SanomaWSOY:n liikevoitto oli tammi - syyskuussa 75,8 (45,6) milj. euroa ja EBITA 148,6 (59,0) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 549,5 (353,8) milj. euroa ja liikevoitto 19,1 (15,4) milj. euroa. Vuonna 2001 VNU:lta ostetun aikakauslehtiliiketoiminnan hankintameno alenee tarkistusten jälkeen 1 251 milj. eurosta noin 1 206 milj. euroon.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

1 685,0

1 077,4

56,4

1 730,0

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

206,9

111,8

85,2

206,8

% liikevaihdosta

12,3

10,4

12,0

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

148,6

59,0

152,0

133,2

% liikevaihdosta

8,8

5,5

7,7

Liikevoitto

75,8

45,6

66,4

96,5

% liikevaihdosta

4,5

4,2

5,6

Voitto ennen

satunnaisia eriä

48,7

45,0

8,4

92,5

% liikevaihdosta

2,9

4,2

5,3

Taseen loppusumma

2 722,3

1 671,8

62,8

3 053,1

Bruttoinvestoinnit

73,9

126,9

-41,7

1 473,9

% liikevaihdosta

4,4

11,8

85,2

Omavaraisuusaste, % *)

41,2

68,7

38,6

Omavaraisuusaste, %

33,3

55,9

31,6

Velkaantumisaste

(Gearing), % *)

79,6

-23,5

75,7

Velkaantumisaste

(Gearing), %

122,2

-6,0

114,7

Vieraan pääoman

rahoituskulut

50,7

15,6

224,6

31,3

Korollinen vieras pääoma

1 217,7

425,8

186,0

1 439,7

Koroton vieras pääoma

632,4

349,0

81,2

678,7

Rahoitusarvopaperit, rahat

ja pankkisaamiset

151,4

479,2

-68,4

367,9

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

18 834

14 084

33,7

15 129

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

15 300

10 998

39,1

12 077


Tulos/osake, EUR

0,00

0,16

-97,3

0,35

Rahavirta/osake, EUR

0,64

0,44

44,9

1,26

Oma pääoma/osake, EUR

5,42

5,67

-4,5

5,87

Osakekannan markkina-arvo

1 337,4

1 390,3

-3,8

1 510,4

*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan


Loppuvuoden näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihto ja -voitto kasvavat vuonna 2002 merkittävästi, kun VNU:lta ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vaikuttavat konsernin lukuihin yhden neljänneksen sijaan koko vuoden. Erityisen voimakkaasti kasvaa liikevoitto ennen liikearvon poistoja. Kehitys jää kuitenkin hieman aikaisemmin arvioitua vaimeammaksi, sillä mediamainonnan kasvu ei alkanut odotetusti syksyllä 2002 ja liiketoimintaryhmissä aloitetut sopeuttamistoimet vaikuttavat konsernin tulokseen osin vasta tulevina vuosina. SanomaWSOY:n viimeinen neljännes on tyypillisesti vuoden paras.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan nyt kasvavan runsaaseen 2,3 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvaa merkittävästi - noin 20 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2002 tammi - syyskuussa 56 %, 1 685,0 (1 077,4) milj. euroon. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin konserniin lokakuun 2001 alussa liitetyistä liiketoiminnoista, joihin kuuluvat nykyiset Sanoma Uitgevers, Sanoma Magazines Belgium, Sanoma Magazines International ja Aldipress. Liikevaihto kasvoi myös SWelcomissa, WSOY:ssä ja Rautakirjassa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi prosentin.

Tulos

Konsernin liikevoitto parani 66 % ja oli 75,8 (45,6) milj. euroa. Liikevoittoa kasvattivat myyntivoitot ja uusien aikakauslehtitoimintojen liittäminen konserniin. Tulos ennen konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) oli 148,6 (59,0) milj. euroa.

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaisia eriä oli 48,7 (45,0) milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 6,7 (29,9) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,00 (0,16) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 88,9 (61,3) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,64 (0,44) euroa.

Investoinnit

SanomaWSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat tammi - syyskuussa 73,9 (126,9) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanomalan painolaitoshankintoihin. Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehitysmenot olivat 12,7 (17,7) milj. euroa.

Markkinatilanne

Bruttokansantuote kasvaa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen syyskuisen ennusteen mukaan vuonna 2002 euroalueella 1,2 % ja Suomessa 1,9 %. Kuluttajien luottamus talouteen oli syyskuussa Tilastokeskuksen mukaan selvästi vuodentakaista vahvempi. Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta olivat varovaisia, mutta omaan talouteen uskottiin vahvasti.

Mediamainonta väheni Suomessa tammi - syyskuussa Gallup Mainostiedon mukaan 2 %. Mainonta kasvoi heinäkuussa noin prosentin mutta väheni vastaavasti prosentin elokuussa ja oli syyskuussa edellisvuotisella tasolla. Sanomalehtimainonta väheni tammi - syyskuussa 4 % ja televisiomainonta kasvoi 3 %. Aikakauslehtimainonta väheni 2 %. Aikakauslehtimainonta väheni Suomen ohella myös Hollannissa mutta kasvoi Belgiassa, Unkarissa ja Romaniassa.

Vähittäiskauppa kasvoi Suomessa kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 4 %.

Rautakirjan sulautuminen

SanomaWSOY:n ja Rautakirjan ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät syyskuussa SanomaWSOY:n ja Rautakirjan hallitusten hyväksymän sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Rautakirja sulautuu SanomaWSOY:hyn. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.3.2003.

Sulautumissuunnitelman mukaan Rautakirjan osakkeenomistajat saavat vastikkeena SanomaWSOY:n osakkeita siten, että yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella saa 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Sulautuminen mahdollistaa koko konsernin voimavarojen hyödyntämisen kansainvälisissä kasvuhankkeissa ja yksinkertaistaa omistusrakennetta. Järjestely lisää myös joustavuutta mahdollisissa sisäisissä yritys- ja toimialajärjestelyissä sekä tehostaa rahoitusta ja pääomasuunnittelua.

Rautakirjan liiketoiminnat yhtiöitetään sulautumisen yhteydessä uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta. SanomaWSOY laskee sulautumisessa liikkeelle enintään

33 551 120 SanomaWSOY:n B-osaketta, joista enintään 18 773 018 annetaan vastikkeena SanomaWSOY:n tytäryhtiöille Sanoma Osakeyhtiölle ja Werner Söderström Osakeyhtiölle. SanomaWSOY-konsernin ulkopuoliset Rautakirjan osakkeenomistajat saavat sulautumisessa vastikkeena enintään 14 778 101 osaketta, jotka edustavat noin 8,25 % SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeiden kokonaismäärästä sulautumisen jälkeen. SanomaWSOY Oyj ei saa suoraan omistamistaan osakkeista sulautumisvastiketta, eikä SanomaWSOY-konserniin synny sulautumisessa uutta konserniliikearvoa.

Muita keskeisiä tapahtumia

SanomaWSOY myi strategiansa mukaisesti tammi - syyskuussa ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuuttaan. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Sanoma Magazines Finland myi Blue Book

-hakemistoliiketoimintansa ja SanomaWSOY Oyj kiinteistöomaisuuttaan. Toisella neljänneksellä Sanoma Magazines myi Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantavan BEAP-liiketoimintayksikön ja Sanoman tytäryhtiö Startel Oy 33,4 %:n omistusosuutensa Ecovision AB:sta sekä StarDesk- ja StarWeb-liiketoiminnot. Lisäksi Sanoman tytäryhtiö Arnedo Oy myi kesän ja syksyn aikana 11,0 % Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista. Kauppojen myötä omistusosuus laski 23,1 %:iin.

SanomaWSOY osti VNU:n aikakauslehtiliiketoiminnan vuonna 2001, ja kauppasopimuksen mukaiset kauppahinnan tarkistukset sovittiin lopullisesti lokakuussa 2002. Tarkistusten jälkeen kaupan hankintameno alenee noin 1 206 milj. euroon. Summaan sisältyy myös kaupasta aiheutuneita asiantuntijapalkkioita. SanomaWSOY:n vuoden 2001 tilinpäätöksessä ilmoittama vastaava hankintameno oli 1 251 milj. euroa. Kaupan kokonaisliikearvo poistetaan 20 vuodessa, ja tarkistusten myötä vuosittain tehtävä poisto alenee noin 2 milj. euroa.

Osinko


SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti huhtikuussa jakaa vuodelta 2001 osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2002, ja osinko maksettiin 19.4.2002.

SanomaWSOY:n osakassopimuksen allekirjoittajat, jotka omistavat SanomaWSOY:n osakkeista ja äänistä yli 50 %, ovat sitoutuneet äänestämään sekä muutoinkin toimimaan siten, että SanomaWSOY päättää vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa jakaa tilikaudelta 2002 osinkoa vähintään 0,26 euroa osakkeelta.

Tase ja rahoitusasema

SanomaWSOY:n konsernitase oli syyskuun lopussa 2 722,3 (1 671,8) milj. euroa ja oma pääoma ilman pääomalainoja 749,6 (784,7) milj. euroa. Omavaraisuusaste nousi edelleen kolmannen neljänneksen aikana ja oli pääomalainat mukaan lukien 41,2 %. Pääomalainojen omavaraisuutta vahvistava vaikutus on 7,9 prosenttiyksikköä.

Konsernin korollinen vieras pääoma väheni edelleen hyvän kassavirran ansiosta ja oli katsauskauden päättyessä pääomalainat mukaan lukien 1 217,7 (425,8) milj. euroa. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 151,4 (479,2) ja markkina-arvo 161,4 (511,6) milj. euroa. Kauden lopussa jäljellä olevien osakesijoitusten kirjanpitoarvo oli 58,8 (121,3) ja markkina-arvo 68,0 milj. euroa. Nettovelka oli 1 066,3 milj. euroa. Loppuvuonna nettovelka alenee edelleen.

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi - syyskuussa 27,1 (0,6) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 58,0 (37,7) milj. euroa ja -kulut 85,1 (38,3) milj. euroa. Rahoitustuotot tulivat suurilta osin osakkeiden myyntivoitoista, 31,8 (17,9) milj. euroa. Katsauskauden aikana osakesalkkua realisoitiin suunnitelmien mukaisesti. Kolmannella neljänneksellä osakkeita myytiin kuitenkin vaikean markkinatilanteen takia selvästi vähemmän kuin alkuvuonna. Rahoituskulut koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 48,9 (8,0) milj. euroa, ja arvopapereiden arvonalentumisista, 31,5 (28,8) milj. euroa.

Osakkeet

SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 61 974 ja


B-osakkeita 4 825 198 kappaletta. Osakkeiden pörssivaihto oli katsauskaudella yhteensä 57,5 (35,6) milj. euroa.

A-osakkeiden keskikurssi oli tammi - syyskuussa 12,17 euroa ja B-osakkeiden 11,76 euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli 13,40 euroa ja alin 9,70 euroa. B-osakkeen vastaavat luvut olivat 13,63 euroa ja 8,66 euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli syyskuun lopussa, konsernin hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 1 337,4 (1 390,3) milj. euroa. Konsernin hallussa oli 7 187 276 B-osaketta eli 4,94 % osakkeista ja 1,23 % äänistä. Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa.
SANOMASanomalehtien kustantaminen ja painaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

326,2

346,6

-5,9

459,3

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

35,9

35,3

1,8

49,9

% liikevaihdosta

11,0

10,2

10,9

Liikevoitto

30,6

30,3

1,0

43,3

% liikevaihdosta

9,4

8,7

9,4

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

26,9

24,6

9,3

35,1

% liikevaihdosta

8,3

7,1

7,6

Taseen loppusumma

504,4

491,1

2,7

490,7

Bruttoinvestoinnit

31,8

59,2

-46,3

76,5

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

5 047

4 984

1,3

4 929

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 639

3 611

0,8

3 563

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2002

2001

2000

Helsingin Sanomat

Arkilevikki, kpl *)

436 009

446 972

Sunnuntailevikki, kpl *)

507 011

517 860

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

32 000

35 008

Ilta-Sanomat

Levikki, kpl *)

218 829

214 610

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

5 255

5 256

Taloussanomat

Levikki, kpl *)

31 192

25 162

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

2 153

3 569

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman liikevaihto oli tammi - syyskuussa 326,2 (346,6) milj. euroa. Liikevaihdon 6 %:n lasku johtui pääosin mediamainonnan vähentymisestä: sanomalehtimainontaan käytetty rahamäärä väheni tammi - syyskuussa Gallup Mainostiedon mukaan 4 % ja työpaikkailmoittelu 30 %. Ilmoitusliikevaihdon osuus Sanoman kokonaisliikevaihdosta oli 49 %. Sanoman ilmoitusliikevaihto laski katsauskaudella. Levikkiliikevaihto kasvoi hieman, mutta painotuotevienti väheni.

Sanoman liikevoitto, 30,6 (30,3) milj. euroa, parani hieman edellisvuotisesta liikevaihdon laskusta huolimatta. Kuluja säästettiin 20 milj. euroa tehostamistoimien ja pienentyneiden paperikustannusten ansiosta. Tulosta paransivat lisääntyneet myyntivoitot mutta heikensi osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuuden pienentyminen 3,6 (4,9) milj. euroon. Sanoman oman toiminnan tulos parani 2,3 milj. euroa. EBITA oli 35,9 (35,3) milj. euroa. Edellisvuoden vertailulukuun sisältyy Helsingin Sanomien kuluksi kirjattu 3 milj. euron vahingonkorvaus.

Kokonaisinvestoinnit olivat 31,8 (59,2) milj. euroa. Valtaosa niistä kohdistui Sanomalan painolaitoshankkeeseen.

Mediamarkkinoiden heikko kehitys vaikutti Helsingin Sanomien liikevaihtoon, joka jäi tammi - syyskuussa 6 % edellisvuotisesta. Ilmoitusliikevaihto laski 9 % erityisesti työpaikkailmoittelun vähenemisen vuoksi. Levikkiliikevaihto kasvoi prosentin. Liikevoitto parani huomattavasti, ja kulut pienenivät säästötoimien seurauksena 7 %. Yksikössä on käynnissä useita tehostamishankkeita, jotka vaikuttavat tulokseen kuluvan vuoden lisäksi erityisesti lähivuosina. Helsingin Sanomien koko vuoden levikin ennakoidaan jäävän hieman edellisestä vuodesta, jolloin loppuvuoden levikkiä nostivat poikkeukselliset uutistapahtumat. Lehden lukijamäärä on Kansallisen mediatutkimuksen mukaan säilynyt entisellä tasolla.

Ilta-Sanomien liikevaihto laski kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 2 % mutta liikevoitto parani. Ilmoitusliikevaihto kasvoi 5 %. Levikki sen sijaan laski vuoden 2001 huippuluvuista. Ilta-Sanomien irtonumeromyynnin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen markkinaosuus oli 61,5 %. Veikkaaja-lehden julkaisuoikeudet siirtyivät Sanomalle syyskuun alussa, ja Ilta-Sanomat, Veikkaaja, Keltainen Pörssi ja Palsta muodostavat jatkossa IS-liiketoimintayksikön.

Kymen Lehtimedian liikevaihto laski tammi - syyskuussa 11 %. Tuotot painotöistä vähenivät puoleen edellisvuotisesta Venäjän-viennin vähenemisen vuoksi, eikä uusia painotöitä Venäjältä ole odotettavissa paikallisten painojen alhaisemman hintatason takia. Päivälehtien levikit laskivat edelleen, mutta levikkiliikevaihto kasvoi edellisvuotisesta vuoden alussa tehtyjen hinnankorotusten ansiosta. Myös lehtien lukijamäärät ovat Kansallisen mediatutkimuksen mukaan säilyneet ennallaan. Ilmoitusliikevaihto oli edellisvuotisella tasolla. Liikevoittotaso onnistuttiin säilyttämään liikevaihdon laskusta huolimatta, ja kannattavuus parani edellisvuotisesta. Kulut pienenivät 13 % pääosin tuotannon vähentymisen takia.

Infoston liikevaihto pieneni 12 % mutta liikevoitto kasvoi merkittävästi. Liikevaihdon lasku ja liikevoiton parantuminen johtuivat keskittymisestä kuluttajien välisen kaupan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi Infosto keskittyi kustannustehokkuuden parantamiseen. Keltainen Pörssi -lehden levikkiliikevaihto oli edellisvuotisella tasolla hinnankorotuksen ansiosta, vaikka kappalemääräinen levikki laski hieman kiristyneessä markkina- ja kilpailutilanteessa. Myös lehden ilmoitusliikevaihto oli edellisvuotisella tasolla.

Startel Oy:n liikevaihto laski katsauskaudella 18 % ja erityisesti ilmoitusliikevaihto väheni merkittävästi. Liiketappio sen sijaan pieneni runsaan viidenneksen pääosin Ecovisionin omistusosuuden sekä StarDesk- ja StarWeb -liiketoimintojen myynnin ansiosta. Startel julkaisi katsauskauden jälkeen kehitys- ja kannattavuusohjelman, jonka arvioidaan parantavan Sanoman tulosta vuosittain noin 1,5 milj. euroa vuodesta 2004 lähtien.

Esmerkin myynnin kasvu jatkui heikosta suhdannetilanteesta huolimatta.

Ilmoitusmarkkinoiden kehitys jatkui ennakoitua heikompana, eikä mediamainonnan odoteta kääntyvän merkittävään kasvuun lähikuukausina. Sanomalehtimainonnan pitkittyneen laskun vuoksi Sanoman koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan supistuvan noin 5 % edellisvuotisesta. Mittavista kulusäästöistä huolimatta liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2001 tasosta. Sanomalle tämä merkitsee toiminnan sopeuttamista markkinakehitykseen ja meneillään olevien säästötoimien jatkamista. Sanoman päätavoite on pitkäjänteinen kannattavuuden parantaminen, johon pyritään monin tehostamistoimin ja rakenteita keventämällä.

SANOMA MAGAZINES Aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa

Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen taloudelliset vertailutiedot sisältävät vain Sanoma Magazines Finlandin luvut.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

711,7

118,7

499,8

394,3

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

94,5

11,5

722,8

60,9

% liikevaihdosta

13,3

9,7

15,4

Liikevoitto

37,5

10,8

248,4

41,7

% liikevaihdosta

5,3

9,1

10,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

25,8

3,4

659,3

31,4

% liikevaihdosta

3,6

2,9

8,0

Taseen loppusumma

1 703,3

75,2

1 766,0

Bruttoinvestoinnit

13,8

4,6

198,8

1 314,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 877

877

456,2

1 828

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 276

842

407,5

1 707

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2002

2001

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa

(Aldipress), tuhansia

94 685

96 861

Julkaistuja

aikakauslehtiä, kpl

219

260

Myydyt aikakauslehdet,

tuhansia

301 818

339 543

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

32 770

34 388


Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi - syyskuussa 711,7 (118,7) milj. euroa. Aikakauslehtimainonta väheni Suomessa ja Hollannissa mutta kasvoi Belgiassa, Unkarissa ja Romaniassa. Mainostuotot olivat noin 23 % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Tammi - syyskuun liikevoitto oli 37,5 (10,8) milj. euroa ja EBITA 94,5 (11,5) milj. euroa. Liikevoittoa paransi Sanoma Magazines Finlandin Blue Book -yksikön myynti maaliskuussa ja Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantavan BEAP-yksikön myynti huhtikuussa.

Kokonaisinvestoinnit olivat 13,8 (4,6) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanoma Uitgeversin projekteihin (SAP) ja Aldipressiin.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 335,4 milj. euroa. Liikevaihto kehittyi ennakoitua heikommin, sillä Hollannin markkinat kärsivät talouden taantumasta. Sekä mainos- että levikkituotot vähenivät kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Sanoma Uitgevers ilmoitti kesäkuussa aloittavansa yhtiön uudelleenjärjestelyt. Järjestelyn tavoitteena on vähentää yksikön kiinteitä kustannuksia vuositasolla noin 15 milj. eurolla, mutta vuosien 2002 ja 2003 tulosta heikentävät projektin kertaluontoiset kustannukset.

Aldipressin tammi - syyskuun liikevaihto oli 159,3 milj. euroa. Duivenissa avattiin uusi jakelukeskus, ja Amsterdamissa käynnistyi uusi palautusten käsittelylinja.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli 118,5 (118,7) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti tilaus- ja irtonumeromyynnin hyvä kehitys mutta heikensivät talouden taantumasta kärsineiden mainostuottojen ja kirjamyynnin väheneminen, Blue Bookin myynti sekä Sköna Dagarin lopettaminen.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli tammi - syyskuussa 111,2 milj. euroa. Sekä mainos- että levikkituotot kehittyivät hyvin, ja myös mainosvarausten määrä lisääntyi edellisvuotisesta.

Unkarissa, Slovakiassa, Tshekin tasavallassa, Romaniassa ja Kroatiassa toimivan Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto oli 69,0 milj. euroa. Itä-Euroopan maat eivät kärsineet taantumasta Länsi-Euroopan maiden tavoin, mutta mainostuotot jäivät ennakoitua alhaisemmiksi Tshekin tasavallassa ja Kroatiassa. Romaniassa lanseerattiin kaksi uutta lehteä, TV Story ja Bobo. National Geographic lanseerattiin syyskuussa menestyksekkäästi Tshekin tasavallassa. Lokakuussa Kroatiassa lanseerattiin muotilehti Elle.

Vuonna 2002 Sanoma Magazinesin liikevaihto yltänee noin miljardiin euroon. EBITA-prosentin arvioidaan olevan noin 12, mutta liikevoittoprosentti jää suurien liikearvopoistojen takia alle kuuden.

SWELCOM Sähköinen viestintä

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

61,8

60,4

2,4

84,9

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

-11,9

-16,7

29,0

-21,6

% liikevaihdosta

-19,2

-27,7

-25,5

Liikevoitto

-14,1

-18,8

25,4

-24,5

% liikevaihdosta

-22,8

-31,2

-28,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

-12,2

-18,1

32,6

-23,2

% liikevaihdosta

-19,7

-30,0

-27,4

Taseen loppusumma

123,8

129,7

-4,6

152,4

Bruttoinvestoinnit

5,5

9,4

-41,5

12,5

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

415

441

-6,0

441

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

385

405

-4,9

403

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 30.9.

2002

2001

Nelosen osuus

televisiomainonnasta,

tammi - syyskuu

24,8 %

26,0 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl

228

216

Maksu-tv-tilauksia,

1 000 kpl

35

39

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl

27

17


SWelcomin liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 2 % ja oli 61,8 (60,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti HTV:n laajakaistaisten internetpalvelujen hyvä menestys. Nelosen mainosmyynti jäi katsauskaudella hieman edellisvuotisesta mutta kääntyi kasvuun kolmannella neljänneksellä. Mainostuottojen osuus liikevaihdosta oli noin 56 %.

Liiketappio pieneni selvästi ja oli 14,1 (18,8) milj. euroa. Tappiota pienensivät erityisesti Nelosen toimilupamaksun puoliintuminen 1.7.2002 alkaen ja kustannusten aleneminen, 2ndheadin liiketoiminnan uudelleen suuntaamisesta saadut kustannussäästöt sekä HTV:n laajakaistaisten internetpalveluiden kasvu. Tulosta heikensi puolestaan osakkuusyhtiö Suomen Urheilutelevisio Oy:n toiminnasta aiheutunut tappio. SWelcomin EBITA oli -11,9 (-16,7) milj. euroa.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 5,5 (9,4) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat kysyntää vastaavasti HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaapelimodeemitoimintaan.

Nelosen mainosmyynti kääntyi kolmannella neljänneksellä lievään kasvuun. Tammi - syyskuun liikevaihto jäi kuitenkin hieman vertailukaudesta ja oli 35,3 (35,9) milj. euroa. Mainosajan myynti oli 34,4 (35,4) milj. euroa. Liiketappio pieneni 19 %.

Nelosen mediaominaisuudet vahvistuivat edelleen. Päiväpeitto nousi 42 (41) %:iin ja viikkopeitto 74 (72) %:iin. Suomen Gallup Median Intermedia-tutkimuksen mukaan televisionkatselu on lisääntynyt, ja lisäksi seuraamisen keskittyneisyys on korkea.

SWelcom on hakenut kanavanippu C:tä koskevaa verkkotoimilupaa televerkkopalvelun tarjoamiseksi digitaalisessa maanpäällisessä televisioverkossa. SWelcom ei sen sijaan hakenut samalla kertaa haettavaksi julistettuja maanpäällistä digitaalista televisiotoimintaa koskevia ohjelmistotoimilupia. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää toimilupien myöntämisestä tämän syksyn aikana.

HTV:n liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 25 %. Liikevoitto oli vertailukautta selvästi parempi laajakaistaisten internetpalvelujen myynnin kasvun ansiosta. Syyskuun lopussa HTV:n kaapeliverkkoon oli kytkettynä 228 000 taloutta. Näistä lähes 12 600 oli uusia tänä vuonna liitettyjä asiakastalouksia, ja loppuvuonna talouksia liitetään vielä lähes 3 000. HTV:n liittymäkehityksen odotetaan jatkuvan vahvana myös lähivuosina. Laajakaistainen internetliittymä oli syyskuun lopussa yli 27 200:lla HTV:n asiakkaalla.

Kesäkuussa solmittu aiesopimus Suomen Urheilutelevisio Oy:n osuuden myynnistä raukesi elokuussa. Urheilutelevision omistuspohjan laajentamista koskevia neuvotteluita jatketaan.

Televisiomainosmarkkinat ovat kehittyneet vuonna 2002 arvioitua heikommin, eikä syntynyttä eroa liikevaihtotavoitteeseen ole mahdollista kuroa kiinni loppuvuonna. SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 3 % vuonna 2002. Liiketappion arvioidaan edelleen pienenevän selvästi. Toimilupamaksun puoliintuminen vähentää Nelosen kustannuksia tänä vuonna noin 2,6 milj. euroa.

WSOY Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

150,2

146,0

2,9

211,0

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

16,3

15,2

7,1

22,1

% liikevaihdosta

10,9

10,4

10,5

Liikevoitto

11,8

12,3

-4,8

18,1

% liikevaihdosta

7,8

8,5

8,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

7,2

6,8

6,3

9,5

% liikevaihdosta

4,8

4,7

4,5

Taseen loppusumma

282,9

284,0

-0,4

281,3

Bruttoinvestoinnit

6,8

10,9

-37,9

14,7

Työsuhteessa oleva

Henkilöstö keskimäärin

1 938

1 975

-1,9

1 971

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 834

1 861

-1,5

1 863

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2002

2001

Julkaistut uutuudet

Kirjat, kpl

501

482

Sähköiset tuotteet, kpl

78

99

Julkaistut uusintapainokset

Kirjat, kpl

924

936

Sähköiset tuotteet, kpl

219

198

Painetut kirjat, milj. kpl

16,9

16,7

Paperin kulutus, tonnia

9 679

9 533


WSOY:n liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 3 % ja oli 150,2 (146,0) milj. euroa. Parhaiten menestyi kustantamisen toimiala, jonka liikevaihto kasvoi 7 % eli selvästi markkinoiden vaisua kehitystä paremmin.

Liikevoitto oli 11,8 (12,3) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuus, joka laski 4,7 (6,5) milj. euroon. Oman toiminnan liikevoitto sen sijaan kasvoi 7,2 (6,8) milj. euroon. Omaa tulosta paransi kulujen leikkaus ja sopeutustoimet etenkin uusilla liiketoiminnan alueilla. Tietotekniikkakustantamisen heikommista markkinanäkymistä johtuen syyskuun tulokseen kirjattiin ylimääräinen 1,1 milj. euron liikearvon poisto Docendo Sverige AB:sta. WSOY:n EBITA oli 16,3 (15,2) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 6,8 (10,9) milj. euroa. Painotoiminnan suurimmat investoinnit olivat korvausluonteiset offsetpainokoneet Ajastolle ja WS Bookwellille. Yrityshankinnoissa konserni lisäsi omistustaan tytäryhtiöissä: Genimap Oy:stä lunastettiin 10 %:n vähemmistöosuus ja digitaalipaino Dark Oy:stä nostettiin omistusosuutta 10 %:lla, 90 %:iin.

Kustantamisen toimialan liikevaihto kasvoi 103,5 (97,2) milj. euroon ja liikevoitto 8,5 (6,9) milj. euroon. Yleinen kirjallisuus lisäsi myyntiään 8 % ja kasvatti samalla markkinaosuuttaan. Varsinkin lasten ja nuorten kirjat menestyivät edelleen hyvin, mutta yrityskirjat kärsivät selvästi taantumasta. Huhtikuussa aloittanut uusi kustantamo Johnny Kniga sai myönteisen vastaanoton. Kirjakerhojen myynti ja 200 000:n jäsenmäärä olivat edellisvuotista tasoa mutta tulos parani. Kiristyneillä oppikirjamarkkinoilla WSOY säilytti hyvin asemansa. Suurteoksissa Weilin+Göös kasvatti Suomessa tilaushankintaansa 24 % ja Bertmark Media Skandinaviassa 13 %.

Kustantamisen uusilla toimialoilla etenkin Ruotsin heikko markkinatilanne vaivasi tietotekniikkakirjoihin keskittyvää Docendo Groupia ja verkko-opetusta tarjoavaa Everscreeniä. Sopeuttamistoimien ansiosta molempien tulokset kuitenkin paranivat edellisvuotisesta. Digitaalisia oppimateriaaleja tarjoavan OPIT-palvelun myynti kouluihin sujui hyvin ja käyttäjämäärä kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Vastaavia tuotteita Keski-Euroopassa markkinoiva osakkuusyhtiö Young Digital Poland menestyi myös hyvin vientimarkkinoillaan. Kartta- ja paikkatietoyhtiö Genimap kasvatti myyntiään 17 %, ja yhtiön tuloskehitys oli hyvä.

Painamisen toimialan liikevaihto oli 46,8 (46,2) milj. euroa ja liikevoitto 5,4 (5,4) milj. euroa. Vaikka kysyntä niin kirja- kuin mainostuotepainatuksissakin oli edellisvuotista vähäisempi, yhtiöt pystyivät säilyttämään käyttöasteensa ja hyvän kannattavuustasonsa. Myös loppuvuoden tulosnäkymät ovat melko hyvät.

Kalenteriliiketoiminnan liikevaihto oli 17,1 (17,3) milj. euroa ja liiketulos kausiluonteisuudesta johtuen tappiollinen, -3,3 (-3,6) milj. euroa. Tilauskantojen perusteella ennakoitu koko vuoden liikevaihto ei kasva merkittävästi, mutta kalenteriryhmän tulos paranee kevyemmän kustannusrakenteen ansiosta.

WSOY:n liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 4 % ja liikevoiton paranevan vuonna 2002.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Liikevaihto

519,9

491,9

5,7

696,5

Liikevoitto ilman

liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

23,7

30,4

-21,8

46,5

% liikevaihdosta

4,6

6,2

6,7

Liikevoitto

20,6

27,5

-25,2

42,6

% liikevaihdosta

4,0

5,6

6,1

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

21,8

28,6

-23,8

44,0

% liikevaihdosta

4,2

5,8

6,3

Taseen loppusumma

385,7

381,1

1,2

412,7

Bruttoinvestoinnit

15,5

23,8

-34,9

35,9

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 479

5 720

13,3

5 877

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 092

4 195

21,4

4 461

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9. *)

2002

2001

Asiakasmäärät

kioskikaupassa, tuhansia

60 791

61 643

Asiakasmäärät

kirjakaupassa, tuhansia

4 190

4 300

Elokuvateattereissa

kävijät, tuhansia

2 593

2 371

Myydyt kpl:t

lehtitukkukaupassa, tuhansia

94 714

103 185

*) Suomessa toimivat omat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 6 %, 519,9 (491,9) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla, ripeimmin elokuvateatteri- ja ravintolatoiminnoissa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2 %.

Liikevoitto pieneni 20,6 (27,5) milj. euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin kasvoi 4 %, sillä vuoden 2001 vertailulukuun sisältyi 7,8 milj. euroa norjalaisen Narvesenin osakkeiden myyntivoittoa. Erityisesti elokuvateatteri- ja ravintolatoimintojen liiketulos parani. EBITA oli 23,7 (30,4) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 2,45 (3,30) euroa.

Rautakirjan investoinnit olivat 15,5 (23,8) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat virolaisen lehtijakeluyhtiö AS Lehepunktin toisen puolikkaan osto kesäkuussa sekä Liettuaan rakennettavan monisalielokuvateatterin rakennushanke.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 273,8 (256,7) milj. euroon. Liikevaihtoa lisäsivät erityisesti Latviassa tehdyt yritysjärjestelyt. Liikevoitto oli 11,1 (11,3) milj. euroa. Suomen ja Viron

R-kioskien tulos parani, mutta tulosta heikensivät Latvian kioskitoiminnan omistusosuuden kasvun myötä lisääntyneet liikearvopoistot. Rautakirja osti syyskuussa pääkaupunkiseudulla toimivan Jemma-kioskiketjun. Ketjun kymmenen yksikköä siirtyivät Rautakirjan omistukseen 30.9.2002, ja loppuvuoden aikana ne muutetaan R-kioskeiksi. Ketjun liikevaihto on vuositasolla noin 4 milj. euroa.

Lehtitukkukaupan liikevaihto kasvoi 127,9 (122,4) milj. euroon Virossa ja Latviassa tehtyjen yritysjärjestelyjen myötä. Liikevoitto laski hieman ja oli 6,5 (8,1) milj. euroa. Liikevoitto laski Suomessa mutta kasvoi Virossa. Latvian toimintojen tulos oli vielä tappiollinen. Rautakirjan lehtijakeluliiketoiminta laajeni katsauskaudella sekä Virossa että Latviassa: Latviassa Rautakirjan ja norjalaisen Reitan Handelnin yhteisyrityksen Narvesen Baltija SIA:n uusi tytäryhtiö NB Logistika SIA käynnisti toimintansa toukokuun alussa. Virossa Rautakirja osti kesäkuussa toisen puolen AS Lehepunktin osakekannasta. Aiemmin yhtiö oli Rautakirjan ja AS Ekspress Gruppin tasaomisteinen yhteisyritys.

Kirjakauppatoiminnan liikevaihto oli 74,0 (73,7) milj. euroa ja liiketappio 1,3 (0,9) milj. euroa. Liiketappio kasvoi Suomessa mutta pieneni Virossa. Toiminnan tulos kertyy perinteisesti loppuvuonna.

Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto kasvoi 34,9 (31,6) milj. euroon ja liikevoitto 1,7 (0,2) milj. euroon. Kehitys johtui erityisesti alkuvuoden hyvästä elokuvatarjonnasta, jonka uskotaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Liikevoitto kasvoi sekä Suomessa, Virossa että Latviassa. Uusien elokuvateattereiden rakentaminen Baltiaan eteni suunnitelmien mukaisesti, ja katsauskauden aikana muurattiin tulevien teatterikeskusten peruskivet Vilnassa ja Riiassa.

Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi 36,5 (31,6) milj. euroon ja liiketappio pieneni 0,1 (0,3) milj. euroon. Liikevaihtoa lisäsi uusien yksiköiden haltuunotto, ja tulosta paransi taukopaikkatoiminnan hyvä kehitys.

Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 0,8 milj. euroa ja liiketappio 1,5 milj. euroa. Ryhmä purettiin syyskuussa ja osa toiminnoista sijoitettiin muihin liiketoimintayksiköihin, sillä projektit eivät kiteytyneet liiketoiminnaksi odotetussa aikataulussa. Rautakirja myi syyskuussa ajanvietepelaamiseen keskittyneen Dose-liiketoiminnan kaikkine oheistoimintoineen. Kauppaan kuului kaksi Helsingissä toimivaa pelimyymälää ja verkkokauppa.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2002 noin 4 %. Tuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2001 huipputuloksesta, johon sisältyi Narvesenin osakkeiden myyntivoittoja 7,8 milj. euroa. Operatiivisen toiminnan tulos tulee olemaan edellisen vuoden tasoa edellyttäen, että joulumyyntiin kohdistuvat odotukset täyttyvät.

Helsingissä 7.11.2002

SanomaWSOY Oyj

Hallitus OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Liikevaihto

1 685,0

1 077,4

56,4

1 730,0

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+)/vähennys (-)

4,1

6,5

-36,9

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

50,1

32,4

54,6

44,5

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

9,2

4,0

133,2

5,5

Materiaalit ja palvelut

774,7

493,5

57,0

786,0

Henkilöstökulut

421,6

289,6

45,6

433,8

Poistot ja arvonalentumiset

131,1

66,2

98,1

110,3

Liiketoiminnan muut kulut

345,2

225,4

53,1

354,1

Liikevoitto

75,8

45,6

66,4

96,5

Rahoitustuotot

58,0

37,7

53,9

42,9

Rahoituskulut

85,1

38,3

122,2

46,9

Voitto ennen

satunnaisia eriä

48,7

45,0

8,4

92,5

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

Voitto satunnaisten

erien jälkeen

48,7

45,0

8,4

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-42,1

-15,0

180,0

-31,0

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-6,1

-8,1

-25,1

-13,7

Katsauskauden voitto

0,6

21,8

-97,3

47,8


KONSERNITASE

milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

105,7

50,3

110,2

101,2

Liikearvo

1 205,7

117,6

925,5

1 311,1

Aineelliset hyödykkeet

505,8

430,5

17,5

509,6

Sijoitukset

256,5

260,1

-1,4

266,3

Pysyvät vastaavat yhteensä

2 073,7

858,5

141,6

2 188,2

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

131,3

114,2

15,0

122,6

Pitkäaikaiset saamiset

69,2

58,4

18,4

63,3

Lyhytaikaiset saamiset

296,6

161,5

83,7

311,0

Rahoitusarvopaperit

94,2

442,0

-78,7

282,6

Rahat ja pankkisaamiset

57,2

37,1

54,1

85,4

Vaihtuvat vastaavat

yhteensä

648,6

813,3

-20,3

864,8

Vastaavaa yhteensä

2 722,3

1 671,8

62,8

3 053,1

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot

364,4

364,8

-0,1

364,4

Edellisten tilikausien

voitto

306,0

319,4

-4,2

321,5

Katsauskauden voitto

0,6

21,8

-97,3

47,8

Pääomalainat

207,3

206,3

0,5

207,3

Oma pääoma yhteensä

957,0

991,0

-3,4

1 019,7

Vähemmistöosuus

122,6

112,3

9,1

122,3

Pakolliset varaukset

17,4

5,7

204,9

8,1

Vieras pääoma

Laskennallinen verovelka

34,9

36,7

-5,0

36,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

720,7

77,5

829,7

922,7

Lyhytaikainen vieras pääoma

869,8

448,5

93,9

943,7

Vastattavaa yhteensä

2 722,3

1 671,8

62,8

3 053,1


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Liikevoitto

75,8

45,6

66,4

96,5

Oikaisut liikevoittoon

101,2

52,3

93,5

91,6

Käyttöpääoman muutos

-47,1

-16,4

186,7

11,4

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä

ja veroja

130,0

81,5

59,5

199,4

Rahoituserät ja verot

-41,1

-20,1

-104,3

-25,1

Liiketoiminnan rahavirta

88,9

61,3

44,9

174,4

Investointien rahavirta

18,6

-70,2

-1 201,3

Rahavirta ennen rahoitusta

107,4

-8,9

-1 027,0

Rahoituksen rahavirta

-298,2

192,3

1 087,8

Rahoituslaskelman mukainen

rahavarojen muutos

-190,8

183,5

60,8

Rahavarojen kurssierot

-25,7

-21,2

21,1

-9,8

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

-216,5

162,2

51,0

Taseen mukaiset rahavarat

1.1.

367,9

316,9

16,1

316,9

Taseen mukaiset rahavarat

30.9. / 31.12.

151,4

479,2

-68,4

367,9


LIITETIEDOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2002

2001

2001

Suunnitelman mukaiset poistot

Liikearvo ja

aineettomat oikeudet

72,8

13,4

442,8

36,7

Muut

58,1

52,3

11,0

72,4

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien hyödykkeistä

0,3

0,5

-45,1

1,2

Yhteensä

131,1

66,2

98,1

110,3

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN *)

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

2002

2001

2001

Sanoma

3 639

3 611

0,8

3 563

Sanoma Magazines

4 276

842

407,5

1 707

SWelcom

385

405

-4,9

403

WSOY

1 834

1 861

-1,5

1 863

Rautakirja

5 092

4 195

21,4

4 461

Muut yhtiöt **)

75

83

-10,1

80

Yhteensä

15 300

10 998

39,1

12 077

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

**) SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


OMA PÄÄOMA

milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

31.12.2001

Osakepääoma 1.1.

62,6

62,6

62,6

Osakepääoma

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto 1.1.

16,1

16,1

16,1

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

16,1

Muut rahastot 1.1.

364,4

364,1

364,1

Rahastosiirrot / rahastoanti

0,7

0,3

Muut rahastot

364,4

364,8

364,4

Edellisten tilikausien

voitto 1.1.

369,3

379,9

379,9

Osingonjako

-70,6

-65,0

-65,0

Muuntoeron muutos

6,0

4,4

5,9

HTV:n liittymismaksujen muutos

1,8

1,0

1,4

Muut muutokset

-0,5

-0,8

-0,7

Edellisten tilikausien

voitto

306,0

319,4

321,5

Katsauskauden voitto

0,6

21,8

47,8

Pääomalainat 1.1.

207,3

7,3

7,3

Muutokset

0,0

199,1

200,1

Pääomalainat

207,3

206,3

207,3

Oma pääoma yhteensä

957,0

991,0

1 019,7


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja osakkeita

Eläkelainat

17,2

24,1

-28,8

21,7

Rahalaitoslainat

5,7

6,9

-18,3

6,7

Muut lainat

14,1

14,4

-2,3

13,3

Vakuudeksi annetut

kiinteistökiinnitykset yhteensä

14,2

21,9

-35,1

21,9

Vakuudeksi annetut

irtaimistokiinnitykset yhteensä

2,7

3,0

-8,6

2,9

Pantatut arvopaperit yhteensä

43,7

54,3

-19,5

54,3

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

2,6

-64,4

0,9

Yrityskiinnitykset

4,8

2,9

65,4

4,7

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

5,4

9,0

-40,2

10,7

Talletukset

1,1

1,0

13,6

1,1

Takaukset

7,7

3,2

141,7

8,2

Yhteensä

19,9

18,7

6,6

25,6

Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet

Takaukset

8,9

7,3

22,8

8,9

Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset

24,5

0,5

24,5

Muut omat vastuut

Leasingvastuut

50,8

4,2

45,2

Pääomalainojen korot

3,0

2,2

38,4

2,4

Eläkevastuut

0,0

0,0

0,0

Takaisinostovastuut

1,3

3,3

-62,1

1,3

Muut vastuut

37,4

11,3

232,1

38,8

Muut omat vastuut yhteensä

92,4

20,9

342,2

87,7

Kaikki vastuut yhteensä

206,5

126,5

63,2

225,9

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

200,0

Optiosopimukset

Ostetut

480,0

480,0

Asetetut

200,0

480,0

Koronvaihtosopimukset

380,0

200,0

90,0

400,0

Yhteensä

1 060,0

200,0

430,0

1 560,0

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

30,5

30,6

-0,3

36,2

Yhteensä

30,5

30,6

-0,3

36,2

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

2,6

32,9

Yhteensä

2,6

32,9

Yhteensä

1 090,5

233,1

367,7

1 629,1

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.9.2002

30.9.2001

Muutos,%

31.12.2001

Korkojohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,1

Optiosopimukset

Ostetut

0,1

1,5

Asetetut

-2,1

-1,1

Koronvaihtosopimukset

-3,7

-0,1

1,1

Yhteensä

-5,6

-0,1

1,4

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,1

1,4

-103,6

-0,2

Yhteensä

-0,1

1,4

-103,6

-0,2

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset

0,3

0,2

Yhteensä

0,3

0,2

Yhteensä

-5,7

1,5

-470,1

1,4


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Liikevaihto

555,0

580,5

549,5

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0

Valmiiden ja

keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) /

vähennys (-)

4,7

-0,7

0,0

5,4

0,8

0,3

-5,8

0,7

Valmistus omaan

käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan

muut tuotot

25,2

16,5

8,4

15,8

9,4

7,2

12,0

44,5

Osuus

osakkuusyritysten

tuloksista

1,0

5,1

3,1

-0,6

4,8

-0,2

1,5

5,5

Materiaalit

ja palvelut

261,5

260,4

252,8

169,1

161,6

162,7

292,5

786,0

Henkilöstökulut

143,5

143,1

135,0

99,9

96,7

93,0

144,2

433,8

Poistot ja

arvonalentumiset

45,6

42,4

43,2

21,3

21,9

23,0

44,1

110,3

Liiketoiminnan

muut kulut

121,4

112,8

111,0

79,0

79,5

67,0

128,7

354,1

Liikevoitto

14,0

42,7

19,1

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

Rahoitustuotot

31,4

16,4

10,2

16,2

14,1

7,4

5,3

42,9

Rahoituskulut

21,5

29,1

34,4

10,8

3,9

23,5

8,6

46,9

Voitto ennen

satunnaisia eriä

23,9

30,0

-5,1

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voitto satunnaisten

erien jälkeen

23,9

30,0

-5,1

18,1

27,6

-0,8

47,6

92,5

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-12,8

-17,8

-11,5

-6,6

-6,3

-2,2

-16,0

-31,0

Vähemmistön osuus

katsauskauden

tuloksesta

-1,1

-2,0

-3,0

-4,4

-1,5

-2,2

-5,6

-13,7

Katsauskauden

voitto

9,9

10,3

-19,6

7,1

19,8

-5,1

26,0

47,8


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Sanoma

Sanomalehtien

kustantaminen

ja painaminen

110,3

113,2

102,8

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3

Yhteensä

110,3

113,2

102,8

119,9

118,3

108,5

112,6

459,3

Sanoma Magazines

Aikakauslehtien

kustantaminen

207,9

225,4

200,7

39,2

41,7

37,7

254,6

373,3

Lehtitukkukauppa

50,1

53,9

55,3

0,0

0,0

0,0

52,8

52,8

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-25,9

-27,2

-28,6

0,0

0,0

0,0

-31,7

-31,7

Yhteensä

232,1

252,1

227,4

39,2

41,7

37,7

275,6

394,3

SWelcom

Sähköinen viestintä

21,5

21,1

19,2

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

Yhteensä

21,5

21,1

19,2

20,8

21,6

18,0

24,5

84,9

WSOY

Kustantaminen

30,3

42,5

30,7

29,9

38,3

29,0

34,7

131,8

Painotoiminta

15,9

15,6

15,3

15,6

14,9

15,6

16,1

62,2

Kalenteriliiketoiminta

1,7

3,3

12,2

1,9

2,9

12,5

18,4

35,8

Muut

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

0,9

1,1

3,9

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,4

-6,9

-6,3

-5,1

-6,1

-5,3

-22,8

Yhteensä

42,2

55,8

52,2

42,1

52,0

51,9

65,0

211,0

Rautakirja

Kioskikauppa

88,1

92,5

93,2

80,7

87,8

88,2

103,1

359,8

Lehtitukkukauppa

38,7

42,9

46,2

39,3

41,6

41,5

42,7

165,1

Kirjakauppa

30,8

17,3

26,0

32,1

16,6

25,1

40,2

113,9

Elokuvatoiminta

14,6

9,1

11,1

11,8

8,4

11,3

16,0

47,6

Ravintolatoiminta

10,7

12,5

13,3

8,3

11,0

12,3

10,8

42,4

Verkkoliiketoiminta

0,3

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Toimialojen sisäinen

kaupankäynti

-7,2

-9,7

-11,1

-7,7

-8,6

-7,9

-8,6

-32,7

Yhteensä

176,0

164,9

179,0

164,6

156,9

170,4

204,6

696,5

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-27,1

-26,6

-31,1

-25,2

-28,3

-32,7

-29,8

-115,9

Yhteensä

555,0

580,5

549,5

361,4

362,2

353,8

652,6

1 730,0


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

Sanoma

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen *)

7,9

13,0

9,8

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

Yhteensä

7,9

13,0

9,8

14,2

7,3

8,9

12,9

43,3

Sanoma Magazines

Aikakauslehtien

kustantaminen

9,0

28,4

4,0

1,0

6,2

3,5

30,5

41,3

Lehtitukkukauppa

-1,3

-0,6

-2,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

Toimialojen

väliset eliminoinnit

0,0

-1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

7,7

26,9

2,9

1,0

6,2

3,5

30,9

41,7

SWelcom

Sähköinen viestintä

-6,7

-4,8

-2,6

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

Yhteensä

-6,7

-4,8

-2,6

-7,0

-5,8

-6,0

-5,6

-24,5

WSOY

Kustantaminen

-0,6

7,8

1,3

-1,0

7,1

0,8

-0,5

6,3

Painotoiminta

2,1

1,5

1,8

2,2

1,6

1,7

2,0

7,4

Kalenteriliiketoiminta

-3,7

-2,9

3,3

-4,1

-3,5

4,1

3,8

0,3

Muut *)

1,4

0,8

2,4

2,6

-0,1

1,8

2,0

6,4

Toimialojen

väliset eliminoinnit

-1,2

-0,4

-1,8

-0,7

0,9

-1,0

-1,5

-2,3

Yhteensä

-2,1

6,8

7,0

-1,0

6,0

7,3

5,7

18,1

Rautakirja

Kioskikauppa

3,0

3,2

4,9

3,1

3,2

5,0

3,5

14,8

Lehtitukkukauppa

2,1

1,9

2,4

2,5

2,8

2,8

2,2

10,3

Kirjakauppa

0,5

-2,1

0,4

0,8

-1,9

0,2

7,6

6,7

Elokuvatoiminta

2,0

-0,6

0,3

0,8

-0,5

0,0

1,8

2,0

Ravintolatoiminta

-0,6

-0,2

0,7

-0,7

-0,2

0,6

-0,8

-1,1

Verkkoliiketoiminta

-0,5

-0,4

-0,6

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

-1,7

Muut

1,0

1,9

1,3

8,5

0,9

0,9

1,3

11,5

Toimialojen

väliset eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

7,5

3,7

9,4

14,6

3,9

9,1

15,1

42,6

Muut yhtiöt **)

-3,8

-1,9

-4,4

-4,7

-1,1

-4,8

-5,1

-15,8

Konserniyhtiöiden

väliset eliminoinnit

3,5

-1,0

-3,0

-4,4

1,0

-2,6

-3,0

-8,9

Yhteensä

14,0

42,7

19,1

12,7

17,5

15,4

50,9

96,5

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet