SanomaWSOY:n liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 130,2 (103,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 1 730,0 (1 447,8) milj. euroon, josta CIG-yrityskaupan vaikutus oli 228,9 milj. euroa. Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan luettuna oli 38,6 % ja velkaantumisaste 75,7 %. Tulos/osake oli 0,35 (0,67) euroa, rahavirta/osake 1,26 (1,24) euroa. Osinkoesitys/osake on 0,51 (0,47) euroa. Luvut vuosineljänneksittäin tiedotteen loppusivuilla.

SanomaWSOY:n liiketoiminnan rakenne, koko ja kansainvälisyys muuttuivat merkittävästi vuonna 2001, kun konserniin ostettiin hollantilaisen VNU:n aikakauslehtiliiketoiminta. Kaupan myötä muodostettu aikakauslehtiryhmä Sanoma Magazines on SanomaWSOY:n suurin liiketoimintaryhmä. Konsernin muut neljä liiketoimintaryhmää ovat Sanoma, SWelcom, WSOY ja Rautakirja, josta konserni omistaa 57 %.

AVAINLUVUT, milj. EUR

31.12.2001

31.12.2000

Muutos,%

Liikevaihto

1 730,0

1 447,8

19,5

Liikevoitto

96,5

84,0

14,9

% liikevaihdosta

5,6

5,8

Liikevoitto ilman liikearvon

Poistoja

130,2

103,1

26,3

% liikevaihdosta

7,5

7,1

Voitto ennen satunnaisia eriä

92,5

138,3

-33,1

% liikevaihdosta

5,3

9,5

Voitto satunnaisten erien jälkeen

92,5

140,3

-34,0

% liikevaihdosta

5,3

9,7

Tilikauden voitto

47,8

94,2

-49,2

% liikevaihdosta

2,8

6,5

Taseen loppusumma

3 053,1

1 439,3

112,1

Bruttoinvestoinnit

1 473,9

168,4

775,5

% liikevaihdosta

85,2

11,6

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

6,7

10,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

8,5

13,8

Omavaraisuusaste, %

31,6

67,4

Omavaraisuusaste, % *)

38,6

67,9

Velkaantumisaste (Gearing), %

114,7

-16,0

Velkaantumisaste (Gearing), % *)

75,7

-16,6

Vieraan pääoman rahoituskulut

31,3

7,4

323,8

Korollinen vieras pääoma

1 439,7

167,4

759,8

Koroton vieras pääoma

678,7

336,4

101,8

Rahoitusarvopaperit, rahat ja

Pankkisaamiset

367,9

316,9

16,1


Työsuhteessa oleva henkilöstö

Keskimäärin

15 129

13 364

13,2

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

12 077

10 350

16,7

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT JA OSAKEPÄÄOMA

31.12.2001

31.12.2000

Muutos,%

Tulos/osake, EUR **)

0,35

0,67

-48,6

Rahavirta/osake, EUR **)

1,26

1,24

1,6

Oma pääoma/osake, EUR **)

5,87

5,95

-1,2

Osinko/osake, EUR **) ***)

0,51

0,47

8,5

Osinko tuloksesta, % ***)

147,5

69,9

Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR

1 510,4

1 964,6

-23,1

Efektiivinen osinkotuotto, %,

A-osake

4,3

3,1

Efektiivinen osinkotuotto, %,

B-osake

4,8

3,4

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku),

A-osake

34,7

22,6

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku),

B-osake

31,0

20,8

Osakkeiden lukumäärä 31.12, A-osake

23 220 492

23 220 492

Osakkeiden lukumäärä 31.12, B-osake

122 301 104

122 301 104

Osakkeiden lukumäärä 31.12

laimennusvaikutuksella, B-osake

134 871 814

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä

keskimäärin, A-osake

23 220 492

23 220 492

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä

keskimäärin, B-osake

122 301 104

122 301 104

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä

Keskimäärin

laimennusvaikutuksella, B-osake

126 502 821

Vuoden alin kurssi, A-osake **)

10,00

13,00

Vuoden alin kurssi, B-osake **)

9,60

12,28

Vuoden ylin kurssi, A-osake **)

16,50

24,37

Vuoden ylin kurssi, B-osake **)

15,00

23,75

Tilikauden keskikurssi, A-osake **)

12,48

17,95

Tilikauden keskikurssi, B-osake **)

12,02

16,46

Tilikauden päätöskurssi, A-osake **)

12,00

15,20

Tilikauden päätöskurssi, B-osake **)

10,70

14,00

Osakkeiden vaihto, kpl, A-osake **)

108 832

263 549

% osakekannasta

0,5

1,1

Osakkeiden vaihto, kpl, B-osake **)

3 625 765

6 209 129

% osakekannasta

3,0

5,1


*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan

**) Vuoden 2000 osakekohtaisissa luvuissa on huomioitu osakkeiden jako neljään 10.5.2000

***) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Tulevaisuuden näkymät

EU-maiden talouskasvun arvioidaan jäävän melko hitaaksi myös vuonna 2002, vaikka kuluttajien vahvistunut luottamus talouteen vuoden 2001 lopussa antaa merkkejä taloustilanteen paranemisesta vuoden 2002 aikana. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen joulukuisen ennusteen mukaan EU-alueen kokonaistuotanto kasvaa 1,4 % ja Suomen kokonaistuotanto 1,9 % vuonna 2002. Ilmoitusmarkkinoiden kehitys näyttää epävarmalta, ja on todennäköistä, että ilmoitusmarkkinoiden kehitys on alkuvuonna heikompaa kuin vuonna 2001. Markkinatilanteen käänteen odotetaan jäävän syksyyn.

SanomaWSOY:n liikevoitto ja liikevaihto paranevat vuonna 2002 merkittävästi, sillä VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden ajan. Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 2 400 milj. euroon. Mikäli taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu odottamattomia muutoksia, liikevoiton odotetaan paranevan noin neljänneksen. Myös vertailukelpoisen liikevaihdon ja -voiton ennakoidaan jonkin verran paranevan. Kannattavuutta parantavat etenkin vuoden 2001 aikana useissa liiketoimintaryhmissä aloitetut kulujen sopeuttamistoimet.

Sanoman liikevaihdon arvioidaan säilyvän nykytasollaan ja liikevoiton paranevan säästöjen seurauksena. Vuoden päätavoite on kannattavuuden parantaminen.

Sanoma Magazinesin liikevaihto yltänee noin miljardiin euroon vuonna 2002. EBITA-prosentin arvioidaan olevan noin 12, mutta liikevoittoprosentti jäänee suurien liikearvopoistojen takia hieman alle kuuden.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 15 % ja liiketappion pienenevän selvästi. Nelosen kannattavuuden paranemiseen vaikuttaa olennaisesti toimilupamaksun mahdollinen puoliintuminen 1.7.2002 alkaen. SWelcomissa jatketaan kulujen sopeuttamista ja kehityspanoksia suunnataan markkinatilanteen mukaan. Kriittisintä ennusteiden toteutumiselle on televisiomainonnan kokonaiskehitys.

WSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5 % ja kannattavuuden paranevan. Tulosta parantavat etenkin vuoden 2001 aikana aloitetut tervehdyttämistoimet.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan runsaat 5 %. Tuloksen ennakoidaan jäävän vuoden 2001 huipputuloksesta, johon sisältyy 8,4 milj. euroa osakkeiden myyntivoittoja. Operatiivisen toiminnan tulos tulee olemaan edellisen vuoden tasoa. Toimintaympäristö

Vuotta 2001 leimasivat talouden epävarmuus ja talouskasvun hidastuminen. Koko EU-alueen BKT:n on arvioitu kasvaneen 1,6 %, ja Suomessa talouskasvun hidastuminen oli muita Länsi-Euroopan maita voimakkaampaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvoi Suomessa vain 0,7 %, kun kasvu vielä vuonna 2000 oli 5,6 %. Toukokuusta syyskuuhun Suomen kokonaistuotanto kehittyi edellisvuotta heikommin. Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan maissa talouskasvu jatkui selvästi muuta Eurooppaa nopeampana.

Kotitalouksien reaalinen ostovoima kasvoi vuonna 2001 Suomessa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen arvion mukaan 4,3 %. Myös yksityinen kulutus kasvoi, ja esimerkiksi vähittäiskauppa ylti ennätykselliseen joulumyyntiin. Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni vuoden 2001 aikana, mutta vuoden lopussa kuluttajien arviot taloudesta paranivat. Kuluttajahintojen nousu hidastui vuoden aikana ja oli keskimäärin 2,6 %. Työllisyystilanne parani hieman, ja työttömyysaste oli joulukuussa 8,1 %. Korkotaso laski koko vuoden.

Mediamainonta väheni vuoden aikana SanomaWSOY:n keskeisimmillä markkina-alueilla Suomessa ja Hollannissa mutta kasvoi Unkarissa, Tshekin tasavallassa ja Belgiassa. Suomessa mediamainontaan käytetty summa pieneni Gallup Mainostiedon mukaan 6 %, 1 047 milj. euroon. Sanomalehtien mediamainonta pieneni noin 7 %, television 9 % ja aikakauslehtien 3 %. Myös verkkomediamainonta supistui 9 %. Mainosmyyntiään kasvattivat vain radio (5 %) ja elokuvat (10 %), joiden osuus mainonnasta oli kuitenkin pieni. Sanomalehtien osuus mainonnasta oli yli puolet, 51,1 %, television 18,6 % ja aikakauslehtien 17,7 %.

Hollannissa mediamainonta pieneni ennakkotietojen mukaan 5 %. Aikakauslehtimainonta väheni edellisvuodesta 8 %. Belgiassa mediamainonnan arvioidaan kasvaneen 3 % ja aikakauslehtimainonnan 7 %. Unkarissa mediamainonta kasvoi ennakkotietojen mukaan 19 % ja aikakauslehtimainonta 12 %. Tshekin tasavallan vastaavat luvut olivat 5 % ja 3 %.

Suomessa kustantamisen ja painamisen liikevaihdon kasvu hidastui Tilastokeskuksen mukaan koko vuoden ajan. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu lähes pysähtyi ja oli vain 0,2 %. Kustantamisen liikevaihto kasvoi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin 3 % ja painamisen noin 4 %. Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan kustantajien jälleenmyynti kirjakaupoille ja muille vähittäiskaupoille kasvoi 4 %. Painotuotteiden vienti kasvoi tammi - lokakuun tietojen perusteella noin 7 % mutta tuonti supistui 11 %.

Teollisuuden tuottajahintaindeksi nousi graafisissa tuotteissa vuoden aikana 3 % ja laski teollisuustuotteissa 6 %. Kustannustuotteiden tuottajahinnat nousivat 3 % ja muiden painotuotteiden samoin 3 %. Paperin ja kartongin tuottajahinnat nousivat 5 %. Paperin hinta perustuu pääasiassa vuosisopimuksiin ja oli selvästi edellisvuotta korkeammalla. Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi kertomusvuonna 19,5 % ja oli 1 730,0 (1 447,8) milj. euroa. Kasvu johtui pääosin ostetuista aikakauslehtiliiketoiminnoista, jotka liitettiin konserniin 1.10.2001. Ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden liikevaihto oli 228,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,1 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa konsernin liiketoimintaryhmissä. Voimakkainta kasvu oli SWelcomissa (8,1 %) ja Rautakirjassa (8,0 %). WSOY:n liikevaihto kasvoi 3,7 %, Sanoma Magazines Finlandin (ent. Helsinki Media) 3,4 % ja Sanoman 0,2 %. Liikevaihdosta 79,1 % tuli Suomesta, 15,2 % muista EU-maista ja 5,7 % EU:n ulkopuolelta. Tulos

Konsernin liikevoitto kasvoi 14,9 %, 96,5 (84,0) milj. euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto, johon ei ole huomioitu VNU:lta ostettuja liiketoimintoja, heikkeni 13,8 % ja oli 72,4 milj. euroa. Liikevoitto heikkeni erityisesti ilmoitusmyynnin supistumisesta kärsineessä Sanomassa, ja lisäksi SWelcomin liiketappio kasvoi. Rautakirjan ja Sanoma Magazines Finlandin liikevoitot kasvoivat. WSOY:n liikevoitto oli edellisvuoden tasoa. Konsernin liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 130,2 (103,1) milj. euroa.

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaisia eriä heikkeni 33,1 % ja oli 92,5 (138,3) milj. euroa. Lasku johtui nettorahoitustuottojen pienenemisestä: Vuonna 2000 nettorahoitustuotot olivat poikkeuksellisen korkeat, koska vuoden alussa realisoitiin mittava määrä sijoitusomaisuutena olleita teknologiaosakkeita. Lisäksi konsernin korkokulut kasvoivat vuoden 2001 aikana merkittävästi yrityskauppaan liittyvien lainojen takia.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 (13,8) % ja oman pääoman tuotto 6,7 (10,7) %. Tulos osaketta kohden heikkeni 0,35 (0,67) euroon. Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys

SanomaWSOY:n kokonaisinvestoinnit nousivat kertomusvuonna 1 473,9 (168,4) milj. euroon. Investointien huomattava kasvu johtui yrityskaupasta, jolla SanomaWSOY osti VNU:n aikakauslehtiliiketoiminnan. Muista investoinneista suurimpia olivat omistusosuuden nosto 100 %:iin Infosto-konsernista, Sanoman painolaitosinvestoinnit ja Ludviginkadun toimitilojen saneeraus.

Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 17,7 (23,8) milj. euroa. CIG-yrityskauppa ja sen rahoittaminen

SanomaWSOY ja hollantilainen mediayhtiö VNU allekirjoittivat heinäkuussa sopimuksen, jonka mukaan SanomaWSOY ostaa VNU:n aikakauslehtitoiminnan (Consumer Information Group, CIG). Velaton ja kassaton kauppahinta oli 1 250 milj. euroa. Kauppa toteutui suunnitelmien mukaisesti 1.10.2001. Kauppahinnasta syntyi liikearvoa 1 168 milj. euroa.

Kauppaan liittyvä hankintameno, joka tarkentuu vielä kauppasopimuksen mukaisesti, oli 1 251 milj. euroa, johon sisältyy myös kaupasta aiheutuneita asiantuntijapalkkioita. Näin ollen kokonaisliikearvo oli 1 181 milj. euroa, joka poistetaan 20 vuodessa. Ostetut yritykset on konsolidoitu SanomaWSOY-konserniin lokakuun alusta alkaen ja konsolidoinnissa on noudatettu varovaisuuden periaatetta. Ostettujen yritysten tuloksiin ennen siirtymistä on tehty oikaisuja ja taseisiin varauksia (mm. uusmediaosakkeiden alaskirjauksia), joita myyjä ei ole vielä kaikilta osin hyväksynyt. Käyttämämme periaate merkitsee sitä, että liikearvon määrä ja siitä tehtävä vuotuinen poisto saattavat muuttua, kun kauppasopimusten mukaiset lopulliset tarkistukset on tehty.

Yritysoston seurauksena SanomaWSOY perusti uuden aikakauslehtiryhmän, jonka nimeksi tuli Sanoma Magazines. Ryhmään keskitettiin CIG:n ja Helsinki Median toiminnot, ja sen pääkonttoritoiminnot ovat Amsterdamissa. Sanoma Magazines -ryhmän johtajaksi ja hollantilaisen emoyhtiön toimitusjohtajaksi sekä SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Theo Bouwman, joka on vastannut CIG:stä VNU:n Executive Boardin jäsenenä. Ryhmän varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Eija Ailasmaa.

CIG-kauppa rahoitettiin noin miljardin euron pankkilainoilla sekä 200 milj. euron suuruisella vaihdettavalla pääomalainalla, joka otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Lainan emissiokurssi oli 99 %, ja lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa. Vaihdettava pääomalaina voidaan vaihtaa enintään 12 570 710 SanomaWSOY Oyj:n B-sarjan osakkeeseen.

Katsauskauden päättyessä Sanoma Magazines toimi kymmenessä Euroopan maassa. Ryhmä on markkinajohtaja Belgiassa, Hollannissa, Suomessa, Tshekin tasavallassa ja Unkarissa. Lisäksi se toimii Isossa-Britanniassa, Romaniassa, Ruotsissa, Slovakiassa ja Kroatiassa, johon perustettiin tytäryhtiö joulukuussa 2001. Muita keskeisiä tapahtumia

Vuoden 2001 aikana konsernissa tehtiin useita muita yrityskauppoja ja -järjestelyitä. Sanoma nosti tammikuussa omistuksensa Keltaista Pörssiä julkaisevassa Infosto-konsernissa 35 %:sta 100 %:iin. Kauppahinta oli 27,8 milj. euroa. Helmikuussa WSOY kasvatti omistustaan puolalaisesta Young Digital Poland S.A:sta 29 %:sta 49 %:iin. Kaupan yhteydessä sovittiin optiosta enemmistöosuuteen vuoden 2004 alussa. Syyskuussa SanomaWSOY:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy sulautuivat SanomaWSOY Oyj:hin. Sanoma myi marraskuussa 7,27 %:n osuuden Savon Mediat Oy:n osakkeista Keskisuomalainen Oyj:lle, ja omistusosuus laski 14,46 %:iin.

Rautakirja myi omistamansa norjalaisen Reitan Narvesen ASA:n osakkeet tammikuussa. Kauppahinta oli 285 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 34 milj. euroa. Myöhemmin syyskuussa Rautakirja lisäsi omistusosuuttaan 35 %:sta 50 %:iin latvialaisesta kioski- ja lehtijakeluyrityksestä Narvesen Baltija SIA:sta, josta tuli kaupan myötä Rautakirjan ja Reitan Narvesen ASA:n yhteisyritys.

Vuoden aikana jatkettiin elokuvateatteritoiminnan kehittämistä Latviassa ja laajentamista Liettuaan. Rautakirjan Finnkino osti syyskuussa 90 % liettualaisesta elokuvayhtiö UAB Vingio kino teatrasista. Samalla yhtiö käynnisti monisaliteatterin suunnittelun Vilnaan. Rautakirja ja Stockmann käynnistivät puolestaan yhteistyön Riiassa rakentaakseen toimitilat tavaratalolle ja 14-saliselle elokuvakeskukselle.


Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa Sanoma Osakeyhtiön maksamaan noin 3 milj. euroa korvauksena taloudellisesta vahingosta. Korvaus liittyy Helsingin Sanomissa vuosina 1996 ja 1997 julkaistuihin kirjoituksiin, ja vahingonkorvaus on kirjattu kuluksi. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen.

Digitaalinen televisiolähetystoiminta alkoi Suomessa 27. elokuuta, ja Nelosen digitaaliset lähetykset alkoivat suunnitellulla tavalla. SWelcom ilmoitti elokuussa, että sen Elokuvakanava aloittaa maanpäällisessä digitaalisessa verkossa jaettavan maksu-tv-kanavansa lähetystoiminnan katsojille maksuttomilla, ohjelmistoa esittelevillä lähetyksillä. Päätöksen taustalla olivat digitaalisten vastaanottimien huono saatavuus ja epävarmuus kaapeli-tv-yhtiöille mahdollisesti maksettavasta jakelukorvauksesta. Samalla WSOY ilmoitti, ettei Koulukanavan käynnistämiselle ole nykytilanteessa edellytyksiä, ja WSOY:n kehittämä sähköinen Opit-palvelu avattiin internetissä lokakuussa. Joulukuussa SWelcom ilmoitti siirtävänsä digitaalisen elokuvakanavan käynnistämistä edelleen toimintaedellytysten täydellisen puuttumisen vuoksi. SWelcom menetti kanavan toimiluvan katsauskauden jälkeen tammikuussa.
Hallinto

SanomaWSOY:n hallinnossa ja johdossa tapahtui muutoksia sekä maaliskuun varsinaisessa yhtiökokouksessa että elokuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko erosi tehtävästään varsinaisessa yhtiökokouksessa 29. maaliskuuta. Hän jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi valittiin SanomaWSOY:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Hallituksen jäseneksi ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi valittiin Rautakirjan toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

SanomaWSOY:n hallituksen jäsen L. J. Jouhki erosi hallituksesta terveydellisistä syistä 4. heinäkuuta. SanomaWSOY:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi elokuun 21. päivänä johtaja Robert Castrénin SanomaWSOY:n hallitukseen L. J. Jouhkin jäljellä olevaksi, vuoden 2002 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Erkon, Rauramon, Syrjäsen, Jouhkin ja Castrénin lisäksi SanomaWSOY:n hallituksessa toimivat Esko Koivusalo (vpj.), Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä.

Konsernin johtoryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Jaakko Rauramo (29.3. saakka) ja Hannu Syrjänen (29.3. alkaen) sekä jäseninä Eija Ailasmaa, Theo Bouwman (1.10. alkaen), Aarno Heinonen, Nils Ittonen, Erkki Järvinen (30.3. alkaen), Jorma Kaimio, Tapio Kallioja, Seppo Kievari, Kerstin Rinne ja Hannu Syrjänen (29.3. saakka). Erkki Järvinen nimitettiin Rautakirjan toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi Syrjäsen siirryttyä SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajina toimivat Pekka Nikula, KHT ja KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT. Tase ja rahoitusasema

Konsernitase kasvoi 3 053,1 (1 439,3) milj. euroon. Oma pääoma oli ilman pääomalainoja 812,4 (822,6) milj. euroa eli 5,87 (5,95) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste oli 38,6 (67,9) %, jossa vaihdettavan pääomalainan omavaraisuutta vahvistava vaikutus on 7,0 prosenttiyksikköä.

Konsernin rahoitusasema muuttui merkittävästi CIG-kaupan myötä. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 367,9 (316,9) milj. euroa. Niiden käypä arvo oli 421,8 (392,8) milj. euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä oli 1 439,7 (167,4) milj. euroa.

Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2001 olivat -4,0 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 42,9 milj. euroa ja -kulut 46,9 milj. euroa. Rahoitustuotot tulivat pääosin realisoituneista osakkeiden myyntivoitoista ja osingoista. Kulut koostuivat lähinnä realisoitumattomista osakkeiden arvonalentumisista (12,8 milj. euroa) sekä yrityskaupan myötä selvästi lisääntyneistä korkokuluista (29,7 milj. euroa). Henkilöstö

SanomaWSOY-konsernin henkilöstö kasvoi ja kansainvälistyi vuonna 2001. Konserniin oli työsuhteessa keskimäärin 15 129 (13 364) henkilöä. Vuoden päättyessä konsernilla oli toimintaa 15 maassa ja konserniin oli työsuhteessa yli 18 000 työntekijää. Kasvu johtui erityisesti CIG:n ostosta sekä Rautakirjan Baltian-toimintojen laajentumisesta. CIG-kaupan myötä konserniin tuli yli 3 700 uutta työntekijää. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 12 077 (10 350). Uuteen Sanoma Magazinesiin oli työsuhteessa keskimäärin 1 828 henkilöä, Sanomaan 4 929 (4 704), SWelcomiin 441 (325), WSOY:hyn 1 971 (1 899) ja Rautakirjaan 5 877 (5 534). Emoyhtiössä työskenteli keskimäärin 83 (89) henkilöä. Osakkeet ja omistus


SanomaWSOY:n liikkeellä olevien A-osakkeiden määrä oli vuoden lopussa 23 220 492 ja B-osakkeiden 115 113 828. SanomaWSOY omisti 31.12.2001 tytäryhtiönsä Tiikerijakelu Oy:n kautta yhteensä 7 187 276
B-osaketta eli 4,94 % osakkeista ja 1,23 % äänistä.

SanomaWSOY:n A-osaketta vaihdettiin vuoden 2001 aikana 108 832 (263 549) kappaletta ja B-osaketta 3 625 765 (6 209 129) kappaletta. A-osakkeiden vaihto oli 0,47 % osakekannasta (1,13 %) ja B-osakkeiden 2,96 % (5,08 %). Osakkeiden keskikurssit olivat A-osakkeella 12,48 euroa ja B-osakkeella 12,02 euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli 16,50 euroa ja alin 10,00 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 15,00 euroa ja alin 9,60 euroa.

SanomaWSOY:n omistuksessa ei tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia, eikä liputusilmoituksia annettu. Osinkopolitiikka

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoina vähintään kolmasosan konsernin tilikauden voitosta.

Vuosien 1999 - 2001 osinko perustuu sulautumisen yhteydessä tehtyyn osakassopimukseen. Sopimuksen mukaan kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta jaetaan vähintään WSOY:n vuoden 1997 osinkotasoa, 0,88 euroa (10.5.2000 tapahtuneen osakkeen jakamisen jälkeen 0,22 euroa), vastaava osinko korotettuna vuosittain 10 %:lla ja sen lisäksi keskimäärin 0,84 euroa (osakkeen jakamisen jälkeen 0,21 euroa) osaketta kohti. Hallitus esittää osakassopimuksen mukaisesti, että vuodelta 2001 jaetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Sanoma

Sanoman liikevaihto säilyi edellisvuotisella tasolla ja oli 459,3 (458,2) milj. euroa. Uuden konserniyhtiön Infoston tuoma kasvu ja Ilta-Sanomien voimakas kehitys korvasivat Helsingin Sanomien ilmoitusliikevaihdon heikkenemistä ja Kymen Lehtimedian painotyöviennin vähentymistä. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,4 %.

Liikevoitto heikkeni 43,3 (55,7) milj. euroon monista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Ilmoitusmyynnin laskun lisäksi liikevoittoa pienensivät tilikaudelle kirjattu valituksenalainen Helsingin käräjäoikeuden päätös 3 milj. euron vahingonkorvauksista sekä mm. paperin hintojen merkittävä nousu ja kasvaneet poistot. Eläkevastuita on katettu 3,7 milj. eurolla rahastojen välisin sisäisin siirroin. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 7,3 (6,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 49,4 (61,2) milj. euroa.

Investoinnit olivat yhteensä 76,5 (70,0) milj. euroa. Merkittävin investointi oli omistusosuuden kasvattaminen 100 %:iin Infosto-konsernista. Investointeihin sisältyy lisäksi mm. Sanomalan painolaitosinvestointeihin liittyviä hankintoja sekä tietojärjestelmäinvestointeja. Helmikuussa Lehtikuva Oy osti 60 %:n enemmistöosuuden kuvatoimisto Compad Oy:stä ja maalis- ja elokuussa emoyhtiö yhteensä 25,07 %:n osuuden pietarilaisesta Smena-lehteä julkaisevasta ZAO Smena -yhtiöstä. Infosto Oy osti lokakuussa Free Ad Production Oy:n, joka julkaisee Palsta-nimistä ilmoita ilmaiseksi -lehteä. Marraskuussa Kymen Lehtimedia osti 25 % Uutisvuoksi Oy:stä, josta tuli täysin omistettu tytäryhtiö. Sanoma Magazines

Sanoma Magazinesiin kuuluvat koko vuoden SanomaWSOY-konsernissa toiminut Helsinki Media (nykyinen Sanoma Magazines Finland) sekä konserniin viimeisellä neljänneksellä yhdistetty VNU:lta ostettu aikakauslehtiliiketoiminta. Ryhmän liikevaihto oli 394,3 milj. euroa ja liikevoitto 41,7 milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 59,9 milj. euroa.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi vuoden aikana 3,4 % ja oli 165,4 (159,8) milj. euroa. Levikkituotot kasvoivat 4 % ja mainostuotot 3 %. Liikevaihtoa pienensi kirjamyynti, joka jäi edellisvuoden tasosta. Liikevoitto parani 17,6 (10,2) milj. euroon. Kasvuun vaikuttivat kustannustoiminnan kannattavuuden parantumisen lisäksi alentuneet poistot ja osakkuusyhtiö Hansaprintin hyvä menestys. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 18,1 (13,5) milj. euroa. Investoinnit olivat yhteensä 6,1 (4,2) milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat julkishallinnon hakemistoliiketoiminnan osto Stellatum Oy:ltä ja 60 %:n enemmistöosuuden osto Suomen Rakennuslehti Oy:stä.

VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 228,9 milj. euroa ja liikevoitto 24,1 milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 41,8 milj. euroa. Viimeisen neljänneksen liikevoitto jäi hieman arvioidusta ennakoitua huonomman joulukuun takia.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 139,6 milj. euroa ja liikevoitto 20,4 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvon ja konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 34,2 milj. euroa. Sanoma Uitgeversin mainostuotot kärsivät jonkin verran vuoden viimeisellä neljänneksellä tietotekniikka- ja telealan yritysten mainonnan vähentymisestä.

Lehtijakelutoimintaa harjoittavan Aldipressin vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 52,8 milj. euroa ja liikevoitto 0,4 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvon ja konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 1,0 milj. euroa.

Belgiassa toimivan Sanoma Magazines Belgiumin (Mediaxis) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 39,4 milj. euroa ja liikevoitto 0,4 milj. euroa. Myös Belgian aikakauslehtimarkkinat kärsivät mainonnan vähentymisestä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto ilman liikearvon ja konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 0,4 milj. euroa. Lukuun sisältyy 0,8 milj. euroa kiistanalaisen peli- ja arpajaisveron viivästysseuraamuksia.

Sanoma Magazinesin muilla toiminta-alueilla - Unkarissa, Slovakiassa, Tshekin tasavallassa, Isossa-Britanniassa, Romaniassa ja Kroatiassa (Sanoma Magazines International) - vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 28,9 milj. euroa ja liikevoitto 6,7 milj. euroa. Liikevoitto ilman liikearvon ja konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 7,0 milj. euroa. Vuoden lopussa Kroatiaan perustettiin uusi tytäryhtiö. SWelcom

SWelcomin liikevaihto kasvoi 84,9 (78,5) milj. euroon. Kasvuun vaikuttivat erityisesti HTV:n laajakaistaisten internetpalvelujen hyvä menestys sekä SanomaWSOY-konsernin eri yksiköille tehtyjen internetpalvelujen kehitys- ja ylläpitoprojektien lisääntyminen.

Liiketappio oli 24,5 (16,7) milj. euroa. Tulosta heikensivät etenkin Nelosen ohjelmistopanostukset, Nelosen omistusosuuden kasvattamisesta aiheutuneet liikearvopoistot ja panostukset digitaaliseen televisiotoimintaan. Edellisvuoteen verrattuna tulosta laski myös 2ndheadin kirjaaminen SWelcomin tulokseen 1.10.2000 alkaen. Liiketappio ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 21,7 (15,7) milj. euroa. Nelosen liiketappio oli 15,3 (15,4) milj. euroa.

SWelcomin investoinnit olivat yhteensä 12,5 (33,7) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaksisuuntaistamiseen sekä kaapelimodeemijärjestelmän kehittämiseen. Vuoden 2000 investointeihin sisältyy Nelosen omistusosuuden nostaminen. WSOY

WSOY:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja oli 211,0 (203,4) milj. euroa. Yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,6 %. Talouden taantuma hiljensi selvästi loppuvuoden myyntiä ja heikensi samalla konsernin kannattavuutta. Kirjamyynnin joulusesonki oli ennätyksellisen vilkas, mutta tavanomaista lyhyempi.

WSOY:n liikevoitto oli 18,1 (18,3) milj. euroa. Perinteisen kirjankustantamisen ja -painamisen tulos ylsi edellisen vuoden hyvälle tasolle, mutta tulosta rasittivat sähköisen kustannustoiminnan tappiot ja tietotekniikkakustantamisen markkinoiden heikko kehitys etenkin Ruotsissa. Kalenteritoiminnan liiketulos nousi tervehdyttämistoimien ansiosta voitolliseksi. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 9,7 (8,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 21,1 (22,4) milj. euroa.

Vuoden investoinnit olivat yhteensä 14,7 (25,5) milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat omistusosuuden kasvattaminen 29 %:sta 49 %:iin puolalaisesta uusmediayhtiö Young Digital Poland S.A:sta ja painotoiminnan korvausluonteiset konehankinnat. Merkittävimmät konehankinnat olivat WS Bookwell Oy:lle Porvooseen asennettu uusi kovakansilinja ja Lönnberg Painojen A0-formaattinen nelivärioffsetkone. Rautakirja

Rautakirjan liikevaihto oli 696,5 (644,6) milj. euroa ja kasvoi 8,0 %. Yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,3 %. Liikevaihto kehittyi hyvin kaikilla toimialoilla, ja hyvin sujuneen vuoden kruunasi onnistunut joulumyynti.

Liikevaihdon hyvä kehitys näkyi myös tuloksen parantumisena. Rautakirjan liikevoitto kasvoi 17,7 % ja oli 42,6 (36,2) milj. euroa. Liikevoitto parani lehtitukkukaupassa, kirjakaupassa sekä ravintolatoiminnassa. Liikevoiton kasvuun vaikuttaa Narvesenin osakkeiden myyntivoitto: Rautakirja myi tammikuussa 2001 omistamansa norjalaisen Reitan Narvesen ASA:n osakkeet, ja kaupasta syntynyt myyntivoitto oli noin 7,8 milj. euroa. Myös rahoitustuotot kasvoivat, ja voitto ennen satunnaisia eriä nousi 45,7 (38,3) milj. euroon. Liikevoitto ilman konserniliikearvon ja liikearvon poistoja (EBITA) oli 45,9 (40,7) milj. euroa.

Vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 35,9 (28,6) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat maaliskuussa Tallinnassa avattu monisaliteatteri, omistusosuuden lisääminen 34,5 %:sta 36,4 %:iin Jokerit HC Oyj:ssä, elokuvateatteriyrityksen hankinta Liettuasta sekä investoinnit uusiin Motorest-yksiköihin. Lisäksi investointeihin sisältyy syksyllä yhteisyritykseksi tulleen Narvesen Baltijan käyttöomaisuuserien käsittely investointeina. Hallituksen valtuudet ja tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elokuussa pidetty SanomaWSOY:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan annettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla. Hallituksella ei ollut vuoden lopussa valtuutusta luovuttaa tai hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallitus käytti katsauskauden aikana valtuutustaan laskemalla liikkeelle 200 milj. euron suuruisen vaihdettavan pääomalainan, joka voidaan vaihtaa enintään 12 570 710 SanomaWSOY Oyj:n B-sarjan osakkeeseen. Vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ja osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Katsauskauden jälkeen tammikuussa hallitus päätti optiojärjestelmän käyttöön ottamisesta. Järjestelmään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, ja jokainen optio oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n B-osakkeeseen. Optiot jaetaan kolmessa vaiheessa vuosien 2001 - 2002, 2002 - 2003 ja 2003 - 2004 vaihteissa (optiotunnukset 2001A, 2001B ja 2001C), ja kullakin kolmesta optiotunnuksesta voidaan merkitä enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksia jaettiin vuoden 2002 alussa 101:lle konsernin johtohenkilölle yhteensä noin 700 000 kappaletta ja loput varastoitiin käytettäväksi hallituksen päätösten mukaisesti myöhemmin. Osakkeen merkintähinta on SanomaWSOY:n B-osakkeen keskikurssi marras - joulukuussa 2001 (optiotunnus 2001A), 2002 (2001B) tai 2003 (2001C) lisättynä 20 prosentilla. Osakkeiden merkintäaika alkaa kolmen vuoden kuluttua optioiden jakamisesta ja jatkuu siitä eteenpäin kolme vuotta. 2001A-optioiden merkintähinta on 12,74 euroa.

Helmikuussa Sanoma Magazines solmi aiesopimuksen Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantavan British European Associated Publishers Ltd -yksikkönsä (BEAP) myymisestä toimivalle johdolle. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen lähikuukausien aikana.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2002

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

Muutos,%

milj. EUR

2001

2000

LIIKEVAIHTO

1 730,0

1 447,8

19,5

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

0,7

0,7

9,4

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

-47,0

Liiketoiminnan muut tuotot

44,5

36,4

22,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

5,5

6,4

-14,1

Materiaalit ja palvelut

786,0

648,1

21,3

Henkilöstökulut

433,8

370,2

17,2

Poistot ja arvonalentumiset

110,3

85,8

28,5

Liiketoiminnan muut kulut

354,1

303,2

16,8

LIIKEVOITTO

96,5

84,0

14,9

Rahoitustuotot ja -kulut

-4,0

54,3

-107,3

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

92,5

138,3

-33,1

Satunnaiset erät

0,0

2,0

VOITTO SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

92,5

140,3

-34,0

Välittömät verot (tulosta vastaavat)

-31,0

-39,3

-21,2

Vähemmistön osuus tilikauden

tuloksesta

-13,7

-6,8

102,2

TILIKAUDEN VOITTO

47,8

94,2

-49,2


KONSERNITASE

milj. EUR

31.12.2001

31.12.2000

Muutos, %

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

112,8

56,5

99,7

Konserniliikearvo

1 299,5

82,1

Aineelliset hyödykkeet

509,6

415,1

22,8

Sijoitukset

266,3

273,7

-2,7

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 188,2

827,4

164,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

122,6

102,2

20,0

Pitkäaikaiset saamiset

63,3

43,2

46,4

Lyhytaikaiset saamiset

311,0

149,5

108,0

Rahoitusarvopaperit

282,6

268,3

5,3

Rahat ja pankkisaamiset

85,4

48,6

75,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

864,8

611,9

41,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 053,1

1 439,3

112,1


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

62,6

62,6

0,0

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

0,0

Muut rahastot

364,4

364,1

0,1

Edellisten tilikausien voitto

321,5

285,7

12,5

Tilikauden voitto

47,8

94,2

-49,2

Pääomalainat

207,3

7,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 019,7

829,9

22,9

VÄHEMMISTÖOSUUS

122,3

112,9

8,4

PAKOLLISET VARAUKSET

8,1

2,3

246,1

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

36,6

37,6

-2,7

Pitkäaikainen vieras pääoma

922,7

85,9

974,6

Lyhytaikainen vieras pääoma

943,7

370,7

154,5

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

3 053,1

1 439,3

112,1


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

31.12.2001

31.12.2000

Muutos,%

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

21,7

25,3

-14,1

Rahalaitoslainat

6,7

7,9

-14,6

Muut lainat

13,3

15,1

-11,5

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset yhteensä

21,9

21,9

0,0

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset yhteensä

2,9

3,2

-9,4

Pantatut arvopaperit yhteensä

54,3

54,3

0,0

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

0,9

0,0

Yrityskiinnitykset

4,7

4,9

-5,5

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

10,7

19,5

-44,9

Talletukset

1,1

0,2

505,5

Takaukset

27,6

2,5

989,7

YHTEENSÄ

45,1

28,1

60,7

Johdannaiskauppaa varten pantattujen arvopapereiden

vakuuksista kirjanpitoarvoltaan 1,7 milj. euroa oli

LEX-osakeantolainausten muodossa.

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

8,9

1,0

768,2

YHTEENSÄ

8,9

1,0

768,2

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

24,5

0,8

YHTEENSÄ

24,5

0,8

MUUT OMAT VASTUUT

LEASINGVASTUUT

Leasingvastuut seuraavana vuonna

8,9

2,3

290,0

Leasingvastuut yli vuoden kuluttua

36,3

2,4

YHTEENSÄ

45,2

4,7

866,4

PÄÄOMALAINOJEN KOROT

2,4

1,6

51,6

ELÄKEVASTUUT

Alkaneet eläkkeet

0,0

0,6

YHTEENSÄ

0,0

0,6

TAKAISINOSTOVASTUUT

1,3

3,3

-62,1

MUUT VASTUUT

19,3

13,2

46,2

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

68,2

23,4

191,1

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

225,9

132,7

70,2


AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Nimellisarvo

Nimellisarvo

Muutos,%

milj. EUR

31.12.2001

31.12.2000

KORKOJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

200,0

0,0

Optiosopimukset

Ostetut

480,0

0,0

Asetetut

480,0

0,0

Koronvaihtosopimukset

400,0

0,0

YHTEENSÄ

1 560,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

36,2

47,5

-23,8

YHTEENSÄ

36,2

47,5

-23,8

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

32,9

22,1

48,6

YHTEENSÄ

32,9

22,1

48,6

YHTEENSÄ

1 629,1

69,6


AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

Markkina-arvo

Markkina-arvo

Muutos,%

milj. EUR

31.12.2001

31.12.2000

KORKOJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,1

0,0

Optiosopimukset

Ostetut

1,5

0,0

Asetetut

-1,1

0,0

Koronvaihtosopimukset

1,1

0,0

YHTEENSÄ

1,4

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

-0,2

3,9

-106,3

YHTEENSÄ

-0,2

3,9

-106,3

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,2

-0,8

-127,4

YHTEENSÄ

0,2

-0,8

-127,4

YHTEENSÄ

1,4

3,1

-56,1


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

LIIKEVAIHTO

361,4

362,2

353,8

652,6

345,9

349,0

345,5

407,4

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys(+)/vähennys(-)

5,4

0,8

0,3

-5,8

4,4

1,8

0,1

-5,6

Valmistus omaan

käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut

tuotot

15,8

9,4

7,2

12,0

7,8

9,3

6,8

12,6

Osuus

osakkuusyritysten

tuloksista

-0,6

4,8

-0,2

1,5

1,1

1,8

4,0

-0,5

Materiaalit ja

palvelut

169,1

161,6

162,7

292,5

159,3

148,5

155,3

184,9

Henkilöstökulut

99,9

96,7

93,0

144,2

91,1

93,9

84,4

100,7

Poistot ja

arvonalentumiset

21,3

21,9

23,0

44,1

19,3

20,1

20,7

25,7

Liiketoiminnan

muut kulut

79,0

79,5

67,0

128,7

76,3

78,6

69,3

79,0

LIIKEVOITTO

12,7

17,5

15,4

50,9

13,1

20,7

26,6

23,6

Rahoitustuotot ja

-kulut

5,4

10,1

-16,1

-3,3

38,3

18,9

-4,7

1,8

VOITTO ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

18,1

27,6

-0,8

47,6

51,4

39,6

21,9

25,4


Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

VOITTO SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

18,1

27,6

-0,8

47,6

51,4

39,6

21,9

27,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-6,6

-6,3

-2,2

-16,0

-13,5

-10,4

-6,9

-8,5

Vähemmistön osuus

tilikauden tuloksesta

-4,4

-1,5

-2,2

-5,6

-1,5

-1,1

-1,9

-2,3

TILIKAUDEN VOITTO

7,1

19,8

-5,1

26,0

36,4

28,1

13,1

16,6


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN; KOKO VUOSI

milj. EUR

1-12/2001

1-12/2000

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen

459,3

458,2

YHTEENSÄ

459,3

458,2

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen

373,3

159,8

Lehtitukkukauppa

52,8

0,0

Toimialojen sisäinen kaupankäynti

-31,7

0,0

YHTEENSÄ

394,3

159,8

SWELCOM

Sähköinen viestintä

84,9

78,5

YHTEENSÄ

84,9

78,5

WSOY

Kustantaminen

131,8

127,4

Painotoiminta

62,2

61,4

Kalenteriliiketoiminta

35,8

36,7

Muut

3,9

3,8

Toimialojen sisäinen kaupankäynti

-22,8

-25,9

YHTEENSÄ

211,0

203,4

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

359,8

336,8

Lehtitukkukauppa

165,1

154,2

Kirjakauppa

113,9

107,2

Elokuvatoiminta

47,6

43,6

Ravintolatoiminta

42,4

38,4

Verkkoliiketoiminta

0,4

0,0

Muut

0,0

0,0

Toimialojen sisäinen kaupankäynti

-32,7

-35,6

YHTEENSÄ

696,5

644,6

Konsernin sisäinen kaupankäynti

-115,9

-96,7

YHTEENSÄ

1 730,0

1 447,8


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN; VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

SANOMA

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen

119,9

118,3

108,5

112,6

112,3

116,0

110,0

119,9

YHTEENSÄ

119,9

118,3

108,5

112,6

112,3

116,0

110,0

119,9

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien

kustantaminen

39,2

41,7

37,7

254,6

39,5

39,3

35,8

45,3

Lehtitukkukauppa

0,0

0,0

0,0

52,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen

sis. kaupankäynti

0,0

0,0

0,0

-31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

39,2

41,7

37,7

275,6

39,5

39,3

35,8

45,3

SWELCOM

Sähköinen viestintä

20,8

21,6

18,0

24,5

18,7

20,7

15,2

24,0

YHTEENSÄ

20,8

21,6

18,0

24,5

18,7

20,7

15,2

24,0

WSOY

Kustantaminen

29,9

38,3

29,0

34,7

27,8

35,1

28,9

35,5

Painotoiminta

15,6

14,9

15,6

16,1

15,6

14,5

15,3

16,0

Kalenteri-

liiketoiminta

1,9

2,9

12,5

18,4

1,9

3,3

12,4

19,0

Muut

1,0

1,0

0,9

1,1

0,8

1,0

0,7

1,3

Toimialojen

sis. kaupankäynti

-6,3

-5,1

-6,1

-5,3

-6,8

-6,4

-6,2

-6,6

YHTEENSÄ

42,1

52,0

51,9

65,0

39,4

47,5

51,3

65,3

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

80,7

87,8

88,2

103,1

80,0

83,1

85,0

88,7

Lehtitukkukauppa

39,3

41,6

41,5

42,7

35,1

40,7

40,1

38,3

Kirjakauppa

32,1

16,6

25,1

40,2

30,1

16,0

23,0

38,1

Elokuvatoiminta

11,8

8,4

11,3

16,0

12,8

7,8

10,1

12,9

Ravintolatoiminta

8,3

11,0

12,3

10,8

8,1

9,8

11,2

9,3

Verkkoliiketoiminta

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen

sis. kaupankäynti

-7,7

-8,6

-7,9

-8,6

-8,4

-10,0

-8,9

-8,3

YHTEENSÄ

164,6

156,9

170,4

204,6

157,8

147,4

160,5

178,9

Konsernin

sis. kaupankäynti

-25,2

-28,3

-32,7

-29,8

-21,7

-21,8

-27,3

-26,0

YHTEENSÄ

361,4

362,2

353,8

652,6

345,9

349,0

345,5

407,4


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN; KOKO VUOSI

milj. EUR

1-12/2001

1-12/2000

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen*)

43,3

55,7

YHTEENSÄ

43,3

55,7

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen

41,3

10,2

Lehtitukkukauppa

0,4

0,0

Toimialojen väliset eliminoinnit

0,0

0,0

YHTEENSÄ

41,7

10,2

SWELCOM

Sähköinen viestintä

-24,5

-16,7

YHTEENSÄ

-24,5

-16,7

WSOY

Kustantaminen

6,3

8,3

Painotoiminta

7,4

9,3

Kalenteriliiketoiminta

0,3

-1,8

Muut *)

6,4

3,1

Toimialojen väliset eliminoinnit

-2,3

-0,5

YHTEENSÄ

18,1

18,3

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

14,8

15,7

Lehtitukkukauppa

10,3

9,5

Kirjakauppa

6,7

6,0

Elokuvatoiminta

2,0

2,5

Ravintolatoiminta

-1,1

-2,2

Verkkoliiketoiminta

-1,7

0,0

Muut

11,5

4,6

Toimialojen väliset eliminoinnit

0,0

0,0

YHTEENSÄ

42,6

36,2

Muut yhtiöt **)

-15,8

-16,0

Konserniyhtiöiden väliset eliminoinnit

-8,9

-3,8

YHTEENSÄ

96,5

84,0


*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka) ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt

LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN; VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

SANOMA

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen *)

14,2

7,3

8,9

12,9

12,4

15,7

14,6

13,1

YHTEENSÄ

14,2

7,3

8,9

12,9

12,4

15,7

14,6

13,1

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien

kustantaminen

1,0

6,2

3,5

30,5

0,6

3,5

1,0

5,1

Lehtitukkukauppa

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

1,0

6,2

3,5

30,9

0,6

3,5

1,0

5,1

SWELCOM

Sähköinen viestintä

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

YHTEENSÄ

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

WSOY

Kustantaminen

-1,0

7,1

0,8

-0,5

0,7

6,4

3,9

-2,8

Painotoiminta

2,2

1,6

1,7

2,0

3,1

1,7

2,6

1,9

Kalenteri-

liiketoiminta

-4,1

-3,5

4,1

3,8

-4,1

-3,9

3,1

3,2

Muut *)

2,6

-0,1

1,8

2,0

1,5

-0,4

0,0

2,0

Toimialojen väliset

eliminoinnit

-0,7

0,9

-1,0

-1,5

-1,1

0,9

-0,3

0,1

YHTEENSÄ

-1,0

6,0

7,3

5,7

0,1

4,6

9,3

4,3

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

3,1

3,2

5,0

3,5

3,2

3,1

5,4

3,9

Lehtitukkukauppa

2,5

2,8

2,8

2,2

2,0

3,0

2,7

1,8

Kirjakauppa

0,8

-1,9

0,2

7,6

0,8

-2,1

0,6

6,8

Elokuvatoiminta

0,8

-0,5

0,0

1,8

1,5

-0,8

0,3

1,5

Ravintolatoiminta

-0,7

-0,2

0,6

-0,8

-0,8

-0,1

0,7

-1,9

Verkkoliiketoiminta

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut

8,5

0,9

0,9

1,3

1,2

1,4

1,1

0,9

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

14,6

3,9

9,1

15,1

7,9

4,5

10,8

13,0

Muut yhtiöt **)

-4,7

-1,1

-4,8

-5,1

-2,1

-5,0

-1,0

-7,9

Konserniyhtiöiden

väliset eliminoinnit

-4,4

1,0

-2,6

-3,0

-2,1

-0,4

-3,7

2,4

YHTEENSÄ

12,7

17,5

15,4

50,9

13,1

20,7

26,6

23,6


*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka) ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet