusta huolimatta. Tulosta paransi kulujen hallinta ja sähköisen kustantamisen tappioiden pienentyminen. Kustantamisen ja kalenteritoiminnan tulos kasvoi mutta painamisen pieneni. WSOY:n liikevoitto oli yhteensä 5,3 (4,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy 1,4 (2,7) milj. euroa Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. EBITA oli 6,7 (7,0) milj. euroa.

WSOY:n myynnin odotetaan paranevan loppuvuodesta, ja liikevaihto kasvanee hieman vuonna 2003. Oman toiminnan liikevoitto paranee, mutta kokonaisliikevoittoa pienentää Rautakirjan tulososuuden poistuminen WSOY:n tuloksesta maaliskuun alusta alkaen

SWELCOM

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

51,8

42,6

21,5

86,1

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

14,8

2,5

502,1

9,0

% liikevaihdosta

28,6

5,8

10,5

Liikevoitto

0,7

-11,5

-18,0

% liikevaihdosta

1,3

-26,9

-20,9

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

0,7

-10,1

-15,6

% liikevaihdosta

1,3

-23,8

-18,1

Taseen loppusumma

132,5

124,0

6,8

138,2

Bruttoinvestoinnit

3,4

4,1

-16,8

8,1

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

408

416

-1,8

413

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

383

387

-1,1

384


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6.

2003

2002

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

26,9 %

24,6 %

Nelosen päiväpeitto

43 %

46 %

Nelosen kaupallinen

katsojaosuus

21,2 %

23,4 %

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

10,9 %

11,5 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (30.6.)

245

225

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl (30.6.)

33

36

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (30.6.)

36

24


SWelcomin liikevaihto nousi alkuvuonna voimakkaasti sekä Nelosen että HTV:n kasvun ansiosta ja oli 51,8 (42,6) milj. euroa. Nelosen mainosmyynti kasvoi selvästi toimialan kasvua nopeammin ja liikevaihto kohosi erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Tammi - kesäkuussa Nelosen liikevaihto oli 28,7 (25,3) milj. euroa. HTV kasvoi erityisesti laajakaistaisten internetpalvelujen menestyksen ansiosta, ja liikevaihto nousi 18,7 (13,2) milj. euroon. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 55 (58) %.

SWelcomin tuloskehitys oli erinomainen: tammi - kesäkuun liiketulos nousi myynnin kasvun ansiosta voitolliseksi ja oli 0,7 (-11,5) milj. euroa. Sekä HTV:n että Nelosen liiketulos parani selvästi. Kehitykseen vaikuttivat myös Nelosen toimilupamaksun puolittuminen, HTV:n liittymismaksujen kirjaaminen tulosvaikutteisesti vuoden alusta sekä omistusosuuden pienentäminen Suomen Urheilutelevisiossa. EBITA oli 14,8 (2,5) milj. euroa.

Vuonna 2003 SWelcomin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymäkehityksen ja laajakaistainternetin suosion ansiosta. Kriittisintä kasvun kannalta on televisiomainonta, jonka odotetaan edelleen lisääntyvän muiden suurten medioiden mainontaa enemmän. Liiketulos paranee erittäin merkittävästi.RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta.

Rautakirjan R-kioski on Suomen johtava kioskiketju ja Lehtipiste maan suurin lehtijakeluliike. Suomalainen Kirjakauppa on Suomen laajin kirjakauppaketju ja elokuvateatteritoimintaa harjoittava Finnkino markkinajohtaja alallaan. Rautakirja on laajentanut toimintaansa Baltian maihin ja Tshekin tasavaltaan. Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, jolloin myös Rautakirjan osakkeen noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

Liikevaihto

363,5

340,9

6,6

726,5

Liikevoitto ilman liikearvon

ja aineettomien

oikeuksien poistoja

15,1

13,3

13,8

42,4

% liikevaihdosta

4,2

3,9

5,8

Liikevoitto

12,5

11,2

11,7

38,0

% liikevaihdosta

3,4

3,3

5,2

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

14,4

12,1

19,3

39,5

% liikevaihdosta

4,0

3,5

5,4

Taseen loppusumma

296,0

380,4

-22,2

410,4

Bruttoinvestoinnit

16,3

9,4

74,7

27,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 447

6 415

0,5

6 453

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 897

5 089

-3,8

5 110

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.6. *)

2003

2002

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

59 774

60 841

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

2 687

2 677

Elokuvateattereissa

kävijät,

tuhansia

1 781

1 795

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa,

tuhansia

61 946

61 568

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 363,5 (340,9) milj. euroon. Kasvua syntyi kaikilla toimialoilla, ja kolmannes kasvusta tuli Suomen ulkopuolelta.

Kioskikaupan liikevaihto oli 189,1 (180,6) milj. euroa. Kolmannes kasvusta tuli yhteisyrityksen toiminnan käynnistymisestä Tshekin tasavallassa. Lehtitukkukaupan liikevaihto nousi 92,9 (81,7) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti toiminnan laajentuminen Virossa ja Latviassa kesällä 2002. Myös kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien myynti kehittyi hyvin. Kirjakauppatoiminnan liikevaihto oli 49,5 (48,0) milj. euroa ja elokuvateatteritoiminnan 25,1 (23,7) milj. euroa. Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi myyntipisteiden lisääntymisen myötä ja oli 30,0 (23,1) milj. euroa.

Rautakirjan liikevoitto nousi 12,5 (11,2) milj. euroon. Kioskikaupan, lehtitukkukaupan ja kirjakauppatoiminnan tulos kasvoi selvästi, kun taas elokuvateatteri- ja ravintolatoiminta jäivät hieman edellisvuotisesta. Liikevoiton kasvua heikensi kiinteistötoiminnan tuottojen väheneminen, sillä sijoitusluontoinen kiinteistöomaisuus siirtyi sulautumisen yhteydessä SanomaWSOY Oyj:lle. EBITA oli 15,1 (13,3) milj. euroa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 päivittäistavarakaupan kehitystä voimakkaammin. Arvion mukaan noin puolet kasvusta tulee kotimaasta ja puolet ulkomailta. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotista tasoa, vaikka osa kiinteistötoiminnan tuotoista siirtyi sulautumisen yhteydessä SanomaWSOY Oyj:lle.

Helsingissä 7.8.2003

SANOMAWSOY Oyj

HallitusOSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-6

1-6

1-12

milj. EUR

2003

2002

Muutos,%

2002

LIIKEVAIHTO

1 163,3

1 143,5

1,7

2 357,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,1

4,1

1,6

1,0

Valmistus omaan käyttöön

0,6

0,3

124,8

0,8

Liiketoiminnan muut tuotot

27,3

41,7

-34,5

69,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

5,0

6,1

-18,7

13,1

Materiaalit ja palvelut

498,6

502,3

-0,7

1 026,0

Henkilöstökulut

287,7

286,6

0,4

585,8

Poistot ja arvonalentumiset

98,4

107,7

-8,7

212,0

Liiketoiminnan muut kulut

240,2

242,2

-0,8

484,3

LIIKEVOITTO

75,3

56,8

32,7

134,4

Rahoitustuotot

11,5

47,8

-75,9

70,8

Rahoituskulut

27,6

50,6

-45,5

98,5

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

59,2

53,9

9,9

106,7

Satunnaiset erät

6,1

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

59,2

53,9

9,9

112,7

Välittömät verot

-22,2

-30,6

-27,3

-64,2

Vähemmistön osuus

-1,5

-3,1

-49,8

-11,4

KATSAUSKAUDEN TULOS

35,4

20,2

75,5

37,2
KONSERNITASE

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

166,0

166,3

-0,2

174,6

Liikearvo

1 120,2

1 227,7

-8,8

1 148,5

Aineelliset hyödykkeet

458,8

470,8

-2,6

459,4

Sijoitukset

197,4

261,6

-24,6

254,6

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 942,2

2 126,5

-8,7

2 037,0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

97,9

95,6

2,4

94,8

Pitkäaikaiset saamiset

67,6

67,3

0,4

72,0

Lyhytaikaiset saamiset

266,6

285,4

-6,6

266,2

Rahoitusarvopaperit

98,1

146,1

-32,8

63,1

Rahat ja pankkisaamiset

53,8

53,3

1,0

59,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ

584,1

647,8

-9,8

555,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 526,3

2 774,2

-8,9

2 592,5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

68,9

62,6

10,2

62,6

Ylikurssirahasto

31,8

16,1

97,4

16,1

Muut rahastot

369,4

364,4

1,4

364,4

Edellisten tilikausien

voitto

357,0

304,9

17,1

308,7

Katsauskauden voitto

35,4

20,2

75,5

37,2

Pääomalainat

207,4

207,3

0,1

207,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 069,9

975,4

9,7

996,3

VÄHEMMISTÖOSUUS

15,4

119,1

-87,1

130,6

PAKOLLISET VARAUKSET

14,7

14,7

-0,5

15,9

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

34,1

36,1

-5,4

37,1

Pitkäaikainen vieras pääoma

589,3

843,0

-30,1

695,1

Lyhytaikainen vieras pääoma

803,0

785,9

2,2

717,5

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 526,3

2 774,2

-8,9

2 592,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-6

1-6

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2003

2002

2002

Liikevoitto

75,3

56,8

32,7

134,4

Oikaisut liikevoittoon

57,7

60,1

-4,0

133,8

Käyttöpääoman muutos

-4,8

-46,0

-89,6

-27,1

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä

ja veroja

128,3

70,9

81,0

241,0

Rahoituserät ja verot

-54,5

-7,9

-590,5

-56,8

Liiketoiminnan rahavirta

73,8

63,0

17,2

184,2

Investointien rahavirta

26,5

38,0

-30,1

48,1

Rahavirta ennen rahoitusta

100,4

101,0

-0,6

232,4

Rahoituksen rahavirta

-64,3

-249,1

-74,2

-455,6

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

36,1

-148,2

-223,3

Rahavarojen kurssierot

-6,5

-17,4

-62,7

-19,4

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

29,6

-165,6

-242,6

Taseen mukaiset

rahavarat 1.1.

122,4

365,0

-66,5

365,0

Taseen mukaiset rahavarat

30.6. / 31.12.

152,0

199,4

-23,8

122,4


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

17,8

17,2

3,9

17,8

Rahalaitoslainat

2,4

6,1

-61,1

5,5

Muut lainat

4,8

14,8

-67,5

1,6

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset

yhteensä

10,8

21,9

-50,9

15,4

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset

yhteensä

2,6

2,8

-8,3

2,7

Pantatut arvopaperit

yhteensä

22,7

54,3

-58,2

27,6

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt

panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,9

Yrityskiinnitykset

5,0

4,8

4,9

4,9

Pantattujen

arvopapereiden

kirjanpitoarvo

3,0

5,4

-44,1

3,5

Talletukset

2,5

1,1

125,5

1,1

YHTEENSÄ

11,5

12,2

-6,1

10,5

OSAKKUUSYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

8,9

8,9

8,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

19,7

24,5

-19,7

20,7

MUUT OMAT VASTUUT

Leasingvastuut

21,2

21,4

-0,7

23,7

Pääomalainojen korot

3,7

2,8

29,1

3,2

Eläkevastuut

0,0

0,0

0,0

Takaisinostovastuut

1,3

1,3

0,3

1,3

Muut vastuut

144,5

132,7

8,9

139,7

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

170,6

158,2

7,9

167,9

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

246,8

282,8

-12,7

253,7

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN

NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos, %

31.12.2002

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

580,0

480,0

20,8

480,0

Asetetut

254,8

200,0

27,4

200,0

Koronvaihtosopimukset

380,0

360,0

5,6

380,0

YHTEENSÄ

1 214,8

1 040,0

16,8

1 060,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

57,6

29,0

99,0

45,1

YHTEENSÄ

57,6

29,0

99,0

45,1

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,0

12,2

0,0

YHTEENSÄ

12,2

YHTEENSÄ

1 272,4

1 081,1

17,7

1 105,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN

MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.6.2003

30.6.2002

Muutos,%

31.12.2002

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,2

0,7

-74,6

0,0

Asetetut

-4,6

-0,6

682,1

-2,9

Koronvaihtosopimukset

-5,6

1,4

-4,8

YHTEENSÄ

-10,0

1,5

-7,7

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,8

1,4

-0,8

YHTEENSÄ

-0,8

1,4

-0,8

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

0,0

0,3

0,0

YHTEENSÄ

0,3

YHTEENSÄ

-10,8

3,2

-8,5


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

LIIKEVAIHTO

564,0

599,3

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

4,4

-0,3

4,7

-0,7

0,0

-3,1

1,0

Valmistus omaan käyttöön

0,4

0,2

0,1

0,1

0,0

0,5

0,8

Liiketoiminnan muut tuotot

7,1

20,3

25,2

16,5

8,4

19,6

69,8

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,6

3,4

1,0

5,1

3,1

3,9

13,1

Materiaalit ja palvelut

247,1

251,5

250,6

251,8

246,2

277,5

1 026,0

Henkilöstökulut

143,6

144,1

143,5

143,1

135,0

164,2

585,8

Poistot ja arvonalentumiset

50,4

48,0

56,6

51,2

49,8

54,4

212,0

Liiketoiminnan muut kulut

121,5

118,8

125,4

116,7

114,9

127,2

484,3

LIIKEVOITTO

14,8

60,5

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

Rahoitustuotot

4,7

6,8

31,4

16,4

10,2

12,8

70,8

Rahoituskulut

19,6

8,0

21,5

29,1

34,4

13,5

98,5

TULOS ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

-0,1

59,3

23,9

30,0

-5,1

57,9

106,7

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

6,1

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

-0,1

59,3

23,9

30,0

-5,1

64,0

112,7

Välittömät verot

-6,1

-16,2

-12,8

-17,8

-11,5

-22,1

-64,2

Vähemmistön osuus

-1,0

-0,6

-1,1

-2,0

-3,0

-5,3

-11,4

KATSAUSKAUDEN TULOS

-7,1

42,6

9,9

10,3

-19,6

36,6

37,2


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

110,3

114,8

110,7

124,2

112,3

143,8

491,1

Sanoma Magazines

Finland

41,1

42,2

40,3

41,5

36,7

46,4

164,8

Sanoma Magazines

Belgium

36,5

40,3

36,0

39,7

35,4

41,0

152,2

Sanoma Magazines

International

22,4

27,8

25,0

23,9

20,2

26,9

95,9

Aldipress

48,6

51,0

50,1

53,9

55,3

55,7

215,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-26,6

-25,3

-25,9

-27,2

-28,6

-29,2

-110,9

YHTEENSÄ

232,3

250,8

236,2

256,0

231,3

284,6

1 008,1

SANOMA

Helsingin Sanomat

66,1

63,8

65,7

66,3

58,0

64,4

254,4

IS-liiketoimintayksikkö

23,1

24,7

22,1

22,8

23,4

23,8

92,1

Kymen Lehtimedia

12,7

13,7

12,3

13,4

12,4

13,5

51,7

Muut

50,2

50,7

51,1

51,7

48,0

50,0

200,7

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-40,7

-40,4

-40,9

-41,1

-39,0

-39,8

-160,8

YHTEENSÄ

111,5

112,4

110,3

113,2

102,8

111,9

438,1

WSOY

Kustantaminen

31,3

44,2

30,3

42,5

30,7

40,0

143,5

Painotoiminta

15,1

13,4

15,9

15,6

15,3

15,9

62,7

Kalenteriliike-

toiminta

1,6

2,6

1,7

3,3

12,2

17,4

34,5

Muut

1,0

1,1

0,9

0,9

1,0

1,0

3,7

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,7

-6,6

-6,4

-6,9

-8,7

-28,6

YHTEENSÄ

42,4

54,6

42,2

55,8

52,2

65,6

215,9

SWELCOM

Nelonen

13,6

15,2

12,7

12,5

10,1

14,0

49,3

HTV

9,2

9,5

6,5

6,7

7,0

7,9

28,1

Muut

2,7

-0,3

3,3

2,3

2,6

3,1

11,3

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-0,6

2,5

-1,0

-0,4

-0,5

-0,6

-2,5

YHTEENSÄ

24,9

26,9

21,5

21,1

19,2

24,4

86,1


RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

88,3

100,8

88,1

92,5

93,2

99,8

373,6

Lehtitukkukauppa

44,1

48,8

38,7

42,9

46,2

49,4

177,3

Kirjakauppa

31,7

17,8

30,8

17,3

26,0

41,1

115,2

Elokuvateatteri-

toiminta

14,6

10,6

14,6

9,1

11,1

14,7

49,6

Ravintola-

toiminta

13,4

16,6

10,7

12,5

13,3

13,7

50,2

Muut

0,0

0,0

0,3

0,3

0,2

0,0

0,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-11,3

-11,9

-7,2

-9,7

-11,1

-12,2

-40,2

YHTEENSÄ

180,8

182,7

176,0

164,9

179,0

206,6

726,5

Konsernin sisäinen kaupankäynti

-27,9

-28,1

-27,1

-26,6

-31,1

-32,1

-117,0

YHTEENSÄ

564,0

599,3

559,0

584,5

553,4

661,0

2 357,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Sanoma Magazines

5,9

26,1

7,7

26,9

2,9

20,6

58,2

Sanoma *)

10,7

11,0

7,9

13,0

9,8

11,3

41,9

WSOY *)

-1,6

6,9

-2,1

6,8

7,0

8,8

20,5

SWelcom

-1,1

1,8

-6,7

-4,8

-2,6

-4,0

-18,0

Rautakirja

7,3

5,2

7,5

3,7

9,4

17,4

38,0

Muut yhtiöt **)

-4,5

5,4

-3,8

-1,9

-4,4

3,9

-6,3

Konserniyhtiöiden väliset eliminoinnit

-1,9

4,2

3,5

-1,0

-3,0

0,6

0,1

YHTEENSÄ

14,8

60,5

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsauksen 1 - 6 2003 kalvot