SanomaWSOY:n liikevaihto oli 2 056,9 (1 844,7) Mmk eli 345,9 (310,3) milj. euroa, kasvu 11,5 %. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 305,8 (138,7) Mmk eli 51,4 (23,3) milj. euroa, kasvu 120,4 %. Tulos/osake oli 6,26 (2,84) mk eli 1,05 (0,48) euroa, kasvu 120,4 %. Oma pääoma/osake oli 141,50 (129,66) mk eli 23,80 (21,81) euroa, kasvu 9,1 %. Omavaraisuusaste oli 72 % (69,7 %).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

SanomaWSOY:n päämääränä on hakea kasvua kansainvälistymällä ja uuden median alalta. Tavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoteen 2005 mennessä.

Vuonna 2000 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan nousevan 8 500 Mmk:aan. Liikevoiton odotetaan paranevan. Tulosodotusten taustalla on näkemys, että sanomalehtien mainostuotot kehittyvät ennakoidulla tavalla ja Nelosen kasvu jatkuu voimakkaana. Myös Startelin uusmediatoiminnan ja Taloussanomien myönteisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan. Rahoitustuloksen arvioidaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi, joskin suhteellinen tuotto laskee loppuvuodesta. Tulos ennen satunnaiseriä kasvaa selvästi edellisvuodesta.

Mahdollisten yritysostojen sekä kasvu- ja kehityshankkeiden ennakoitua laajempi toteutuminen voi muuttaa koko vuoden tulosarviota.

LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY:n liikevaihto oli tammi - maaliskuussa 2 056,9 (1 844,7) Mmk eli lähes 12 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli Helsinki Mediassa ja Rautakirjassa. Sanoman liikevaihto kasvoi hieman ja WSOY:n liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Yritysjärjestelyt vaikuttavat tytärkonsernien liikevaihtojen vertailukelpoisuuteen edellisvuoteen verrattuna.

TULOS

SanomaWSOY:n tulos ennen satunnaiseriä oli 305,8 (138,7) Mmk. Yli 100 %:n kasvu johtui ennen muuta rahoitus- ja sijoitustoiminnan poikkeuksellisen hyvästä kirjanpidollisesta tuloksesta. Tytärkonserneista Rautakirja ja Helsinki Media paransivat tulostaan selvästi. Konsernin liikevoitto oli 78,7 (77,8) Mmk. Poistot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 15 Mmk ja kuluiksi kirjattiin kehityspanoksia yhteensä 23 (21) Mmk. Tulos osaketta kohti nousi 6,26 (2,84) mk:aan.

MARKKINATILANNE

Suomen kansantalous jatkoi kasvuaan alkuvuonna, ja ennusteet lupaavat noin 5 %:n bruttokansantuotteen kasvua tälle vuodelle. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa oli edelleen vahva, joskin se heikkeni hieman maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Vähittäiskaupassa jatkui jo vuoden 1999 lopulla alkanut myönteinen kehitys.

SanomaWSOY:n tulonmuodostukseen merkittävästi vaikuttavan mediamainonnan arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 6,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Eniten eli 7,1 % kasvoi sanomalehtimainonta. Televisiomainonta ja aikakauslehtimainonta lisääntyivät molemmat 4,3 %.

RAKENNEJÄRJESTELYT

SanomaWSOY:n uusmediastrategiassa käynnistyi toinen vaihe, kun internetverkkoon kehitettävien palvelujen jakelua päätettiin laajentaa mobiiliverkkoihin. Operaattoreista riippumattoman, avoimen mobiiliportaalin toteuttamista varten perustettiin maaliskuussa uusi yhtiö, Swwap Oy. Nopeaan kansainvälistymiseen tähtäävä Swwap tuo portaalin ensimmäisen vaiheen koekäyttöön kesäkuussa 2000.

Maaliskuussa WSOY osti ruotsalaisen tietotekniikka-alan kustannus- ja koulutustalon Docendo Läromedel AB:n. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 84 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sen palveluksessa on 60 henkeä.

SanomaWSOY:n omistusosuus norjalaisesta A-pressen ASA:sta nousi katsauskauden jälkeen 29,1 prosenttiin.

TASE

Konsernitase kasvoi vuoden 1999 maaliskuun lopusta 602,1 Mmk ja oli 8 266,9 Mmk. Konsernin oma pääoma oli 4 894 (4 433,2) Mmk. Omavaraisuusaste kohosi 72 %:iin (69,7).

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 153,4 (491,6) Mmk. Merkittävä osa investoinneista kohdistui WSOY:n Docendo Läromedel -kauppaan.

RAHOITUSASEMA

SanomaWSOY-konsernin rahoitusasema on vahva. Konsernin rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli katsauskauden lopussa 2 203,3 (2 396,9) Mmk. Niiden käypä arvo oli 2 789,4 Mmk. Korollinen vieras pääoma oli 840,7 (847,1) Mmk.

Ensimmäisen neljänneksen rahoitustulos oli erinomainen. Poikkeuksellisen hyvä tulos johtui onnistuneesta trading-toiminnasta ja teknologiaosakkeiden painon vähentämisestä sijoitussalkussa.

OSAKKEET

SanomaWSOY:n osakkeiden kokonaismäärä oli maaliskuun lopussa 36 380 399 kappaletta. Niistä A-sarjaan kuului 6 001 895 ja B-sarjaan 30 378 504 osaketta. Konsernin hallussa oli omia osakkeita tytäryhtiö Tiikerijakelu Oy:n omistamana yhteensä 1 796 819 B-osaketta eli 4,94 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Ulkona olevien osakkeiden määrä oli 34 583 580 kappaletta.

Yhtiöjärjestykseen sisältyy määräys, jonka mukaan A-sarjan osake voidaan muuttaa B-sarjan osakkeeksi. Sulautumisen yhteydessä osakassopimuksen allekirjoittaneet sopivat Sanoma Osakeyhtiön henkilöomistajien äänivallan vähentämisestä. Sopimuksen mukaisesti Oy Asipex Ab (Aatos Erkon sijoitusyhtiö), Rafaela Seppälä ja Robin Langenskiöld muunsivat äänivaltaisia A-osakkeitaan B-osakkeiksi.

Muunnon jälkeen A-osakkeita oli 5 805 123 kappaletta ja B-osakkeita 30 575 276. Osakkeiden muunto rekisteröitiin 4. huhtikuuta. Maaliskuussa Patricia Seppälä lahjoitti perustamalleen säätiölle 63 437 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 4 kappaletta B-sarjan osakkeita. Säätiö ei ole hänen määräysvallassaan.

SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 40 969 kappaletta 73,77 euron (438,62 mk:n) keskikurssiin ja B-osakkeita 816 202 kappaletta 68,54 euron (407,52 mk:n) keskikurssiin. Kaikkiaan pörssivaihto oli 59 milj. euroa (350,8 Mmk). SanomaWSOY:n markkina-arvo oli maaliskuun lopussa, yhtiön omistamat omat osakkeet vähennettynä, 2 717,8 milj. euroa (16 159,4 Mmk).

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous 18.4.2000 päätti jakaa osinkoa kuluneelta tilikaudelta 10,75 markkaa (1,81 euroa) osakkeelta. Osinkoina jaettiin yhteensä 391 089 289,25 mk, mikä on 89 % vuoden 1999 tuloksesta.

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi. Muutokset tulivat voimaan 10. toukokuuta, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 36 380 399 osakkeesta 145 521 596 osakkeeseen. Järjestelyn jälkeen A-sarjan osakkeita on 23 220 492 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 122 301 104 kappaletta. Konsernin hallussa on Tiikerijakelu Oy:n omistamana 7 187 276 B-osaketta.

Yhtiökokous päätti myös yhtiön osakepääoman muuttamisesta euromääräiseksi, osakkeen nimellisarvosta luopumisesta ja osakepääoman korottamisesta 1 386 847, 56 euron määräisellä rahastoannilla 62 574 286,28 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta, eikä rahastoannissa anneta uusia osakkeita. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 43 senttiä.

Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön toiminimi on SanomaWSOY Oyj, ruotsiksi SanomaWSOY Abp ja englanniksi SanomaWSOY Corporation. Vähimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 200 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakkeista voi kuulua A-sarjaan enintään 80 000 000 kappaletta sekä B-sarjaan vähintään 100 202 620 kappaletta ja enintään 480 000 000 kappaletta.

SanomaWSOY:n hallintoelinten toimikausi on kolmivuotinen, joten vuonna 1999 valittu hallitus jatkaa.

HENKILÖSTÖ

SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin työsuhteessa olevia henkilöitä oli katsauskaudella keskimäärin 12 834 (12 115). Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 10 132 (9 437).

SANOMAWSOY

Suomen suurin viestintäkonserni SanomaWSOY Oyj aloitti toimintansa 1.5.1999. Se on alallaan Pohjoismaiden toiseksi suurin ja edustaa liikevaihdoltaan eurooppalaisten viestintäkonsernien keskikokoa. SanomaWSOY-konserniin kuuluvat tytärkonsernit Helsinki Media, Sanoma, WSOY ja Helsingin Pörssissä noteerattava Rautakirja, jonka osakekannasta SanomaWSOY omistaa 54,7 prosenttia.

HELSINKI MEDIA

Helsinki Media -konsernin toimialat ovat aikakauslehtien kustantaminen ja sähköinen viestintä. Helsinki Media -konsernin liikevaihto kasvoi 26 % 345,7 (275,2) Mmk:aan. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 21 %. Merkittävin eli 50 %:n liikevaihdon lisäys tuli Nelosesta, jonka mainosajan myynti kehittyi selvästi markkinakasvua nopeammin. Myös kanavan katseluosuus oli edelleen nousussa. Nelosen ohella liikevaihtoaan kasvatti selvästi Verkkoviestintä-yksikkö.

Liiketappio pieneni 17,9 (25,4) Mmk:aan, mikä johtui Nelosen kannattavuuden parantumisesta.

Verrattaessa lukuja edellisvuoden vastaaviin lukuihin, on otettava huomioon SanomaWSOY:n fuusion yhteydessä toteutetut rakennemuutokset. Tuotantotalo Werne Oy siirtyi 1.5.1999 WSOY:ltä kokonaan Helsinki Medialle. Norjassa toimivan Helsinki Median osakkuusyhtiö A-Pressen ASA:n osakkuus puolestaan siirtyi SanomaWSOY Oyj:lle.

Lehtien tilaustuotot ja ilmoitusmyynti kehittyivät katsauskaudella myönteisesti. Myös kirjamyynti kasvoi ja painotoiminta kehittyi odotetusti.

Katsauskaudella panostettiin edelleen vuonna 1999 markkinoille tuotuihin, mutta vielä lanseerausvaiheessa oleviin uusiin lehtiin. Niitä olivat mm. Suomen suurin tietotekniikan uutislehti ITviikko sekä hyvään levikkikasvuun yltänyt Cosmopolitan. Panostusvaiheessa olivat myös Glorian tuoteperheeseen kuuluvat miesten elämäntapalehti MG ja Glorian ruoka&viini -lehti sekä nuorille tytöille suunnattu Sisters Club -kirjakerho.

Helsinki Median investoinnit olivat katsauskaudella 10,1 (142,3) Mmk. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Helsinki Televisio Oy:n (HTV) kaapeliverkkoon ja kotipäätteisiin. HTV:n kaapeliverkkoon oli maaliskuun lopussa kytketty 205 000 taloutta, joista digitalisoituja oli 139 000. Digitalisoinnin mahdollistama kaapeli-tv-internet-toiminta on käynnistynyt, ja kaapelimodeemeja oli katsauskauden lopussa 3 600 asiakkaalla.

Kuluvana vuonna Helsinki Media kehittää edelleen aikakauslehtiään ja valmistautuu digitaaliseen tv-toimintaan. Koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan yli 10 % edellisestä vuodesta. Tuloksen odotetaan paranevan selvästi. Huomattava osa kasvusta ja tuloskehityksestä on sidoksissa Nelosen alkuvuoden myönteisen suunnan säilymiseen. Televisiomainonnan muita mediaryhmiä suurempi muutosherkkyys tuo kuitenkin epävarmuutta loppuvuoteen. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan mm. uusien lehtien ansiosta noin 8 % ja myös kannattavuuden odotetaan paranevan edellisestä vuodesta.

SANOMA

Sanoma-konsernin toimialat ovat sanomalehtien kustantaminen ja painaminen sekä taloustieto- ja uusmediakustantaminen. Sanoma-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 667,6 (641,8) Mmk. Liikevaihdon 4 %:n lisäys tuli Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnistä, Taloussanomista sekä Esmerk Oy:stä. Liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 73,5 (75,6) Mmk. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuus liikevoitosta oli 9,8 Mmk. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy 4,7 Mmk osakkeiden myyntivoittoja, ja vuokratuottoja oli 3 Mmk tämänvuotista enemmän.

Sanoman bruttoinvestoinnit olivat 35,4 (254,1) Mmk. Määrään sisältyy mm. kehityshankkeita ja postituksen investointeja. Sanoma päätti helmikuussa kahden painokoneen uusintainvestoinnista Vantaan Sanomalaan. Investoinnin kokonaisarvo on 456 Mmk ja se on osa laajempaa vuosina 1999 - 2003 toteutettavaa kokonaisuutta, jonka jälkeen Sanomalan koko tuotantoprosessi on uusittu.

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen -toimialaan kuuluvan Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto kasvoi ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan. Lehden ilmoitusliikevaihdon kasvu jatkui markkinakasvua voimakkaampana. Helsingin Sanomien levikkimarkkinoinnissa vuonna 1999 toteutettu strategiauudistus ja painopisteen siirto kanta-asiakkuuksien vahvistamiseen etenivät, mutta levikkikehityksessä toimenpiteet näkyvät arvioitua hitaammin. Katsauskaudella Helsingin Sanomien ulkoasu uudistettiin ja levikin suurkonekäyttö- ja tulostustoiminnot ulkoistettiin.

Ilta-Sanomien viime vuosien voimakas liikevaihdon ja liikevoiton kasvu pysähtyi alkuvuonna, minkä taustalla oli levikki- ja ilmoitusmyynnin lievä lasku. Liikevoittoa laskivat lisäksi mm. panostukset lehden sisältöön. Ilta-Sanomien painatus siirtyi osittain Ouluun Kaleva Kustannus Oy:hyn. Järjestely aikaistaa lehden päivittäistä myyntiä Pohjois-Suomessa ja sen odotetaan vaikuttavan myönteisesti levikkikehitykseen.

Kymen Lehtimedian liikevaihto ja liikevoitto pienenivät, mikä johtui pääosin painotuotemyynnin laskusta Venäjän markkinoilla.

Taloustieto- ja uusmediakustantamisen liikevaihto yli kaksinkertaistui pääosin Taloussanomien kasvun ja uusien liiketoimintojen vaikutuksesta. Liiketappio oli hieman edellisvuotta pienempi.

Startel-konserniin kuuluva Esmerk solmi yhteistyösopimuksen norjalaisen Siste Nytt Gruppen AS:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa nopea ja kattava uutisseuranta Norjan markkinoilla. Startelin omistusosuus ruotsalaisesta Ecovision AB:stä nousi maaliskuussa tehdyllä osakekaupalla 39,9 %:iin.

Katsauskauden jälkeen Esmerk perusti tytäryhtiön Miamiin Etelä- ja Väli-Amerikan markkinoiden uutisseurannan tehostamiseksi. Toukokuussa Etelä-Suomen Sanomia julkaiseva Esa-konserni tiivisti yhteistyötään Sanoman kanssa suuntaamalla 1,7 %:n äänivaltaan oikeuttavan osakeannin Sanoman tytäryhtiölle. Samassa yhteydessä Sanoma myi kaksi paikallislehteä Esan Kirjapaino Oy:lle. Toukokuussa Sanoma-konserni hankki enemmistön, 72 % äänistä ja 75 % osakkeista, Imatran alueella ilmestyvästä Uutisvuoksi-lehdestä.

Sanoman koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5 % ja liikevoiton hieman enemmän. Liikevaihdon kasvuarvio perustuu erityisesti Helsingin Sanomien ennakoituun ilmoitustuottojen kehitykseen sekä taloustieto- ja uusmediakustantamisen odotettuun kasvuun. Kymen Lehtimedian Venäjän viennin arvioidaan hieman laskevan vuodesta 1999.

WSOY

WSOY-konsernin toimialat ovat kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta.

WSOY-konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavalla tasolla eli 234,0 (236,3) Mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon yritysostojen ja -myyntien vaikutus, kasvoi noin 5 %. Liikevoitto supistui 0,5 (5,1) Mmk:aan. Yritysmyynnit alensivat liikevaihtoa 14 Mmk ja liikevoittoa 1 Mmk edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoittoon vaikuttivat myös kirjakerhojen ja sähköisen karttapalvelimen kehityskulut. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta sisältyi liikevoittoon 13 (12) Mmk.

WSOY:n bruttoinvestoinnit olivat 78,2 (29,7) Mmk. Investoinneista yrityshankintojen osuus oli 65 (20) Mmk.

Kustantamisessa WSOY keskittyi strategiansa mukaisesti kirjakerhojensa kehittämiseen, sähköiseen sisältötuotantoon ja -jakeluun sekä kansainvälistymiseen. Perinteisiin kirjakerhoihin panostamisen lisäksi WSOY perusti tammikuussa Suomen ensimmäisen internet-kirjakerhon, Bookmarkin. Geodata Oy kehitti tuotantoasteelle koko Euroopan alueen sisältävän sähköisen karttapalvelimen. Maaliskuussa WSOY hankki omistukseensa ruotsalaisen Docendo Läromedel AB:n, jonka atk-opetukseen luomat digitaaliset oppimisympäristöt antavat hyvät kasvumahdollisuudet myös kansainvälisesti. Vuoden 1999 lopulla vahvistunut kirjojen kysyntä jatkui vakaana myös alkuvuonna. Kustantaminen-toimialan myynti kehittyi suotuisasti, mutta panostukset heikensivät tulosta edellisvuoteen verrattuna.

Digitaalitelevision ja internetpohjaisten oppimistuotteiden kehittämistä harjoittavan WSOY Koulukanava Oy:n liiketoimintasuunnitelmia täsmennettiin ja yhtiö aloittaa avoimen oppimisportaalin pilottitoiminnan syksyllä 2000.

WSOY:n Kirjapainoyksikön yhtiöittäminen vietiin loppuun ja uuden WS Bookwell Oy:n liiketoiminta alkoi 1.4.2000. Vuoden 1999 lopussa muodostettuun painotoimialaan kuuluvat WS Bookwellin lisäksi mainos- ja erikoispainamista harjoittava Lönnberg Painot Oy ja digitaaliseen painamiseen keskittyvä Tummavuoren Kirjapaino Oy. Ryhmän yhteistyömuotoja syvennettiin ja painoryhmän alkuvuosi kehittyi myönteisesti. Erityisesti Kirjapainoyksikkö (WS Bookwell) teki hyvän tuloksen.

Kalenteriliiketoiminnassa WSOY keskittyi tappiollisen Norjan yksikön tervehdyttämiseen, joka on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kalenteriliiketoiminnan tulos oli toiminnan kausiluonteisuuden vuoksi tappiollinen.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa WSOY hankki 25 %:n omistusosuuden Everscreen Mediateam Oy:stä, jonka toimialana on multimediatuotteiden ja sisältökonseptien suunnittelu. Sähköisten oppimateriaalituotteiden kehittämisestä WSOY solmi huhtikuussa strategisen yhteistyösopimuksen TietoEnator Oyj:n kanssa.

WSOY-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan tehtyjen yrityshankintojen ansiosta noin 9 % edellisestä vuodesta. Myös liikevoiton odotetaan panostuksista huolimatta paranevan edellisvuoteen verrattuna.

RAUTAKIRJA

Rautakirja-konsernin toimialat ovat kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta ja ravintolatoiminta.

Rautakirja-konsernin liikevaihto oli 938,3 (820,2) Mmk, joten lisäystä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta kertyi yli 14 %. Kun eliminoidaan uuden liiketoiminnan vaikutus, vertailukelpoinen kasvu oli noin 10 %. Kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan. Suurin eli 21 %:n liikevaihdon kasvu oli kioskikaupassa.

Liikevoitto oli 47,9 (34,8) Mmk, jossa oli kasvua lähes 38 %. Eniten tulos parani kioskikaupassa. R-kioskien liikevoitto Suomessa kasvoi noin puolitoistakertaiseksi. Virossa tulosta rasittivat uuden, loppuvuodesta hankitun liiketoiminnan haltuunottokustannukset ja tulos oli hieman tappiollinen.

Lehtitukkukaupan tulos kasvoi selvästi liikevaihdon kasvua enemmän. Kirjakaupan tulos parani edellisvuodesta noin kolmanneksen. Elokuvatoiminnassa tulos oli sekä Suomessa että Latviassa edellisvuotta parempi. Ravintolatoiminnassa taukopaikkojen tulos oli edellisvuoden tasoa. Pizza Hut -ketjun tulosta rasittivat markkinointipanostuksiin liittyvät kustannukset ja sen tulos oli edelleen tappiollinen.

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 60,4 (35,6) Mmk eli noin 70 % parempi kuin vuotta aiemmin. Osakekohtainen tulos parani selvästi ja oli 6,56 (3,90) mk.

Rautakirjan alkuvuosi oli pitkälti vuonna 1999 hankitun uuden liiketoiminnan vakiinnuttamisen ja ketjumaisen toimintamallin sisäänajon aikaa. Suurin yksittäinen investointi oli Finnkino Oy:n virolaisen tytäryhtiön AS MPDE:n aloittama monisaliteatterin rakentamishanke Tallinnassa. Tämä Baltian maiden ensimmäinen elokuva- ja viihdekeskus valmistuu kevään 2001 aikana ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 160 milj. EEK. Rautakirjan kokonaisinvestoinnit olivat katsauskaudella 29 Mmk, mikä oli noin kolmannes edellisvuoden vastaavasta luvusta.

Omistussuhteet muuttuivat tammikuun alussa, kun Kesko Oyj:stä tuli osakekaupan jälkeen äänimäärällä mitattuna Rautakirjan kolmanneksi suurin omistaja. Kaupan myötä Kesko omistaa Rautakirjan osakkeista 9,99 % ja äänistä 11,87 %. Osakkeet myi pääosin Kustannusosakeyhtiö Otava, joka luopui lähes kaikista Rautakirja-osakkeistaan.

Katsauskauden jälkeen toukokuussa Eurostrada Oy allekirjoitti sopimuksen Neste Markkinointi Oy:n kanssa Motorest-taukopaikkaketjusta. Eurostrada ja Neste Markkinointi perustavat yhdessä yhtiön, jonka hoitoon siirtyy kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa 24 Motorest-taukopaikkaa. Rautakirjan liikevaihdon kasvuvauhdin arvioidaan hidastuvan loppuvuodesta. Liikevaihdon vertailuun edelliseen vuoteen nähden vaikuttaa myös vuoden 1999 lopun poikkeuksellisen vahva liikevaihdon kasvu, mikä johtui toisaalta tehdyistä yrityskaupoista ja toisaalta vähittäiskaupan hyvästä myynnin kehityksestä. Koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan yli 6 % lähes 3 700 Mmk:aan. Rahoitustuottojen kehitysnäkymiä varjostaa loppuvuonna rahoitusmarkkinoiden epävarmuus. Tuloksen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Rautakirja on antanut 8.5.2000 oman erillisen osavuosikatsauksen.

ORGANISAATIOMUUTOS

SanomaWSOY on 17.5.2000 päättänyt muodostaa liiketoiminnoistaan kaksi uutta tytärkonsernia, joista toinen keskittyy sähköiseen mediaan ja toinen aikakauslehtikustantamiseen. Järjestelyn tavoitteena on vahvistaa molempien konsernien kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä ja hyödyntää tehokkaasti sisäiset synergiaedut. Samalla koordinoidaan tärkeät kehitysinvestoinnit ja kohdennetaan keskeiset uuden ja perinteisen sähköisen median henkilöresurssit strategisiin kehitysprosesseihin.

11 (23)

Uuteen sähköisen median tytärkonserniin siirretään Helsinki Median televisiotoiminta (Nelonen), kaapelitelevisiotoiminta (HTV) ja digitaalitelevisiohanke. SanomaWSOY-konsernin kehityshankkeista yhtiöön siirretään internetportaali Lumeveräjä ja mobiiliportaalitoiminta (Swwap). Lisäksi uuteen yhtiöön tulevat Helsinki Mediasta video- ja äänituotantoyhtiö Tuotantotalo Werne, videomonistukseen ja cd-tuotantoon erikoistunut Måndag sekä internetsivujen tuottaja iMedia-yksikkö.

Yhtiöittämällä konsernin strategisesti keskeiset sähköisen median ja uuden median liiketoiminnot sekä kehityshankkeet itsenäiseksi tytärkonserniksi muodostetaan alallaan merkittävä yhtiö, jolla on hyvä ja maailmanlaajuinenkin markkinapotentiaali.

Järjestely vahvistaa uuden Helsinki Media -konsernin mahdollisuuksia keskittyä ydinliiketoimintaansa, aikakauslehtikustantamiseen, ja suunnata voimavaroja entistä tehokkaammin kansainvälistymiseen ja uusiin kehityshankkeisiin. Uusi Helsinki Media on liikevaihdoltaan Suomen suurin aikakauslehtikustantaja ja johtava kohderyhmäkustantaja.

Uudet organisaatiot aloittavat operatiivisen toimintansa 1.7.2000.

Helsingissä, 17. päivänä toukokuuta 1999

SANOMAWSOY OYJ Hallitus