SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina elokuun 21. päivänä 2001 kello 10.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven (sisäänkäynnit M1 tai K1) 4. kerroksen A-salissa, osoite: Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.15.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen jäsenen valinta eronneen hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi, vuoden 2002 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan annettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittaus- tai lunastusoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ehdotus liitteineen on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön lakiasiainosastolla, Ludviginkatu 6-8, 3. krs, Helsinki, maanantaista 13.8.2001 kello 14.00 alkaen ja lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 10.8.2001 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa halutessaan tulla väliaikaisesti rekisteröidyksi yhtiön osakasrekisteriin. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n tai Oy Devarda Ab:n osakasluetteloon ennen 1.5.1999 tai Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakasluetteloon ennen 23.12.1992. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 15.8.2001 kello 16.15 mennessä joko puhelimitse 010 519 5055 / Kirsi Vainio, faksitse 010 519 5058 tai sähköpostitse kirsi.vainio@sanomawsoy.fi. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa faksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki.

Helsingissä 2.8.2001

SanomaWSOY Oyj:n hallitus

SANOMAWSOY OYJ

Raija Kariola

johtaja

sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet