Sanoma Osakeyhtiö ja Helsinki Media ovat tänään julkistaneet toimintakatsauksensa 1-4/1998. WSOY:n osavuosikatsaus julkistettiin 12.6.1998. Sulautumissuunnitelman mukaan yhtiöt sulautuvat Sanoma-WSOY Oyj -nimiseksi yhtiöksi 1.5.1999 alkaen.

Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n ja viimeksi mainittuja omistavan Oy Devarda Ab:n hallitukset allekirjoittivat 14.5. ja 15.5.1998 sulautumissuunnitelman. Suunnitelmaa käsitellään yhtiöiden yhtiökokouksissa 29.6.1998.

Sulautuvat yhtiöt julkistavat osavuosikatsauksensa ensimmäiseltä kahdeksalta kuukaudelta 15.10.1998 klo 9.00 yhteisellä tiedotteella, joka sisältää myös sulautumisessa muodostettavan uuden konsernin keskeiset pro forma -laskelmat. Tämä tiedote, kuten myös muut uuden konsernin tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat päätökset ja seikat, julkistetaan WSOY:n kautta.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ - WSOY

Aarno Heinonen varatoimitusjohtaja

LIITTEET:

LIITE 1 Sanoma konsernin toimintakatsaus 1-4/1998

LIITE 2 Helsinki Media -konsernin toimintakatsaus 1-4/1998

JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE 1

SANOMA KONSERNIN TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.4.1998

Sanoma konsernin liikevaihto kasvoi 8 prosentilla 697 miljoonaan markkaan edellisvuotisesta. Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 141 miljoonaa markkaa, edellisvuoden vastaava luku oli 180 miljoonaa markkaa. Omavaraisuusaste oli 77 prosenttia ja oma pääoma/osake 6.551 markkaa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Sanoma konsernin liikevaihto on kehittynyt myönteisesti alkaneen tilikauden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Liikevaihto kasvoi 8 prosentilla 697 miljoonaan markkaan (edellisen vuoden vastaavana jaksona 643 Mmk). Liikevaihdon kasvuun ovat pääasiassa vaikuttaneet ilmoitus- ja levikkituottojen kasvu. Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi on kasvanut ja myös lehden arkilevikissä on lievää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Ilta=Sanomien bruttotuotot ovat hieman kasvaneet edellisvuotisesta ilmoitusvolyymin lievästä laskusta huolimatta. Kuluva tilikausi on viime vuoden lopulla ilmestymisensä aloittaneen Taloussanomat-lehden ensimmäinen täysi tilikausi. Taloussanomien ilmoitustuotot ovat kehittyneet alkuvuonna lähes budjetin mukaisesti, tilaustuotot sen sijaan ovat kehittyneet ennakoitua pienempinä.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 11 prosentilla 592 miljoonaan markkaan. Kulujen kasvuun vaikutti muun muassa Taloussanomien toiminnan käynnistyminen sekä käynnistysvaiheen panostuskulut, jotka jatkuvat edelleen. Konsernin käyttökate oli 131 miljoonaa markkaa (151 Mmk). Vuoden 1998 käyttökatteeseen sisältyy 19 miljoonan markan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista. Määrä on 14 miljoonaa markkaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Tähän vaikutti erityisesti osakkuusyhtiö Helsinki Media Company Oy:n tytäryhtiön Oy Ruutunelonen Ab:n käynnistysvaiheen panostukset. Sanoma konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 80 miljoonaa markkaa (104 Mmk).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 61 miljoonaa markkaa (75 Mmk). Nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat katsauskaudella 11 miljoonaa markkaa, kun edellisvuoden vastaavaan jaksoon sisältyy 26 miljoonaa markkaa nettokurssivoittoja. Valuuttakurssierot johtuvat pääasiassa konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien muuntoeroista tilinpäätöshetkellä. Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 141 miljoonaa markkaa (180 Mmk).

Satunnaisiin tuottoihin sisältyy 40 miljoonaa markkaa (91 Mmk) osakkuusyhtiöiden satunnaisia tuottoja. Katsauskauden tulosta vastaavat verot ovat 35 miljoonaa markkaa ja katsauskauden tulos oli 150 miljoonaa markkaa.

Konsernin emoyhtiön Sanoma Osakeyhtiön voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli markkamääräisesti ja suhteellisesti edellisvuotista parempi.

Katsausjakson päättyessä Sanoma Finance AG:n sijoitusten kirjanpitoarvo oli 689 miljoonaa markkaa ja markkina-arvo 930 miljoonaa markkaa. Konsernitaseen loppusumma oli 3.753 miljoonaa markkaa (3.538 Mmk).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit olivat tammi-huhtikuussa 54 miljoonaa markkaa, josta 28 miljoonaa markkaa kohdistuu uuteen rakenteilla olevaan Sanomataloon, 13 miljoonaa markkaa tuotantokoneisiin ja 5 miljoonaa markkaa atk-ohjelmiin.

Konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaan. Omavaraisuusaste oli konsernitaseen mukaan 77 prosenttia (73 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Sanoma konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tilikauden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 1.757 henkilöä. Määrä on 116 henkilöä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Merkittävin tekijä henkilömäärän kasvussa on Startel Oy:n perustaminen viime vuoden lopulla. Startel Oy:n henkilömäärä oli katsauskaudella 77. Jakajien keskimääräinen lukumäärä oli 1.578 henkilöä. Määrä on 42 henkilöä enemmän kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Emoyhtiön keskimääräinen henkilömäärä oli 1.539 henkilöä (1.517).

YHTIÖKOKOUS

Sanoma Osakeyhtiön yhtiökokous valitsi 17.3.1998 hallituksen seuraavat erovuoroiset jäsenet uudelleen toimikaudeksi 1998-2001: varatoimitusjohtaja Seppo Kievari, Sanoma Osakeyhtiö; markkinointijohtaja Robin Langenskiöld, Enso France ja toimitusjohtaja Jaakko Rauramo, Sanoma Osakeyhtiö. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen toimitusjohtaja L.J. Jouhki, Thomesto Trading Yhtiöt Oy. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ministeri Aatos Erkko.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi Pekka Nikulan, KHT ja Juha Tuomalan, KHT sekä heidän varamiehikseen Jukka Ala-Mellon, KHT ja Pekka Kaasalaisen, KHT. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 1997 ja vahvisti tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti, että osakepääomalle maksetaan osinkoa 100 mk/osake.

Sanoma Osakeyhtiön hallitus allekirjoitti 14.5.1998 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Sanoma Osakeyhtiö, Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab sulautuvat uudeksi yhtiöksi. Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY:n, Helsinki Media Company Oy:n ja Oy Devarda Ab:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 14.5. ja 15.5.1998. Sulautumissuunnitelma esitetään edelleen yhtiöiden ylimääräisten yhtiökokousten hyväksyttäväksi.

Suunnitelman mukaan yhtiöt yhdistetään kombinaatiosulautumisella uudeksi viestintäalan konserniksi. Uuden yhtiön, Sanoma-WSOY Oyj:n, osakkeille haetaan listausta HEX, Helsingin Pörssissä. Sulautumissuunnitelman toteutuminen edellyttää sulautuvien yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää. Sanoma Osakeyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää asiasta 29.6.1998.

Sulautumissuunnitelman alustavan aikataulun mukaan Sanoma Osakeyhtiö, Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY, Helsinki Media Company Oy ja Oy Devarda Ab sulautuvat uudeksi yhtiöksi 1.5.1999 alkaen.

Suomen Kulttuurirahasto ja Helsinki Media Company Oy:n osakkeita omistava Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö Lastannet Holding B.V. ovat solmineet esisopimuksen sulautumiseen liittyvästä osakekaupasta, jolla Lastannet myy Suomen Kulttuurirahastolle osakkeita määrän, joka oikeuttaa 5,22 prosenttiin uuden yhtiön äänistä. Suomen Kulttuurirahaston omistusosuus uudesta Sanoma-WSOY:stä tulee osakekaupan jälkeen olemaan 1,70 prosenttia osakkeista ja 6,25 prosenttia äänistä.

Sanoma Osakeyhtiö on myynyt 26.5.1998 päivätyllä kauppakirjalla Helsingin keskustassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 30:n osakekannan.

Sanoma Osakeyhtiö on ostanut 2.6.1998 tehdyllä kaupalla Janton Oy:n nykyisiltä omistajilta yhteensä 20 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kaikki myyjät säilyvät myös kaupan jälkeen Janton Oy:n omistajina. Sanoma Osakeyhtiön tavoitteena on kehittää ja tehostaa jakelutoimintojaan. Janton Oy on muun ohessa erikoistunut osoitteettomaan painotuotejakeluun ja on toimialan johtava yritys. Janton Oy omistaa Suomen Suoramainonta Oy:n ja julkaisee muun muassa Uutislehti 100:aa, Alueuutisia ja City-lehteä. Konsernin liikevaihto vuonna 1997 oli 227 miljoonaa markkaa. Janton Oy:n suunnittelemaa listautumista Helsingin Arvopaperipörssiin selvitetään edelleen.

Helsingin Sanomain levikki tarkastettiin 3.6.1998. Ensimmäisen vuosipuoliskon arkilevikiksi todettiin 472.666 kappaletta (472.056 kpl)ja sunnuntailevikiksi 548.866 kappaletta (553.118 kpl).

LOPPUVUODEN KEHITYS

Sanoma Osakeyhtiön uuden toimitalon, Sanomatalon, rakentaminen Helsingin keskustassa jatkuu. Kiinteistön on määrä valmistua syksyllä 1999. Sanomala 2000 -projekti, jonka tarkoituksena on korvata Vantaan Sanomalan sanomalehtipainon tuotantoprosessi täysin uudella, jatkunee vuoteen 2002. Varsinainen investointipäätös tehtäneen vuoden 1998 aikana.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan tilikaudella kasvavan hieman edellisvuotisesta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa erityisesti Helsingin Sanomain ilmoitustuottojen sekä tilaustuottojen ennakoitu myönteinen kehitys. Konsernin tilikauden kuluihin tulevat vaikuttamaan suunnitellut panostukset markkinointiin sekä konsernin uusimpaan lehteen, Taloussanomiin. Konsernin tuloksen arvioidaan kehittyvän myönteisesti ja kasvavan hieman edellisestä vuodesta.

Helsingissä 26. päivänä kesäkuuta 1998

SANOMA OSAKEYHTIÖ

Jaakko Rauramo toimitusjohtaja LIITE 2

HELSINKI MEDIA -KONSERNIN TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.4.1998

Helsinki Media -konsernin liikevaihto kasvoi toimintakaudella 10,1 % ja oli 403 Mmk. Konsernin katsauskauden tulos oli -16,9 Mmk. Omavaraisuusaste oli 74,1 % ja oma pääoma/osake 642 markkaa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Helsinki Media -konsernin liikevaihto ajalla 1.1.-30.4.1998 oli 403 Mmk (1.1.-30.4.1997 366 Mmk). Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,1 %.

Konsernin päätoimialoista kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 8,0 % ja vuoden neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 270 Mmk (250 Mmk). Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,7 % 62 Mmk:aan (56 Mmk) ja televisiotoiminnan liikevaihto 71 Mmk:aan (60 Mmk) kasvuprosentin ollessa 18,3.

Konsernin liiketulos ajalla 1.1.-30.4.1998 osoittaa tappiota 48,3 Mmk. Vuoden 1997 vertailuajankohtana liikevoitto oli 49,8 Mmk. Muutos perustuu pääosin Oy Ruutunelonen Ab:n käynnistysvaiheen panostus-kustannuksiin ja yhtiön tytäryhtiö-käsittelyyn. Ruutunelonen on käsitelty Helsinki Media -konsernissa 31.8.1997 asti osakkuusyhtiönä ja sen jälkeen tytäryhtiönä.

Yhteisyritykset Oy Kirjalito Ab ja Egmont Kustannus Oy Ab on vuonna 1998 konsolidoitu rivi riviltä 50-prosenttisesti. Vuoden 1997 vertailutiedoissa Kirjalito on käsitelty pääomaosuusmenetelmällä.

Lisäksi myös Janco Multicom A/S käsiteltiin vertailutiedoissa osakkuusyhtiönä. Suomen Hakemistokustannus Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä toimintakatsauskauden lopussa.

Henkilöstörahaston voittopalkkioarvio (1998: 2,1 Mmk ja 1997: 2,6 Mmk) on aikaisemmasta käytännöstä poiketen kirjattu käyttökatteen yläpuolelle. Edellisen vuoden tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi.

Liiketoiminnan muissa tuotoissa on käsitelty käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuoden 1997 vastaavan ajan vertailuluku sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäksi Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy:n (SITA) ja FilmNetin liiketoimintojen myyntivoitot.

Konsernin poistot ajalla 1.1.-30.4.1998 olivat edellisvuoden tasolla.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 Mmk sisältää arvion konsernin osuudesta osakkuuskonserni Maxisat Oy:n tulokseen. Vuoden 1997 vertailutiedoissa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, yhteensä 2,5 Mmk tappiota, sisältää osuuden Oy Ruutunelonen Ab:n tappiosta yhteensä 6,2 Mmk sekä Maxisat -konserniin kohdistuvaa tulos- ja oikaisukirjausta yhteensä 1,4 Mmk ja Janco Multicom A/S:n myyntiin liittyvää kirjausta yhteensä 2,3 Mmk.

Vertailuluvuissa 1997 satunnaisiin tuottoihin 199,3 Mmk on kirjattu Janco Multicom A/S:n osakkeiden myyntivoitto.

Välittöminä veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot yhteensä 6,4 Mmk ja vuonna 1997 10,0 Mmk. Vuonna 1998 on lisäksi kirjattu Oy Ruutunelonen Ab:n alkuvuoden tappioihin liittyvää laskennallista verosaatavaa yhteensä 6,4 Mmk. Edelliseen tilikauteen kohdistuvat verot ovat 0,2 Mmk.

Katsauskauden tulos osoittaa tappiota 16,9 Mmk. Vuonna 1997 tammi-huhtikuun tulos oli voittoa 247,1 Mmk.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Tammi-huhtikuun 1998 bruttoinvestoinnit olivat 17,4 Mmk (13,7 Mmk). Suurin yksittäinen investointi liittyy digitaaliseen painolevynvalmistukseen. Konsernin omavaraisuusaste on säilynyt erinomaisena 74,1 % (81,4 %).

HENKILÖSTÖ

Työsuhteessa konserniin oli keskimäärin 1.237 henkilöä (vuonna 1997 keski-määrin 1.167 henkilöä). Emoyhtiöön työsuhteessa oli keskimäärin 1.032 henkilöä (vuonna 1997 keskimäärin 1.009 henkilöä).

YHTIÖKOKOUS

Helsinki Media Company Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.1998. Yhtiö-kokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 1997 50 markkaa osaketta kohden (sekä E- että K-osakkeille).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin henkilöstön edustaja Tuula Kinnarisen tilalle Kalevi Putto-nen. Muilta osin hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan.

MUUTA

Helsinki Media Company Oy:n omistamat Janco Multicom A/S:n osakkeet myytäneen vuoden 1998 kuluessa.