Sulautumisesite, joka liittyy Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n kombinaatiosulautumiseen uudeksi Sanoma-WSOY Oyj:ksi, on tänään annettu pörssille ja keskeisille tiedotusvälineille.

Sulautumisesite on samalla uuden yhtiön listalleottoesite. Se on lähetetty sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajille ja on saatavana 18.6.1998 alkaen osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista.

Esite sisältää ennen julkistamattomat syntyvän konsernin taloudellisen kehityksen havainnollistamiseksi laaditut pro forma -laskelmat ja taseet kolmelta vuodelta sekä uuden konsernin tulevaisuuden näkymät, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja

SANOMA OSAKEYHTIÖ

HELSINKI MEDIA COMPANY OY

OY DEVARDA AB

Jaakko Rauramo toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin Arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet: Liite 1. Uusi konserni numeroin, pro forma -laskelmat Liite 2. Tulevaisuudennäkymät

Liite 1:

UUSI KONSERNI NUMEROIN, PRO FORMA -LASKELMAT

Sulautumisessa syntyvän konsernin taloudellisen kehityksen havainnollistamiseksi on laadittu pro forma -laskelmat ja -taseet kolmelta vuodelta. Pro forma -tuloslaskelmat ja -taseet perustuvat Sanoma-konsernin, WSOY-konsernin, Helsinki Media -konsernin, Rautakirja-konsernin ja Oy Devarda Ab:n tilinpäätöksiin.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluvut on laskettu Kirjanpitolautakunnan 12.4.1996 antaman ohjeen mukaisesti.

PRO FORMA -LASKELMIEN LAADINNASSA ON KÄYTETTY SEURAAVIA PERIAATTEITA

Yhdistelyssä sulautuvien yhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on vähennetty ensisijaisesti sidotusta omasta pääomasta ja siltä osin kuin sidottu oma pääoma ei ole riittänyt vapaasta omasta pääomasta. Sisäinen osakkeenomistus on vähennetty 31.12.1997 tilanteen mukaisesti.

Rautakirja Oyj on yhdistetty rivikohtaisesti kuten tytäryhtiö, myös vuosina, jolloin sulautuvien yhtiöiden yhteenlaskettu omistus Rautakirjassa on ollut alle 50 prosenttia. Vähemmistön osuus tuloksesta ja omasta pääomasta on erotettu todellisen omistusosuuden mukaisesti. WSOY:n konsernitaseeseen sisältyvä Rautakirjan omistuksesta syntynyt konserniaktiiva on kirjattu vuoden 1997 kuluksi.

Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiön Lastannet Holding B.V:n omistamien Helsinki Media Companyn osakkeiden tasearvo on vähennetty vapaasta omasta pääomasta.

Sanoma Osakeyhtiön konsernitilinpäätöksissä tehdyt arvonkorotuskirjaukset on peruutettu.

Sanoma Osakeyhtiön ja Helsinki Media Company Oy:n maksamat henkilöstörahaston voittopalkkiot on käsitelty vahvistetuista tilinpäätöksistä poikkeavasti henkilöstökuluina.

Sisäisestä osakkeenomistuksesta syntyneet muuntoerot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Pro forma -laskelmiin on tehty tarvittavat muutokset.

Liite 2:

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n sulautumisella luodaan kotimainen viestintäalan konserni, jonka toiminta käsittää lähes koko nykyaikaisen tiedonvälityksen alueen. WSOY:n, Sanoman ja Helsinki Median toiminnot täydentävät toisiaan ja muodostavat kattavan toiminnallisen kokonaisuuden.

Järjestely luo hyvän pohjan sekä kirjojen että sanoma- ja aikakauslehtien kustannustoiminnan kehittämiselle siten, että se hyödyttää kirjailijoita, toimittajia, tekijöitä ja asiakkaita. Uusi kokonaisuus antaa mahdollisuuden tuotantokoneiston järkevään kehittämiseen ja tarjoaa markkinoinnille hyvät lähtökohdat. Järjestely takaa myös riittävät resurssit kansainvälistymiseen.

Sanoma-WSOY Oyj:n toiminta-alueilla on mielenkiintoisia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Hyvien henkilöstöresurssiensa ja vahvan pääomarakenteensa ansiosta konsernilla on riittävästi voimavaroja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Sanoma-WSOY Oyj:llä on paljon sisältöosaamista myös multimediaympäristössä. Konsernin tuotteilla on sulautumisen myötä syntyvän kokonaisuuden piirissä hyvät fyysiset ja sähköiset jakelutiet. Kasvualueita kotimaassa tarjoavat televisiokanava Nelonen ja Helsinki Televisio Oy:n kaapeliverkon hyväksikäyttö sähköisenä jakelutienä. Muita kasvualueita ovat taloudellisen informaation kustantaminen sekä painetussa että sähköisessä muodossa, erikoiskustantaminen ja multimediatuotteiden kehittäminen.

Sanoma-WSOY:llä on hyvät edellytykset kannattavaan toimintaan ja sen edelleen kehittämiseen. Voimavarojen yhdistäminen luo mahdollisuuden synergisten vahvuuksien hyödyntämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Näiden taloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan tässä vaiheessa haluta arvioida sen enempää kuin muutenkaan tulevaisuutta ennustaa.