SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa vajaat 4 % ja oli 1 077,4 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 45,0 (112,9) milj. euroa. Liikevoitto oli 45,6 (60,4) milj. euroon. Vuonna 2001 arvioimme liikevaihdon kasvan CIG-kaupan myötä lähes 20 %. Myös liikevoiton arvioidaan kasvavan noin viidenneksen kuluvana vuonna.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

1 077,4

1 040,4

3,6

1 447,8

Liikevoitto

45,6

60,4

-24,5

84,0

% liikevaihdosta

4,2

5,8

5,8

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

55,3

67,2

-17,7

94,3

% liikevaihdosta

5,1

6,5

6,5

Voitto ennen satunnaisia eriä

45,0

112,9

-60,2

138,3

% liikevaihdosta

4,2

10,8

9,5

Taseen loppusumma

1 671,8

1 429,2

17,0

1 439,3

Bruttoinvestoinnit

126,9

118,2

7,3

168,4

% liikevaihdosta

11,8

11,4

11,6

Omavaraisuusaste, %

56,3

67,8

67,9

Velkaantumisaste (Gearing),%

-6,6

-17,1

-16,6

Vieraan pääoman rahoituskulut

15,6

4,5

243,8

7,4

Korollinen vieras pääoma

419,5

160,6

161,1

160,2

Koroton vieras pääoma

349,0

343,1

1,7

336,4

Rahoitusarvopaperit, rahat ja

pankkisaamiset

479,2

318,7

50,3

316,9

Tulos/osake, EUR

0,16

0,56

-71,9

0,67

Rahavirta/osake, EUR

0,44

0,89

-50,3

1,24

Oma pääoma/osake, EUR

5,67

5,85

-3,0

5,95

Markkina-arvo

1 390,3

2 273,7

-38,9

1 964,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö

14 051

13 340

5,3

13 364

Henkilöstö keskimäärin

11 031

10 287

7,2

10 350


Vuoden 2001 näkymät

Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastuu konsernin toimialoihin etenkin mediamainonnan vähentymisenä. Vuoden alusta mediamainonta on vähentynyt lähes neljä prosenttia, eikä käännettä tänä vuonna ole odotettavissa.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna lähes 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvaa pääosin vuoden viimeisellä neljänneksellä CIG-yritysoston ansiosta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna noin kolme prosenttia.

Jos Euroopan talouskehitys ei oleellisesti heikkene loppuvuonna, SanomaWSOY-konsernin liikevoitto kasvaa kuluvana vuonna noin viidenneksen. Liikevoiton kasvu syntyy ostetuista CIG:n toiminnoista, joille viimeinen vuosineljännes on sekä liikevaihdon että tuloksen kannalta vahva. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin laskee selvästi edellisestä vuodesta. Voimakkaat sopeuttamistoimet vaikuttavat pääosin vuonna 2002.

Aikaisemman arviomme mukaisesti tulos ennen satunnaisia eriä jää selvästi edellisvuotta heikommaksi, koska sijoitustoiminnan tuotot jäävät merkittävästi vertailuvuoden poikkeuksellisen hyvästä tasosta. Lisäksi CIG-yrityskaupasta aiheutuvat liikearvopoistot ja rahoituskustannukset heikentävät tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä. CIG:n liiketoimintojen yhdistäminen SanomaWSOY-konserniin on sujunut hyvin.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 077,4 (1 040,4) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vajaat 4 %. Kasvua syntyi kaikissa tytärkonserneissa. Yritysjärjestelyt kasvattivat liikevaihtoa noin 35 milj. euroa, ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi runsaan prosentin.

Tulos

SanomaWSOY:n liikevoitto oli katsauskaudella 45,6 (60,4) milj. euroa. Sanoman liikevoittoa pienensivät ilmoitusmyynnin heikentyminen, valituksenalainen vahingonkorvaus ja mm. paperin hintojen nousu. SWelcomin liiketappio kasvoi mm. Nelosen ohjelmistopanostusten ja liikearvopoistojen kasvun takia. Panostukset sähköiseen verkko-opetukseen heikensivät puolestaan hieman WSOY:n liikevoittoa. Helsinki Median ja Rautakirjan liikevoitot kasvoivat. Konsernissa on aloitettu kustannusten sopeuttaminen markkinatilanteeseen.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 55,3 (67,2) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluiksi 17,7 (19,4) milj. euroa.

Katsauskauden voitto ennen satunnaisia eriä oli 45,0 (112,9) milj. euroa. Tulosta heikensi nettorahoituserien muuttuminen 53,1 milj. eurolla, - 0,6 milj. euroon. Vuonna 2000 nettorahoitustuotot olivat poikkeuksellisen korkeat, koska vuoden alussa realisoitiin mittava määrä sijoitusomaisuutena olleita teknologiaosakkeita. Tulos osaketta kohden oli tammi-syyskuussa 0,16 (0,56) euroa.

Markkinatilanne

Koko euroalueen talouskasvu on hidastunut kuluvan vuoden aikana. Suomen kokonaistuotannon kasvun on syyskuussa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen arvioitu jäävän noin 0,5 %:iin vuonna 2001, kun kasvu vuonna 2000 oli lähes 6 %. Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen melko hyvä, joskin edellisvuotta heikompi.

Mainonnan kokonaisarvo laski kolmella ensimmäisellä neljänneksellä noin 4 %. Televisiomainonta väheni noin 8 % ja sanomalehtimainonta 4 %. Aikakauslehtimainonnan kasvu hidastui puoleen prosenttiin. Elokuvamainonta kasvoi 30 %, mutta verkkomediamainonnan voimakas kasvu hiipui prosenttiin. Kaupan keskusliiton mukaan vähittäiskauppa kasvoi taantumasta huolimatta alkuvuoden aikana 5,5 % (pl. autokauppa).

CIG-kauppa ja sen rahoittaminen

Heinäkuussa SanomaWSOY ja hollantilainen mediayhtiö VNU allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan SanomaWSOY ostaa VNU:n aikakauslehtitoiminnan (Consumer Information Group, CIG). Velaton ja kassaton kauppahinta oli 1 250 milj. euroa. Kauppa toteutui suunnitelmien mukaisesti katsauskauden jälkeen, 1.10.

CIG:n liikevaihto vuonna 2000 oli 816 milj. euroa ja käyttökate 143 milj. euroa. CIG:n ja SanomaWSOY:n yhteenlaskettu vuoden 2000 pro forma -liikevaihto on 2 264 milj. euroa ja käyttökate 313 milj. euroa. Kaupassa syntyi noin 1 150 milj. euron liikearvo, jonka määrä tarkentuu kauppasopimuksen mukaisten tarkistusten jälkeen. Liikearvo poistetaan 20 vuodessa.

Yritysoston seurauksena SanomaWSOY perusti uuden aikakauslehtiryhmän, jonka nimeksi tuli Sanoma Magazines. Ryhmään on keskitetty CIG:n ja Helsinki Median toiminnot, ja sen päätoimipaikka on Hollanti. Sanoma Magazines -ryhmän johtajaksi ja hollantilaisen emoyhtiön toimitusjohtajaksi sekä SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Theo Bouwman, joka on vastannut CIG:stä VNU:n hallituksen (Executive Board) jäsenenä. Ryhmän varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Eija Ailasmaa.

Elokuussa pidetty SanomaWSOY:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan annettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla.

CIG-kauppa rahoitettiin noin yhden miljardin euron pankkilainoilla sekä 200 milj. euron suuruisella vaihdettavalla pääomalainalla, joka otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9. Lainan emissiokurssi oli 99 %, ja lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa. Vaihdettava pääomalaina voidaan vaihtaa 2.1.2002 alkaen enintään 15 713 387 SanomaWSOY Oyj:n B-sarjan osakkeeseen. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Konsernilla oli kauppahinnan maksamisen jälkeen käyttämättömiä lainalimiittejä 308 (100) milj. euroa. Lainojen nostamisen yhteydessä on ryhdytty toimenpiteisiin konsernin korkoriskin suojaamiseksi.

Muita keskeisiä tapahtumia

Heinäkuussa Rautakirjan tytäryhtiö Finnkino Oy allekirjoitti esisopimuksen 90 %:n osuuden ostamisesta liettualaisesta elokuvateatteriyhtiö UAB Vingio kino teatrasista. Kauppa toteutui syyskuussa.

SanomaWSOY:n hallituksen jäsen L. J. Jouhki erosi hallituksesta terveydellisistä syistä heinäkuussa. Elokuussa SanomaWSOY:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi johtaja Robert Castrénin SanomaWSOY:n hallitukseen L. J. Jouhkin jäljellä olevaksi, vuoden 2002 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

SWelcom ilmoitti elokuussa, että sen Elokuvakanava aloittaa maanpäällisessä digitaalisessa verkossa jaettavan maksu-tv-kanavansa lähetystoiminnan katsojille maksuttomilla, ohjelmistoa esittelevillä lähetyksillä. Päätöksen taustalla olivat digitaalisten vastaanottimien huono saatavuus ja epävarmuus kaapeli-tv-yhtiöille mahdollisesti maksettavasta jakelukorvauksesta. Samalla WSOY ilmoitti, ettei Koulukanavan käynnistämiselle ole nykytilanteessa edellytyksiä. WSOY:n kehittämä sähköinen Opit-palvelu avattiin internetissä lokakuussa.

Syyskuussa Rautakirja lisäsi omistusosuuttaan 35 %:sta 50 %:iin latvialaisessa Narvesen Baltija SIA:ssa, joka harjoittaa pääasiassa kioski- ja lehtijakelutoimintaa.

SanomaWSOY:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy sulautuivat SanomaWSOY Oyj:hin syyskuussa. Suunniteltua Tiikerijakelu Oy:n sulautumista emoyhtiöön ei toteutettu.

Tase ja rahoitusasema

SanomaWSOY-konsernin tase kasvoi noin 17 % ja oli katsauskauden päättyessä 1 671,8 (1 429,2) milj. euroa. Oma pääoma oli ilman vaihdettavaa pääomalainaa 784,7 (808,7) milj. euroa eli 5,67 (5,85) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste oli ilman vaihdettavaa pääomalainaa 56,3 (67,8) % ja pääomalaina mukaan luettuna 68,8 %.

Katsauskauden lopussa SanomaWSOY-konsernin rahoitusasema oli vahva. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli 479,2 (318,7) milj. euroa. Niiden käypä arvo oli 511,6 (388,7) milj. euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä oli 419,5 (160,6) milj. euroa. Rahoitusasema muuttui olennaisesti CIG-kaupan toteuduttua.

Arvopapereiden myyntivoitot pienenivät 20,3 (54,4) milj. euroon, ja konsernin rahoitustuotot laskivat 37,7 (73,5) milj. euroon. Rahoituskulut olivat 38,3 (21,1) milj. euroa. Rahoitusarvopapereiden arvonalennukset ja kurssimuutokset olivat 30,3 (16,7) milj. euroa ja vieraan pääoman korkokulut 8,0 (4,4) milj. euroa.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat katsauskaudella 126,9 (118,2) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat omistusosuuden nosto 100 %:iin Infosto-konsernista, Sanoman painokonehankkeet ja Ludviginkadun tilojen saneeraus.

Osakkeet

SanomaWSOY jakoi tilikaudelta 2000 osinkoa 0,47 (0,45) euroa osakkeelta.

A-osakkeita vaihtui tammi-syyskuussa 71 908 kappaletta ja B-osakkeita 2 778 410. A-osakkeen keskikurssi oli tammi-syyskuussa 13,09 euroa ja B-osakkeen 12,48 euroa. A-osake kävi korkeimmillaan 16,50 eurossa ja alimmillaan 10,22 eurossa. B-osakkeen ylin kurssi oli 15,00 ja alin 9,60 euroa. Osakkeiden pörssivaihto oli katsauskaudella yhteensä 35,6 milj. euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli syyskuun lopussa, konsernin hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 1 390,3 (2 273,7) milj. euroa. Konsernin hallussa oli 7 187 276 B-osaketta.

Henkilöstö

SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin oli kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana työsuhteessa keskimäärin 14 051 (13 340) henkilöä. Henkilöstön vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 11 031 (10 287).

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien kustantaminen TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

118,7

114,5

3,6

159,8

Liikevoitto

10,8

5,1

109,8

10,2

% liikevaihdosta

9,1

4,5

6,4

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

11,0

5,3

109,3

10,4

% liikevaihdosta

9,3

4,6

6,5

Liikevoitto

ilman osakkuusyhtiöitä.

3,4

0,1

2 580,5

3,5

% liikevaihdosta

2,9

0,1

2,2

Taseen loppusumma

75,2

54,7

37,4

56,9

Bruttoinvestoinnit

4,6

1,7

174,3

4,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö

877

811

8,1

814

Henkilöstö keskimäärin

842

775

8,7

779

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2001

2000

1999

Markkinaosuus aikakauslehtien

ilmoitusmyynnistä

20 %

18 %

Aikakauslehtien tarkastettu yhteis-

levikki 1.1. - 31.12., tuhansia

1 909

1 803

Julkaistuja kirjoja, kpl

128

172


Helsinki Media -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4 % ja oli 118,7 (114,5) milj. euroa.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lehtien tilaustuottojen, irtonumeromyynnin ja ilmoitusmyynnin hyvä kehitys. Sen sijaan kirjamyynti jäi edellisvuoden hyvästä tasosta.

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 10,8 (5,1) milj. euroa. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat osakkuusyhtiö Hansaprintin hyvä menestys, poistojen alentuminen sekä tel-maksujen palautus. Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 11,0 (5,3) milj. euroa.

Katsauskauden investoinnit olivat 4,6 (1,7) milj. euroa. Suurin investointi oli 60 %:n enemmistöosuuden osto Suomen Rakennuslehti Oy:stä.

Mainonnan kasvu hidastui taloudellisen taantuman myötä, mutta markkinatilanteeseen verrattuna Helsinki Media menestyi hyvin. Helsinki Median aikakauslehtimainonta kasvoi 6 %, kun aikakauslehtimainonnan kokonaiskasvu Suomessa samaan aikaan oli 0,5 %. Kasvun ansiosta Helsinki Median aikakauslehtimainonnan markkinaosuus nousi tammi-syyskuussa 20 %:iin. It-alan ilmoittelu reagoi suhdannevaihteluun nopeasti, mutta naisten- ja perhelehtien ilmoitustuotot kehittyivät edelleen myönteisesti.

Helsinki Median markkinaosuus aikakauslehtien irtonumerovolyymeista kasvoi tammi-syyskuussa 20,4 %:iin. Maaliskuussa julkaistujen kokonaislevikkitietojen mukaan Helsinki Median levikkimarkkinaosuus oli markkinoiden suurin, 32 %. Syyskuussa julkaistun Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) mukaan Helsinki Median lehtien kokonaislukijamäärä kasvoi 4,5 % ja oli noin 6,8 miljoonaa.

Aikakauslehdet-yksikkö kehittyi katsauskaudella hyvin, ja ilmoitusmyynti kasvoi. Kasvu oli erityisen merkittävää Cosmopolitanissa ja Gloria-tuoteperheessä. Kodin Kuvalehden uudistustyön ottivat positiivisesti vastaan sekä ilmoittajat että lukijat, ja lehden irtonumerolevikki kasvoi 32 %. Myös Hyvä Terveys -lehden levikki- ja ilmoitustuotot kasvoivat voimakkaasti. MG-lehden kustantaminen lopetettiin syyskuussa kysynnän riittämättömyyden takia.

Lasten ja nuorten viihde -yksikössä myönteisimmin kehittyivät sarjakuvat. Aku Ankan levikki kehittyi hyvin, ja vuonna 2001 lehden levikin arvioidaan olevan noin 282 000 (273 000 vuonna 2000). 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Aku Ankka on Suomen luetuin viikkolehti. Myös muut yksikön sarjakuvatuotteet menestyivät. Sen sijaan kirjamyynti jäi edellisvuoden tasosta lähinnä lasten kirjakerhomarkkinoiden heikentymisen takia.

Huhtikuussa aloittaneeseen Business Media -yksikköön keskitettiin kaikki Helsinki Median yrityksille suunnattu (business-to-business) liiketoiminta ja it-lehtien kustantaminen. Maaliskuussa yksikköön ostettiin Stellatum Oy:ltä julkishallinnon hakemistoliiketoiminta ja heinäkuun alussa 60 %:n enemmistöosuus rakennus- ja kiinteistöalan uutis- ja ammattilehteä kustantavasta Suomen Rakennuslehti Oy:stä. Uutena tuotteena markkinoille tuotiin WebSalesleads.

Helsinki Median liikevaihdon arvioidaan vuonna 2001 kasvavan noin 4 %. Kasvua syntyy sekä ilmoitusmyynnistä että tilaustuotoista. It-alan ilmoittelu on kehittynyt epävakaasti ja kasvuennusteita on alennettu, mutta naistenlehtien ilmoittelu on puolestaan kehittynyt myönteisesti. Helsinki Median kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan.

Consumer Information Group

CIG:tä koskevat luvut ovat viitteellisiä, ja ne on laskettu noudattaen SanomaWSOY:n tilinpäätösperiaatteita, jotka poikkeavat osin VNU:n vastaavista.

Lokakuun 1. päivästä alkaen SanomaWSOY-konserniin kuuluvan CIG:n (Consumer Information Group) liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa runsaaseen 600 milj. euroon. Liikevoitto oli noin 65 milj. euroa.

Hollannissa levikkituotot kasvoivat hieman edellisvuodesta. Mainosmarkkinoiden kehitys heikensi kuitenkin kannattavuutta ja vähensi internetmainontaa. Kannattavuuden heikentymiseen vaikuttivat osaltaan myös SAP- ja europrojektien kustannukset. Aldipressin liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkeni vuoden 2000 kaltaisten menestystuotteiden (Olympia- ja Pokémon-keräilytuotteet) puuttumisen ja tuotevalikoiman muuttumisen takia.

Belgiassa levikkituotot heikkenivät hieman, ja kehitys näkyi kaikissa päänimikkeissä. Mainostuotot paranivat, mutta elokuun jälkeinen kehitys on ollut edellisvuotta heikompaa.

CIG:n liikevaihto muilla markkina-alueilla kasvoi. Mainosmarkkinoiden ennakoitua heikompi kehitys erityisesti Tshekin tasavallassa ja Unkarissa heikensi kuitenkin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta. Erityisesti Tshekin tasavallassa kilpailu aikakauslehtimarkkinoilla on kiristynyt ja suurelle yleisölle suunnatut lehdet, joita CIG:llä on alueella runsaasti, ovat olleet alttiimpia markkinoiden heikkenemiselle kuin erikoislehdet. Sekä Unkarissa että Tshekin tasavallassa on aloitettu säästötoimet, ja Tshekissä tullaan toteuttamaan joitakin irtisanomisia.

Vuoden viimeinen neljännes on perinteisesti ollut CIG:n liiketoiminnoille vahva.

CIG:n ja Helsinki Median toiminnot on yhdistetty 1.10. alkaen Sanoma Magazines -ryhmäksi, joka raportoidaan jatkossa yhtenä kokonaisuutena SanomaWSOY:n tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Ryhmä julkaisee 299 aikakauslehteä yhdeksässä eri Euroopan maassa.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

346,6

338,2

2,5

458,2

Liikevoitto

30,3

42,7

-28,9

55,7

% liikevaihdosta

8,7

12,6

12,2

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

34,5

45,2

-23,7

59,7

% liikevaihdosta

9,9

13,4

13,0

Liikevoitto

ilman osakkuusyhtiöitä

24,6

38,9

-36,6

49,9

% liikevaihdosta

7,1

11,5

10,9

Taseen loppusumma

491,1

456,8

7,5

465,1

Bruttoinvestoinnit

59,2

44,2

33,9

70,0

Työsuhteessa oleva henkilöstö

4 951

4 744

4,4

4 704

Henkilöstö keskimäärin

3 644

3 435

6,1

3 396

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2001

2000

Helsingin Sanomat

Arkilevikki 1.1. - 30.6.,kpl*)

439 902

451 463

Sunn.lev. 1.1. - 30.6., kpl*)

510 370

524 919

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

35 008

36 874

Ilta-Sanomat

Levikki 1.1. - 30.6., kpl *)

214 372

212 407

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

5 256

5 057

Taloussanomat

Levikki 1.1. - 30.6., kpl *)

32 141

23 454

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

3 569

3 219

*) Levikit ovat tarkastettuja


Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 2 % ja oli 346,6 (338,2) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski hieman mediamainonnan yleisen markkinatilanteen vuoksi. Gallup Median mukaan esimerkiksi työpaikkailmoittelu väheni Suomessa 14 %, syksyllä jopa 35 %. Konsernin liikevaihtoa kasvattivat Ilta-Sanomat, Taloussanomat ja uusi konserniyhtiö Infosto.

Sanoman liikevoitto heikkeni katsauskaudella 29 %, 30,3 (42,7) milj. euroon. Laskuun vaikuttivat Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin vähentyminen, katsauskaudelle kirjattu Helsingin käräjäoikeuden päätös 3 milj. euron vahingonkorvauksista sekä mm. paperin hintojen nousu. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 4,9 (4,2) milj. euroa. Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli 34,5 (45,2) milj. euroa. Sanomassa on alettu toteuttaa määrätietoisia säästötoimia, joiden vaikutukset näkyvät pääosin vasta vuonna 2002.

Kokonaisinvestoinnit nousivat yhteensä 59,2 (44,2) milj. euroon. Merkittävin investointi oli omistusosuuden kasvattaminen 100 %:iin Infosto-konsernista. Investointeihin sisältyy lisäksi mm. Sanomalan painolaitosinvestointeihin liittyviä hankintoja sekä tietojärjestelmäinvestointeja. Helmikuussa Sanoma osti 60 %:n enemmistöosuuden kuvatoimisto Compad Oy:stä ja maalis- ja elokuussa yhteensä 25,01 %:n osuuden pietarilaisesta Smena-lehteä julkaisevasta ZAO Smena -yhtiöstä. Infosto Oy osti katsauskauden jälkeen lokakuussa Free Ad Production Oy:n, joka julkaisee Palsta-nimistä ilmoita ilmaiseksi -lehteä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni 4 %, ja yksikön liikevoitto heikkeni. Erityisen voimakkaasti mediamainonnan vähentyminen heijastui työpaikkailmoitteluun, joka laski 7 % tammi-kesäkuun ja 35 % heinä-syyskuun aikana. Työpaikkailmoittelun osuus Helsingin Sanomien mediamyynnistä oli 25 % vuonna 2000. New Yorkin terroristi-iskun jälkeen lisääntynyt epävarmuus vähensi selvästi mm. lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen mainontaa. Helsingin seudulla avanneiden kaupan suurliikkeiden mainospanostukset kuitenkin paransivat muutoin heikkenevää mainonnan kokonaistilannetta. Helsingin Sanomien asema maan johtavana mediana on vuoden aikana edelleen vahvistunut.

Helsingin Sanomien levikin lasku oli 2-3 %. Tavoitteena ollut viime vuoden taso on jo saavutettu päivävertailussa lokakuussa. Koko vuoden levikki jää kuitenkin heikomman alkuvuoden vuoksi hieman alle edellisvuotisen. Viimeisimmän KMT-mittauksen mukaan Helsingin Sanomien lukijamäärä oli 1 198 000 ja NYT-liitteen 1 034 000.

Ilta-Sanomien liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12 % ja kannattavuus parani selvästi edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Kasvua vauhdittivat lisääntynyt irtonumeromyynti ja viime vuoden lopulla toteutettu arkilehden hinnankorotus. Ilta-Sanomien kappalemääräisen irtonumeromyynnin markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 61,8 %. Ilmoitusliikevaihto säilyi viime vuoden tasolla, ja irtonumeromyynti kasvoi kaksi prosenttia vertailuvuoden tasosta.

Painotuotteiden Venäjän-viennin supistuminen laski Kymen Lehtimedian liikevaihtoa ja liikevoittoa. Liikevaihto pieneni 7 %. Paperin hintojen nousu vuoden alussa vaikeutti uusien painoasiakkaiden hankintaa. Kymen Lehtimedian päivälehtien levikit alenivat hieman, vaikka lehtien lukijamäärät säilyivät ennallaan. Kouvolalainen Lehtikanta Oy vähentää 13 henkeä tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia, ja Kymen Sanomalehti Oy lomauttaa henkilöstönsä 12 päiväksi. Toimenpiteiden tulosvaikutus realisoituu tulevina kuukausina ja ensi vuonna.

Infosto Mediat Oy:n Keltaisen Pörssin levikkituotot saavuttivat edellisen vuoden tason levikin lievästä laskusta huolimatta. Levikin laskun taustalla ovat Keltainen Pörssi -verkkopalvelun käytön kasvu, kiristynyt kilpailutilanne ilmoituslehtimarkkinoilla sekä autoalan epävarma tilanne.

Keltaisen Pörssin ilmoitustuotot kasvoivat 11 % edellisvuotisesta. Myös Infosto Medioiden liikevoitto parani.

Startel-konsernin liikevaihto nousi 8 % ja liiketappio väheni edellisvuotisesta. Liikevaihdon voimakas kasvu pysähtyi vuoden kolmannella neljänneksellä pääosin Taloussanomien ilmoitusmyynnin heikentymisen vuoksi. Ilmoitusliikevaihto kuitenkin kasvoi katsauskaudella 15 %, ja lehden levikki nousi selvästi.

Sanoma-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Laskukauden pitkittyminen ja mediamainonnassa tapahtunut voimakas laskukäänne alentavat liikevaihdon kasvuodotuksia. Ilta-Sanomat, Startel ja Infosto kasvattavat kuitenkin osaltaan konsernin liikevaihtoa.

Sanoman liikevoitto jää loppuvuoden kustannussopeutuksesta huolimatta selvästi vuoden 2000 tasosta. Tuloskehitystä heikentävät mediamainonnan ja erityisesti Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelun vähentyminen, paperin hintojen nousu sekä painotoiminnan viennin supistuminen. Tulosta rasittavat lisäksi suunnitelman mukaiset pitkäjänteiset kehityshankkeet, kasvavat poistot sekä katsauskaudelle kirjattu vahingonkorvauspäätös.

SWELCOM

Sähköinen viestintä TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

60,4

54,5

10,7

78,5

Liikevoitto

-18,8

-10,3

82,8

-16,7

% liikevaihdosta

-31,2

-18,9

-21,3

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

-16,8

-9,8

70,8

-15,7

% liikevaihdosta

-27,8

-18,0

-19,9

Liikevoitto

ilman osakkuusyhtiöitä

-18,1

-10,3

75,6

-16,7

% liikevaihdosta

-30,0

-18,9

-21,3

Taseen loppusumma

129,7

106,8

21,4

131,0

Bruttoinvestoinnit

9,4

24,7

-62,1

33,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö

441

306

44,2

325

Henkilöstö keskimäärin

405

296

37,0

310

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 30.9.

2001

2000

Nelosen osuus televisiomainonnasta, tammi-syyskuu

26 %

23 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl

216

208

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl

39

44

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl

17

7


SWelcom-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 11 % ja oli 60,4 (54,5) milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti HTV:n laajakaistainternetpalvelu Welhon kehitys sekä SanomaWSOY-konsernin eri yksiköille tehdyt internetpalvelujen kehitys- ja ylläpitoprojektit.

SWelcomin liiketappio oli 18,8 (10,3) milj. euroa. Tulosta heikensivät edellisvuodesta erityisesti Nelosen ohjelmistopanostukset, Nelosen omistusosuuden kasvattamisesta aiheutuneet liikearvopoistot ja Swwapin kirjaaminen SWelcomin tulokseen 1.10.2000 alkaen. Liiketappio ennen konserniliikearvon poistoja oli 16,8 (9,8) milj. euroa.

Kokonaisinvestoinnit olivat 9,4 (24,7) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja kaksisuuntaistamiseen sekä kaapelimodeemijärjestelmän kehittämiseen. Vertailulukuun sisältyy Nelosen omistusosuuden nostaminen.

Nelonen on noussut liikevaihdolla mitattuna Suomen kolmanneksi suurimmaksi mainosmediaksi. Katsauskaudella Nelosen liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla, vaikka tv-mainonnan kokonaismarkkinat supistuivat samalla ajanjaksolla lähes 8 %. Mainosajan myynti oli 35,4 (35,3) milj. euroa. Liiketappio kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nelosen päiväpeitto oli tammi-syyskuussa 41 (39) %. Viikkopeitto oli puolestaan 72 (69) %. Suunniteltua Nelosen uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotannon yhtiöittämistä ei toteuteta vielä vuoden 2001 aikana.

HTV:n liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 % ja kannattavuus parani edelleen selvästi. Syyskuun lopussa HTV:n nyt käytännössä kokonaan kaksisuuntaistettuun kaapeliverkkoon oli kytkettynä yli 216 000 taloutta. Vuoden 2001 aikana HTV:n verkkoon liitetään yhteensä noin 9 000 uutta asiakastaloutta. Laajakaistainternetpalvelu Welholla oli syyskuun lopussa lähes 17 000 tilaajaa.

Digitaalinen televisiolähetystoiminta alkoi Suomessa 27. elokuuta. SWelcomin Elokuvakanava ja Canal+ aloittivat maanpäällisessä digitaalisessa verkossa jaettavien maksu-tv-kanaviensa lähetystoiminnan katsojille maksuttomilla, ohjelmistoa esittelevillä lähetyksillä. Päätös lähetystoiminnan mahdollisesta jatkamisesta tehdään marraskuun loppuun mennessä. Nelosen digitaaliset lähetykset alkoivat suunnitellulla tavalla. SWelcom on lisäksi osakkaana toimintansa käynnistäneessä Urheilukanavassa.

Internet- ja mobiilipalveluja tuottavassa Swwap Oy:ssä aloitettiin nykyisestä talous- ja markkinatilanteesta sekä toiminnan uudelleen organisoinnista johtuen yt-neuvottelut syyskuussa. Järjestelyjen arvioidaan vähentävän henkilöstön tarvetta 15-20 hengellä. Neuvottelut saatetaan päätökseen tämän vuoden aikana.

SWelcomin vuoden 2001 liikevaihdoksi ennakoidaan noin 86 milj. euroa. Konsernin tuloksen ennustetaan jäävän noin 26 milj. euroa tappiolliseksi. Konsernissa jatketaan kulujen sopeuttamista ja kehityspanoksia suunnataan markkinatilanteen mukaan. Nelosen liikevaihdon ja -tuloksen ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Ennusteiden toteutuminen riippuu tv-mainonnan kokonaismarkkinoiden kehityksestä.

WSOY

Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

146,0

138,1

5,7

203,4

Liikevoitto

12,3

14,0

-11,7

18,3

% liikevaihdosta

8,5

10,1

9,0

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

14,3

16,0

-11,0

21,2

% liikevaihdosta

9,8

11,6

10,4

Liikevoitto

ilman osakkuusyhtiöitä

6,8

8,8

-22,6

10,5

% liikevaihdosta

4,7

6,4

5,2

Taseen loppusumma

284,0

287,8

-1,3

277,1

Bruttoinvestoinnit

10,9

22,6

-51,9

25,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö

1 975

1 861

6,2

1 899

Henkilöstö keskimäärin

1 861

1 773

4,9

1 803

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9.

2001

2000

Julkaistut uutuudet

Kirjat, kpl

482

470

Sähköiset tuotteet, kpl

99

107

Julkaistut uusintapainokset

Kirjat, kpl

936

936

Sähköiset tuotteet, kpl

198

195

Painetut kirjat, milj. kpl

16,7

16,5

Paperin kulutus, tonnia

9 533

8 793


WSOY-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 6 % ja oli 146,0 (138,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5 %. Liikevaihdon kasvuvauhti hidastui hieman kolmannella neljänneksellä. Toimialoista eniten, noin 6 %, kasvoi kustantaminen.

Liiketulos oli 12,3 (14,0) milj. euroa. Liikevoittoa paransi perinteisen kirjankustannustoiminnan hyvä kehitys, ja sitä heikensivät panostukset sähköiseen verkko-opetukseen. Liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta 6,5 (5,5) milj. euroa. Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli 14,3 (16,0) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 10,9 (22,6) milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat Young Digital Poland S.A:n osakehankinta ja painotoiminnan korvausinvestoinnit. Puolalaisyhtiö on merkittävä kielten oppimiseen tarkoitettujen multimediatuotteiden ja oppimisympäristöjen kehittäjä Keski-Euroopassa. WSOY nosti vuoden alussa omistusosuutensa yhtiöstä 49 %:iin ja sopi samalla enemmistöosuuden ostamisesta vuonna 2004.

Kustantaminen-toimialalla yleisen kirjallisuuden markkinakehitys jatkui myönteisenä, joskin kehitys hidastui viime vuodesta. WSOY:n myynti kasvoi 6 %. Kirjakauppamyynti kasvoi katsauskaudella vain 2 %, mutta tilauskannat ennakoivat joulumyynnin kasvua. Kerhomyyntiä kasvatti 200 000:een kohonnut jäsenmäärä, ja myynnin kasvu oli syyskuun lopussa 14 %.

Weilin+Göös Oy:n suurteosten myynti jäi selvästi edellisvuodesta, vaikka uutuussarjojen myynti sujui hyvin. Yhtiössä on pantu toimeen markkinatilannetta vastaavat sopeutustoimet. WG-konsernin Skandinaviassa toimivan vuosikirjakustantaja Bertmark AB:n tilausten määrä kasvoi 13 %.

WSOY:n peruskoulukirjat kouluvuodelle 2001/2002 menestyivät hyvin. Koko vuoden myynti kohoaa noin 9 %, ja vahva markkinaosuus kasvaa. Lukion ja ammatillisten oppikirjojen markkinoiden kehitys oli odotettua heikompaa; WSOY:n myynti jäi edellisvuoden tasolle ja markkinaosuus pysyi ennallaan.

Sähköisen oppimisen ratkaisuihin keskittyvän eWSOY-yksikön päähanke, Opit-oppimisportaali, avattiin lokakuussa, ja ensimmäiset peruskouluille suunnatut digitaaliset opetustuotteet tuotiin markkinoille. Palvelun ensimmäiset käyttösopimukset on solmittu, ja kaupallisesti merkittävät markkinat päässevät vauhtiin 1-2 vuoden kuluessa. Teknisten rajoitteiden takia WSOY on luopunut digitaalisen television toimiluvasta.

WSOY Erikoiskustantaminen -yksikön uudeksi nimeksi muutettiin WSOY Business Information. Yksikön yrityskirjojen myynti kehittyi edelleen myönteisesti. It-alan vaikeudet sen sijaan heikensivät tietotekniikkakirjoihin ja verkko-opetustuotteisiin keskittyvän Docendo Groupin tulosta etenkin Ruotsissa. Yhtiössä jatketaan keväällä aloitettua organisaation sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen. Katsauskauden jälkeen lokakuussa WSOY nosti omistusosuutensa Everscreen Mediateam Oy:stä 25 prosentista 64 prosenttiin. Samalla Everscreen osti WSOY:n tytäryhtiöiden Docendo Finland Oy:n ja Docendo Sverige AB:n e-learning-liiketoiminnot. Paikkatietotoiminnassa Genimap Oy:n alkuvuosi sujui suunnitellusti, ja yhdistämishyötyjen seurauksena tulos paranee selkeästi edellisvuodesta.

Painotoiminnan tulos kehittyi alkuvuonna vertailukautta heikommin, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla toimintaympäristön lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta. Markkinanäkymät ovat edelleen kohtalaiset, mutta selvästi aiempaa heikommat. Kertomuskauden merkittävimmät koneinvestoinnit olivat WS Bookwell Oy:lle Porvooseen asennettu uusi kovakansilinja ja Lönnberg Painojen A0-formaattinen nelivärioffsetkone.

Kalenteriliiketoiminnassa Ajasto Oy:n tuloskehitys oli edelleen hyvä, ja tappiollisten skandinaavisten yksiköiden tulos parani. Norjan yhtiössä jatkettiin saneeraustoimia tuloksen parantamiseksi. Kalenteriryhmän liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta, ja sen odotetaan kääntyvän lievästi positiiviseksi tänä vuonna.

WSOY-konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6 %. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan kasvavan vertailukaudesta, ja koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden tasoa.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

Liikevaihto

491,9

465,7

5,6

644,6

Liikevoitto

27,5

23,2

18,5

36,2

% liikevaihdosta

5,6

5,0

5,6

Liikevoitto ilman

konserniliikearvon poistoja

28,7

24,2

18,5

37,6

% liikevaihdosta

5,8

5,2

5,8

Liikevoitto

ilman osakkuusyhtiöitä

28,6

23,8

20,2

37,4

% liikevaihdosta

5,8

5,1

5,8

Taseen loppusumma

381,1

356,9

6,8

365,5

Bruttoinvestoinnit

23,8

19,6

21,2

28,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö

5 720

5 528

3,5

5 534

Henkilöstö keskimäärin

4 195

3 922

7,0

3 977

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1. - 30.9. *)

2001

2000

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

61 643

65 086

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

4 300

4 267

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

2 371

2 852

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

103 185

103 857

*) Suomessa toimivat omat yksiköt


Rautakirja-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 6 % ja oli 491,9 (465,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman yli 3 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla.

Konsernin liikevoitto kasvoi 19 %, 27,5 (23,2) milj. euroon. Liikevoiton kasvuun vaikutti liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu tammikuinen norjalaisen Narvesenin osakkeiden myyntivoitto (7,8 milj. euroa). Operatiivisen toiminnan liikevoitto heikkeni uusien liiketoimintahankintojen vuoksi. Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin parani 1,2 %. Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli 28,7 (24,2) milj. euroa.

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 23,8 (19,6) milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Tallinnan monisaliteatteri.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi runsaat 3 % ja oli 256,7 milj. euroa. Liikevaihto parani kaikissa yksiköissä, ja voimakkainta kasvu oli Virossa. Liikevoitto heikkeni 4 %, 11,3 milj. euroon. Suomen R-kioskien tulos oli edellisen vuoden tasolla. Viron R-kioskien ja Veikkausrastin liikevoitto parani, mutta kummankin yksikön tulos oli edelleen tappiollinen. Kokonaisuutta heikensivät panostukset Latviaan.

Lehtitukkukaupan liikevaihto parani 6 % ja oli 122,4 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 5 %, 8,1 milj. euroon. Kehitys oli hyvää sekä Suomessa että Virossa. Lehtipiste ilmoitti kesäkuussa allekirjoittaneensa esisopimuksen yhteistyön käynnistämisestä neljän latvialaisen kustantajan kanssa. Sopimus kuitenkin raukesi syyskuussa. Rautakirja lisäsi omistustaan latvialaisessa Narvesen Baltijassa 50 %:iin lokakuun alussa, ja Lehtipisteen tavoitteena on kehittää jatkossa lehtitukkukauppaa Latviassa yhteistyössä Narvesenin ja paikallisten kustantajien kanssa.

Kirjakauppatoiminnan liikevaihto kasvoi lähes 7 %, 73,7 milj. euroon. Liiketulos heikkeni runsaat 14 % ja oli 0,9 milj. euroa tappiollinen. Toiminnan tulos tehdään perinteisesti viimeisien kuukausien aikana.

Elokuvatoiminnan liikevaihto parani 3 % ja oli 31,6 milj. euroa. Kasvu syntyi pääosin Viron yksikössä, jonka maaliskuussa avautunut monisaliteatteri ylitti selvästi tavoitteet. Myös kotimaassa uudet monisaliteatterit menestyivät lähes viime vuoden mukaisesti. Liikevoitto laski 0,2 (1,1) milj. euroon osin vanhasta kassajärjestelmästä tehdyn kertapoiston takia. Heinäkuussa Finnkino teki esisopimuksen 90 %:n omistusosuuden ostamisesta liettualaisesta elokuvateatteriyhtiö UAB Vingio kino teatrasista. Sekä Vilnassa että Riiassa on käynnistetty monisaliteattereiden rakentamishankkeet.

Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %, 31,6 milj. euroon. Toiminnan liiketappio oli 0,3 milj. euroa. Taukopaikkatoiminnan tulos oli uusien yksiköiden haltuunottokustannuksista huolimatta selvästi voitollinen, mutta Pizza Hut -ketju teki edelleen tappiollisen tuloksen.

Verkkoliiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,1 milj. euroa ja liiketappio 1,1 milj. euroa. Verkkoliiketoimintaa harjoittava Ferete ja Fintoto Oy tekivät elokuussa sopimuksen, jonka perusteella Ferete aloittaa Fintoton totopelien myynnin internetissä osana Hyvä Veto -verkkopalvelua kesällä 2002.

Rautakirjan osittain omistama Jokerit HC heikensi Rautakirjan tulosta noin 1,1 milj. euroa. Jokerit-konserniin kuuluva D+J-Arena Hamburg rakentaa Hampuriin monitoimihallia, jonka rahoituksen turvaamiseksi Rautakirja-yhtymä on sitoutunut antamaan enintään 60 milj. DEM:n takaukset.

Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna 6 % noin 680 milj. euroon. Investoinneista ja yrityshankinnoista huolimatta operatiivisten yksiköiden tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla, mutta kun huomioidaan jo toteutuneet myyntivoitot, konsernin kokonaistuloksesta muodostuu edellisvuotta parempi.

Rautakirja on antanut 5.11.2001 oman erillisen osavuosikatsauksensa.

Helsingissä, 12. päivänä marraskuuta 2001

SanomaWSOY Oyj

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2001

2000

2000

LIIKEVAIHTO

1 077,4

1 040,4

3,6

1 447,8

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

6,5

6,3

3,2

0,7

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,0

-78,1

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

32,4

23,8

36,0

36,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,0

6,9

-42,4

6,4

Materiaalit ja palvelut

493,5

463,2

6,5

648,1

Henkilöstökulut

289,6

269,5

7,5

370,2

Poistot ja arvonalentumiset

66,2

60,2

10,0

85,8

Liiketoiminnan muut kulut

225,4

224,2

0,5

303,2

LIIKEVOITTO

45,6

60,4

-24,5

84,0

Rahoitustuotot

37,7

73,5

-48,8

86,1

Rahoituskulut

38,3

21,1

81,7

31,8

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

45,0

112,9

-60,2

138,3

Satunnaiset erät

0,0

0,0

2,0

VOITTO SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

45,0

112,9

-60,2

140,3

Välittömät verot (tulosta vastaavat)

-15,0

-30,8

-51,2

-39,3

Vähemmistön osuus

katsauskauden tuloksesta

-8,1

-4,5

82,0

-6,8

KATSAUSKAUDEN VOITTO

21,8

77,6

-71,9

94,2


KONSERNITASE

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

59,2

64,4

-8,1

56,5

Konserniliikearvo

108,7

80,6

34,9

82,1

Aineelliset hyödykkeet

430,5

380,1

13,3

415,1

Sijoitukset

260,1

278,9

-6,8

273,7

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

858,5

804,0

6,8

827,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

114,2

110,5

3,4

102,2

Pitkäaikaiset saamiset

58,4

41,5

41,0

43,2

Lyhytaikaiset saamiset

161,5

154,5

4,5

149,5

Rahoitusarvopaperit

442,0

272,9

62,0

268,3

Rahat ja pankkisaamiset

37,1

45,9

-19,0

48,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

813,3

625,2

30,1

611,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 671,8

1 429,2

17,0

1 439,3


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

62,6

62,6

0,0

62,6

Ylikurssirahasto

16,1

16,1

0,0

16,1

Muut rahastot

364,8

364,1

0,2

364,1

Edellisten tilikausien voitto

319,4

288,4

10,8

285,7

Katsauskauden voitto

21,8

77,6

-71,9

94,2

Pääomalainat

200,0

0,0

0,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

984,7

808,7

21,8

822,6

VÄHEMMISTÖOSUUS

118,7

116,8

1,6

120,1

PAKOLLISET VARAUKSET

5,7

1,7

244,5

2,3

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

36,7

39,9

-8,0

37,6

Pitkäaikainen vieras pääoma

77,5

88,5

-12,4

85,9

Lyhytaikainen vieras pääoma

448,5

373,6

20,0

370,7

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 671,8

1 429,2

17,0

1 439,3


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos

1-12

milj. EUR

2001

2000

%

2000

Liikevoitto

45,6

60,4

-24,5

84,0

Oikaisut liikevoittoon

52,3

48,5

7,9

69,5

Käyttöpääoman muutos

-16,4

-17,2

-4,5

-9,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

81,5

91,7

-11,2

143,7

Rahoituserät ja verot

-20,1

31,7

-163,5

28,0

Liiketoiminnan rahavirta

61,3

123,4

-50,3

171,7

Investointien rahavirta

-70,2

-88,1

-20,3

-134,6

Rahavirta ennen rahoitusta

-8,9

35,3

-125,1

37,1

Rahoituksen rahavirta

192,3

-32,9

-685,1

-31,2

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

183,5

2,4

7 445,2

5,9

Rahavarojen kurssierot

-21,2

-4,9

333,2

-10,1

Rahavarojen nettolisäys (+)

tai -vähennys (-)

162,2

-2,5

-6 668,4

-4,3

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

316,9

321,2

-1,3

321,2

Taseen mukaiset rahavarat 30.9./31.12.

479,2

318,7

50,3

316,9


POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1-9

1-9

Muutos

1-12

milj. EUR

2001

2000

%

2000

Suunnitelman mukaiset poistot

55,9

53,3

4,9

74,9

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien

hyödykkeistä

0,5

0,0

0,7

Konserniliikearvon poisto

9,8

6,8

42,8

10,3

YHTEENSÄ

66,2

60,2

10,0

85,8


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN *)

1-9

1-9

Muutos

1-12

2001

2000

%

2000

Helsinki Media

842

775

8,7

779

Sanoma

3 644

3 435

6,1

3 396

SWelcom

405

296

37,0

310

WSOY

1 861

1 773

4,9

1 803

Rautakirja

4 195

3 922

7,0

3 977

Muut yhtiöt **)

83

87

-4,4

85

YHTEENSÄ

11 031

10 287

7,2

10 350

*) palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

**) SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka) ja kiinteistö- ja

sijoitusyhtiöt


OMA PÄÄOMA

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

31.12.2000

Osakepääoma 1.1.

62,6

61,2

61,2

Rahastoanti

0,0

1,4

1,4

OSAKEPÄÄOMA

62,6

62,6

62,6

Ylikurssirahasto 1.1.

16,1

16,1

16,1

YLIKURSSIRAHASTO

16,1

16,1

16,1

Vararahasto 1.1.

0,0

1,1

1,1

Voittovarojen siirto / rahaston purku

0,0

-1,1

-1,1

VARARAHASTO

0,0

0,0

0,0

Muut rahastot 1.1.

364,1

364,5

364,5

Rahastosiirrot / rahastoanti

0,7

-0,5

-0,5

MUUT RAHASTOT

364,8

364,1

364,1

Edell. tilikausien voitto (tappio) 1.1.

379,9

343,2

343,2

Osingonjako

-65,0

-62,5

-62,5

Muuntoeron muutos

4,4

7,1

4,2

Lahjoitukset

-0,3

-0,3

-0,3

HTV:n liittymismaksut

1,0

0,7

1,0

Rahastosiirrot

-0,7

0,2

0,2

Muut muutokset

0,2

0,0

0,0

EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)

319,4

288,4

285,7

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

21,8

77,6

94,2

Pääomalainat 1.1.

0,0

0,0

0,0

Muutokset

200,0

0,0

0,0

PÄÄOMALAINAT

200,0

0,0

0,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

984,7

808,7

822,6


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

24,1

27,4

-12,1

25,3

Rahalaitoslainat

6,9

8,1

-14,5

7,9

Muut lainat

14,4

20,1

-28,4

15,1

Vakuudeksi annetut kiinteistö-

kiinnitykset yhteensä

21,9

21,0

4,2

21,9

Vakuudeksi annetut irtaimisto-

kiinnitykset yhteensä

3,0

4,4

-32,8

3,2

Pantatut arvopaperit yhteensä

54,3

54,3

0,0

54,3

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt haltijavelkakirjat

2,6

0,9

180,8

0,9

Yrityskiinnitykset

2,9

4,1

-28,7

4,9

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

9,0

17,7

-49,1

19,5

Talletukset

1,0

0,1

1 415,2

0,2

Takaukset

3,2

2,4

30,6

2,5

YHTEENSÄ

18,7

25,2

-25,9

28,1

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

7,3

1,0

606,7

1,0

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Takaukset

0,5

0,9

-43,2

0,8

MUUT OMAT VASTUUT

Leasingvastuut

4,2

2,4

69,9

4,7

Pääomalainojen korot

2,2

1,4

57,9

1,6

Eläkevastuut

0,0

0,1

0,6

Takaisinostovastuut

3,3

3,3

0,0

3,3

Muut vastuut

11,3

13,0

-13,5

13,2

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

20,9

20,2

3,4

23,4

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

126,5

127,1

-0,4

132,7

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Asetetut

0,0

4,0

0,0

Koronvaihtosopimukset

200,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

200,0

4,0

4 900,0

0,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

30,6

51,4

-40,5

47,5

YHTEENSÄ

30,6

51,4

-40,5

47,5

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

2,6

25,9

-90,0

22,1

YHTEENSÄ

2,6

25,9

-90,0

22,1

YHTEENSÄ

233,1

81,3

186,7

69,6

KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.9.2001

30.9.2000

Muutos,%

31.12.2000

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Asetetut

0,0

0,0

0,0

Koronvaihtosopimukset

-0,1

0,0

0,0

YHTEENSÄ

-0,1

0,0

-510,9

0,0

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

1,4

-0,4

-474,7

3,9

YHTEENSÄ

1,4

-0,4

-474,7

3,9

OSAKEJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,3

2,0

-87,3

-0,8

YHTEENSÄ

0,3

2,0

-87,3

-0,8

YHTEENSÄ

1,5

1,7

-7,2

3,1

Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa riskiprofiilin säätelyyn.


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

LIIKEVAIHTO

361,4

362,2

353,8

345,9

349,0

345,5

407,4

1 447,8

Valmiiden ja

keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys

(+) / vähennys (-)

5,4

0,8

0,3

4,4

1,8

0,1

-5,6

0,7

Valmistus omaan

käyttöön

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Liiketoiminnan

muut tuotot

15,8

9,4

7,2

7,8

9,3

6,8

12,6

36,4

Osuus

osakkuusyritysten

tuloksista

-0,6

4,8

-0,2

1,1

1,8

4,0

-0,5

6,4

Materiaalit ja

palvelut

169,1

161,6

162,7

159,3

148,5

155,3

184,9

648,1

Henkilöstökulut

99,9

96,7

93,0

91,1

93,9

84,4

100,7

370,2

Poistot ja

arvonalentumiset

21,3

21,9

23,0

19,3

20,1

20,7

25,7

85,8

Liiketoiminnan

muut kulut

79,0

79,5

67,0

76,3

78,6

69,3

79,0

303,2

LIIKEVOITTO

12,7

17,5

15,4

13,1

20,7

26,6

23,6

84,0

Rahoitustuotot

16,2

14,1

7,4

44,2

23,5

5,8

12,6

86,1

Rahoituskulut

10,8

3,9

23,5

5,9

4,7

10,5

10,8

31,8

VOITTO ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

18,1

27,6

-0,8

51,4

39,6

21,9

25,4

138,3

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

VOITTO SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

18,1

27,6

-0,8

51,4

39,6

21,9

27,5

140,3

Välittömät verot

(tulosta vastaavat)

-6,6

-6,3

-2,2

-13,5

-10,4

-6,9

-8,5

-39,3

Vähemmistön osuus

katsauskauden

tuloksesta

-4,4

-1,5

-2,2

-1,5

-1,1

-1,9

-2,3

-6,8

KATSAUSKAUDEN VOITTO

7,1

19,8

-5,1

36,4

28,1

13,1

16,6

94,2


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien

kustantaminen

39,2

41,7

37,7

39,5

39,3

35,8

45,3

159,8

YHTEENSÄ

39,2

41,7

37,7

39,5

39,3

35,8

45,3

159,8

SANOMA

Sanomalehtien

kustantaminen ja

painaminen

119,9

118,3

108,5

112,3

116,0

110,0

119,9

458,2

YHTEENSÄ

119,9

118,3

108,5

112,3

116,0

110,0

119,9

458,2

SWELCOM

Sähköinen

viestintä

20,8

21,6

18,0

18,7

20,7

15,2

24,0

78,5

YHTEENSÄ

20,8

21,6

18,0

18,7

20,7

15,2

24,0

78,5

WSOY

Kustantaminen

29,9

38,3

29,0

27,8

35,1

28,9

35,5

127,4

Painotoiminta

15,6

14,9

15,6

15,6

14,5

15,3

16,0

61,4

Kalenteriliiket.

1,9

2,9

12,5

1,9

3,3

12,4

19,0

36,7

Muut

1,0

1,0

0,9

0,8

1,0

0,7

1,3

3,8

Toimialojen sis.

kaupankäynti

-6,3

-5,1

-6,1

-6,8

-6,4

-6,2

-6,6

-25,9

YHTEENSÄ

42,1

52,0

51,9

39,4

47,5

51,3

65,3

203,4

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

80,7

87,8

88,2

80,0

83,1

85,0

88,7

336,8

Lehtitukkukauppa

39,3

41,6

41,5

35,1

40,7

40,1

38,3

154,2

Kirjakauppa

32,1

16,6

25,1

30,1

16,0

23,0

38,1

107,2

Elokuvatoiminta

11,8

8,4

11,3

12,8

7,8

10,1

12,9

43,6

Ravintolatoiminta

8,3

11,0

12,3

8,1

9,8

11,2

9,3

38,4

Toimialojen sis.

kaupankäynti

-7,7

-8,6

-7,9

-8,4

-10,0

-8,9

-8,3

-35,6

YHTEENSÄ

164,6

156,9

170,4

157,8

147,4

160,5

178,9

644,6

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-25,2

-28,3

-32,7

-21,7

-21,8

-27,3

-26,0

-96,7

YHTEENSÄ

361,4

362,2

353,8

345,9

349,0

345,5

407,4

1 447,8


LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien

kustantaminen

1,0

6,2

3,5

0,6

3,5

1,0

5,1

10,2

YHTEENSÄ

1,0

6,2

3,5

0,6

3,5

1,0

5,1

10,2

SANOMA

Sanomalehtien kustan-

taminen ja painaminen *)

14,2

7,3

8,9

12,4

15,7

14,6

13,1

55,7

YHTEENSÄ

14,2

7,3

8,9

12,4

15,7

14,6

13,1

55,7

SWELCOM

Sähköinen viestintä

-7,0

-5,8

-6,0

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

-16,7

YHTEENSÄ

-7,0

-5,8

-6,0

-3,6

-2,3

-4,4

-6,4

-16,7

WSOY

Kustantaminen

-1,0

7,1

0,8

0,7

6,4

3,9

-2,8

8,3

Painotoiminta

2,2

1,6

1,7

3,1

1,7

2,6

1,9

9,3

Kalenteriliiketoiminta

-4,1

-3,5

4,1

-4,1

-3,9

3,1

3,2

-1,8

Muut *)

2,6

-0,1

1,8

1,5

-0,4

0,0

2,0

3,1

Toimialojen väliset

eliminoinnit

-0,7

0,9

-1,0

-1,1

0,9

-0,3

0,1

-0,5

YHTEENSÄ

-1,0

6,0

7,3

0,1

4,6

9,3

4,3

18,3

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

3,1

3,2

5,0

3,2

3,1

5,4

3,9

15,7

Lehtitukkukauppa

2,5

2,8

2,8

2,0

3,0

2,7

1,8

9,5

Kirjakauppa

0,8

-1,9

0,2

0,8

-2,1

0,6

6,8

6,0

Elokuvatoiminta

0,8

-0,5

0,0

1,5

-0,8

0,3

1,5

2,5

Ravintolatoiminta

-0,7

-0,2

0,6

-0,8

-0,1

0,7

-1,9

-2,2

Verkkoliiketoiminta

-0,3

-0,4

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut

8,5

0,9

0,9

1,2

1,4

1,1

0,9

4,6

Toimialojen väliset

eliminoinnit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

YHTEENSÄ

14,6

3,9

9,1

7,9

4,5

10,8

13,0

36,2

Muut yhtiöt **)

-4,7

-1,1

-4,8

-2,1

-5,0

-1,0

-7,9

-16,0

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-4,4

1,0

-2,6

-2,1

-0,4

-3,7

2,4

-3,8

YHTEENSÄ

12,7

17,5

15,4

13,1

20,7

26,6

23,6

84,0

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj, Swwap Oy (30.9.2000 saakka) ja

kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet