SanomaWSOY:n liikevaihto oli 6 169,9 (5 586,1) mmk eli 1 037,7 (939,5) milj. euroa, kasvua 10,5 %. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 671,0 (478,3) mmk eli 112,9 (80,4) euroa, kasvua 40,3 %. Tulos/osake oli 3,33 (2,38) mk eli 0,56 (0,40) euroa. Sijoitustuottoja laskivat arvonalennukset ja kirjauskäytännön muutos. Oma pääoma/osake oli 34,75 (32,82) mk eli 5,85 (5,52) euroa, kasvua 5,9 %.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastuu ensi vuonna. Talouden epävarmuuden lisääntyessä kuluttajien ostohalut ja edellytykset suuriin hankintoihin vähenevät. SanomaWSOY:n kannalta tällainen suhdannevaihe on suotuisa, sillä kuluttajien suunnatessa ostojaan pienempiin hankintoihin kuluttajaviestinnän ja viestintätuotteiden kysyntä yleensä voimistuu.

SanomaWSOY:n liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet kuluvana vuonna myönteisesti ja samansuuntaisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Liikevaihdon arvioimme kasvavan tänä vuonna 10 % edellisestä vuodesta eli 8 600 miljoonaan markkaan. Uuden liiketoiminnan kehittäminen sekä yritysostoista syntyvät kulut ja poistot rasittavat kehitys- ja hankintavaiheessa tulosta. Siitä huolimatta vuoden 2000 liikevoitto kasvaa selvästi, noin 500 miljoonaan markkaan. Myös tulos ennen satunnaisia eriä kasvaa selvästi edellisvuoteen verrattuna.

SanomaWSOY:n strategisena päämääränä on kaksinkertaistaa liikevaihto vuoteen 2005 mennessä ja olennaisesti kasvattaa liikevoittoa. Operatiivisena tavoitteena on vähintään 10 %:n liikevaihdon vuosikasvu, joka toteutetaan luonnollisen kasvun lisäksi kansainvälistymällä, uutta liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin.

SanomaWSOY on perinteisessä mediassa saavuttanut johtavan aseman Suomen markkinoilla, ja kasvua haetaan ennen kaikkea Itämeren alueella. Pyrkimyksenä on, että vähintään 20 % liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta kolmen vuoden tähtäimellä.

Uusmediastrategiamme perustuu neljään jakelutiehen, jotka ovat langattomat ja kiinteät verkot sekä kaapeli-tv- ja digitaali-tv-toiminta. Nämä toiminnot on organisoitu uuteen SWelcom-tytärkonserniin, mikä vahvistaa entisestään mahdollisuuksiamme kokonaisvaltaisen strategian toteuttamiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen. Uusien liiketoimintojen kehittämisessä sekä kansainvälistymisessä keskeinen tavoitteemme on luoda tarvittava infrastruktuuri ja saavuttaa markkinajohtajuus valituilla liiketoiminta-alueilla.

EUROON SIIRTYMINEN JA TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2001 SanomaWSOY Oyj ottaa euron kotivaluutakseen 1.1.2001 alkaen. Vuoden 2000 tilinpäätös laaditaan markkoina ja euroiksi muunnettuna. Vuoden 2001 tilikauden alusta yhtiön taloudellinen informaatio annetaan yksinomaan euroina. Vuoden 2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan 28.2.

SANOMAWSOY

SanomaWSOY-konserniin kuuluivat katsauskaudella 1.1. - 30.9.2000 tytärkonsernit Helsinki Media, Sanoma, WSOY ja Helsingin Pörssissä noteerattava Rautakirja, jonka osakekannasta SanomaWSOY omistaa 54,7 prosenttia. Uusi sähköisen viestinnän tytärkonserni SWelcom sekä aikakauslehtikustantamiseen keskittyvä uusi Helsinki Media aloittivat operatiivisen toimintansa 1.7.2000. Juridisesti yhtiöiden toiminta alkoi 1.10.2000, josta lähtien niiden luvut raportoidaan erillisinä. Katsauksen tekstiosa käsittelee konsernin lukuja yhdeksän kuukauden osalta, mutta päätaulukko-osassa on erittely tytärkonsernien luvuista vuosineljänneksittäin. LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY:n liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 169,9 (5 586,1) mmk. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta noin 11 %. Liikevaihtoaan lisäsivät kaikki tytärkonsernit. Voimakkainta kasvu oli Helsinki Mediassa sekä Rautakirjassa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon yritysostot - ja myynnit, kasvoi lähes 8 %. Yritysjärjestelyillä liikevaihtoa kasvattivat mm. WSOY ruotsalaisen Docendo Läromedelin ostolla sekä Rautakirja Veikkausrastin ostolla ja Viron kioskihankinnoilla.

TULOS

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaisia eriä oli 671,0 (478,3) mmk eli noin 40 % parempi kuin edellisenä vuonna. Sijoitustoiminnan tulos oli hyvä, vaikka sitä laskivat arvonalennukset ja kirjauskäytännön muutos. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 357,7 (311,2) mmk:aan eli 15 %, ja kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot nousivat yli 110 (noin 40,0) mmk:aan. Konsernin liikevoitto kasvoi 29 % ja oli 362,6 (282,2) mmk. WSOY:n tulos pysyi edellisen vuoden tasolla, muut tytärkonsernit kasvattivat tulostaan. Tulos osaketta kohti nousi 3,33 (2,38) mk:aan.

MARKKINATILANNE Suomen kansantalous jatkoi kasvuaan kesän ja alkusyksyn aikana. Ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna lähes 6 %. Vähittäiskauppa kasvoi alkuvuoden aikana odotettua enemmän, ja koko vuoden kasvuksi ennakoidaan vajaat 5 %. Lähitulevaisuudelle ennakoidut paperin hintojen korotukset aiheuttavat kustannuspaineita viestintäalalle.

Mainontaan käytetty markkamäärä kasvoi voimakkaasti Suomessa tammi-syyskuussa. Mediamainonnan kokonaiskasvu oli hieman yli 7 %. Kasvua oli kaikissa ryhmissä paitsi elokuvamainonnassa. Sanomalehdet vahvistivat yhä asemaansa keskeisimpänä mainosvälineenä; lehtien ilmoitustuotot kasvoivat noin 8 %. Aikakauslehtimainonnan kasvuvauhti oli myös lähes 8 %. Tv-mainonta puolestaan lisääntyi vajaat 4 %. Suurin eli runsaan 55 %:n kasvu oli verkkomainonnassa, joskin se oli edelleen pienin mainonnan osa-alue elokuvamainonnan jälkeen.

Mediamainonnan odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2001. Mainontaan ennustetaan käytettävän Euroopassa ensi vuonna rahaa lähes 8 % enemmän kuin tänä vuonna. Suomen kasvuksi ennakoidaan yli 9 %. Myös tuoreen mainosaiebarometrin mukaan yritykset aikovat lisätä mainontaansa ensi vuonna.

KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

SanomaWSOY-konsernin uudet tytärkonsernit, sähköiseen viestintään erikoistunut SWelcom ja aikakauslehtikustantamiseen keskittyvä uusi Helsinki Media aloittivat operatiivisen toimintansa heinäkuun alussa. Juridisesti yhtiöiden toiminta alkoi 1. lokakuuta. SWelcomiin siirtyivät Helsinki Median televisio- ja muu sähköinen toiminta sekä SanomaWSOY:n emoyhtiön sähköisen viestinnän hankkeet.

Swwap Oy avasi kesäkuussa avoimen 2ndhead-nimisen mobiiliportaalin, jonka ensimmäinen versio sisältää mm. uutisia, urheilutuloksia, osakekursseja ja karttoja.

Elokuussa Helsinki Media lisäsi omistustaan televisiokanava Nelosesta 86,02 %:iin ostamalla Egmont Holding Oy:lta sen omistuksessa olleen 25,01 %:n osuuden. Loput Nelosen osakkeista, 13,98 %, ovat TS-Yhtymän hallussa.

Sanoma Osakeyhtiö teki syyskuussa strategisen päätöksen uuden sukupolven neliväripainokoneen ostamisesta Helsingin Sanomain Lehtipainoon Sanomalaan. Kaupan arvo on noin 225 miljoonaa markkaa, ja kauppa sisältyy helmikuussa julkistettuun yhteensä 456 miljoonan markan investointiohjelmaan.

WSOY osti syyskuussa Tamrolta sen omistamat 80,1 % Karttakeskus Oy:n osakkeista. Karttakeskus ja WSOY:n tytäryhtiö Geodata Oy fuusioidaan ensi vuoden alkupuolella, ja uusi yhtiö keskittyy mm. paikkatiedon langattomiin ja internetsovelluksiin.

Uuden Helsinki Median toimitusjohtajaksi nimitettiin heinäkuun alusta lukien Helsinki Median varatoimitusjohtaja Eija Ailasmaa ja SWelcomin toimitusjohtajaksi Helsinki Median toimitusjohtaja Tapio Kallioja.

WSOY:n pääjohtaja ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajan sijainen Antero Siljola erosi 18. heinäkuuta tehtävistään sekä SanomaWSOY Oyj:n, Rautakirja Oyj:n ja tytäryhtiöiden hallituksista. SanomaWSOY:n hallitus nimitti syyskuussa WSOY:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jorma Kaimion, joka aiemmin toimi yhtiön kirjallisena johtajana ja varatoimitusjohtajana.

TASE

SanomaWSOY:n konsernitase oli syyskuun lopussa 8 497,7 (7 608,5) mmk eli tase kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajasta lähes 12 %. Konsernin oma pääoma kohosi 4 808,3 (4 539,5) mmk:aan. Omavaraisuusaste oli 67,8 (71,2) %. Oma pääoma osaketta kohden nousi 34,75 (32,82) mk:aan.

INVESTOINNIT

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 702,9 (1 196,1) mmk. Suurin yksittäinen investointi oli Helsinki Median ja Egmont Holding Oy:n välinen osakekauppa, jossa Egmont luopui kokonaan Nelosen osakkuudesta. Muut merkittävät investoinnit kohdistuivat mm. WSOY:n Docendo Läromedel -kauppaan sekä Sanoma-konsernin lehtipainojen uudistamiseen ja osakekauppoihin. Sanoma hankki enemmistön Uutisvuoksi-lehdestä ja 10,4 %:n ääniosuuden Esan Kirjapaino Oy:n omistajayhtiön Top Pressin osakkeista. SanomaWSOY lisäsi omistustaan norjalaisesta A-pressen ASA:sta, ja katsauskauden päättyessä omistus oli 29,6 %.

RAHOITUSASEMA

SanomaWSOY-konsernin rahoitusasema on vahva. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli syyskuun lopussa 1 895,1 (2 090,3) mmk. Niiden käypä arvo oli 2 311,0 mmk. Lisäksi pysyvien vastaavien pitkäaikaisten sijoitusten kirjanpitoarvo oli 1 658,4 (1 354,0) mmk. Korollinen vieras pääoma oli 955,0 (481,2) mmk.

Kolmannen neljänneksen nettorahoitustuottoja laskivat 35,5 mmk:n arvopapereiden arvonalennukset. Kirjauskäytännön muutos sveitsiläisen tytäryhtiön konsolidoinnissa pienentää vuoden 2000 rahoitustuottoja 21,7 mmk aiemmin raportoituun verrattuna.

OSAKKEET

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous päätti lisätä osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen osake jaetaan neljään osaan. Muutos tuli voimaan 10. toukokuuta. Osakkeiden jaon ja pääomistajien huhtikuussa tekemän osakemuunnon jälkeen A-sarjan osakkeita oli katsauskauden lopussa 23 220 492 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 122 301 104 kappaletta. Konsernin hallussa on Tiikerijakelu Oy:n omistamana 7 187 276 B-osaketta, joten liikkeellä olevien A- ja B-osakkeiden määrä on 138 334 320.

SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui tammi-syyskuussa 86 139 kappaletta ja B-osakkeita 1 892 957 kappaletta. Osakkeiden jaolla oikaistut keskikurssit olivat A-osakkeella 18,36 euroa ja B-osakkeella 17,17 euroa. Vastaavalla tavalla laskettu A-osakkeen ylin kurssi oli 24,37 euroa ja alin 13,00 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 23,75 euroa ja alin kurssi 12,28 euroa. Kaikkiaan pörssivaihto oli 239,1 miljoonaa euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli syyskuun lopussa, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 2 273,7 (1 638,3) miljoonaa euroa eli 13 518,9 (9 740,8) mmk.

HENKILÖSTÖ

SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin oli tammi-syyskuussa työsuhteessa keskimäärin 13 340 (12 601) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimiseksi muutettuna oli 10 287 (9 745).

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien kustantaminen ja sähköinen viestintä.

Aikakauslehtikustantamiseen keskittyvä uusi Helsinki Media ja uusi sähköisen viestinnän konserni SWelcom aloittivat juridisesti toimintansa katsauskauden jälkeen 1. lokakuuta. Tämä osavuosikatsaus on laadittu 30.9.2000 juridisen tilanteen mukaan yhtenä kokonaisuutena. Luvuissa on mukana ainoastaan vanhaan Helsinki Mediaan kuulunut sähköinen toiminta. SWelcomiin SanomaWSOY:n emoyhtiöstä siirtyneet Swwap Oy ja Lumeveräjä-projekti raportoidaan SanomaWSOY-konsernin taulukko-osassa rivillä "muut yhtiöt".

Vanhan Helsinki Media -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 989,3 (849,8) mmk, joten kasvua edellisvuodesta tuli noin 16 %. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon Tuotantotalo Wernen siirtyminen 1.5.1999 Helsinki Medialle, kasvoi 14 %.

Liiketappio yli puolittui, mihin vaikutti erityisesti Nelosen kannattavuuden parantuminen. Liiketappio oli 30,7 (70,8) mmk.

Helsinki Median kokonaisinvestoinnit olivat 156,9 (186,5) mmk. Eniten investoitiin sähköiseen viestintään.

Aikakauslehtitoiminta

Aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 7 % ja oli 665,9 (622,8) mmk. Lehtien tilaustuotot, irtonumeromyynti ja ilmoitusmyynti kehittyivät myönteisesti. Helsinki Median aikakauslehtimainonnan kasvu oli lähes kolminkertainen verrattuna mainonnan markkinakasvuun. Myös kirjamyynti kasvoi.

Aikakauslehtitoiminnan liikevoitto kasvoi 31 % ja oli 40,6 (31,0) mmk. Tuloskasvun taustalla oli sekä aikakauslehtien että osakkuusyhtiö Hansaprintin kannattavuuden parantuminen.

Aikakauslehtitoiminnan investoinnit olivat 16,6 (82,3) mmk, ja ne kohdistuivat pääosin atk- ja laitehankintoihin.

Vuonna 1999 markkinoille tuotujen uusien tuotteiden kehitys jatkui myönteisenä. Cosmopolitanin levikkikasvu oli edelleen nopeaa, ja vuositasolla levikiksi muodostuu 50 000 kappaletta. Tietotekniikkalehti ITviikko ja miesten elämäntapalehti MG lisäsivät ilmoitusmyyntiään. Nuorten tyttöjen Sister´s Club -kerhon monituotekonsepti on saanut hyvän vastaanoton kohderyhmän keskuudessa.

Lumeveräjä-hankkeeseen liittyvä lasten ja nuorten virtuaaliyhteisö oli katsauskaudella panostuksen kohteena. Lumeveräjän Lasten ja nuorten käyttöliittymä Tasku avattiin lokakuussa Sister´s Club- ja Merkurius-kerhojen verkkosivuilla.

Aikakauslehtitoimintaan keskittyvän uuden Helsinki Median koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kehittyvän myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 8 % ilmoitusmyynnin hyvän kehityksen ja lanseerausvaiheessa olevien uusien tuotteiden ansiosta. Liikevaihdon arvioidaan ylittävän 900 miljoonaa markkaa ja liikevoiton paranevan. Helsinki Median lähivuosien tavoitteena on kansainvälisen liiketoiminnan merkittävä kasvu.

Sähköinen viestintä

Vanhaan Helsinki Mediaan kuuluneen sähköisen viestinnän (Nelonen, HTV, Tuotantotalo Werne, Måndag) liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 42 % ja oli 323,4 (227,8 ) mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon Tuotantotalo Wernen siirtyminen Helsinki Mediaan 1.5.1999, kasvoi 34 %. Merkittävin liikevaihdon lisäys tuli Nelosesta. Kanavan markkinaosuus tv-mainosmarkkinoilla oli yhä kasvussa ja myös katseluosuus jatkoi nousuaan.

Sähköisen viestinnän liiketappio pieneni 64,7 (99,4) mmk:aan. Tuloskehitystä vauhditti ennen muuta Nelosen kannattavuuden paraneminen.

Sähköisen viestinnän investoinnit olivat 140,3 (104,2) mmk. Helsinki Media osti elokuussa Egmont Holding Oy:n 25,01 %:n osuuden Oy Ruutunelonen Ab:stä ja nosti siten omistuksensa 86,02 %:iin. Lisäksi investoitiin HTV:n kaapeliverkkoon ja kaapelimodeemeihin sekä Tuotantotalo Wernen kalustoon.

HTV:n kaapeliverkkoon oli kytketty syyskuun lopussa 207 600 taloutta, joista digitalisoituja 165 300. HTV:n verkko on lähes kokonaan digitalisoitu ja kaksisuuntainen vuoden 2001 alkuun mennessä. Digitalisointi on mahdollistanut internet-toiminnan laajentumisen HTV:n verkossa; kaapelimodeemi oli syyskuun lopussa 7 000 asiakkaalla.

Vuoden 2001 syyskuussa käynnistyviin digitaali-tv-lähetyksiin panostetaan Nelosen, uuden digitaalisen elokuvakanavan ja osakkuusyhtiö Suomen Urheilutelevision kautta.

Langattomia sisältöpalveluja tarjoava Swwap lanseerasi kesäkuussa 2ndhead -mobiiliportaalin. Portaalin markkinointi aloitettiin elokuun lopulla, ja syksyn aikana sen käyttäjien määrä kasvoi voimakkaasti. Lokakuun lopussa käyttäjiä oli noin 30 000. Swwapin liiketoiminnan odotetaan kasvavan ensi vuonna nopeasti uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuomien sisältöpalveluiden, GPRS-verkkoteknologian ja uusien matkapuhelinten (WAP ja GPRS) myötä.

SWelcom-konsernin, johon kuuluvat Helsinki Mediasta siirtyneiden sähköisten toimintojen lisäksi SanomaWSOY:n emoyhtiöstä lokakuun alussa siirtyneet Swwap ja Lumeveräjä, vuoden 2000 liikevaihdoksi ennakoidaan noin 460 mmk. Nelosen liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta noin 50 %, ja myös tuloksen odotetaan paranevan selvästi. Nelosen hyvä tuloskehitys kompensoi uusien liiketoimintojen kehittämiseen käytettäviä, kuluiksi kirjattavia panoksia. SWelcomin proforma-tappion vuonna 2000 ennakoidaan olevan noin 100 mmk.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen, taloustieto- ja uusmediakustantaminen.

Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 6 % ja oli 2 011,1 (1 895,9) mmk. Liikevaihtoa lisäsi ennen muuta Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin hyvä kehitys. Myös Taloussanomat, Uutistoimisto Startel sekä Esmerk Oy kasvattivat osaltaan konsernin liikevaihtoa.

Ilmoitusmyynnin myönteinen kehitys näkyi myös liikevoitossa, joka kasvoi 14 % ja oli 253,6 (222,4) mmk. Rautakirjan tulososuus liikevoitosta oli 24,9 (21,3) mmk.

Sanoman bruttoinvestoinnit olivat 262,9 (718,5) mmk. Määrään sisältyy mm. painon investointeja nelivärisyyden lisäämiseksi, osakehankintoja oman toimialan yhtiöistä sekä Kymen Lehtimedian tuotantokiinteistön osto. Toukokuussa Sanoma hankki 10,4 %:n ääniosuuden Esan Kirjapaino Oy:n omistajayhtiön Top Pressin osakkeista. Niin ikään toukokuussa Sanoma-konserniin kuuluva Kymen Lehtimedia myi kaksi paikallislehteä Esan Kirjapainolle ja osti enemmistön Imatran alueella ilmestyvästä Uutisvuoksi-lehdestä.

Osa kauden investointihankkeista liittyi Vantaan Sanomalan postituksen uudistamiseen sekä kahden painokoneen investointiin. Helmikuussa tehty investointipäätös sisältyy laajempaan investointiohjelmaan, jossa Sanomalan koko tuotantoprosessi uusitaan vuoteen 2003 mennessä. Tähän liittyen Sanoma sopi syyskuussa uuden sukupolven painokoneen hankkimisesta saksalaiselta Man Roland Druckmaschine AG:ltä. Investointi on strategisesti merkittävä painokoneen monipuolisuuden, korkean laadun ja nopeuden vuoksi. Painokone takaa mm. huippunelivärilaadun jokaiselle lehden sivulle ja lisää joustavuutta kustannustoimintaan.

Syyskuussa Sanoma Osakeyhtiö vahvisti asemaansa autokaupan verkkopalveluissa menemällä mukaan 20 %:n omistusosuudella alan liiketoimintaa harjoittavaan Netwheels Oy:hyn. Autokaupan uskotaan tukeutuvan jatkossa vahvasti verkkopalveluihin.

Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui kesän ja syksyn aikana hieman alkuvuotta voimakkaampana. Ilmoitusliikevaihto kasvoi edelleen markkinakasvua nopeammin, ja Helsingin Sanomien asema Suomen suurimpana mainosvälineenä vahvistui. Erityisesti työpaikkailmoittelu lisääntyi merkittävästi. Levikin lievä, 1-2 %:n lasku jatkui alkuvuoden tapaan myös kolmannella neljänneksellä, kun strategian mukaisesti panostusta lyhytkestoisiin tilauksiin on vähennetty. Uuden kanta-asiakkuutta korostavan strategian mukaiset toimenpiteet näkyvät levikkitasossa viiveellä. Osana HS markkinoinnin kokonaisuudistusta aloitettiin keväällä mittava levikin toimintamallien ja organisaation uudistus, jossa tehokkuustavoitteiden ohella korostuu asiakkuuksien hallinta.

Ilta-Sanomien liikevaihto kasvoi hiukan lisääntyneen ilmoitusmyynnin ansiosta. Liikevoitto laski hieman. Iltapäivälehtien ilmoitusmyynti ei ole kehittynyt odotetusti, ja ilmaislehtien tulo markkinoille on laskenut iltapäivälehtien levikkiä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ilta-Sanomat kuitenkin onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan heinä-syyskuussa. Ilta-Sanomien painatuksen osittainen siirtyminen vuoden alussa Ouluun Kaleva Kustannus Oy:hyn lisäsi odotetusti lehden myyntiä Pohjois-Suomessa.

Ilta-Sanomien syyskuussa täysin uudistunut verkkopalvelu on kasvanut voimakkaasti. Katsauskauden lopulla verkossa vieraili viikoittain yli 90 000 kävijää eli lähes 20 000 enemmän kuin alkuvuonna. Painettu Ilta-Sanomat muuttui lokakuussa kokonaan neliväriseksi, minkä odotetaan vahvistavan lehden kilpailuasemaa. Kymen Lehtimedian liikevaihto ja liikevoitto laskivat johtuen pääosin painotuoteviennin ennakoidusta volyymien pienenemisestä Venäjälle. Lehtien yhteenlaskettu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Ilmoitusliikevaihto kasvoi markkinakasvua vähemmän, mikä oli seurausta mm. valtakunnallisen paketti-ilmoittelun hinnoittelumuutoksesta sekä paikallisesta ja alueellisesta kilpailutilanteesta. Lehtien levikit laskivat lievästi, mikä osittain aiheutui levikkialueen laskevasta väestökehityksestä ja keskimääräistä korkeammasta työttömyydestä.

Talous- ja uusmediakustantamisen liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti ja suhteellinen kannattavuus parani. Kasvua vauhdittivat Taloussanomien ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen nousu, Uutistoimisto Startel sekä uudet liiketoiminnot. Liiketappio pieneni edellisvuotisesta, vaikka Uutistoimisto Startelin tiedonhankintakustannukset kasvoivat.

Katsauskauden jälkeen marraskuussa Taloussanomien tilaajakunta kohosi 7 000:lla, kun Osakesäästäjien keskusliitto valitsi sen jäsenlehdekseen. Tilaajien määrä nousi arkisin 33 000:een ja lauantaisin yli 40 000:een.

Startel-konserniin kuuluvan Esmerkin uutisreferaattien seurantaan panostettiin katsauskaudella, ja toimenpiteiden tulosvaikutusten odotetaan toteutuvan ensi vuonna. Huhtikuussa Esmerk solmi yhteistyösopimuksen norjalaisen Siste Nytt Gruppen AS:n kanssa ja perusti tytäryhtiön Miamiin. Tavoitteena on tehostaa uutisseurantaa Norjassa sekä Miamin kautta Etelä- ja Väli-Amerikan maissa. Katsauskauden jälkeen lokakuussa Esmerk laajeni Venäjällä avaamalla edustuston Moskovassa. Esmerkin uutisseuranta Venäjällä ja IVY-maissa kattaa yli 150 päivä-, talous-, ja ammattilehteä.

Kesäkuussa Ecovision AB:n osakkeen noteeraus alkoi Tukholmassa Aragon-listalla, ja toteutetun osakeannin jälkeen Startelin omistusosuus yhtiöstä laski 33,4 %:iin. Startelin ja Radiolinjan yhdessä omistama uusmediayritys Onbusiness aloitti heinäkuussa tekstiviestipalvelun mm. osakekurssien ja uutisten välittämiseksi. Osakkuusyhtiö Suomen Nettirahastot Oy:n verkkopalvelu käynnistyi heinäkuussa, ja palvelun markkinointi aloitettiin lokakuussa.

Sanoman koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 6 % ja liikevoiton selvästi enemmän. Liikevaihdon kasvuarvio perustuu ennen kaikkea siihen, että Helsingin Sanomien ilmoitustuotot sekä taloustieto- ja uusmediakustantaminen jatkavat ennakoitua kasvuaan. Liikevoitto kasvaa pääosin ilmoitusmyynnin hyvän kehityksen ansiosta. Kymen Lehtimedian painotuotemyynti jää alle viime vuoden tason. Venäjän talouden elpyminen vaikuttaa ratkaisevasti painotuotteiden viennin kehitykseen.

WSOY

Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta.

WSOY-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 821,1 (789,1) mmk. Yritysostoilla ja -myynneillä korjattu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 32 mmk eli noin 4 %.

Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla eli 83,2 (83,6) mmk. Perinteisen kirjankustantamisen ja -painamisen tulos parani, mutta panostus uuteen sähköiseen liiketoimintaan heikensi tulosta. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta sisältyy liikevoittoon 32,5 (27,8) mmk.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 134,5 (84,7) mmk, joista yrityshankintojen osuus oli 91,8 mmk. Suurimmat hankinnat olivat ruotsalaisen tietotekniikan kirjoja ja verkko-opetusta tuottavan Docendo Läromedel AB:n osto maaliskuussa sekä Suomen johtavan kartta-alan yhtiön, Karttakeskus Oy:n, 80,1 %:n osuuden osto syyskuussa.

Kustantaminen-toimialan organisaatiota uudistettiin syyskuussa. Yleiseen kirjallisuuteen nimitettiin uusi kirjallinen johtaja, ja yksikköön aiemmin kuulunut Uudet Mediat yhdistettiin sähköisen oppimisen kanssa eWSOY-tulosyksiköksi. Lokakuussa Suomen johtavat kustantajat yhdistivät voimansa perustamalla taskukirjoihin erikoistuvan yhtiön, joka aloittaa toimintansa vuoden 2001 alussa.

Yleisen kirjallisuuden myönteinen markkinakehitys jatkui. WSOY:n kirjakauppamyynti oli syyskuun lopussa 18 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Eniten kasvua oli kotimaisessa kaunokirjallisuudessa, lastenkirjoissa, sanakirjoissa ja yrityskirjoissa. Tärkeillä kerhomarkkinoilla WSOY:n kirjakerhot kasvattivat markkinaosuuttaan. Vuoden alussa lanseerattu internetkirjakerho Bookmark ei vielä saavuttanut jäsentavoitettaan, ja sen toimintamallin kehittämistä jatkettiin.

Oppimateriaalien myynti kasvoi yli 2 %, ja WSOY:n vahva asema vakailla markkinoilla säilyi. Tieto- ja sarjateoksia kustantavassa Weilin+Göös Oy:ssä tilausten määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta. W+G-konsernin Skandinaviassa toimiva vuosikirjakustantaja Bertmark AB kasvatti myyntiään.

Uudessa eWSOY-yksikössä internetpohjaisen oppimisympäristön suunnittelu eteni, ja rakenteilla oleva oppimisportaali otettiin koekäyttöön valituissa kouluissa. Omistusosuus uusmediayhtiö Young Digital Poland AS:ssa nousi 29 %:iin. WSOY:n tarkoituksena on edelleen kasvattaa osuuttaan puolalaisyhtiöstä ja lisätä yhteistyötä sen kanssa.

Erikoiskustantamisen yksikössä panostettiin sähköisten oppimisvälineiden, e-trainingin, ja paikkatiedon liiketoiminta-alueille. Ruotsin Docendo Ab:stä ja Suomen Teknolit Oy:stä muodostetussa Docendo Groupissa kehitettiin Simultan Open atk-opetuspakettia. Suomea varten toteutettu versio tuodaan markkinoille vuodenvaihteessa, ja kansainvälisten versioiden levitys alkaa ensi vuonna. Docendo Groupin liiketoiminta kärsii it-alan kasvun hidastumisesta.

Syyskuussa ostetun Karttakeskus Oy:n haltuunotto aloitettiin. Yhtiön vähemmistöosakkaan, yhdysvaltalaisen MapInfo Corporationin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Karttakeskus Oy ja WSOY:n tytäryhtiö Geodata Oy yhdistetään. Juridisesti fuusio tapahtuu 1.4.2001, mutta operatiivisesti liiketoiminnot yhdistyvät vuodenvaihteeseen mennessä. Uudella yhtiöllä odotetaan olevan hyvät mahdollisuudet paikkatiedon langattomien ja internetsovellusten markkinoilla. MapInfo Corporation jatkaa uuden paikkatietoyhtiön keskeisenä yhteistyökumppanina.

Huhtikuun alussa yhtiöitetty kirjapainoyksikkö WS Bookwell teki hyvän tuloksen, kun kirjanpainamisen markkinat kasvoivat. Kiristynyt kilpailu sitä vastoin heikensi hieman mainospainostuotteisiin keskittyvän Lönnberg Painot Oy:n tulosta. Digitaaliseen painamiseen erikoistuneen Tummavuoren Kirjapaino Oy:n työkanta säilyi hyvänä, ja yhtiön tulos oli tyydyttävä.

Kalenteriliiketoiminnassa tappiollisen Norjan yksikön Emil Moestuen ja Ruotsin Chrono AB:n saneeraustoimet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Heikentyneet markkinat ja saneeraustoimien kustannukset rasittavat yhtiöiden koko vuoden tulosta. Koko kalenteriryhmän, johon sisältyy edellä mainittujen lisäksi Ajasto Osakeyhtiö, liiketulos paranee selvästi edellisvuodesta, mutta saattaa jäädä Norjan ja Ruotsin yksikköjen vuoksi hieman tappiolliseksi.

WSOY-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan tehtyjen yrityshankintojen seurauksena noin 10 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto jää kasvaneiden panostusten takia edellisen vuoden tasolle.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta, ravintolatoiminta ja verkkoliiketoiminta.

Rautakirja-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 13 % ja oli 2 769,0 (2 457,3) mmk. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Eniten liikevaihtoaan lisäsivät kioskikauppa ja lehtitukkukauppa. Kun eliminoidaan uuden liiketoiminnan vaikutus, vertailukelpoinen kasvu oli 8,5 %.

Liikevaihdon hyvä kehitys heijastui myös liikevoittoon, joka kasvoi edellisvuodesta 20 %. Liikevoittoa kertyi 141,6 (117,9) mmk. Vertailukelpoista tulostaan kasvattivat kaikki toimialaryhmät lukuun ottamatta ravintolatoimintaa, jonka tulosta heikensivät mm. uusien pisteiden haltuunotto sekä Pizza Hut -ketjun markkinointi- ja konseptikehityskustannukset. Aiemmista vuosista poiketen vuositulostavoitteen ylittämisestä maksettavat tulospalkkiot on tänä vuonna jaksotettu koko vuodelle, kun ne viime vuonna kirjattiin kokonaisuudessaan joulukuulle.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 153,7 (133,2) mmk eli runsaat 15 % edellisvuotista parempi. Rahoitustuottojen alkuvuoden hyvä kehitys taittui elo-syyskuussa pörssikurssien laskun seurauksena. Nettorahoitustuotot olivat 15,7 mmk, kun ne edellisenä vuonna olivat 17,3 mmk. Tulos osaketta kohti oli 16,63 (14,32) mk.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit olivat 116,7 (161,2) mmk. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Tallinnaan rakennettava monisaliteatteri sekä omistuksen nosto Jokerit HC Oyj:ssä 21 %:sta 34,5 %:iin syyskuussa. Tallinnan monisaliteatteri oli lokakuussa harjakorkeudessa, ja se otetaan käyttöön keväällä 2001. Sen kokonaisinvestoinnit ovat noin 170 milj. EEK eli noin 65 mmk.

Rautakirjan tytäryhtiö Eurostrada Oy ja Neste Markkinointi Oy sopivat toukokuussa Motorest-taukopaikkaketjun siirtymisestä asteittain Eurostradalle. Kaksi ensimmäistä yksikköä siirtyi Eurostradan 99-prosenttisesti omistaman Foodstop Oy:n hoitoon kesäkuun alussa. Tappiollisessa Pizza Hut -ketjussa on käynnistetty saneeraustoimenpiteet, joiden tavoitteena on kannattavuuden selvä parantaminen.

Elokuussa Rautakirjan tytäryhtiö Lehti-Maja Eesti AS osti 90 % virolaisesta AS Megapanuksesta. Yhtiöllä on lupa harjoittaa muuttuvakertoimista vedonlyöntitoimintaa.

Kesällä Rautakirja päätti keskittää kaikki konsernin verkkoliiketoiminnot yhteen uudeksi toimialaryhmäksi. Yhtiöittäminen toteutettiin katsauskauden jälkeen lokakuussa, ja yhtiön nimeksi tuli Ferete Oy. Yhtiö tulee tarjoamaan rahapeleihin, lukemiseen, elokuviin sekä muuhun ajanvietteeseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Elokuussa Veikkausrasti-ketjun omistus siirtyi kokonaan Rautakirjalle. Yhtiö jatkaa toimintaansa omana ketjunaan, johon kuului syyskuun lopussa 53 pistettä.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa Rautakirja meni mukaan 30 %:n osuudella JHC Arena Holding -osakeyhtiöön, joka keskittyy hallihankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Ensimmäisenä käynnistyy monitoimihallin rakentaminen Hampuriin. Jokerit HC Oyj omistaa uudesta yhtiöstä 50 %.

Lokakuussa Rautakirja vahvisti asemiaan myös Baltian maissa. Sen latvialainen osakkuusyhtiö Narvesen Baltija SIA teki aiesopimuksen 85 %:n osuuden ostamisesta Preses Apvieniba -ketjusta. Suomalainen Kirjakauppa puolestaan osti 60 % kirjojen tukku- ja vähittäiskauppaa, postimyyntiä sekä verkkokauppaa harjoittavasta virolaisesta Astro Raamatud -yhtiöstä. Kotimaassa Suomalainen Kirjakauppa hankki lokakuussa omistukseensa Yliopistokirjakauppa Oy:n kolme myymälää sekä verkkokaupan.

Kaupan arvioiden mukaan vähittäiskauppa kasvaa tänä vajaat 5 % ja tukkukauppa 8 %. Vaikka kuluttajien luottamus oman taloutensa myönteiseen kehitykseen heikkenikin syksyn myötä, ei sillä uskota olevan vaikutusta Rautakirjan myyntiin lyhyellä aikavälillä. Rautakirjan koko vuoden liikevaihdoksi ennakoidaan 3,8 mrd. mk, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 10 %. Osakemarkkinoiden viime aikojen raju pudotus pienentää rahoitustoiminnan tulosta. Tuloksen odotetaan kasvavista tulospalkkioista huolimatta olevan viime vuoden tasoa.

Rautakirja on antanut 6.11.2000 oman erillisen osavuosikatsauksen.

Helsingissä, 15. päivänä marraskuuta 2000

SanomaWSOY Oyj Hallitus